...

CV so 949 Danh gia CV, VC 2014

by user

on
Category: Documents
23

views

Report

Comments

Transcript

CV so 949 Danh gia CV, VC 2014
UY BAN NHAN DAN
HUYEN TIEN YEN
S6:,4`/■ B■
CONG HOA XA HOICHU NGHIA VIET NAM
Doc lap¨ Tr do¨ Hanh phiC
lD
′″れ
乃ど
,れ 動 θ
g′ ′れ
グ
れ
夕
″2θ ′
イ
`滋
ve v19c dinh g16 c6ng chic,
vien chic nttm 2014
Kinh gii:Cic co quan,phё ng,ban thuoC UBND huyen
Cin c● Luat Cin bo,cOng chttc nttm 2008;Nghi dinh S0 24/1ゞ D― CP ngay
15/3/2010 cia Chinh phi quy dinh Ve tuyon dung,stt dung Va quan l,c6ng chttc;
Lutt vien chic nttm 2010;Nghi dinh S6 29/2012/ND― CP ngay 12/4/2012 cta
Chinh phi ve tuyOn dung,Stt dung,quan l′ vien ch,c va cic vin ban quy dinh VO
quan l,,si dung cin bO,C6ng chic,vien chic ctla Trung trcrng,ctla Tinh;
De thり c hien tot cOng t`cd`nh gla c6ng chttc,vien chic nttm 2014 theo
quy anh tt ball ttan dtt hwen TЮ n Yen yeu cau cた cc quan,don宙 thuoc
huy9n tiOn hanh v19c d`nh gli cOng chic,vien chttc nぅ
m2014 theo ciC n91 dung,
yeu chu,cu th6 nhu sau:
A.Dinh gi`c6ng chttc:
I.D6itw。・ng:
sり
l C6ng chic lanl chuyOn lnOn nghiep vり o cap huyen(chuyOn vien va cin
tai CiC phも ng chuyOn rn6n);
2 COng chic 10 1anh daO cic phё ng chuyen m6n cap huyen(trlr6ng,ph6
phё ng va tuong ducyng);
II.Noi dung dinh gi`:
l DOi v6icOng chiclam chuycn ln6n nghiep vり ,danh glithco 06 n。 l dung:
a ch`p hanh dlFδ ng 161,chtl trllong,chinh s`ch cia Dang va phap luat ctla
Nha nu6c;
b.Ph△m chtt chim tri,daO dttC,16i s6ng,tac phOng Valさ 16i lam viec;
c Nttng lvc,tri血 dO Chuyen m6n,nglliep vり
d Ti6n do va k6t qua thvc hien nhienl vり
;
;
d Tinh thhn trich nhienl va ph6i hop trong thvc hien nhiem v.:
e Thai do phuC Vu nhan dan.
2 DOi v6i c6ng chic lalanh daO cic phも ng chuyen mOn,dinh gla theo o9
nOi dung:
a Chtt htth duし ng“ 1,chi truong,CHnll sich cia Dang va ph“ lua Cia
Nha nu6c;
b.Ph△ m ch△ t chinh tri,daO d● C,16i S6ng,tic phOng va lё 16i lanl viec;
c.Nうnglり c,trinh dO chuyOn rn6n,nghiep vり
;
d Ti6n dO va k6t quathvc hien nhiem vり
;
d.Tinll thtt trach」 hiem va ph6i h"trOng thvc hien nhiem vv;
e.Thai dO phuC Vv nhan dan;
f Ket qua hoat dong ctia cσ quan,phOng,ban chuyen m6n dtroc giao lanh
daO,quan l′
;
g Nttng lり c lanh d,0,quan l′
;
h.Nう nglり ctゎ hoP,dOan ket cong chic.
III.Nh口 ng yOu cau cu the
lan tV血 ね Xё t dinh」
nhttg mtt
Ш d6m,
`Ciaph“
c6ng khttC
ttiC phuC
Chn neu
han C≒ e,nguyen nhan va cac bien
Cta rё
tき ng noi dung danh gia
Yeu cau cu tho:
′ た れ97′ νれgι み4′ みaれ ヵ濃δngわ ノ
′″滉
sng.θ カルカsι ο
力οttα Dd′ gッ a
,ο み
夕σ′ι′αノ
Vみ aれ ば
ひc」
′み9′ ′
a chap hanh dtrδ ng 16i,chtl truσ ng,chinh sich ctia Dang:
―Neu cu the noi dung da dtFoC hoC tap,nghion c`u,quin triet,tri6n khai
cic chi truong,dlFCng 16i,chinh sach cta Dang trong nim (ten Nghi quy6t,hinh
thic,thOi gian thanl gia:tv hoc,thanl gia hoi nghi...)
―Neu
cac bieu hien cu the trong viec lh、 FC hien nhむ ng noi dung ban than da
hoc tap,nghien cttu,quin triet cic duong 16i,chi chucng,chinh sich cia Ding
trong nttm.
b chap hanh ph■ luat cia Nha nu6c:
duocぶ
Ъ糧:記 ヽ
』
::鵠計
乱:瞭嶽 謝:躍 :謂 ::
霊
為騒
訛∫
cOng vieC duoc giaO.
―Kiem diem r6 viec hoc t`ゃ nang caO trinh do hi6u bi6t phわ luat,nh狂
nhing Nghi dinh,th6ng tu,htrong dan c6 1ien quan t6i nhiem vり
1ら
dlFoC phan cong
2“ ブル 慇 ″ あ
οみ洵 ο力滋 れ ぬ 9滅れ dSぢ 辱 ″ε′ヵ。慇 ソa2励 ″ ッ凛たI
“
_ve pham chat chfnh tri:Neu duOc sり trung thtth cia btt th`流 v6i muC
tieu
va con dtFOllg xay dttg Xa hoi chi nghia nai dO cia ban than tlu6c nhmg bieu
hiOu tieu cり c,quan lieu,tham nhing
_、 re dao dic:
henぶ elw← f話
vuon len).
器│ボ:」:::ギ 瞥織誦
『∬:よ篭蠍』
讐j犠
i∫
+DaO diC V6i co quan:Neu dtFOC thtt do thvC hen nlliem vり
thOi gian lあ η宙eC,si
va chゎ ha山
d"g ti&kiem taish cong
+DaO diC v6i xa hOi:Thai do phuc vu nhm dan,t6chic lien he cong tic
2
_、 re loi song:Neu duoc viec th、FC
hien``can,kienl,liem,chinl,chf cong v6
呵 廿Ong hO■ dOng cOng w;inllthtt phe unh va tv phe Ыnh cia ban thm;inll
thtt k,lua ttong thvc thi cOng vu.
_腱 cphng“ ng
“
ttQぬ
ふ肺
:鵬
轟げ
ぬm宙
nOi quy cia cc quan,dcyll vi;VieC thvc hi(
CHnh,trong」
gH trua、 cia cic ngむ
Ⅲ■
Ⅲ
Iξ
:蝿:牌 識脱誂
eC;vttc thvC hen vtt ho`」
tiф 6 C6ng s6(giao tiep v6i dong nglliep,viec mang th6 cOng chic trong thり
a。
c thi
cOng t7u)
3巧 ブ励死 ″a電 ′
F,″
,れ
ヵ″ ε
力ηι
η″∂η
,轡 ら
″:
の ν
―Neu cu the cong viec hien dang dam nhan va sv phさ
h9P ctia vi tri vieC lam
v6itnnh dO chuyen m6n ducc daO tao.
―Neu cu the viec hoc t",nmg cao tri山 do chuyen m6n,nghiep w d`p ing
yeu cau vitrF COng tic
イ NOブ ′′′g′ 彪′滅θν
aた ι
′92a
‐D老 廿山 gla
thり c
彪η′ただ
r/2´ でヵ
νν
“
thδi glan thり c hien nhielll v,cia ban than;chat lllolng c6ng vlcc
hien lien tai(neu r5 mic do va s6 1wng cOng viec hoan thanh va khong hoan
th品 )
_Thanh tich da dat dlFoC trOng nh
―Nllttng tOn tai,htt Che trong thり c hien nhiem v, cia ban thm (neu r6
nguyOn nhan cia nhung t6n tai,han che)
5N∂ ブ′″′g rЙ み″′″″′ο力′力″″νa′ ヵ∂ゴヵ9ρ ″οれg訪 ″σ力″′′力彪″νγ
「
‐N“ tMch面 em tЮ ng thvc hien血 em w dビ cc giao;viec ch“ ha油 lけ lua
tЮ ng tl■ uc thi cOng vり ;vieC
Ch“ htth Sv Chi d,o,phtt cOng nhem v,clia cゎ tren
_Ph6i hop trong thv`hien血 iem vu:Neu vё sy ph6i h"v6idも ng nglliep
trong cc quan khi thuC hien nhiem v.(trong cing mot bo phan chuyen mon,trong
co quan);Sり ph6i hop v6i c6ng ch6℃ ,ngudilao dong 6 cO quall,dcll vi khaC lien
quan dё n viec tlllrc ttien c6ng w cia btt thm;tinh thm,ctt thi,Iф tllllソ hen
thaln gla gop y cia dOng nghiep
d7物 ″ 滅∂′力″οッタ″力´れd麟「
―Neu ve thai do ing Xi trong qua trinh thり c thi cOng vu cia c6ng ch6℃ (thai
dO ICh Sv,khttm tOn hγ gay駈 6 kh狙 ,phiOn ha cho nlam dm,cho c“ cc quan,t6
chic lien quan).
g ια″ο力りa″ ″δ′鵡。c
gσ ′
σクッ
ク孔′力δ″
gス だ′9夕 d力 ο
れ
ασ
物′
ZSヽプο
ク′グθ
g″ ο′
αれ
た滅2ο ,9“ ′れヶ
「
―NOu
cu th6 Vё nhing c6ng viec cc quan,phOn3,ban,chuyen m6n dllcc gi3o
lをふdaO,qutt
lソ
dう
ngけ
thり C
hien trong nh,duoc c"t“ n giao dinhり ,dOt Xu針
.
¨Dtt gia cu th6 vさ k6t quathtt hien va mic dO hOm thm tttng COng宙 eC
(t6t,断
m).
`,trungtfch
binh,に
_Thanh
ma co quan,phOng,ban chuyen inon da dat dlFCC.
0つ
g″ 夕
∂AOブ ルη
嶺カグα
ο
,9ク d′ 4′
7。 し
竹′
―Neu ve viec thlFC hien phan c6ng COng tic cho cap dtFdi(thvC hien nhtr th6
na。 ,m“ dO hop ly cia vieC phan cong);dtt gia ve mttc dO h9p tん
c cia cOng chic
trong cσ quan,phδ ng,ban chuyen inOn trong qua trinh thり c thi c6ng vり
.
9 NOブ ″″れg″ aηg′ %。 iф 力9′ ,ダ οa″ ス
で′σδrg οみ′じ
―Neu ve viec tlluc hien dan chi■ 。ng co quan,tO chttc,dcn vi,phOng,ban
棚
酬
野
雷鑑
織
脚
W饉
17認
IV.ヽ/O phanl。 。i dinh gitt cOng chi℃
`譲ka qua di山
Ctt ci vao
I.題。
a″
J`“ ng
』躍 』 Ъ ttЪξ讐鼻 織
:
Ch¨ duCCphM bが
″ヵχ″ルsあ ″″〃″ッ
″
COngchttchoanthanhxuatsttccti:」
“
r/2′
hien t6t cic noi dung dtFoC quy dinh tai〕
f
饉 」
sau:
`uleo ctt mに
lt:J:1:TII卜 Iゝ II鶏 :131lLtlH
nay va:
a.DOi v6i cOng chttc chuyen m6n nghiep v● :Hoan thanh xuit sic nhiem
01 sing
lttrF:里
:ξl:lli:J」
:」::ati6nopVahieuquttc6inh嵐
p c6 thanl quyen cong nhan.
亀
送
ri躍
躍
b D6i v6i cOng chiclaltth daO,quan l′
dQ哺 l器
:
麓
柑瞥IIお 1駐鳳肌轟躍 許fr認 盤‰∫
:謂
thanl quyen c6ng nhan;
―Co quan,don vl hOic linh Vり C dtroc phan c6ng phu trich hoan thanh xuat
sう c chitieu nhiem vv dビ 。
c giao
2 11θ a″ r/ra′ ″
ヵ r″ 力tamッ ″′
`∂
COng chttc hom tha血 t6t chic trach,nlliem w la nllmg nguoithvc hien t6t
CiC nOi dung duoc quy dinlatai Di6m a,b,e Mucl,Phan H cia cong vin n∼ Va:
a.D6i v6i cOng chttc chuyOn m6n nghiep vり :Hoan th激 山 t6t llhiem v●
cOng vieC duoc giaO,dat Ch`tluong,ti6n dO va hieu qua
,
b DOi v6i cOng chttc laltth d,。 ,quan l′
_Hoan thanh tot nhiem vり
,cong vieC duoc giao,dat chtt llFong,ti6n do va
hieu qua;
:
―Cσ quan,dcn vl hoac linh vvc dlloc phan c6ng phu trich hoan thanh tot
chi tiOu nhienl vv duoc giao.
ュHOa″
D、
J/7a″
ヵ″ヵ髭鷹 ッ
″″力留
`δ
″カク
″ε
″′ッ
′″″
″g lttr
血
躍ittt躍 跳誡蠍暑躍鷲
∬服寵思まち
纏
珊:I
Phan II cia c6ng vttn nay va:
a Poi Va cOng chic chuyen mon nghep vり :Hoan thmh co btt kh&
llrgng,tien dO c6ng viec dlFgc giao nhung chtra dat hieu qua ca。
b D6iv6icong ch`c la lanh daO,quan l′
_Hoan thanh cσ ban kh6iluong,tien dO cong V19C dビ 。c glao nhung chtra
:
d“ hieu qua ca。
;
‐ Cc
quan,don vi holC linh VVC dlFoC phan cong phu traCh CO ban hOan
thanh chitieu nhiem vり dlFoc giao nhlFng chua dat hieu qua ca。
イ.κ″∂rag″ οa″
m∝
r/ra″ ra
r・ /7′
″∫
夕″ツ
lい
裏
幌摯
諸ま
咄ξ
批:零 h鰭 寵脳電糖謬驚
直疑:‰ 硫
a D6i v6i cOng chttc chuyen mon nghiep vv: KhOng hoan thanh kh6i
llrgng,ti6n dO c6ng viec dlFgc gia0
b.D6i v6i cong chttc la lanh d,。 ,quan l′
:
―Kh6ng hoan thanh khollじ ong,tien do cong V19c dtFoC glao;
―Co quan,don vi hoiC linh VVC dugc ph加 96ng phu traCh CO ban hoan
thanh chi tiOu nhieln vり
v.vさ
dlloc glao nhtFng hieu qua thap
trinh tv・ ,thi
tuC dinh gii cOng chttc:
h daO Cわ
l D6iv6ic6ng ch'c chuyOn m6n,nghiep v,va cong chic lal加 ■
ph6 cia cc quan,dcDn vi:
取魂搬 彗蹴W:紺出現ЪI器 訛識轟篇Lぽ ‰重
旭
t:竃
柑‰鵠ど
藻tでi譜 鷺∫
mau s6 2);
n「
』
。c lap thanh bien ban va th6ng qua tai
CuOC hop
∬ 路ThI霧
:乱 翼
L鷺 ∬
:乱 霊
胤糀∬
∬∫
‖1織早
ictλ 暑
ぬ
i鷲
dinh VieC X6p loai ChO COng chic tai CuOC hop dinh gia cOng Chic cu6i nttm
―K6t qua dinh gia,x6p loai phai dtFoC th6ng b`o cho c6ng chic sau 15
ngay,kOtき ngay Thti trtF6ng cac ccy quan,doll Vl quyct dinh.
uttg Cta co quan,don●
nh dao Cわ 廿
2D6iva cong ChiCla И
:
a COng ChiC tv nhan xё t,dinh gia k6t qua cong t`c theo nhienl v,dlFoC
giaO(thCO miu s6 3);
CuOC hop
c Thi trtr6ng cc quan,t6chttc c
3ch'c.
B.Dinh giう
vien chli・ c:
I.DOi tugng:
V・ら`
西い ぬ qu責1サ (焙 c dαl■ sv
llghi轟よ u6:huttlll路 撃習χ亀l『etttHф
cσ quan,don vi va`℃
ttFOng dtrong)
雰Li躍 留械:腔 I躍謝器蹴 ll亀鰍選
翼
]説
∫
誌 輩,p∵
il:
II.Noi dung dinh giぅ 宙en chttc:
dung s:七 )rieC d`nh gi`Vien chttc chuyen mon nghiep duoc xem x6ttheO cac nOi
viecdli〉 itluathVChienc6ngvieChoacthvchiennhiemvutheohopd6ngl油
b Viec thvc hien quy dinh vO daO dic nghe nghiep;
、 c Tinh than trich nhienl,thii do phuC Vu nhan dan,tinh thさ
dOng nghiep va viec thvc hien quy tiC女 五
gxき ctia viOn chic;
n h9p tic v6i
皇
肌
∫
謝
轟職菫iI諒襟雌善
鰤卜 獅豊
′
2 ヽ
ieC dinh gi`vien chic quan lソ dtFoC Xcln X6t theo c,c noi dung sau:
viecdlk′ 鷺 tluathり
C hien c6ng vieC hoac thり c hien nhiem vu theo hgp dさ ng lam
/iec thvc hien quy dinh vO daO dttc nghe nghiep;
b ヽ
、 c.Tinh thh trich luliem,thai dO ph,C vu nhan dan,tinh than hop tac v6i
dOng nghiep va v19c thり c hien quy thC ung xi cia vien chic;
皇
i明
器轟 薯
嘗締 鰤鵠牡
菫
:∫
IЪ
d Nう ng ivc lanh daO,quan l′
,diё u
hanh va t6 chic thり c hien nhienl vり
c Ket qua hoat dOng cia dOn vi duoc giaO quan l′
,phu trich.
ⅡI.Yeu c'u cv th6 vё cic nOi dung dinh giう vien chttc:
;
み
″
″
g λ
ι
′
ν
d″ り
′
ε
∂
ッ
ο
″̀
力
ο
夕
″
夕
ε
″
みν
″
電
。
み
ぢ
″
g″ ″
7″ θ
の′
力
ν
。
′
″
淵
ia“
―NOu
moc nlliem w duoc」
cOng vieC)
itt■
ao trOng nを m(kl16
1ビ 。ng cOng宙 eC Va tinh ch盛
およ;∬ 鵠111)瞭 t:増 j訂霊慰漁1北 計腔
ぷ
Ⅲ
耐
″
ぃ 酬 1留盤慶胤胤鮒:J魏 慇鵡F∝ Ⅲ
.飾
iem w ctabanth舗 ).
hen
r」
_Thanh tich da dat dlFoC trOng n赫
.
C hien nhiem vu cia ban than (neu r6
を∫
nguyeII〕 lII:ifm灘 1:肌 li:111種 )lhり
2ハ0ブ ′″
″g`力 ″ε/7″ ′9″ ッグル
η
力ν
じグα
ο″′
でn多0・ま iepr
―Tilnh trung tll",khich quan trong thvc thi nhiem vu(dam bる 。giai quy&
cOng vieC dVatrOn quy di」 lph■ luat hien h赫 )
―Til■ l docl",Clluメ n nghep trong tlllFC hien nhiem vu
3た れ∂ブ瀕 客′
Й力″″ 滋 ο
力れ
カプ
″ 訪ιノ″ ′力γ
θν
´れdM,rЙ カル滋 ヵの
′
7′ 力
%″
,′
ガσッ
タタ
プ
σ滋ィ カプ
η9η ttε ′
リ77g″ gみ の カ ツ
ηg χ″ι
ラ
αッ
プ
ι
″ο
力″
′
′
―Neu trich nhiem trong tlluc hien nhiem vu ducc giaO;Viec ch“
:
hanh k,
luat trong thvc thi c6ng v● ;Viec chap hanh sy chi daO,phan c6ng nhiem vり cia
cap trCn.
_Thai dO phuC Vu nhan dan:Neu ve th`i dO ing xtt trong qua trinh thlrc thi
nhienl、1ュ (thdi do lich Sり ,khiem tOn hay gay kh6 khin,phien ha chO nhan dan,ch。
cac co quan,tO chic lien quan)
―PhOi h"trOng htt h"山 iⅢ w:N“ て sv pha h"vd dong nglli∞ trOng
co quan khithuc hen diem w(trong cung mot bO phれ ヽ mmm,trollg cσ quanゝ
Sv ph6i h"vd c6鴫 chれ ,鴨武1lao dong 6 cc quan,don vi kllた 騰n quan赫 宙∝
■lrc lli“ ∞ng w Cua btt h鍋 ;Tinh thm,め uⅢ ,Iф thu′ k“ tharn」 a g6p′ cia
dongutep・
イン
ケ
οttκ ん′
れσ
″ 昭力″ν
ι
′ε
みた
7腸 dο ο′ανゴ
′
2,Phal III_Dtt gia cong Chict■ COng vh nay
5ハ0ブ
Cm“ vぁ Mり cl,Mvc
物力 ″ ο,7“ 湯η 板 ″′z力 a″ 力 νa"。 みた
′ク″gれ 夕′g′ ″ ′
ι
ィ みブ
′れ
`カ
′カノ
′″ ック
‐Nttg ivc l油 ふ dao,qum l′ :Cぅ n ctt vあ
M,c8,Phan HI_D`血 gi`c6ng
ぬ 女C tai COng vttn nay.
―Nttg ivc tゎ
vao MuC 9,Phtt Ш ―
D赫
h",dOtt ketcOng Ch“ :C狙
gia c6ng Chttc tai COng vttn nay.
“
6N6プ ″″′gた ι′夕α湯力οク′滅θれgεラα dOnν J ttCCgzα ο9ν 湯′みち′カッ″′οみr
ci vあ MuC 7,Phan Ⅲ_Dtth gia cOng ch“ t■ COng vtt n∼
IV.Phan loli dinh gi`viOn chi℃
Cう n
Cttn
:
ctt va k6t qua dinh gia vien chttc dtFoC phan loai dinh gii theo cac
mtrc sau:
1.Hoan thanh xu`tsic nhiem vり
:
a D6i vdi vion chic chuyOn mOn,nghiepャ v:
Cta Ma nu6%
Ph△ m:h狂
ttltti識 駕
機:織ξ
缶1躍 ,t∫鷺
ど
熙 ぅ
―Ho狙
th汁山xua sお nhiem N/u,c6ng viec dtFOC giao,dtt cha ltF"g,tien do
va hieu qua;
7
‐
、 C6 it nhit l sing ki6n cai ti6n trong cOng vieC dビ 。c
quyen cong nhan
b.D6i v6i vien chic quan lゞ
Phim:麟 liム1ll!│(普
dOvali甜 :lど
cac c`P c6 th△
m
:
∫ :1恐
1:」
1:1」 lL:1ltilヽ :1:│な F[聟 III;Cia Nha ntF6C;
h Xutt sic nhem vv,cong
9c dtrcyc gaO,dat c饉
ong,● 6n
袖
Ⅵ
臓
quyenl:lill:Iit l Singki6n cai ti6ntrongcongv19c dビ 。c cic cap c6 th柚
sicchfilllll]舅
2.H9an thanh t6t nhienl vり
'II:II::]i:::h VVC dlrgc phan cong phu trich hoan thanh xult
:
nghiep Vり
:
aNm則 飩
ぱ
穐
箕震 僣
蠍躍
。
an thanh t6t nhiem v,,cong vieC dtFoC giao,dat chat lビ
hieuqifl°
b.D6i vdi vien chttc qu加
;“
ng,ti6n dO va
1′ :
L価 :麟 色
ム
辞il鑑vttt機:鵠 脚 諸
穐
β
鰤
肥
hieuqifl°
a nanuに
;“
an thanh t6t nhiem vり ,cong vieC duoc giaO,dat chat itF9ng,ti6n do va
nhiemし │::ill『 [i:linvih°
.C linh vvc dtl・
3.HOan thanh nhiem vり
c phan cong phu trich hOan thanh t6t
。
:
a DOi v6i vion chic chuyen m6n,nghiep vu:
P血 :麟 霊ム露 li罵
dathieul::ti:inhC°
罵
t畿 :織 部
;Cia Nha nビ
ban khoi luong,tien dO cong v19c dlFoc glaO nhung chlFa
b D6i v6i vien chic quan lソ
Pttm諾 包肥 !1∬:∴ サ殿
dathieul:肌 ::inhC°
6%
笹 穐F鰤 肥
:
機
胤
脚
臨 辮
aNm nu¨
耀
;“
ban kh6il"ng,ti6n do cOng vieC dtFoc giaO nhtFng chua
.油 ∫:£盤e驚品
躍:ill綺 鑑
8
通
ぬ
蹴 鵠f:∬ ∞Mn脳
i∬
4.Kh6ng hoan thanh nhieln vv:
VienCh`9 khOng hoan thaJh nhiem vu la nhing ngtFCyi vi pham mOttrOng cac
Manu飩
躍∫
留:認ri鵠 盤T駐l冨:獄ξぼ
論鮒躍1群
l『
a.DOi v6i vien chic chuyen inOn,nghiep vu:
―m6ng hoan thanh khoiltrong,tien dO c6ng v19c duoc glaO
b DOi vdivien chic quan l′
:
―Kh6ng hOan thanh kh6ilucllg,tien do c6ng v19c dlFoC gla0
-Cc quan,don■ ho¨ H血 ヽlFC dtFoC pり 舗 COng p“ trich co b韻 hOtt th油
chi tieu nhienl vり
ducc glao llhmg hieu quathゃ
V.Trinh ttt thi tlc dinh gii vien chttc:
l D6i v6i vttn chic chuyen m6n,nghiep vり va vienぬ ic quan l′
cia cσ quan,don vi:
hcゎ ph6
a vien chic chり yen in6n,nghiep vu tv nhan x6t,d`nh gi`(thC0 1nau s6 4);
Vien Ch'C quan l′ la cap ph6 cia cσ quan,dOn vi ttr nhan xё t,dinh gi`(theO mau
so 5)
bT¨
the nci vttn ch●
cぬ m vieC t6 chtt hop va g6p′ ki6n Sau d6 bi6u
quyet hOlc b6 phieu kin de xep 10ai cho thlg vien chic Y kien g6p′ dlroC lap
thanh bien ban vath6ng qua tai CuOc hop.
価」
赫c翼
れ血
嘔d品 a輸品
鷹
::織ittf翻 癬譴
“
説
・
譜
:織 龍識拙I枷
c Thit口品g co quall,don vi nlatt Xa ve ket qlla“ ditt gi`ctia宙 en chに
,
am g
2 DOiv6ivttn chic qum l′
nc“ 蜘
g Ciall co quan,dm vi:
“
a vien chic tu dtt gia ka qua congtictheol■
liem vυ duoc giao va“ nhan
x6t lru,血 uoc diem trong cOng t`c(theO mtt s0 6)
bT"thO nOi vien chlた
quan l′ lam viec t6 chtt hop va g6p′
ki`n sau d6
bieu quyOt hoic b6 phieu kin do xOp loai cho ttg vien chic
Ⅲ贔 鳥 硼 ∬ 織 :l勝 詭f争よ‰ ∬
Ci`p Ⅲ utth面 韓 d“ hェ quy&
hm瑕
獄肥鵠鍛:な思
′a中 離面宙ぬ
¨
け
“
“ “
CP:
“∝
:1:
lサ
dan(neu c6)
C,D6iv6.i d6itu,ng HOp dδ ng theo Nghil dinh 68/2000/ND‐
Tuシ theO tilul chtt c6ng vieC,血 iem vu du・
giao,cic dOla vi cm ci va0
nhlng tiOu chi neu tron d6 dinh gi`,phan lo■ ;trinh tり dinh gi`thり c hien theo quy
dinh tal COng vttn nay
D.Tham quyen Ltt bin nhan x6t va th6ng b,o kOt quら
dinh gi五 ,phan
looi dinh gii cOng ch`℃ ,vien chttc:
―
Btt
n12魯 X6t,d`血 」 a cOng ch“ ,vЮ n chic va cong chic,宙 en chic
`“ng,ball chuyen mon do Thi trtrttg don vi k′
I嗣ld"cゃ ph6 cia co quan,phё
_Ban nhan x6t,dttnh gii cia o6ng chic,vien ch`℃
phOng,ban chuyen mon do Thi tttmg cσ quan cわ
la cap trtring cta co quan,
廿
entvc
iepけ
.
‐K(光 qua danh giぅ ,xep loai dlFoC thOng b`o cho cOng ch● c,vien chic,cOng
khd trong cσ quan sau 15 ng∼ ke n ngけ Thi tltollg cac co quall,dm viquy&dinh.
‐
C“ g並 ∞
ぬ
出 q…
山bけ
dtt gi`d6iv6ibh
thtt m油締
m滞翼島
犠
l管
“
肥
…
gぬ
ぬ
赫
断
絶
k&
“
Ⅲ
1,d(mv!c6tMch
x古
器轟翌野畿Fll胤 酬乳mC“
“ nhem xem“xa “
,宙
nOi dung断 Ong nh左
vё
,宙
1ソ
theO
quy anh.
む ban nhtt dtt huyen yeu cau Tlli t置 晩g cic co quan,phё ng,ban chuyen
m6n thuoc huyOn trien khai thvc hiOn dinh gli cOng ch`℃ ,vien chic cia co quan
ml■ltheo quy dinh“ n;D6i v6i viぃ chit chuyOn■ 6n nghiep vり ,vien chttc quan
け Cia S,nghiep Gi`o duC Va Dao tao huyen,yeu cau phё ng Gi4o duC Va Dao taO
huyen cin ci vao kё t qua danh gi`,x6p10ai vien chic trong nim hoc 2013‐ 2014
theo quy dinh dinh gi`cia nganh dё t6ng hop b,Oc`okさ t qua
Ket qua dtt gii cong chic,vien chic(theO cic biё u mau gii kё m)gii Vё
ユ
塊
苫
鴇 l∫ ‖
よ
早
ぶ
:i
VtFOng mic xin lien he v6i phё ng Noi、
Ч
Iよ
lti::舘
i:∵
│お
:i:fi:ilII』
Cic co quan,phOng,ban chuyen mon tゼ
tin dien tt huy9n va hOm thu cong vu Cta cic Cσ
quan,dOn vI
NαJ″ /1′ ″∫
TM. UV BAN NHAN DAN
KT.CHU TICH
―Nh『 kinh g■ i:
―COng TTDT huycn;
‐
Luu
VP,NVレ
Vi Hing Thう ng
10
Fly UP