...

職憮甫 嗜 - Cục Hàng hải Việt Nam

by user

on
Category: Documents
46

views

Report

Comments

Transcript

職憮甫 嗜 - Cục Hàng hải Việt Nam
Người ký: Cục Hàng hải Việt
Nam
Email:
[email protected]
Cơ quan: Bộ Giao thông Vận
tải
Thời gian ký: 14.12.2016
14:37:18 +07:00
CONG l10A XA I101 CHUヽ CIIIA VIET NAヽ
I'II6NG VAN IAI
CUC IIAN(; II/TI VIET N I\I
BO GIAO
s6'
4958lcunvN-vrDVI
r
1
Doc llp -Tり do― I1lnh Phic
Hit
II
NQi, ngdy .,14
thtine 12 ndm 2016
Vi thong bう 。Quyさ t dinh ban hatth
biOu khtlng giム diCh Vμ tai canビ bion
Kinh gtril _cム
c IIiep hoi:Cha thu,ch`hang,
cang bien vict Nanl;
―Cゑ c Doanh nghicp lai dati
―Cう c Doanh nghiCp Cing bieni
- Cdc Doanh nghiep hoa ri6u;
- C6c Doanh nghiep vin trii bi€n:
- Cdc Hdng tirLr bidn nu6c ngoiri.
Th、 ic hien quy dinh tai khOttn 2,khoan 3 Diさ
u90 ctla Bo luat Hang hii vict
Nam nう in 2015,Bo Giao th6ng van thi da ban hAnh Quy6t dinh s6 3863/QD―
BGTVT ngay 01/12/2016 vO、 lec ban hanh biou khung gitt dich Vu b6C d0
C thi hanh ko tき
container vう dich Vu lai d5t toi cing biOn Victヽ anl,C6hicu l、「
ngay o1/7/2017vな Quy6t dinh S6 3946/QD‐ BGTVT nga)'09/12/2016 vO viec ban
hanh biё u khung gi`dich Vu hOa tieu vi dich Vい Si dung cハ u,b6n,phao nco t,i
cing biさ n
Viet Nam,c6hieuヽ rc Jli hanh ke tti nghy 01/01/2017
CuC卜 Iang hai vict Naln thOng b`o d6n c6c cα quan,don vi Vi Cム C doanh
nghiep CiC QuyOt dinh neu tlon dO:nghien ctltl、 ふ lHOn khai th、 rc hien″ 71′
`力
′
?g
gル ι′
g′ ル
′
` ′′″
g麟 ′′
′
ゼ″′
α′
〃′
力θ
ο磁″b′ ′
,″
力′ι
ι
σ
´
σ2711'4・ 7″ ″
12,g′ ′ ら
`り
'た
σ〃α″″ 09ソ コJ
177r・ θ
ο″αC加 生塑=′鳥WJ」 ピη
訪′
″′
″σ
″
αC″ σ〃a″ gヵ ′′ll′ ′ル′
′″ Tl uさ ng
あ め ″σ
ゎ ″ヵa′ 箸 ヵ
η″ ″′′́′み′
″ρ力″ 121′ r/0″ ´
乃″bル 92γ ρカク
7
`ヤ
l・
hop c6 kh6 khユ n,vu6ng l■ ic phit sinh dさ nglぅ i klp thdi b6o cio vさ CuC IIang hai
Viet Nam(qua Phё ng Van t▲ i va Dich vり hing hai,Dien thoai1 04 3768 3198,
Fax:0437683058,Emaili dich、 [email protected]、'vn)de dtゅ ch『 6ng dAn
cuc Hang hii Vict Nanl th6ng blo dO c6c co quan,don vi,dOanh nghiCp
Ы6t,chi
dong riさ n
hJ ttvc hicn/rI十 一
r
Nolィ ル′′
RU,ON(;
‐Nhtr tに n:
‐PCT BII ThiCn「 ヽu:
嗜
職憮甫
‐PCT D61)で rc
:‖
l16n:
Ngu)01l Xunll sang
BO GIAO THONG VAN Tた CONG HOA XA ⅡOICHも NGHIA VIIT NAM
DQc lip - TE do - Httrh Phric
s5: 3863
/QD-BGrVT
HaNOi, nTqy OA thdng
)2
ndm2016
QWЁ TDD阻
Ban halli biδ u khung giう dich vl b6C do colltainer
Vi diCh V■ lai dit t,i cing bi6n viet Nam
Bo■Rび伽 G BO GIAO THONG Vぶ TAI
cm“ Bo lu“ 餞叫 htt Viet Nalll ng″ 25thhg
H nm 2015;
ch ci Lua giing∼ 20 httg 6浦 ぬ 2012;
ctt ci Nま id“山 S61o7/2012ハ D― C
Chitt pbぬ quy dmh chiC ning,山 iem w,(
Giaoほ hg Van面
;
Q血
器
棚
,協
監
¶
Ⅷ
ng∼ 14■ 缶g H nm 2013 da Chinh phl
hattmots6 ditt cia L■ t glち
冊
蠅
ti癬
Theo tt nghicta vⅢ 置 mg V,V“ 面 Va cuctruing Cuc Htt ha v"t
Nam9
Chlrcnlg I
QUY Dtt CⅡ UNG
Diさ ul.Ban
hう nh
t,i
kё m thecl Quy`t dinh n】 y bi6u khung gii dich vり
cing bi6口 ,bao gさ m:
l Khung gi`dlChや Tb∝ dO contamer
2 Khung gia Och、 ll
Diё u
lal d狙
2.D6ituO■ g`pdり ng
譜枇 my出 lI訛
ょ
盤:器 認濯
蹴 ∫
血
“
d狙
1
i
gI`Ⅲ Ch Vu n ha山 khtt vaぬ
2D6i敏
ュthuyan
holt dOtt httg
htt qu6c t6,bao "gt価
gさ m:
めTtt thuyen xutt ca血 ,nh∼ ぬ血 ho¨ 9五 Citt Vao,面 ,dl qua holc
n nu∝ ng。 江
neo d“ tal khu vvc httg ha Oao gOmぬ khu ch6 Xu農 )th ttwё
vao hO"do電 tai■ ing bitt vi∝ Natn khOng thuOc●hg nu6c cttg bien,
,nhわ kh狙 ,― g
b)Th thublen hoat¨ ng v“ tJ hang h。
`xttt kh狙
chuy詭 ,qu`c価 talkhu wc h“ g htt baO g6m ci cic khu che xu俎
;
鵠∴唯
燎胤躙 罵織鍵遺黒:臨 冨よ
ぎ笠
。
触
よ
鴫
い
httg
,腱 め
'製 `血 'mgchy昴
Yu樵 き鯰 織
bl.?。慇壼
rin,d qua hoic neo d¨
i khuゃ 1」c
httg hat
15,giao nh“ ,blЮ qu狙 ,neo dtt tal khu
wc httB h五
3D6inェ ぃg
lnh gi五
Ⅲch
Vu n th thuyさ n hO● dOng httg hai noi dia,
bao gOm:
→Ttt thub7さ n hO■ ng hhg hai noi dia vめ ,rin,di qua hoaC ne。
khu wchmgh駈
“
dOng httg h」
D Th thuyさ nv“ 面 h缶 唱 hO`,hm kh`Ch ho“
vな o,rd,di qua hoこ C neo“ u■ khu VTC hhg ha;
C)Th thuyさ n hO“ dong“ n cic tuy“ v魯 面 th"由 bむ ra dぉ
ht●
で
;
nOi dia
:
yan chwen ωtt phuC VV dさu tt ho年 dong tal cic cing dau
m ng。 江khd,chg chuy“ dtt phuc w dtt h iong khu vlc tach nhrm
d)Tを u」
'ユ
cta cang vT hing hai;
dl Th thuyan cia lvc lu"g vi trang,hai quan,chg vv va th thuyen
富
Ⅷ龍 躙灘HIギ撻li舅1撚き
[鷺
Vio Nnm m phtttu缶 血l khung gi`
Quya Ⅲ血 n∼
Diら u3.NguyOn
tic xl.dinL khung gii Vう
mirc gi`diCh VI Cing bi6n
l Khung gil d● h w banha山 建m theo Quy&dlnh n∼ dugC X`C dlnh
bttg phumg ph“ db山 gi`Chung d6i vd httg h6a,dlch vu theo quy dinh cta
ph■ lu魯 礎 gi`va cic quy dhh khic cta ph“ lua C6 hen quan
2 Ch“
quy d珀 山 ph■ lutt hl“
h罰 ,Vさ qu狙 けgi`● Ch
W t■
Chg
w Vatinh hinhthi ming,doanh nghiф cung cわ dich w
tal chg bi“ quy6t dⅢ mic gi`Cuぬ a thuOc khung gi`dtroc ban hm theo
Quy&■血n∼
Ы6n,chtt
luぃ g
ⅢCh
3C“ muc」 i
Cta khung」
Δquy Ⅲnh
tti Quy6t“ nh n∼ da baO g6m
thu6 J`● 」a ttg
Diさ u4.Gili
th`ch ttr ngi
Trong Quy6t dinh n∼ ,CiC i nま du“ d″ duoC hieu nhu sau:
l Th thuy詭 :bao
gも
mぬ」bi6n,歯 ュqum
sy,tau cong w,働』ca phumg
phuOng tien l■ y kh“
ien血
c“
"noi
n chuyenVadttg:bao
l
2 Thdia,■
ttwё'phiCo
dOng倣 血 め,kha thac dh kH← 油 ■
thuyan phuc w h COng xay d口 g C9ng t
cOng w
Йcbio dm antom hmg h譴 ,血 hutt hyen,nghien cm khoa hoc,血
ぬu
chuyen dung dё ch6 cac sa lan
dOng tren s6ng,tren
Lash ph,c Vu vieC Van chuyё n httg hoi c6 khな nmg ho■
3 Ttt Lash cighter Aboard SHD:1さ
bi“
面g蕊淵亀箇留:酬λ器驚識鳴甘甜盤:tttti需 譜
ぬ0狙 hⅢ
dШ 」
ば口な
"温
daぷ 鳥 鵠模盤∬胤
eO quy dⅢ
a
g nhan dung tiCh dO cσ quan dttg klem
cap cho au thuyen■
m
ハ織淵∬
1讐 1艦 ぶ亀
lttil鵠 塊犠
am&翼 高
“ 7訥
n baO gさ m
ng hoま la hmg ho▲ dugc v“ ChWan.en th thuyё
ca
oontamer co hang va cOntauler rong
8 mngho`xu△ t kharぬ httg hol C6 nd"hmg(」 c)6 ViO Nam vな
o6nol血 hmg(dch)o nu“ ngoM
9蘭
“喝 hO`nh"khお :la
httg hoi C6 nol gti hmg(g6c)o nu6c ngo江
vand nh“ httg(dCh)O VtttNam
繹 湯 縛 驚 肥 ,h帆
鑑麗鑑 胤1摯
鳳慰腑譜
TcI:;就
轟電
急鶴繁胤盤1為瀾賀
血
kh6il贅
」
`砒
th6 VietNaln
Ch W:ぬ
12 Khung」
Ch W“ i da `Ⅲ
d触
■miC」 a Ⅲch
」
w ta th“ u d6n mic
`Ⅲ
hё じぬ前 c」
昴 nhtt ma doanh nghep cung
`diCh W血
cap diCh w ducc hu tt kh“ h httg
13 Mic」 it6i
3
14M“
gli t6i da:ぬ
mic」
ch W CaO nhtt ma dOanh ngh"P Cung
cあ dichw du∝ thu tt khお hhmg `Ⅲ
Diさ u5.Don
vi lnh giう dich v!V】 Cich iう m trさ n
l T6ng dung lch(GT)ぬ mot● Ong c“ don宙
cσ s6 dё
`nh」
httg hai,trOng d6:
を●ch w
→D&vin tt thuytt ch6 httg 16ng dung ich tott ph∼ inh′ bttg
85%
ch血 g nh“ dO Co qllan dmg Hem cap Ch。 申
■uyさ n tteo quy anh,kh6ng phm ЫO ttt C6 hγ kh6ng c6 cac ka nu6c dm
GT lin nhtt ghi trOng gi∼
phan ly;
gl∼
b)D6iv“ 由コthuyさ n ch6 kh`ch,血 h bttg 50%GT ltt nhtt ghi tong
chhg nhれ dO Cσ q― dttg Hさ moあ choぬ u thuyさ n theo quy dinh;
c)D6ivd ttu■uyさ n khOng tt GT,dugc quy d6i nhu sall:
‐
Ttt
bi6n va phucllg tien thu,nO dia“ hanh:1,5 an tr9ng t触 tinh bttg
01 GT;
_sa lan:ol慟n“ ng ttitOtt Phtt titt bttg 01 GT;
_Tau k6。 ,ぬud∼ ,ぬu
Va c△ u
n6i:ol ma
o,5 GT;01 kW山曲 bttg O,7 GT;01品 sic nmg ctach
llrC Oい ,CV)士 山 bttg
d“
ch6駈 ch ea caぬ u,phi Cの
廿enぬ uo.ュ yan lnh bing o6 GT;
―Th thuytt chι khた h khOng』 d
cOng sutt m″ :ol gh6 ngふ
dう
山 cho
htthkhich tinh bttg O,67 GT;01」 lring ttm tinh bttg 4 GT;
hop au thuyさ n n dOm laiに 。
,hi“ y hOic lJ C“ m":Inh
bttgふ g dung lch daca dom bao g6m salan,dau kё o h。 lcdh d△ y
―T"い g
D6va viec quy d6i theo qlly dinh tai di6m c khOm l Diさ un∼ :ch9n
y d6ic6 dung tich GT l続 nha
phuclng」nic甲 ュ
tm″ :cong Sutt m∼ chinh“ aぬ u thuyさ n dtrOc
kW;ph猛 にdu“ ol hP,01 cv hooc 01 kW duoc tinh ttё n
6ng
2 Don Ⅲt価 。
tii theo hP,cv ho¨
sll△
01 hP,01 cv va 01 kW
3 Dm vlthd glan:
va dOn vithin gian la ng″ :ol ngな y thh la 24 gib;phtt lё cta
6 xu6ng tth bttg 1/2 ng∼ ,餞 n12 gid t紬 bmg01 ng∼
ng″ i12 glむ 廿
めD6i
:
b)D6ivd dOn宙 血a
phit tO xl16ng inh bと
gian n giし ol glむ inh bttg 60 phit ph温
,tOn
略 1/2」 と
30 phit inh bttg 01」
ё
4 Don vi kh6ilugnglnh gli dich w b6C dO COntalner bao gさ m:
a)COntamer dud 20 feet va contamer 20 feet
b)Contauler d演
"40 feet va contamer 40 feet
に■30
C)COntalner tren 40 feet
Diら u6.Phan
chia khu vtrc cang bian
Khu wcchg blan vi∝ Nam duOc chla伍 翻■03 khu wo
l Khu wc i cicchg biё n i宙 tuy6n 20 dO trd len phia Bac,bao gら m
c`c chg bitt khu vuo Quttg N血 ,H触 Phё ng,Th`i Binh,Naln Dinh
2 Khu■ trc Π:cム c chg bttn宙 宙 tuy昴 11,5 dO d6n du“ 宙 tuy6n 20 dO,
蹴喩 盤跳Ⅷ wt議 織島iW還1
″
m鍔
na Trang,Binh Th"
3 Khu vTcIII C“ catt bitt i dlr“ 宙 tuyё n H,5 do歓 シv)。 phia Naln,
山 ph6 Hも Chi Minh,Ving T油 ,Ctt ThO,
bao gさ mc“ chg biё n khu vuc Ъ 函
M,Tho,Dさ ng Nal,An Giang,Ken Giang,Dさ ng Th“ ,Ca Mau
n thu gii diCh V!
Diら u7.Dさ ng● さ
Vi∝ Naln holc dOla M'd6i vd diCh
qu`o価 ,trung′ c,yoL¨ 血
,五
“
iOng Van tai qu6c te
2 Dδ ng iさ n hu gil dch w n dら ng Viet Nam da v6i dch Vu b6C dd
contamer nOi dia va diCh w lJ tt daぬ u thuytt hOa dOng V4血 ai noi dia
脚盤
淵
認
響
撚ё
燎脇 鶴 鯉 織
m thanh tOm
ChtrOng II
BЁU KHIJNG Gム DICH V叩 BOC DO CONTAINER
VA DICHや υ LAIDAT
Dibu 8.Kbung giう dich Vl b6c do container
l Khung gl`dich 17u b6c dO container tal khu vlJc I
a)Khung gi`Ⅲ ch Ⅵ
`b6C do cOntalner noi dlaDon● Inh:dも nノ cOntalner
Khung gi6 dlch
Loal contalner
Th(Sう lm)⇔
Btti
cang
lor oa
T6i hё u
conaher≦
C6血 g
4t
.,
Sd ]an,
Tdu (Sd lan)
.l
0 to, toa xe t'al cau cang
T6i thieu
ti5i
aa
20 feet
500000
350000
5
273000
390000
182000
260000
140000
200000
539000
770000
610000
280000
400000
427000
203000
C6h魂
623000
890000
483000
690000
R6瑶
315000
450000
245000
350000
閾 ng
Contalner≦ 40 feet
C6httE
Rttg
290000
Cont」 ner>40 feet
ta
b)Khung」 をach w b6c dd con● mer nh“ lthtt xutt kh狙 ,ttt nh“
xu狂 ⑩ Ong“ 由押gcho khu wcchg nu6cSh Lach ttyen)
,
DKyn vi tinh:USD/colatJner
Khung gi6 dich vu
Lo4i container
T江 (sa lan)eB“ Chg
Th(sa lan)e Salan,
616,toa xe tai Ctt」
T&h詭
lol
T6i Jttau
TOi da
Cang
da
Contalner≦ 20 feet
つつ
くリ
18
2J
29
12
1)
45
81
27
26
43
17
C6h魏
30
R鈍
18
C6httE
ng
うZ
うZ
う4
∠0
39
30
´0
うん
00
0ン
,
Rmg
り
C6httB
う4
Cリ
cmmher>40 feet
くJ
OJ
Container≦ 40 feet
20
c)Khung」 をdiCh w b6C“ contaher qu`C価 ,trung
chuyさ n(khong“
dwg chO khu、 lr CmgntF6C Sau LaCh Huyen)
Don vi tinh: usD/container
Khung gi6 dich vu
T加 (sa lanh⇔ Btt Chg
T江 (salanh e Salan,
66,toa xe t■
Lo4i container
. -ltorda
T6i thi詭
TOi da
T6i■ i詭
Ch Chg
Contamer≦ 20 feet
38
つ4
ROng
つ
ι
う,
C6hhg
14
6
14
9
17
C6httg
34
60
20
bg
20
32
13
つつ
つ4
R6ng
39
17
OJ
つ4
C6httg
つつ
つ′
Contamer>40 feet
´0
つι
Contalner≦ 40 feet
20
15
46
29
khお ,Xutt kll狙 ,ttt nh“
d)Khung」
wメ
contamer
nh“Huyen
cb6C
Chgddntr6c
stt LaCh
khu Ⅵ
ta五狂 dung Cho`dlCh
Dol vi tinh: USD/container
“
Ch w
IOung」
`●
Tau e Bttchg
Lo4i contaher
T&血
Contauler≦ 20 feet
,
T6i da
“
C6httg
46
60
R6ng
29
40
C6httg
68
88
n3
43
56
Contalner≦ 40 feet
75
ng
48
つZ
´
0
C6httg
00
0ン
Container > 40 feet
dung
d)Khung gl▲ ⅢCh w b6C d6 oontainer qui ci血 ,tung Chuy6n“
Ic Cing nu6c Sau LaCh nュ yen
cho khu、¬
Don vi tinh: USD/container
IChung gi`dichヽ lJ
T加 (sa lan)⇔ Ba chg
T6i血 れ
ContaL¨ r≦ 20 feet
馬 ng
Contamer≦ 40 feet
C6hmg
,
つι
ス
32
ng
Contalner>40 feet
C6h魂
56
73
ng
36
46
ぬ
血
∝
り
Ⅲ
…
:∬
脚 殿鳳亀淵 継l織塩』
e)Khung gil Ⅲch w b6C db cont」 ner i sa lan sang bai chg va nguoc
V“ w“
Don vl tinh: USD/container
Khung gi`dich Vu
sa lan⇔
Loal contalner
Baichg
T6i da
T6i thleu
Contaher≦ 20 feet
C6httg
6
10
RO鴫
6
10
C6h缶 唱
10
17
馬 ng
10
17
C6httB
10
17
閾 ng
10
17
Contalner≦ 40 feet
Contamer>40 feet
2. Khung gi6 dich
ru
bi5c dd container tai khu vgc
II
a) Khung gi6 dich vu bi5c dd container nQi dla
Don vitinh: d6ng/contain er
Khung gi6 dich vg
Loal conttter
Th(sa lanl⇔ Btt Ca鴫
T6i thi譴
TOi da
Tau(salanh e salan,
6t6,toa xe tai caュ cing
TOi血 譴
t5i
aa
Conttter≦ 20 feet
C6hhg
420000
600000
315000
450000
R6埓
213000
305000
160000
229000
C6hhg
630000
900000
472000
675000
ng
322000
460000
241000
345000
Contther≦ 40 feet
閾
8
Contalner>40 feet
C6h彎
756000
閾 ng
386000
1080000
552000
567000
810000
290000
414000
b)Khung gl`Ⅲ ch w b6C do cOndnernh“ khお ,xu△ t khtt vatam nh“
,
饉i xu俎
Dm vitinh:USD/container
Khung gi6 dich vu
..
Th(salanh O Ba chg
Lo4i container
T6i heu
Sd lan,
Tnu (Sn lan)
6 t6, toa xe t4i cAu ci,ng
T6i da
T6i thiさ u
T6i da
Contamer≦ 20 feet
27
う乙
血 g
27
67
,
00
‘υ
て
Contamer≦ 40 feet
89
47
27
C6h壺 唱
102
132
77
g
54
70
41
ng
く′
36
閾
つつ
C6h触 唱
44
34
59
,
45
くリ
リ
C6h】g
Contamer>40 feet
c)Khung」
Ch W b6C dO contJner qua cinh,trung chuyen
`こ
Dm vilnh:USD/conta■ ner
Khung gi6 dich
Lo4i container
Th(sa lan)‐ Btti C魏
T6i da
T6i tiau
4t
.'
Si lan,
Tdu (Sn lan)
6 t6, toa xe t4i ciu cang
T6i thiさ
T6i da
u
20 feet
C6httg
34
44
26
R6叫
20
26
16
00
,
67
20
20
50
´
0
つ‘
,
くυ
り
句′
うι
閾 Ilg
ξυ
C6httg
■
Contaher≦ 40 feet
つJ
つつ
Contter≦
つ´
Cリ
珈
99
Contaher>40 feet
越 ng
41
99
ξJ
76
う4
C6hmg
58
75
30
39
wc III
3. Khung gi6 dch lr.r b6c dd container t4i khu
a) Khung gi6 dich vr1 b5c d0 container nQi dia
Don vi tinh: D6ng/container
Khung gi6 dlch
Loai contamer
4t
Tiu (Si lan)
Th(sa lan)― Ba cang
.*
Sd lan,
toa xe ter cau cang
T6i heu
TOi da
T6i mi品
T6i da
Container≦ 20 feet
C6hmg
287000
470000
191000
273000
面 ng
168000
240000
135800
194000
C6httg
483000
690000
316400
452000
mng
255500
365000
169400
242000
C6httE
724500
1035000
474600
678000
bg
383600
548000
254000
363000
Contauler≦ 40 feet
Container>40 feet
b)Khung gli dllch w“ c dd cOntaher nh¨ kh島 ,Xutt kh“ va ttt nllap,
Mixu△tckhong ap dung Cho khu wc Ctt Mё p,TⅢ V触 )
Dm vitinh:USD/container
Khung gi6 dich vu
Loai contamer
Tiru
(Si laa) *' Bdi cang
Tdu
(Si lan) .'+ Si
toa xe
Container
S
20 feet
53
R5ng
22
29
cmaher≦ 40
40
27
feet
00
う4
∠0
R6ng
うι
41
^5
C6h激 唱
C6hmg
cau cang
T6i da
T6i hi“
T6i da
T6i」hieu
tfl
lan,
43
33
10
47
61
25
33
=
48
´
0
︵
J
ROng
56
98
75
つ´
´
0
C6h激
つJ
7′
Contamer>40 feet
47
c)Khung gl`dlCh w b6c do contJnertrung chuyё n,qui cを 血 (khOng“
c Ctt M6P,Thi Vtti)
dttg cho khu Ⅵ
「
Don vitinh:USD/container
Khung gid dich
Th(salm)eB触 Chg
うん
ξ′
ふ g
うん
40
28
う‘
つD
うZ
つ4
お ng
20
う´
つJ
60
42
30
14
Conほher≦ 40 feet
C6httg
T6i da
T6i thi6u
T6i da
contaner≦ 20 feet
C6hmg
.,
Si lan,
Tdu (Si lan)
toa xe tal cau cang
Lo4i contai-oer
TOi」 beu
4t
46
24
17
24
47
‘J
つJ
うZ
り
,
bg
00
^
J
つつ
つ′
くリ
C6hmg
くυ
‘′
Contalner>40 feet
kh島 ,xlltt kh詭 ,帥 nh¨
め Khung」
`ach
b6cCJdoM6p―
cOntalner
Thi V“nh“
dung cho
khuw wc
面 xu乱
Dm vitinh:USD/container
“
Khung gitt diChヽn」
Tさ u(→
Lo4i container
Bai cttg
T6i da
T6i hi詭
Conぬher≦ 20 feet
C6httg
46
60
R6ng
29
38
つJ
′十
C6httg
馬 ng
11
00
00
00
‘υ
Contther≦ 40 feet
56
,
Contaher● 40 feet
C6httg
RO鴫
の Khung」 ▲diCh
V■
b6C do contaher trmg chuy6n,quΔ ctth ip dung
chokhu wc Ctt Mф ,Thi V五
Dm vitinh:USD/container
Khung gii diCh Ⅵュ
T江
Loal contalner
(Sを
lan)⇔
Baichg
loroa
T6i thi詭
Contaher≦ 20 feet
45
34
つ4
04
C6hね g
bg
28
Contalner≦ 40 fcet
Cリ
66
う乙
′
,
うι
5
^
C6httB
嬌 ng
Container>40 feet
C6hと E
56
73
bg
36
46
e)IGung gi`dich w b6。 dd container n sa lan smg btt chg va ngu9c
lFJ“
鞘∬胤亀嵐嶽ぶ織忠』
鷲
rttC W■ nぬ w昴
Don vi tinh: USD/container
Khung gi6 dich vu Sd lan
Loal contamer
Con五 ner≦
"
B6i cang
TOi da
T6i thiOu
20 feet
C6hbg
6
10
閾 ng
6
10
10
17
10
17
C6hmg
10
17
馬 ng
10
COn…
C6血 g
O feet
哺ng
Conぬher● 40 feet
”′
Diё u
9.Khung gi`diCh Vv lai d`t
l Nguyen ac ditt dongぬ u
dtt h紹
lai dtt h6 trg
靭
翼鑑1品 TW霊 菅
猟:盤∬:亀 鼈
Ⅵ 」C;
b)TШ tt htt Cung oあ th ld lth5 tgv“ s61uttg va COng su狂
ia chgヽ 1ユ hmg hal khu vv%do年 │
慶
翼::諾」
品
:ょ 1』1:乳
cia cang vu h独 嘔htt
1昴
I晶 │∬ 1』i h6 trg quy dinh“ i n01 quy Cang bien
khu■ 711c va khung gi`d6tinh gitt diChマ 1ュ lai dれ ;
lξ
C)hhg hOp cung cわ 血
lal,品 h6廿 。v“
山
achg
.
s6h"g va cong Sutt h
w httg htt khu■ nlc
tteo yaリ
織 職留乱F
駐計£
。
Wiitt」品
器 2
ユ
∬慰よ:脚∫
t£ 露
l翻 淵 需
鰤胤
cang bien
i
oD&vd mmgh"ph頷
]:1:I露 ll魅
dさ u dc
留11澪L撚よ
e)D&v“ 血 hi
chuyen d口 gAzimuth duOc ap dutt mic」
150%mic gi`qⅥ ソdinh● ikhOm 2,kho狙 3 va khom 4 DiCu nay
をt&da bttg [
n■ khu wcI
2 Khung」 五OCh W id dttdh tt Ыё
→Khung
gil diCh
ν lai
lュ
dtt d6i vin tau thuyё n hOat dOng van tai noi dia
Dcln
Ⅵ unh:d6nノ 3bdh血
Khung gi6 dlch 4r
COng suatぬ u
lal h6 tr0
Gii tOi thiOu
3330000
4860000
Tき 500 hp d`n dud 800 hp
Tir 800 hp d6n duoi 1300
hP
6480000
10890000
12150000
13680000
18540000
26640000
■ 13KXlhp d6n dud 1800 hp
L1800 hp“ n dud 2200 hp
zzoo np a6o duoi 3ooo hp
Tir 3000 hp tt6n duoi 4000
-rt
hP
Tir 4000 hp“ nd面 5000 hP
ni 5000 hp● 6 Юn
13
Gi6 tiSi da
4329000
6318000
8424000
14157000
15795000
17784000
24102000
34632000
b)IGung gil dich w iai dtt d6i va th ttuyさ n hOat¨ ng V“
Dlyn vi inh:uSD/giさ
tる
i quoc鯰
danth
Khung gi6 dich vu
COng suatau lai h5 tr。
Gia tOi da
Gi`t6i thieu
恥
3
^
つ′
′”
■ 800
298
207
500hp da du“ 800 hp
273
hP d6n dlrd 1300 hp
う4
nυ
7
■ 1300 hp d“ du“ 1800 hp
311
■
1800 hp d6n dlrd 2200 hP
415
877
■ 2200 hp tt d17“ 3000 hp
630
975
恥 3000 hp d6n dud 4000 hp
792
1230
Tir4000 hP d6n dud 5000 hp
1080
1620
恥 5000 hp● 61れ
1620
2430
3 Khung」 を●Ch W]d dtttau b16n t■ khu wcII
→Khung gil dich w lJ di d6i v“
C“ g
th thuyさn hO■
∞ng V“
ta noi dla
Don vitinh:dさ nノ giё dh th
Khung gi6 dich 4r
su俎 ぬu lal hO tr0
Gi`Ю i
Gii t6i da
thieu
4703000
恥 1800 hp d6n ttd 2200 hp
3618000
6660000
8415000
10080000
Tir 2200 hp d6n du6i 3000 hp
13500000
17550000
Tir3000 hp d6n du“ 4000 hp
14625000
19012500
■ 4000 hp“ n duin 5000 HP
19890000
25857000
η】5000 hP廿 610n
24570000
31941000
Tき 500 hP d6n dlTa 800 hp
Tir800 hp da dud 1300 hp
Tir 1300 hp“ n du“ 1800 hp
8658000
10939500
13104000
b)IOung gil dich Ⅵュlai dtt d6i v6ぬu thuyさ n hO`dOng van tai qu6c鯰
Dυ ll vi tinh:USD/giさ dan t加
Khung gi6 dich 4r
cmgsuaぬ u lal h6 trg
Gii tOitha
Gia tOi da
■ 500 hp d“ du酎 800 hp
307
399
800 hp d6n dud 1300 hp
444
577
Tき
14
hP
634
824
Tき 1800 hp d6n duin 2200 hp
855
l H2
2200 hpふ dud 3000 hp
Tき 3000 hp d6n由 メ
1 143
1486
1323
1720
"4000
hp
5000 hp
1503
1954
1683
2188
Tir 1300 hp d6n duoi 1800
Tき
■ 4000 hP“ n
dlr“
Tき 5000 hp tr6 1Ch
n“ i khu WCIII
4 Khung gli dlch w hittth Ыё
a)Khung gli 4ch w laidtt d&vd th thuyさ nh。 4 dong V“
t触
Dm Ⅲtinh:“ nノ 」むdan
nO dla
th
Khung gi6 dich ru
C“ g
su飢 ぬu ld hO trg
Gi`t6i da
Gii tOi」 」Ou
Tき 500 hp d“ dlI“ 800 hp
3600000
4680000
it
6750000
hp d6n dtrO1 1800 hp
8325000
8775000
10823000
Tき
1800 hp“ n dud 2200 hp
10350000
13455000
Tき
2200 hp“ n du“ 3000 hP
12150000
15790000
Tir3000 hp d6n dud 4000 hp
13140000
17082000
■ 4000 hp d6n dud 5000 hP
16470000
21411000
24930000
32409000
800 hp d6n duoi l30o hp
¬ン1300
Tき
5000 hp● 6 1en
b)Khung gi`Ⅲ ch w l」 dtt d6i vd th thuyё n hOa dOng v“ 面 qu6C te
Dm vitinh:USD/gib danぬ u
C“ g
Khung gid dch
su飩 ぬul五 h6● 0
Giム
Tt 500 hp d“ dud 800 hp
めi
4t
Gia t6i da
thieu
230
298
800 hp d6n dud 1300 hp
300
473
■
1300 hp d“ du“ 1800 hp
350
702
Tき
1800 hp d6n dud 2200 hP
450
878
Tさ
2200 hp d“ du“ 3000 hP
650
975
Tき
3000 hp d6n du“ 4000 hp
Tさ
4000 hp dtt du6 5000 hP
0
04
00
Tき
■ 5000 hp mし 1“
1 231
1080
1620
1620
2430
tψ
‘
,
ChumgIⅡ
TO cttC ttC IIIEN
Diさ u10.cc
quall● 6p nhan vtt d6i tlrcnlg thTc hien ke khai giう
lC,c Httg htt Vitt Narn ch m■ 昴 nhれ ,ra sOtt vtt bh ka kh」 」ム
ⅢCh w● Chgblё n qwi“ 出 ■ khott l Diさ u l Quy6t dlnh n∼
mg 9あ a¨ w b6c do COnt」 ner,aCh W hidattさ u
2 Doanh nghiф ふ
b“ n
c6“ ch ttdem th“ hlen ke khJ gi`heo quy dinh cia ph■
lua Vさ
」五
3 Dinh,vう 。ngけ 01● 血g07hhgnh hOう C heO yeu cau cta B。
Giao thttg vれ ぬi,CuC mng ha vio Nam c6tr`ch nhiemぬ soat danh sに h
cた doanh nghiep ke kh」 gM diCh Vu taichg bien
4 Danh slch cac doanh nghiф ke nd gl`Ⅲ ch w tl Cang ЫantheO quy
nb● Quy6t Ⅲnh n″ duod dttg aicong khJ ten Trang■ 6ng in den i cta
C,c Rttg hli Viet Narn ttW宙 nalnanne goV Vn)
“
Dttu ll.Httu lr thi h】 nh
l Quy&dlnh n∼ c6hi"lvC血 hmh i ng″ 01 thttg 7 nin 2017
2 VleC Xtけ
」
J dOtt CⅢ 6nittkさ i ngう y Quy&anh nay C6 heu呻
血 hn dtFgc対 ″nhu
→Dich
c
sau:
vu Cung cap cho cた
ぬュd`n
cang mェ 6c ngay Quy6t dinh nay c6
imgh"dOn3
H“ lIC m thVC hi¨ miC」
`do CiC ba th6a thu“
血 d“ Chg
sau ng∼ Quy6t● nh n∼ c6
巨Ou lwC thi thvc hlen khullg gi`theo Qり 6t山由 n″
b)Dich w cung。 あcho C“
Diさ ■12.T6chh
thr hiOロ
h“ quy dⅢ Vё khung」
,cac
`tai Quy&dlnhnb▲
n∼。ciO
co quan chuyen mOn,c`c doanh nghiep cung Cわ d● hw“ iChg Ыさ
m hinh thlc hlen khung gli quy dlnh● khOan l Dぬ u l Quy6t anh nay
l Sau 06 thttg th熙
2 CuC Hhgh“
Vio Naln hlrttg dtt doanh nghiep cung Cap dich vu t■
chg biさ n t6 chic ttvc hi“ khung gね do Nhi nu6c quy dinh;chi dao Cang vv
httg htt ph6i h"vd co quan面 ch価 ,thu6 dia phuClng klam tra tinh hinh thvc
hien khung gi4,xi l,nttem c`ch狂 山vi宙 phtt ph“ luat Vさ qu缶 1,gi`
dwg mic」 ▲kh6ng
3 Trong truing hop doanh nghlф
i鰍
B贈∬
酬 選:』 篭
nと m trOng bttu
署
品“11乱 W亀「Wttttttil爺
鈍 mhgh"Cu hё pn h"vin hJc te
´
b
4 Ch缶山Vm phё ng,chtth Thanh tra BO,cacヤ u mlong,Cuc tnJ(mg
CuC Httg h饉 Vi∝ Nam,Tm m昴 g。 た oo quan,doanh nghiep,ci nhm c6 hen
quan chlu tich nhiⅢ thihtt Quy6t Ⅲnh n″ /t
ドふ
2″ ′
″
=
‐Nllr Diaュ 12,
‐C五 o Tht tuttg,
瑠
珈 出
‐Lコ■VT,VT江
)
(10)
Truong Quang Nghia
ヽ
ラ
17
/
BO GIAO THONG VAN
TAI
CONG Hё A XA HOICHU NGHu VInT NAM
Doclら p― TV dO‐ Ho口 h phic
ら
3年 6/QD‐ BGTVT
6
′
″2θ ′
Ha♪ √
ち4gン 09′ み g′ ι′
´
`′
QIVET D恥 阻
「LI:紺識ⅢtNam
ぬv殿鐙酔織!li基 鴛
哺硼
`loO TR」 ONG
ヽ
BO GIAO THONG VAN TAI
1
cmciBO h∼ H狙 3htt VrtNarn ng∼ 25血 血 g
ngけ
20thttg 6 nm 2012
Cm ci Lua pH valepH ng∼ 25thttg H nm 2015;
Ch ci NghidⅢ
Chm phi quy dtt chiC
Gao th“ gv¨ 面
S6107/2012111D― CP ng∼ 20 thttg 12 nm 2012 cia
nmg,nhiem w,quyё n htt va cc c狙 お clttc cta B0
;
Cm ci Nghidコ 血 S6149/2016/hJD― CP ngay H thmg H nm 2016 cta
Ctt Phi Sta“ i,b6sung mot S6 dttu cia Nghi anh s6 177'0131ND― CP
ng∼ 14 thttg ll nh 2013 cta Chinh phi qw dinh Chlti6t Va huing dh thi
b油山mO S6 dさ u cia Lu"gi`;
ne。
Nam9
理畑
cL VI mingVv V“
ぬiVa cuC m』 ね g Cuc Hhgh五 Viet
“
Chtrlng I
QUY Dtt CIIIJNG
y biる u khung gi`dich VI tai
hanh kさ Ill theo Quy`t dillb口 う
cang bian,bao gさ m:
Diさ ul.Ban
l Khung gi`aCh w hoa■ eu
2 Khung giisi dung ch,bOn,phaO neo thuoc khu VVC hhg h激
〃 ′‘︱ い 、
︱
Cm“ Lu∼ gii
ll n加 2015;
img蔽 哺ぬ
ム
血
俎
ぬ
ν
織穐晟嘔“…
話篇器 忠鶴
“
“
“
,
Ch Vlュ
hOa tieu va gil diCh
cau,b6n,phaO neO
1さ
hanh khich va t】
u si dung
ュ
thuyё n hoat dong hang
htti qu:tiを
cm,血ャ
n刈 狂
Th血 Ⅲ
→
11ギ 欄
、
鮮
鰐
細斃
口
'tttFttgildichv■
蹴島鶴
憲淵錯課占懸臆Ong hoC ttgnu6ccttg Ы
u,m略
gv¨ tl路
uytt b“ Ⅲ
0珈 ■
1晩 鰍筆 ;血
,qu`“ 血 ■ nu wchmgh激
e■
`
よ
1∬ 器 t遭l温 風
譴
ぷ霊
騨 盤
。
翼罵
罵
拙
唱
間
γ
chuyと
:】
,l
`塩
,
,d quahooc neO daュ ●i khuヽ C hmg hat
C抽 'mngぬ w杭 遷 hmg
缶
'¨
諸
:‰驚贈ち
hぉ a制驚
“
牌ι
dd,giaё nhan,bao quan,neo dau tai khu
vlК httg h江
;
1.)b」 1::1:I」 ‖‖:1:fl酬
3D6i籠
bao g6m:
d6nヽ/i∝ Naln lhOIC ngugc
1::IIN6Sngo触
a vao,r∝ khu vtrc hang hai
血 gi`dich vu laぬ u
"g血
ttuyё n hO■
¨ng
hmg hii noi dia,
→ Th thuyё n hO■ ¨ ng httg htt noi dia va。 ,rd,dl qua hoう c neO d“
tal
khu vtrc httg h螢 ;
b)Th ttuyё n v¨ taihmg hOt htt khた h hOat dOng hang hai noi dia
vお ,力 i,di qua hoic neo dau● l khu Vtrc httg h触
C)Th■ uyさ n
hO●
;
ng tren cic my`nv“ tli th"宙
bむ ra dao;
chuyen
“ dmg phuc w“ u khf ho● dOng“ icた Chgd島
閥 ngo江 khd,cを B chuyen dmg ph,C vu dau khitrong khu νc誦 ch nhiem
d)T〕 u
dluyё n
l「
cta cang vu hang hai;
iang,hai quan,cang Ⅵュva tau thuyen
日
Viet Nam l山 ■
ュkhOng
Jc hi“ cOng Ⅵ
hnけ i
truれ gh"htt
dOng huOng m■
● Vlo Nam m phtttutt thi khung gi`dich V7u tai chg bien theo quy dinh tai
Quy6tdⅢ n″
Diさ u3.NguyOn
t`cx`c dinh khung gi`va mirc gii dich VI Cう
ng bian
l Khung gl`dlch vu ban hi血 麟m theo Qり 6t dlnh nay du"xac dinh
bttg phuOng ph“ d血 」
d6i v6iph“
httgluat
h6a,dich
theo quy dinh da
dⅢ khiCCL
C6 hen wquan
pMPlua Vさ gii va cぉ quy`Chung
2 Ch ci quy dinh da phう p lua vら qum l′
giム
ⅢCh Vu● i Chg bi6n,
chtt llrtt dich vu Va tinh hinh thi mё ng,doanh nghiep cung C▲ p dich Vu tai
cang bitt quy6t dinh mic gi`cu tha trong khung gitt duoc ban ha油
heo Quyet
dinh nay
3 Cac mic gi`Cta khung gia qw dinh“ i Quy6t dinh n∼ da baO gさ m
thu6」 6● Ja tttg 10%Trumg hop t6 chc,c`nhm thuoc d&""g chu
血u6gl`● gia ttg ttЮ 10%血 gi盗 ●ch w ph譴 廿a bttg gi`Chua bao g6m
thu6 gi`● gia ttg cOng va micthu6 gi`trl gia ttmg phai nop
Diさ u4.Gili
thich tir ngi
Trong Quy6t dinh n∼ ,C“ i ngi du6id∼ dugc hiCu nhu sau:
l Ttt thuyё n:baO gさ mぬ u
biさ n,ぬ u
qum sy,th cOng vu,ttt c`,phuong
d“ 血ly no dla,th″ ph CKyva cic phuong ien hhy khac
2 Th ttuyさ n chuyen dm3 baO gさ m tau thuyё n ding d6 phuc w hO●
ng■ in do,khJ hic ttu m(由 コthuyさ n hoat dong ⅢCh W dh khi),th
n ph,C w c6ng
」
mュ yさ n phuc w tt COng xay dmg COng」 nh hよng ha,tiu thuyさ
“
tた
bお dtt antom httg h灘 ,ぬ u hutt luyen,tau nghЮ n cin khoa hOc,th cOng
V ll
3 Ttt Lash cighter Aboard ShP)laぬ u chuyen dung“ dtt cた
Lash“ hanttB hO"“ ng
sa lan
rns鈍 ,廿 伍bttn
4 Salan Lash n salan chuyen dung da ch6 hmg kh6,httg力 i,c6khi
nttg ho■ dOng Sh iOng“ i thu,,nCi dlれ klen● huat cta lu6ng bi han ch6
5T6ng dung tich― Gross Tonnage(GT):la dung uch tom phtt ltt nhat
athゝ`n
yChmg nh¨ dung
duoc脚 廿clng」 ▲
cわ ぬo血 thuyё n能 。quy dⅢ
“
6 Khu wchmg脳 :ぬ
uch dO cσ quanぬ 鴫 hem
J“ h響 ― g nu6c ttuoc khu wc trach Jiem
cta mOtChg w hmg htt MOtcttg blan c6 mothoOC nhiさ u khu vvc hmg h嵐
7 Httg hoよ la httg hOi du9c vれ chuy6n ten tau thuyさ n,baO gも m ca
contamer co hang va cOntamer rong
8 Htt ho4x趙 t
kh“ :1と hmg hoac6 nd gi■ hねg(g6C)6 Vi∝ Naln vな
o6nd ub“ ha鴨 (dich)o nu“ ngo触
9 Httg hOi nh"駈 u:1を hmgh。
va ncn nh“ hhg(diCh)6 Viet Naln
`c6nd girl httg(g6c)6 nu6c ngoai
10 Hhgho`qui ci由 :la hmg hOi c6 noi gti hmg(goc)va nσ i nh“
ЮVttt Narn,di thttg hoこ c du"xあ do qua chg
httg(dCh)O ngo譴 1■ 山せ
ЫとVio
d ti6p
Nanl ho,c油
"khO,bai dё
trung chw6■ la httg hOi dtrgc v“ chuyё n i n● 6c ngo浙
d6n cttg bitt vi∝ Nam va duavぉ bる o quh tJ khu VvC trung clauyen cia chg
Ыtt trOng m∝ thd dan nhtt anhふ x6p Юnt加 山uyさ n khic d6 v¨ chuyё n ra
H Httgh“
kh6i l密 山ぬ6 Vi∝
Naln
12 Lu∝ dtt tau:du9c inhla viec hoa ia hmg haidh t加
d hoaia la au d6n vi l hOatieu rd ttttheo qub dinh
13 Chuyen:tau thub7en vao khu vvc httg hai 01 llr∝
hon● c
va rё ildu
tt Vi
vvc hang
hai ol l,∝ 血 C tinhぬ 01 chュyen
・
14 Tuy6n v“ ta ttly tき bb ra diollを
trOng、 lmg biё nVietNaln
w“ i
ra dお
du"Bo Giao mOng V“ taiめng b6
15 Khung gi`dich w:1を d“ gi`●
gi`車 Ch
,y6nv“ ぬi ttly til bё
徹mic
gi`diCh tt t6i thiё u d`n mic
da
16 Micgi`t&thiё ェla mic gl`“ ch
cap dlch w dlrocthu tt khich hう
w tlatt nh△ t ma dOanh nghlep cung
鴨
lc」
17ヽ ■
Cung
`t6i
la mic
tt da
khich
ha鴨gli dich w CaO nhtt ma dOanh nghiф
cap“ Ch w dl10cthu
Diё u
5.Don vi lnh gii dich vI Va cich iう m trOn
l“ ng
dung tich(GT)la mottrong cた don vi co S6 d6 tinh gi`d●
hw
httg h狙 ,せ ong d6:
ytt ch6 hmgl“ g dung lch tom phtt lnh bttg 85%
衝ュ伽ュ
GT ltt nha gbl ttOng」 行 ぬhg nhⅢ dO Cα quan dttg hё m cap cho th
nh,khOng phtt bitt th C6 hり kh“ g c6 c“ ka nu6c d血
thuyさ n theo quy Ⅲ
al D6i v“
phm ly;
b)D6i vin th thuyさ n ctt khn,tinh bttg 50%GT l“ nhtt ghl tong
glay chhg nhan do cα quan dmg klem cap chO tゝ u血 ,yen theo quy dinh;
c)D&va th thuyё n khong ghi GT,duoc qw d6i nhu sau:
‐Ttt
bi“ va phumg ien hu,noi dla tt h油
山:1,5t狙
"9ng taitinh bttg
01 GT;
_sa lan:olth iOng面 tom phm t血
bれ ol
GT;
―Th k6o,血 め ,th ctt khた h(k6Ca■ ● phlCO ViCh n&:01 ma
luC“ ,W)ttt bttg O,5 GT;01 kW titt bttg O,7 GT,01 ttt sic nhg cta ch
thuyё n lnh bttg 06 GT,
dユ 鶴n力』
‐Th thuyさ n ch6 kh`ch kh6ng ghi c“ g su△ tm∼ :ol ghさ nga dtth ch。
hと血 kh`ch unh bと 電 o,67 GT;01」 uing ntt lnh bttg 4 GT;
‐TnJhg hcpゼ Ш■uyさ n
li dOtt hi kё o,lJ d∼
h■c hic“ m,■ tinh
bttgt6ng dung ich da ci dom bao gom salan,dtt k6o ho¨ dtt d行
D6i v6i宙 ec quy“ i theo quy dinh t■
c quy d6ic6 dung tich GT lこ m nh飢
phuong■ ■
diё
:
m c khom l Di詭 薇ン:chon
2 Don vit価 COng su`tm∼ :cong Sutt m∼ chinh Cia th thuyё n dugc
ttt■ eo hP,cv ho¨ kW;phh tt du6i 01 hP,01 cv hoic 01 kW dugc lnh tr6n
01 hP,01cv va01 kW
3 Dm vithin gian:
al D6i vd dOn vithd gian la ngけ :ol ng″ tinh la 24 giさ ;phtt lё cta
ng″ 0 12 gib● 6x“ ngt価 bttg 1/2 ng″ ,ten 12 giё tinh bttg ol ng″
b)D6ivd dm vi伽 M」 an
la giし ol giむ
Inh bttg 60 ph6ち ph品
Phittё Xu6電 inh bttg 1/2gお ,"伍 30 phi lnh bttg ol」
;
には30
む
4 Don vi kmiluryng h温 g ho`“ ёCa bao Ы)n ttt h。 lc ma kh6(m3)
Phtt le du6i o,5 ttt hoic o,5m3kh6ng血 ,tir O,5tふ hoic o,5m3.6 10n tinh
tinh pH
bユ略 01血 hO¨ 01m3TrOng mOt v¨ dmに ,kh61lumg ta thiё u“
la ol血 h。 ¨ ol m3 v6iloai httg hO`m5ith Chi6m tき o2m'tr6 1en th〕 c■ o2
m31nh bら 蛇 ol t猛
5 Dm vikhOhgoた h
bttЧ B
tinh gi`:la hai l,(HL);phtt lё dud 01 HL unh
01 11L
6 Dcln v:In glich b“ d6ivd th■ wさ n la ttt(m)ch b6n,phan lё
du“ 01 m tti bttg01 m
Diё u 6.Dδ ng tian thu gi`diCh VΨ
lDさ ng
ti詭
血u
gil dich Vu la dさ ng VietNaln hottc dO la∼ 1,d6i V6i dich
vu hoa tiOu va dich vu tt dwng cau,b6n,phaO neo d6i va th thuyさ
n hOat dong
V“ 五 quOC te
2Dふ ng tlさ n
thu gi`diCh Vu la ttng vi∝
diCh Vu si dtmg ch,b6n,phaO neo“ iva t】 u
3T"ぬ gh"chuy6n
Nam“ i
v6i dich Vu hOa tieu va
thuyさ n hO■ dong Van tai nOi dia
d6i tt do la Ⅳ
,sang dさ ng viet Narn thi quy d6i
the。 け gii giao dich mua chuyan khom dO Ngtt httg Thum■ gmゴ C6phm
Ngo■ ■utt Viet Natn cOng b6 talthin d6m thanh tom
ChumgII
鵠酬 ‰肥LO
vA器 鐵
Diさ u7.I(hung
gii sir dΨ ng cau,b6n,phaO neo thuOc khu Vtrc hら ng
hii
l Khung gli si dlュ ng cau,ben,phao neo thuOc khu vvc hang hai doi v6i
血 血 ytt hOa dOng V“ 面 nO■ a
Tr
DdD vi tinh
Khung gi{ dich vU tu(/ltg ti'ng
Logi dich vU
cid t5i thi6u
vfi tiu thuybn
Grl lot oa
dgng cAu b6n, b6n phao thl dp dlng
Efc:
I.
D5i
1
Neo bu0c tai cAu, b6n
14,850
16,500
oong/ut /glo
2
Neo buoC tal phao
9,900
11,000
ddng/GT/gid
s,L
Ddivdi ttu thuyh chd kh{cb viro, rdi khu vgc bing hli it nh6t
thdng/l ktru vu. c hing hli thi ip dgug mfc:
Ⅱ
#n
1
Neo buQc tai clu,
2
Neo buQc tgi phao
04 chuy6n/l
7,425
8,250
ddng/GTigio
4,950
5,500
dさ
ng/GTlgi0
2 Khung gi`st d"gch,b6n,phaO neo thuoC khu vvc hmg htt da v6i
伽u血uyさ n hoat dong Vれ 働 qu6C“
賞
Loli pb[αng tioll,hillh thirc
Khutrg gid dich v$ tuolg rirng
sir dЧ Ilg
cid
I
D6iv“ au thuyan
l
Tiu thuyBn neo
2
3
ti6i thi6u
Dqn vi tlnh
cid t5i .la
0,0031
0,0034
USD/GT′ gi0
詢 thuttn neo bu∝ t■ phaO
0,0013
0,0014
USDノ GTた ib
筆曲
r淵溜盤拙
0,0015
0,0017
USD′ GTlgi0
0,0006
0,0007
USD/GT7giし
0,0012
0,0014
USD′ GT′ gib
buQc tei
clu
WC
粗
蹴 通鵠島
4
思淵 鷲 :盤 織 懲 総
4 chwёn/1 thttg/1 khu wc
晦 halnCO buoC Ⅲ pha。
5
dungI::t°
あ
nphttΨ ξ
〕
:::
Khung gi6 dich vU tuong ti,Dg
Lol:phumg tien,hinh tLirc
TT
sir dЧ
ng
ura lol ttrleu
ci6 t6i da
0,0005
0,0006
USD/GT7giさ
0,0059
0,0066
USD/GT′ gid
Ttt thuytt nhtt duo。 lenh
rin cttg ma vtt chlem phaO
0,0020
0,0022
USD/G7gid
Ttt thuyan cap m"vd● u
0,0015
0,0017
USD/GT7gib
99 USD/1 tau
0,33 USD/m gib
HO USツ l
tau
0,39 USD/m‐ gid
28 USD/1 tal
0,09 USD/m‐ gi0
Tau thuyen c● kllaCh C6
dung tich toan ph触 金 50000
6
Dcrn vi tinh
GT tr● len nco buOc tai phaO
Th thuyё n小
7
C Fnh
rd cmg mav“ chem caュ
“ "。
8
9
thuyen khた O call,phao
● Cac
b6n cang chuyen ding ph"
ll dau m m c6 1am 晦
、
holc m dau,コ血
Tau thuyё n neO buo。
10
コ ■ ″ ´ 一● ミ
.
Ψ 肌
嚇
守 紺
めは
g
ho4c
khOng
nh¨
hぬ
,
nlr6c
12
E6i voi hing h6a, hinh khich th6trg qua cAu cing, b6n phao
II
Lam hang tai cAu cing
1
Hing h6a
0,18
0,20
USD/th
︵乙
20 fcct
1,58
1,76
USD/cont
Contamcr≦
40 fect
3,17
3,52
USD′ oont
14
Contalncr>40 fcct
3,96
4,40
USD/cont
2
Lam hArlg tei phao
0,09
0,10
USD/t“
3
Hang h6ala phumg tiぃ vtt talthOng qua ch,b6n cang,phao neo
^
づ
cOnalncr≦
う0
32
gam
dudng, xe
2,67
2,97
USDた hiec
Xe O t0 15 ch6 n“ i t6
0,89
0,99
USD/chiOc
loal o tO khac
1,78
1,98
USD/chiac
li
0,89
xe
Dao on,
trgoam, xe
nang hdng
xe xrcn,
lln
xl16ng,xe c6● Ong ta1 2,St狙
せOxu6ng
33
hang l6ng
︵ン
ハン
HAng h6a
︵υ
4
Cお
USD/tan
Khutrg gii dich vu tuaDg ['ng
Lo1l phmIIlg tllll,blllh thl●
sir dvllg
Don
vitinh
Gi`16i thiё u
駐出器細
Chメ n
Hdnh khich th6ng qua cAu, b6n cAng, phao neo
USD7nglrd
Htuh kh,ich duqc Phuong
ti€n v6n t6i thiv dua d6n tu
cdc tdu thuydn'neo diu gi
k}ru vgc neo dau vdo th5m
quan du lich tai dAt li6n hoAc
cic d6o vd ngugc lqi
Diゐ u8.Co
n dich vv hOa 6eu hing hii
si xiC dillb S6● さ
l s6iさ n dich w hoati“ hhg htt duocthu heo ihglu∝ dtt tau,bttg
lchs6 da」
`hOa ia,c,ly dhau vatttg Ou
dung Jch Ctath thuyOn
nd"h w hoa■ inh tteo COng hic iOn th“ hm
2 Tning hop s6■ さ
n thu ta thё u cta
s6■ 詭 血u“ i thitt cho mOt lu∝ d狙 ぬu thi thu bttg s6 tiё
khung gi`diCh w quy dinh t■ Di詭 9,Di` 10 cta Quy6t dinh n∼
3T6ぬiC hoa tieu httg htt khi hu tiさ n
dOn diCh L7u tteo quy dinh hi“
Diさ u9.Kbung
dOng V'コ
饉i
giう
hと
血 Cia
diCh V■
dich vu hOa l範 phai xutt h6a
BO Tai chinh
hOa● eu hang bli d6i v6i tう u thuyさ n holt
nOi dia
l Khung gi`dich,T
Gitt diCL VI tlrmg輌 mg
s6tlan thu thttp
llh41● b。 11五 u/1
Loti dich vtt
富
ciA t6i thi6u
cid t6i dt
2200000/11コ メ
34,65
38,50
di chuyen
dOng/GT HL
h
嘲
1
Dlch w hOa teu ttp● μg d6
v61 m thu"n chuメ nd澁 g
脚
d重 Ⅷ
g:r認
鴫
Khutrg gi6
ぎ
dさ nノ
GTttL
Gid dich vU tuqDg rirhg
s6tiさ n thu th`p
Loii
富
llhttt cb0 1 11u′ 1
dicb vu
1暉 dttll tヽ u
KhuDg
cii t6i thiё u
gii
Gid t6i
ala
(66ng)
2
Dich w hOa ta tal“ c
w6nd缶 ●I ThI Vi(軸
39,60
44,00
chuyё n
dOnノ Gヽヽ L
dOnノ G7HL
550000/11口
chuyen "di
59,40
66,00
d6nノ GT/HL
めnノ GT HL
1650000/1 lu∝
29,70
,3,00
550000/1 lu゛
di
6)1ビ 踏eft慇
乱
Binh TI, Hδ n ChOng(■ nh
oen ciattθ
3
D● h
w hoa ttu tal“ c
tuytt dhぬ I ctra Lδ ,B6n
Th,い山 Nghe
Anli Nghl
SOn lthh T膨 酬h
Hoo,V血 g
ng
畿痴
口¨
4
:
血め鰤
Ng■
﹄
嚇
¨
¨¨
呻
憮冊
義砒 認
DШ g Q通 t(tlnh Qぬ
di chuyen
dё nノ
5
httltdW留
6
攣 淵
trong ctt c6 si d"g● ch
ν
v hoa deu ma khOang cich
αh● u dlld o5 h譴 け
7
8
330000/11口 ot
chuyen
di
Dich vu hoa tieu ep dung di5i
v6i tiu thuy€n di chuyen
hong qiEg c6 sri drrEg dich
rg hoa tiou md kloatrg cech
d,;ln au tu 05 Mi lY td ten
330000′ 11口,di
Dich w hOa icu■
550000/1 lu゛
chuyen
di
550000/11uェ
chuyen
di
cac
n≠ n dh tau:vung閾 Onh
Ph`Ⅵ n),tuyen dh tau v饂
chuyen
GT7HL
nyGつ HL
“
148,50
165,00
ddng/GT
dOnノ GT
59,40
66,00
dO■ ノGT
danノ GT
24,75
27,50
dOnノ GT
HL
d6nノ GT/HL
24,75
27,50
dOnノ Gヽヽ L
d6ng/Gヽヽ L
24,75
27,50
d6ng7Gヽヽ L
dOnノ GTttL
Phong,Ba Ngol lttt KhAnh
Hδ a),Dり en H■ (ti■h Tra
Vm)
9
D"h w hoalい ap dttg“
i
、
6“ o loal ttt thuyenめ n
lal
2C`c quy dinh C,1“
a)К ]」 yeu ca」 dich Vu hoa tieu hang hai,ngubi van chuy6n phii bム o chO
t6chic hoa tieu tnI“ thd diё m you ch hoa tieu t6ithお u la o6 gib T口 れg hop
thay“ i giむ yeu ch hoatiou ho¨ hty b6 yeu cる hOa tieu ph苗 b`。 cho t6 chic
hoa tia bi6tt"6cthd diё m yeu cau hoa■ eu da dv kiさ n
Tnring h"hu,b6yCヽ
t6i thiさ
u la o3 gib
cau hoa dOu ma thd gian b五 o cho tO chic hoa
teu bi6t m6c thin di6m yOu ch hoa tia da dlr H6n du6 o3 giё ,nguё i v¨
chuy6n phtt ta tiさ n chむ doitheo mic nhu sau:
―Hoa tleu:
―
Hoa
22.000 ddng/l ngudi/01 gid;
tieu va phllmg tien:220000dさ nyl ngubi va phtrclng tien/01 gib
―C`ch thh thё i
gian chき dol nhu sau:
+Hoatieu chuaxutt ph嵐 :tinh 01 gib;
+Hoa J範
ra vi l xutt ph江 :thbi gian chさ dgi tinh tき
■c
xuat ph`t
“vё vi ti ban d狙 ,thd gian chさ dgi trong tnIい g hop nay
n khi hoa tieu tt
dugc tthta hё u n 01 ga
“
+Hoa ieu da lam xOng v19c dtt duing,n6u thuyen m」 cng van gli hoa
tieu loi se ti血
鵬 m tiё n
chむ dd theo ttd gian gi■ lai
Hoa tieu chi chё dφ tai“ a di6m d6n thュ sau thd dδ m yeu cau dlch w
hoa da khong qu1 04」 と
,qua dlin gian ten宙 eC yeu cau dich Vu hOa leu cOl
nhlr da hiy bё vaぬ u pha tri 80%s6tiさ n hu gi`hOa ieu theO cv ly dふ tau da
yeu ch hoa■ eu
m“ d6va m“
gli trong khung gl`quy“
nh t■
khOtt l Dttu
nay:
b)Th thuyan c6 han anh dさ 血im∼ m6c,th`t bl,hieu chinh la ban ttp
dung gi`hoa leu bttg 110%mic gil● ong khung gl`quy anh tJ khoan l
Dieu n″
;
dlng
yさ n khong v“ hatt duoc vi l′ do SI C6 k,thu年
C)T加 伽ユ
hoa ieu bttg 150%mic」 ▲trong khung gli quy dinh tl khOm l Dieu“nay,
gi農
,rd khu vlchmg hi ta
O T6 ChiC,Ci nhan c6 tau」hュyさ n ch6 khach vぅ 。
血あ 04 chuy6n/1 thttg/1 khu wc httg hai“ dung gi`hoa tiOu Mng 50%mic
gia tOng khung gl`quy dmh t■ khOm l Diさ un∼ d&v6i cac tau thuyёn ch6
kh“ h
iaめ ch“ ,c`nhm ttong thttg d6 nhmg khOng thム P
thあ nhtt cho lぬ u/1 1trr dtt th;
10
hon s6 16n thu
d)Tm thuytt khong tdithhg chg d6n ma yeu cau ne。 ●i doC duれ g
m)chi ttt ph“ 廿a chi phi phuclng den ph麦
(trti CttC my“ khOng duoc chγ
qu`
ヽ
1■ c thu chi phi phtrcyng tien kh6ng Vυ
sitt cho viec dua d6n hoa tiaュ “
`え
330 000 dttg/1th/1ぬ ■
ma dal dien chi tau
O Ttt thuyさ n da“ n vi籠 chむ hOa jou theo ding giё
da y“ ch輔 duccchg w hhghJ,hoa ieu chtt thutt ma hOa■ eu chua c6
mit kh6n ttt phai chさ d“ hi hOa tieu phai tra tiさ n chё dgi cho Chiぬ u la
275000“ ng/gibttt
trOn s6 gib math thuyさ n phai cho dgithvc t6;
g)Tming h"hoa ieu da dtt vi l nhtrng tau■
duOc vil′ do btt kha khttg,c6xtt nh“
tittthuthtt nhttchO olぬ ゴHu∝ d狙
uyさ n
khong v¨
ctachg w hmgh触 ふithu
血 qw dlnht■ khoh l Dieu n∼
h猫
bttg s6
;
D Ttt■ uyё n vお ,d chg da btt giao nguin ch dlrgc trOn bien ma
khOng xep d6 hang hO`,khOng nhan tra kh`ch c6 xac nhan cia cingヽ 1,hang
ha;Ttt dluyё n iarn gia tim H6m c山 ュn年 ,phё ng ch6ng lut ba。 ,thien tai the。
lenh dlё u
dOng ho,C dugc sy ch`p hu“ da CO quan nha nu6c c6 tham quyen
kh6瑶 thuoc Ph興 宙
Diさ u10.Khung
i誡
“
"g■
ug`hoa ieu
gi`dich VΨ hOa● Ou d6i v“ tau thuyさ n hoat dong Van
tii qu6c t`
l Khung gll hoatim d6i vd mots6 tuyen dan th c,thさ
va mots6 1。 軍
th thuyёn cu th6 dugc quy dinh nhu sau:
Gitt diCh Vu tlrcng mg
Logi dich vg
軍
s6tiさ n thu
th^p nh6t cho
l tau(usD)
l
D"h w hoau“
tJ oAc tuyё n dan
33071u゛
tau
ぬu:Binh Trl,Hδ n Ch611g lti山
陽範 Qang)Tuytt d猛 ぬuV午
Khtt Hoめ ,Tuyen
dュ au cta LO(■ 山 Nghe Anl,
Phong Klin」 l
dtt tau Hδ n La ltinh Quang
k恣
:肌『出鳥
11
dM
Khung giri
Gii t6i thiё u
0,00446
USD/GT HL
ci6 t6i
da
0,00495
USD′ GT′HL
Gia (ttnh Quene Ninh)
枷 330/1u"d狙
上L犠 機 鍵 L器
税
恐
夢
耀 鶴協
「 連穏俎
2
3
ぬu
0,00317
USD′ GT7HL
0,00352
USD′ GヽRL
330/1u゛ dh
tヽ ュ
0,0069
USD′ GT HL
0,0077
USD′ GTIHL
0,030 USD/GT
0,033 USD′ GT
40/1 lu∝ d狙
44/1lud dan
4
認
椰‖i巻
榊龍
播響鰹
難魅
5
tな
Va m血
轟概
雷ゝ
詰
鼻
翌
踏
al"tiあ
Юn血 ¨
0,0165
USD′ GT
USD/GT
ha v
7
lau
0,0149
110/1飾 di
chuyen
6
ュ
6∞
rx血 ,証 血 m8
江
““ ∼
tren song Ca Mё p― Thi Vai c6 dtulg tich籠 50 000 GTtお
dung m`o」
"nぬ
nhu sau:
‐
D“ 10h饉
‐
Tiltren
tau
1,
10 hall,d缶 30 halサ
330/111∝
tal
dm
3301uメ d猛
‐
1ヽ tren 30 Mけ
0,00187
0,00168
330/1u∝ d猛
USD/GWHL
USD/GT7HL
0,00109
USD/GT′ HL
0,00121
USD/GT7HL
0,00074
0,00083
USD/GTttL
thュ
USD/GT HL
uing hop si dung dich ν
l,hOa tiOu ngoさ i cic trtring hop
2D6i v6i c“ ●
quy Ⅲ
nh t■ khoh l Diさ un∼ va゛ dung ach w hoa teu t■ cac tuyen Ving
賜 (t血 Phi Ye⇒ ,c`c khu chuyOn ttt ctt ltinh Binh Dinh,tinh Phi Yen),
Duyen H灘 (血 血 Tra vinh),Ba Ngё i(tinh Khtth Hも a),gi`diCh Vu hOa tieu
dlroc thi lly t16n va nttn trong khung gia nhu sau:
Ci`diCh VЧ tlrmg ing
Khung gi{
Citt thip llhat
cLo l tau/1
ltr9t dttn tゝ
^Z
3
Den 10脳
1,
Tよ
●
£n10
Tき
ヽ
にl130h譴
hallフ
d`n30h』
11
1,
3C`c quy dinh。 ュt腱
:
12
Gi4
thi
Ci`t O i
da
`u
(USD/GT′ HL)
(USD/GT/HL)
330
0,003366
0,00374
330
0,002178
0,00242
330
0,001485
0,00165
側 SD)
1
u
ス0
cv″ dan tau
TT
al Khi yeu ch dich vり hOa titt hmg hai,ngubi v“ chuy6n phtt blo cho
t6chic hoa tiOu mr6c thさ i diё m ycu c△ u hOa iOu t6i thi6u la o6 gib:d6i v6i
chg dtt khi ngo】 khd phtt b`o cho t6 chic hOa ieu m6cthd dδ m yeu cau
hoa tieu t6ithitt la 24 giё T則 昴gh"thtt d6i gib yeu ctt hoa dou ho¨ hty
b6yeu ctt hoa itt pMi bao choめ chc hOa ieu bi6t trtI“ thd lllさ m yeu cau
hoa dれ
dこ
ぬo3glё ;d&v6i
dlr k6n t6i thi詭
catt dtt khi ngott khoiほ 08 glb
TШ ttg h"h● b6ya ctt hOa tieu ma thbi glall bb cho tO chic hoa
deu bia ttc hin diё m yeu caュ hOa tieu da dv kiё n du6i o3 giき ,d6i v6i cang
u khi ngo誠 khd du“ 08 glき ,n」嶺 v“ chuy6n phai tra tiさ n chき dgi v6i mic
thu
“ ll USD/1■ 夢dノ l
giき ,22
USD/1 ngiシ i va phucng tieIL71 gib,cich tinh lhё
i
gian chき dol nhu sa■
―Hoa tieu chua rd vitri xuat ph猛 :tinh ia 01 gid:
―HoatiOu di tt vi J Xuat phit tta gian chb d■
d6n khi hOa tleu t力
vさ
tinh tt lic xuat ph`t
vi tri ban dau,thbi gian chδ d9i trong trvれ g hop n″
duoc Jhh t6i■iё u la ol giさ
;
―Hoa tieu da hOan thanh v19c danぬ u,neu thuyen ttucng van gli hoa tiOu
l■ Sё
面血them
tiと chむ dgi theo s6 gib git lai
Hoa leu cH chb d“ tai dia di6m d6n tau sau thbi diさ m yeu cau dich Vリ
hoatieu nOng qu`o4gib,qui thき i gian tren viec yOu ch dich vv hoa■ eu cOi
nhu da hけ
b6vaぬ 」pha ti80%s6tiさ n giム hOa
ieu theo cv ly dan ttt da yOu
cau hoa tleu trtr6c d6 va mic thu trong khung gil quy dinh tai khOttn l,khoan 2
Ditt nり
;
b)Th thuyあ c6hう血 tinh d6 hi m∼ m6c tti6t bl,hieu chinh la ban■
dung gi`hoa da bttg Ho%mic gitt trong khung gM quy dltt t■
khoan l,
khottn 2 Dieu nay,
dung gi`
c)Tauぬ uyさ n khong tt v“ hatt dtroc vi l′ do sv C6● thu∼
l,khoan 2
hoa iOu bttg 150%mic gii trong khung gi`quy dinh“ i khoin “
Diё u
nけ ,theo cv ly dh th thvcta
dl Th thuyさ n yeu ch hoa iou dot xu狂 (ngOtt quy dlnh t■
cic lllさ
ma,b
由担g gi`hOatia bttg HO%mic gi`tong khung gla quy
vac khOh nら め
dlnh khom l,khom 2 Dia na"
“
c vll,do
dl HOa ieu daめ l vitl nhung th thuyё n kh6ng v“ hanh dす 。
btt khi khttg(c6x“ nhtt Cia chg w hang h触 )thi S6■ 6n thu gli hoa iCu
bttg 330 USD;
(mン
e)Tau thuyё n khong ta thttg Cang d6n ma yOu cau ne。 ●i doC duttg
C tuyOn khOng dlrgc chり dem)ngubi V“ Chuyen phtt tra chi pH phumg
“
ti¨
phtt Sinh them trOng vieC dlla d6n hoa tieu NIIic thu chi phi phuong tien
lch6ng qua 33 USD/taWlM;
g)Tau thuyさn da d“ vi l chむ hOa tieu theo dttg giき dai dOn Chふ tau
thuyさ n da yeu c加 ,da duoc cang Vv hang h嵐 vat6 chic hOa dou ch¨ thuan ma
hoa ieu chuat“ ,khien tau phai chё d91 1■ hoa tieu phai tra tien chO tau thuyen,
■さ
n chむ dd lallo usD/gib,tinh tteO s6 giё th「 c t6 phtti chO dot
yan ch6 khΔ ch)VaO,rd mot khu vvc hang ha
yさ n ct tau伽 ユ
h)T=ul■ ユ
血 詭 hm 3 chuy6ゴ 1ぬゴl thttg thi tき chw6n thi 4 tr6 di cia tな u nay trong
thttg“ dung gi`hOa tieu bttg 80%mic gi盗 ●Ong khung gl`quy dlnh tai
kho加 1,khom 2 Diё u n∼ ,nhmgs6 1さ n thu gi`hoa tieu chO mot luCt dtt tau
肺 ng thあ hon 330 USD;
yさ n chё
D哺 ぬt,c`nhtt c6血 伽ュ
kllた h
vao,rin khu wc httg h狙 6i
Ⅲng gM hOa iOu bttg 50%mic
1,khom 2 Dお unけ ,nhung s6'anぬ u
」
`qw dlnh
tJ khOngthわ
kho狙
hm 330 USD;
dh th
cho motlu∝
」`trOng Ouldung」
thiё u
4 chuy6ゴ l thttg/1 khu wc hmg haiap
`hOa■
O Th thwanch6 kh`ch c6 dung tich tom ph論 岱 50 000 GT● 6 En vao,
dung gli hoa■ a bttg 40%mic tt trong khung」 益
rin khu wc httg h激
quy■ 山 t■ khOh l,khom 2 Ditt n∼ ,nhmg s6 tian thu gi`hoa teu chO mot
“
lu∝ dtt th khOng血 あ hm 330 USD;
1)Ttt thuyё n phi dich chuytt gita c`cch cang"Ong pham Vi b品 ぬng
theo ya ctt da gitt d6c doanh nghiep cang血 〕 dung miC hu」 i hoa■ eu
diCh Chユ y6n trOng cing dOi v6it】
ュ■uyさ n
ho"dong hang hai noi dia;
“
血 Hoa ip dvng
ml Th thwさ n chuy6n tal dtt t■ vinh Vtt Phong― K■ ム
kl10in l,khttn 2
gil hoa ia bttg 50%mic gia trong khung」
Dieu n∼
ngot
`quy dinh t■
;
⇒Thぬwtt VaO,商 khu wc httg httl∼ nhen heu,■ Ic PhΔ m,nu6c
yさ n vien,sta chia,pha dd hoic chay thi Sall khi sta chia
thay d6i伽 ュ
holc d6ng m6i ma bOng boc d6 hmg h01,khOng d6n,tra kllttch ap dり ng gi嵐
hoa itt bttg 70%mic gね ●ong khung」 ムquy dinh t■ khOtt l,khoM 2 Dttu
nay;
。)Tさ uぬ uyen va。 ,コ しi cing de ban giao ngudi c山 ュdtrOc tren bien ma
hang
kh6ng xep dO hang hOa,khOng nhan tra kh`ch c6 x`c nhan cta cang Vり
h五
u thuyさ n thm gia tim ki6m c面 ュn聟 ,phё ng ch6ng l,tbぉ ,thien tai theo
=ぬ
nh
dさ u“ ng
峰
u“ cia co quan nha nu6c c6山 am quyen
hOiC duoC Svぬ わ市
di khOng im■ 9c Pham Vi dOittrong thu gli hoa tieu
14
Chlrclng IⅡ
TO cHす c THvc HIEN
Diさ u
ll.co quan ti`p● han vう d6ituvng thTC hien ke khai giう
l CuC Hhgh誠 V● t
Narn chi ti■ 6p nhan,ra sott vtt bm ke khJ gla
diCh■ 7u tal chg bi6n quy dinh tai Diさ u l Quy6t dinh nay
2 Doanh nghrp cung C“ aCh w hoa ieu hang h触 ,d"h w Si dungcau,
b6n,PhaO neo c6“ ch nhiem th“ hlen kC khJ」 査theO quy dlnh cta phip h“
ve gla
3 Dlnhけ vaO ngay ol thang 7 hmg nttm holC theO yeu cau cta Bo Gね o
thOng v“ 五 ,CuC
doanh nま iф
H毎 製
ke n戸 躍
4 Danh
rt Narn c6.tr`ch nhiem ra sott danh slch cΔ
g
an
づい血 Ы
c
inghiOP ke kh」 gli dch vu t■ Cttg bttn lheo quy
“Ⅲ g d COng khaitren Trang thOng tin dien ti ctta
dinh tai Quya
(ivu'w.vinartrarine. gov vn ).
Cuc Hang hai ViQt
.
ヽ
Didu 12. rriQu
tstrmtii
2 VieC Xil′ giJ dOtt chuyan■ 6p kさ 宙 ngay Quy6t dinh n″ C6hieu lvc
thi hmh dugC xi l′ nhu sau:
a)D6i vd dich w cung cap cho cic tau d6n cang t"6c ngう y Quy6t dinh
nけ c6heu ltt m thvc hien theo mic gia quy dinh t■ Th6ng"s6o1/2016′7‐
BTC ng″ 05血 缶 g01浦 血 2016 da Bo truttg Bo Ttt Chinh quy dinh Ve phl,
К phihmgh浙
va bttu mic thu phl,蛉 phihmg h前
;
b)D6i vd dich ν
T Cung cap cho cic tau d6n cang sau ngay Quy6t dinh
n∼ c6hieu lvc thi thvc hlen khung gltttheo QuyOt dlnh nay
Dttu 13.T6chirc th“
hFn
l Sau 06 thttg thvc hien quy anh vさ
khung gli tal Quy6t dlnh nay,cttc
quan chuyOn m6n,cac dOanh nま rp cung Cム p dlch vu tJ cttg blan bぅ 。c`o
nht■ khOm l DЮ u l Quyet Ⅲnh nay
t油 hinh thvc hlen khung」
cσ
`quy“
2 Cuc Hmg ha vttt Nam hu“ g dan doanh nghep cung C`p dch vu tal
cang bien tO chic thuc hien khung gl`do Nha nu6c quy dinhi chi d10 Cang vv
httg h」
Ph6i h"v“
cσ
quan taicHnh,thu6 dia phuυ
hi“ khung gil,xi l′ n』 dem cic h揃
llg kiё m
tra lnh hinh thvc
宙宙pham phaplua Vo qum i′
gi`
ヽ0 , ´・ “″“′′
,,
l Quy6t“ nh n″ C6Heultrcth hmh i ngay 01 thing 01 nam 2017
3 Trong m力 ng hΨ doatt nghi∞ c6mic gla khOng ntt trOng bttu
khung gi`diCh Vu tai chg bi6n heO quy dinh toi Quyё t dinh n∼ thi phai bぉ
c`oC,c Httg hai Viet Nm trinh BO Giao thOng van tai xem x6t,quy6t dinh
he。
ビ
鴨
mれ g
Diё u
hop tttha pn hop va thucte
14.Trich nhiem thi hinh
Chtt Vm phbng,chi血 Thanh ta Bo,“ C Vu tWing,CuC mttg Cvc
Httg htt Viet Natn,Thi truing oた oo qllan,doanh nghiф ,ci nhm c6 hen
quan chlu廿 詞hi面 em thihm Quy&Ⅲ nll n∼ /↓
ド轟
′
BSTRI/ONG
"″ ":
.1も u Diё u 14;
‐C“ ■ t truぬ
8
:視濃盤棚
)
‐Luu:VT,VTa(lo)
ヽ
uong Quang Nghia
16
Fly UP