...

倅 祗 - HNX

by user

on
Category: Documents
43

views

Report

Comments

Transcript

倅 祗 - HNX
BAo CAo TAI CHiNH HOP NHAT
cHo NAM rer rHuc
NCAy:r rnANc rz NAM 2014
/倅祗
NGAN HANG THT,ONG MAI CO PHAN A CHAU
︶
︶
︶
︶
︶
︶
W
V
Ψ
Ngan httng Thuttng mli C6 PLin A chau
BAO CAO TAICHINH HoP NHAT
CHO NAM KIT THUc NCAY 31 THANG 12 NAM 2014
NOIDUNC
TRANC
Th6ngtin vO Ny昴
B4ocお
cこ a
l-2
晰g
Ban ttng ci姉
蔽
3
B“ cお ktm tott d∝ ,p
″
4‐
Ballg can d6i k6 t06n h"価 置 (ML Bo2′TCTD
Bお c6o ka quah。
・
Bお cう o
td● ng
lut chuyan■
HN)
kinh dOanh h"nhi(Mau B03′ TCT,HN)
6n"h"nlli(Mau Bo4′ TCT卜 HN)
Thuya mhh bao c“ tai ch価 hop」 歯 (Mh B05′TCTD HN)
▼
ψ
5
6-8
9-10
11-12
13-1ll
︺
︶
・
Ngen hing Thuong mai C6 phAn A Chau
Th6ng tin va Ngen hing
︺
︼
3営 淵
11::h・
P 0032ぷ
H‐
CP
ngay 24thang 4 n△ m 1993
脚
?i脚1ざ
鑓
鵬
窟
よ認篭幌∴
れ
hang Nha nu“
Ⅵ
o Nam
:霊
︶
︶
︶
8乳
.2948
路鶴l盤 nh s6∽ 伽
ngay 19 th/ang 5 nam 1993
場#
鮒
購彗
L榊 1獣郡勇
鸞壱
轟靭↑
ズ
cap
︶ 一︶
HQi il6ng Qunn
tr!
︶
︶
6ng Tran Hnng Huy
6ng NguyEn fidnh Long
6ng Andrew Colin Vallis
6ng Julian Fong Loong Choon
6ng Alain Xavier Cany
Ba DAng Thu Thiy
Ong Trdn MQng Hing
︶
Ong Dam Ven Tuan
6ng Trin Trgng Ki6n
BA Dinh Thi Hoa
6ng Huj,nh Quang TuAn
cha tich
Ph6 ChO tiCh
Ph6 Chl tich
Thtth
Thtth
Thtth
Thanh
Thtth
Thtth
vien
viOn
vien
vien
vien
vien
︶
Tllanh vien
Tllanh vion
(dё n
nJy 14 th缶 8 4 nam 2014)
︶
Ban T6ng Girim d6c
︶ ︺
Ong D5 Minh roan
ong NguyEn fianh Togi
Ong DAm VAn Tuen
Ons Bni Ten Tii
6n! Nguy6n Dric Thdi Hnn
Bi NguyEn Thi Hai
Ong Le Bli DnnB
Ong Huinh Quang TuAn
6ng
Ti Tiin
Ph5t
Be Nguy6n ThiTuyat
v6n
r2nam 20o
ょ
電
聴攪 ぶ
.mm9
辮留
露
」
唸ζ
(tt ntty 26 thallg i n41n 2015)
︶
︺
︶
︶
︶
︶
Chau
︶ ︶
ギ
i:Iよ i:1:IIIl留 lll[1:li:∫
:〕
an KiOnl so五
t
Ong Huシ nh N8h● H cp
Ba HOan8 Ngall
Bう Phふ ng
Trtrl■ g
Thi T6t
Ba Nguyen Thi Minh Lan
ban
Thanh vion
Thanh vien
Thanh vicn
Holl● IIlg cLinh
36 Phan A Chau(.`Ngan hang'')Va cac c6ng,con
ngan hon,tttng hln va dai han dtrol cdc hinh th6c
:i
Pttl謝 縄
二蠅曽∬:轟 註柵‖
,n va lien dOanh thco luat dinhi lam dich vu alanh
to`n glua cac khach hangithtrc hien kinh doanh n8001 tC,Vang boc va thanh loan quoc te:huy dong
e bj赫 inじ
ngぬ ● cた Ⅲ
︶ ︶
Nttn hang Nha N炭
“たVrt Nam cho p¨
“
lll1li譜 illIIi:、 1:if:l;島
TrU s& ildng
︶
ry
vぃ
‐
p:hOat d蹄
ll‖ ‖
ま
'lFl慰、
翼
i桃 燎
:iT:毎
N帥
︶
︶
C6ng,TNHH KPMG
Vゃ t Naln
︶ レ
︶ ︶
‐
ぽ
雛
1::‖ :‖ [lle甘 :::∬ lhil計
lc tai san,va cung cap c“ dich vu ngan hang khttc
:1鍛,awY‖ 鮒
16哺 cЫ
Vi“
(liiDg ty ki6m tonn
』:al器 需 ‖
為∬出 臨
i棚
Mhh
誤
︶ ︶
鵠 ∬:癬 :::A chnu
圏l∬ 跳
︶ ︶
l cHtt HOP
TRACH NHllM CtA BAN TONC CIAM DOC D61 V61 BAo cAo Tλ
NHAT
p va trlnh tt baO cao ttt cHlul h"nlla cla NJn
。 `甜 纏キ
よ
tittT駆 ∵L獣 研
:L跳 規 お 棚
Ⅲ h讀 g Nha ntr“ viet Nam ban hanh va cac quy
/b五 o cao tai chinh Khilap cac bぉ cao tai chinh
・ lva chon cac chhh“ ch k6tOan phl h"va`p dung Cac chhh sお hn″ mOtCach nhi qua嘔
:冊
ど 1∫ 辮
1胤
器
hy晰 3m品
縄轟
ぬy哺 脚
l■ 1織 1れ
市
肺
価
Ⅲ
碑
Ⅲ
」
・蠍
鷲
節
榊
犠織
翼:溝lh“
躙
“
dOng“
pdぬ n“
A“
1‖:i榊
せ需i鳳
盤糀W庶
1:Tt劇
llよs辮
e`cヽ ch“ tln dung dO NFn hang Nha ntrdc vゃ t
Nam ban hanh va clc quv anh phlpけ C6に n quan“ n vrc ltt va tnnh bay bao cぉ ●ichinh Ban
靡
:i辞 糧£需
Ban Tttg Crm“
常 驚
fぽ
h"‖
樹
柵
器 蝋躍
蹴 鼎
棚 ∫ i鵠 鶏 柵
“
c Ngan hang cam k6t da ttltt thl nhtrng yeu c△ u tren trong vrc l“ b“ cao tal
chlllh h"nha n∼
PHE DUYコ T BAO CAO TAICHINH H9P NHAT
Th∞ d∼ ,6L D6 Mhh TOan,T6ng Cialn d“ va th∼ ma cho Ban ttng ci姉 蔽 Ngtt hang,phe
duyCt bう 。Cう o tai chinh h。 ,nha
dinh kё m caa Tap doan taitha diem va cho ntt ketthuc ngay 31
︶ ︶
栂
`1:fl糠iV:摺
『
‖Ψ 懺 鵠 龍 亀脳 鳳
1‖ lili11lI羊 ilililittilif::η
1格 #瀧
鳳
∬富
lヽ
lT肌 現
N8an hang Nha nv6c viet Nam ban hanh va c“ quy dinh phap ly c6‖ en quan d6n宙 eC lap va trinh
b∼ b“ 。
40'a chhh
eanrongct6md&2
inh Toan
ro″ gc′ ´
″ぁ c
Thalh ph6 H6 chi Minh,ngay¨ th“ g3n姉 2015
︶
︶
︶
КPMG
Tebphene+34181観 192“
L m ted B`o● ch
F8x
︶ ︶
:nternet
●3413138219267
―
kp嘲 ∞ m vn
BAo cÅo KЁ M ToAN DOCLAP
・
Ng:l]llg]:ff:lll品
i cδ
pball A chau
Ch`ngお i da ttem toln bao cao,ichhh hop nha
︶
lo ngay 6 thang 3 nam 201S,dlroc trinh bay tむ
trang
6 den lll
︶
T“ ch nhicm cna Ban T6ng Ci`md“
︶
︶
I鴇 Ⅷ準
l設 』
∬
i脚 饂
l製 欄;階虚
:篭 l鵠 評
飢轟脳
m∫ 鑑ネ
鵠よ寵
cる c
T6 chic tin dllng do Ngan hang Nha nu6℃ viclハ
︶
蒲
』
r識 に
引
聯
酢
i緋
瀧讐 紺
“
h"血 inむ ホ
d
品
鰤
昴
“
ll糧llll:1::Cllま 常
:鰍 l:itlソ f!:il
bao ca。
︶
︶
︶
Tttch nbieln cta烙 Om:o`口
viOロ
ぬichnh h"nhi n″
TMch nhem cla ch6ng toi● dua raメ ‖
dtra tFn kOt qua k■
m
tOan cia ching∫ Oi Chlng t6i darhve lllen
`n c6ng
v6 b10vrC
CI。ttem toan thcO clc Chuan mlrc K■ m toan vrt
凝p鴇甜
守
l戦 鳳亀
11lW謡 胸 httti鵠 ∫
1壌 憮
∫
識
:
躍
i鵠:議 tI継 i鶴
c6o tai chinh hop nha c6 sais6ttrong yeu hay kh6ng
:考
ilil》 IilJll!itilifi]甲 ││lllli:│││││]41:│II!llillllli
︶ ︶
h。 IC
nhamほ n Kh thuC lllen cac danh Jl nlirO
Chhh mng m"va h"ly nh漏
:『 L:IЪ R議 湯
ltttttRよ 祖
紺轟
寵寓
面ま
k`cぉ ‖
│
響
搬
淋
聰 掲鱗
者
i珈螺蹄辞鼻
警
掘醤
難
」
c10 tai chinh
器11胤1鷲群:擢 :i出轟Fem°
缶ma chlng O●
u du∝
︶ ︶
︺ ︶
椰拠轄朧 鮒 鼎 職]貯
ぬ
Ⅲduva mthh"l論
cO s0
︶
︶
ワヨ
︶
"用
︶
Ψ轟On c6a轟 6m loln viOn
︶
︶
︶
tin dung do Ngan hang Nha nu“ vio Nam ban h
●p va tHnh bav blo cao lai chhh
︶
︶
Chi nh`nh COng●
︶
G″ ch● n
TNHH KPMC● :Thttnh
Vi01 Nam
gCh出 anh
:l吼 f驚 :障 肥虚
ph6 Hさ chi Minh
s6:4‖
4000"0
︶
︶
︶
Tぬ n Dinh Vinh
︶
inhan Dang kソ
Ki6m toan s6 o555‐ 20130071
︶
′みび
︶
Thdnh ph6 tt6
CM″
c
`δ
chi Minh,
ngay 6 thang 3 nam 2015
i鳳
麗3窯 島
懸ミ
339‐ 2013007■
︶
ヽ
︶
︶
︺
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
Ngan hヽ ng Tllwng m● i Ca phan A chau
442 Nguyさ n Thi Minh Kh8:,Ph繭 g5,Quon
::l:[譜 :『
Mlu B02′ TCT)HN
2r4″ 力∫
び
βα″力蒻みr/7θ ο2り ●
3
″′
維瀾肌観 蠍霧 ″窃
lpy
漱″
fr冊 織導
31 thlng 12 n3m 2014
31/12′2014
Trl,u VND
Trleu VND
5
2496287
21143490
6
3357730
3065322
7
45591X17
7215519
5624520
1985143
Thu、 Ot
minh
A
TAISAN
I
Tian ml、 vang beC,d`qu′
31′ 12/2013
▼
1:
Tttn girltOi NJn hぬ ng Nha ntrt・ vict Nnm
ド Tぶ ♂よ服蒜l:11鍵鮮 ung n.c
ll[::111:v∼
::││=1獣 」
:
:llI舗 』
3882060
1 380 9tKl
c.c t6
(703953)
chtre tin dllng kll“
IV
Chullg klloin轟 nh do■ nh
i
Chtrng khoan kinh doanll
2
V
V
Dlr phOng gian gi4 chlrng k“
8
“
Cttc cOng ev tli chinh phiisinb va clc thisう
tai chinb kh`c
V 1 2
Cho vry khlch
(3110)
V 1 2 3
hltrg
9
Cho vay khach hang
Du phdng rii ro cho vay kh6ch hang
10
11
Chimg kho6tr diu tnChinq khoin dAu ru san sang d6
12
bAn
Chrmg kho6n ddu tu git diin ngay deo hen
D[ phdng rui ro chtng kho.in deu tu
5
IX
1
首
:[澪:∬ 曽
」
DAu“ dal
Dlr phё ng
:£
1に
nkま
han khな
giam gi4 dau ttr dalllall
淋¨hnh
留謝
」
』
η
わ
X
Bit aOng snn dぬ u tu
16
α
α
わ
X:
1
2
3
4
5
増 ¨ 7慶
C‐ ″rrlみ ω ″
δ″′
″セ
Tlisin C6 1■ 6●
cac khOan phaithu
籍盤l篭鼻:1器 1慇 h ngllop hoanぃ
(1 578804)
3)676852
23683261
16386318
150
105642038
107190021
(1 547983)
33482828
7232001
26502417
(392727)
(251590)
568
1278
329
948030
(63069)
,22976
1277
甑
2384923
3イ 25033
″
0
"a″
419632
301
1009334
(87936)
2552768
2279114
ヨ′5Z3θ イ
β● 27の
273654
556089
″ 5″
397 9θ θ
″2∂ 2`り
'`″
8654
'015
90′ ,
,0′ 5
r36〃
17
24
Tai sall c6 kh“
9955ヨ И唸
6682063
3254051
4891
557408
10813722
6989145
3689556
12105
444379
Clc khOtt du phδ ng rtiro chO cactalsan C6 noi
bang kllac
(543071)
TONC TAISAN
Cdc thuyit minh dit h kim ld bf phQn hqp thanh
179609771
cia
(321 463)
166598989
bdo cdo tdi chinh hqp nhA nqy
6
N
││
)
〓 ● コ
15
ら
3
114745251
116324055
2804555
14
増¨ 慶
C″ 71″ α
ο″o71″ ″
′
Tal sall cO● nh¨ nh
7Vg″″慶
“
Cla■ 力aο あ ″″ ″
α
14403
一 κ 一 N
4
851161
1 078309
(227148)
n
13
:
110,122
1 108232
kinh doanh
(394144)
︶ ︶ ︶
NgOn hang Thlrllmg mli C6 phan A ChaJ
Miu B02/TCTDHN
442 Nguyl■ Thi Minh Khai,Phllong S,QuOn 3
tBon hanh heoQ yit dinhsd
l6/2007/QD-NHNN nsay )8 tlinq 4 ndn 2007
cna Thing doc NAdn hang Nha nun. Yiet Na,n)
Thinh ph6 H6 chi Minh,Viet Nam
ギ ?ふ 鼻嚇I‖2:鷺
li」
ngay
:「
V
Thuy6t 3 t2Dot4 3ul2notl
minh Trieu VND Trieu VrYD
‐
B
NC PHÅ ITRA VA V6N CHi SO HOυ
NO PHÅ ITRA
︶ ︺ ︶
Cttc kbo^n llg Ngan httng Nbi nu“ Viet Nam
I
lI
T:I:『
2
Vay cac tO chtrc th dung khlC
︶ ︶
III
v
』
h`C
:ぬ I&モ 1:l願 l肝 :‖ iliよ
v6■ ●:`叫 ly
19
20
TiOn gh cna kbich hang
-
18
1583146
6145238
3244143
7793776
5842936
2901 095
1 950840
154613588
138110836
thiC d▲ u tlr.chO vayt6 chⅢ
21
188155
363345
VI Phit hanb gi∼ o c6 gla
22
3078000
3500000
Vll Cic kLoill llσ khic
23
3187487
1 736746
1450741
2743684
tin dung Chiu rlli ro
︶ ︶
l
Chc khoan iai,phi phaitla
︶ ︺
2
3
Thu6 thu llhap doanh nghlep hoan ki phtt tra
Cac khOan phaitra va c6ng ng khac
4
D,phOng nliro cho cac cam ket ngOai bang
24
1 544951
14708
1 126077
57948
︶
TONC NC PHAITRA
151094787
12397303
8711841
12504202
937696∫
9376965
︺
167212468
V6N CHU SO Htrtl
︶
︶
︶
ⅦIク′25
︶
ヾヽn va cttc quy
25
v6n cna t6 ch“ c tin dung
%η ″′ν″
〇 ′ル″″夕
9 117544
2/1
lrl‐
:::1‖]:n chtra phan ph6i
259イ 22,
2207666
`65′
1477796
2034952
12397303
12504202
179609771
166598989
1 351706
︶
︶
TONC VON CHU SO Hutl
TONC NO PHAITRA VA VON CHU SO Htrtl
︶ ︶
︺ ︺
Cと ″りを
'771j71″
″″
力
"771″
ら
φPhan“ ク:綸 力c"ι
“
`ο
cdb a,c″
"み
力
″a″
″ 力
“
︶
︶
Ngin hang Th¨ ng mei C6 phぬ n A chau
︶
Mttu B02′ TCTD‐ HN
″
ra"力 aη 力″ 妙
︶
︶
辮醐鷺椰ぽ
"
`=4″ "
″雁物}胤 晩 傲篤 ″傷
`ο
︶
Thuy6t
minh
︶
cic
31/12/2014
31′
12/2013
NGHIA vU NO
TIIM
Bdo linh vay v6n
Cam k6t tronS nghiep vu L/C
BAo lanh kh6c
0
4
3
39275
5610824
3898141
420070
3474168
3349840
9548240
72440フ 8
AN
0
4
2
︶
TrlFu VNI)
cHi rlau Ncon eANc cAN o6I Kt ro,iN
0
4
︶
I l
︶
Trl,u VND
︶
︶
︶
︶
︶
︶
]7T鼎
︶
Nguyen Van HOa
M inh Toan
κ′′
ο″″r― lg
︶
囃
Hirng Hu."C717/′ ′
ε″
NJy OC thang 3 nm 2015
︺
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︺
Cと ′
々
′
″
″′
"力
alll力
々″″み
ai c力
φ′″″力
″ ″あ力c″ bあ cあ ′
ヵ
滋 ″
″″
″
"ヵ
︶
V
V
∬
静 『
∬
ぶ
li‖ 二
i'∬
lililボ
nttm k`t tlllle ngヽ
y31 lll`ng12 n●
Mtu B0.3/TCTD-H N
(Ban hinh theo Q yit dinhs6
I 6/2007/QD-NHNN naay I 8
tng I ndd 2007
cno Th6ng dic NgAn hAng Nha narc Viet Nan)
i
t.。
m2014
W
Thuy`t
minh
▼
1 2
Chi philai va cac chi phittrcmg、
1
ψ
ェ
Thu nbop laithuin
8
^
2
Thu nhap● hoat dong diCh Vv
Chi phi hoat dOng diCh Vu
2011
2013
VND
Trleu vND
13702832
(8937199)
15384473
(10818660)
4765.633
4.565813
I
Ⅱ
944682
(250242)
817243
(226223)
694.440
591020
30
183.634
(77616)
31
110373
69992
9
^
2
3 4
ν
26
27
Thu nhap lai va cac khOan thu nhap ttrong ttr
T市 ou
Lli thuAn t■ hO,tdOng aFh vリ
LI:/116)thu仝 n tt hOlt dollg ttnb doanh ngooi h6i
va v、 ng
mua bin ch品 g khoin kl口 b doanh
Ⅳ
LI::huう Il
V
Llithuan tr mua bin ch(■ gk■ oin dau tlr
32
230647
396.3,5
5
Thu nhap tlr ho● dong khac
6
Chi phi ho,t dOng khac
33
33
106598
(57539)
(44938)
V■
mithu▲ ll tむ Lo,l dong kh4C
33
49059
31801
VII
Thu nhip tir g6p v6n, mua c6 phin
34
22511
72182
V
VIII
Chi phi hol(dong
35
‐
Ⅸ
L゛ nhuan thuan tむ h。 1l dong klnh dOanh tr鵡、
chi phi dir pharng rii ro tir dgng
V
V
X m
V
tむ
Chi phi dg phdng
rii
m tin dgng
7,11,12,23
T6ng:゛ nbuOn trttcthu`
(3.863.607)
K.3.759397)
2192690
1890190
(977289)
1215401
(mang sang trang sau)
76739
(854630)
1035560
V
▼
V
V
V
ン
V
‐
ψ
C″
`′
力″′
′″レ″″ ″々′
″″らφPh"お ,`力a″ 乃ε
″αbaο
“
`″
ο′
a′ ε
″″″ヵ″ ″71ar腱り
9
V
Mttu 3037TCT卜 HN
Ngan hう ng Thlrlng n,i C6 Phan A chau
″力
all″
βα
鸞脚雌怖轟i器
V
V
艦寵軋
V
V
xI
V
r71θ
ヵsび
οg″ ´″″
晩 協 席″瀾
Thuy`1
2014
111inh
Trlcu Vm
THOu'知
l.215401
1035.560
2013
T6ng lll nhuln trutt thu`
(mang Sang tt trang trlrrrc)
V
7
8
V
Chi phithut thu nhap doanh nghioP hien hanh
Chl phlllltt tllu nhap doallh nま ,p hOm●
i
36
36
(271093)
7494
(201214)
(7853)
36
(263599)
(209067)
951802
8264t13
1 021
868
‐
ヽ II
Chi Phi tllu`thu nhap doanh nghiep
XIII
Lφ nhu3n Sau thu`
XV
Ltti cσ
ban t“ n c6 pbi6u cNつ
た6
phi`u)
3フ
︶ ︶
N剛 メn Van H6a
g
κ′ゎ蒻
"切
TOan
g Huy
Ngay OG lhenS 3 nam 2015
V
︺ ︶
▼
C´ ε″″
′″
"力
″ 力々″″bφ 271114カ
あ
all力 C'α Oあ caο ″′
ε
ヵ
ル″ ,凛 ″″
″
“
"′
“
10
Mlu XX/TCTITHN
Ngan hang Thlrll■ lg m,i CO pllan A Chau
442 Nguyen Thi Minh Khai,Ph¨
︶ ︶
:::li∫
g5,Qu,n3
(Ban hanh theo Quyit dinh si
l6/2007/QD-NHNN ngay l8 thdnE 4 ndn 2007
cna Thiing dtic Ng,ln hdng NhA nuoc yiet Nan)
諄
1li::111:i11}鴬
‖
[lll::l:よ 111:'C
2014
2013
Tn,u VND
TriCu VND
LLltlCHUYEN TItN TJHO本 T DONG KINHIpOANH
01
Thu nhap hi va cac klloallthu nhゎ
tumgtゞ
nhan du。 ℃
02
Chi philai va cac chi phi trollg"da tra
1:鵠 認
W∬ 龍dong
晟鳳f驚乱
:: :│:‖ 性
“
kinh doanh ngo。 l tC,vang bac,ch6ng khoan
::
♀
摺
11‖ 11:∬ khoall ng da du∝
xtr l′
07
T=n ch tra cho nhan vに n va hoat dong quanリ
08
Tiさ n
tllu6 tlu nhap doa■ lnま rp tlvc nOp trong nalll
︶
︶ ヤ
器:I乳 li=需:織 tli守 :躙
14138337
(8745404)
694440
15789968
(1!083 196)
591 020
283007
226041
(40845)
51844
(3393081)
(82116)
(61 186)
48420
(3231267)
(113316)
2849216
2223450
1 754242
12958628
(6638924)
(6863009)
(14253)
(9134034)
(496006)
(27142)
12188
=:1:
Nhtrng thay d6i vさ tai sill bO,l dong
Clam cac khoan tin gui va chO vay cac t6 chtrc th
︶
0
︶
1 2
dtlng khac
Tallg cac khoan vO kinh doanh chtnlg khoan
(Tangygiam cac c6ng cu taichinh phtti Snh va clc
ai sall lai chinh khac
3
︶
4
︶
尊
littll:lilil:II::槻
見
kl10all l“
hi
(4375 173)
(421007)
(213513)
Nblrllg thay d6i va ng hO,dOng
5
︲
ψ
6
︲
‐
(ciamァ lng CaC k,Oan noNJn hang、 ha nlrOc
1 583 146
(1 583 146)
ciam cac khOan tien gtrl,tiCn vay cac tO chtrc
7
︲
ti:摺
8
︲
(1648538)
16502752
I:#[缶 ctla khlch hang
9
︲
︲
2
2
2
器品
,』 │:穏 霊11鴇 c au",cho v″ ma
億拠器糖W∬ 轟dぃ
g
Chittr cac qtll cna Tap doan
LUυ CHUYtN TIEN THUAN tt」 HOAT
DONCICNH DOANH
(5955024)
12877241
(16701212)
(422000)
(175 190)
47295
(1261599)
(14798)
(45000)
270899
1 223078
(6133589)
︶
︶
︶
︶
︶
"力
ら
ψ
″″″赫
渤 ″わφ,笏 ″ ″あ力磁 励 あ ″′c″ ″力″ 励
″
︶
11
Mttu B04/rCTD‐ HN
W
Ngan hさ ng ThlHng mOi C6 phin A chau
442 Ngllyln Tlli Minh Kha:,Phallg s,Quan 3
V
:!:l:∫ 諄il:::11llキ :1誌 ヽllellonttm k`tthnc
V
HI:l』 ll::│:誤lЪ :Tl・ p the。 )
ηヵa″ ヵ′
ル。2り をオ″力S0
βθ
″′
紹ソ肌協 協窃 解脇
ウ
2014
2013
THlu VND
THcu VND
V
LUU CHUYtN TЁ N TJHO本 T DONC DAU Ttr
V
︱
0
^
2
0
′
¨
0
^
0
0
V
^
ツ
0
▼
Mua sim tai san c6 1lnh vatai san dat han khlc
b`n tai san c6 dinh
Tiさ n thu tl thanh l夕 ,nhtrmg
l:1出
盤
:&語
:よ 1::犠
・
鳳守
識
6925
b“
(6882)
LUU CHUYTN
0,
′” で
0
439602
63734
44501
(301624)
129615
TIIN
TLI HO4T DQNG
TiI
(636847)
(405703)
(642322)
(259421)
(1042550)
(901743)
(1211196)
(6905687)
CHiNH
C6 tuc rra cho c,5 dong
Ti€n chi mua c6 phieu quY
LUU CHUYTN TIiN THU.A.N TU
HO4T DONG TAI CHiIIH
LUU CHUYTN
TIiN
THU.A.N TRONG
NAM
︶
︶
︶
TItN VA CAC KHOiN TI,CNG DI,OI\G
TrtN T4r rHor DrtM D,iu NAM
9762451
16668138
TIIN vi cAC KHoAN TI,ONG DI-TONC
TrtN TAr rHdr DrtM cudr NiM
9611355
9762451
GHUYdT MINH 38)
封勒
︶ ︺ ︶
Nguy6n VIn Hda
inh Toan
I
笏 ″gC″ ″ あ c
Ngay OC th6ng 3 nirn 20
lirng Huy
C力 ″″
ε
71
I5
︶ ︶
︶ ︶
CaC`あ り″
77111J力
′
″″
力″″″ろ
力
a″ ″
c,α わ
″
οε
″
ο″,c力 777カ カ
ル
′″
∂ph"力 ″ ′
の″
″
12
ヽヽ ′ 、 ︱ ′ 1 ● ′
LUυ CHUYЁ N TIEN THUAN T」
HO本 T DONC DAu Ttr
︶ ︶
78415
Tttn thu c6,“ va 101 nhuan dlr● c chtt tl cac
khOan dau tu,86p v6n dai han
VII
(354501)
(454851)
11078
︶ ︶
Mlu Bos/TCTD.HN
neiC6 phin A Cheu
(Ban hdnh theo Quyir dinh si
ThiMinh Khsi, Phuons s, QuAr 3
t6/2007/OD-NHNN nsAy B hinq I nd 2007
Thtnh ph6 Hd chi Minh, viir Nam
Thu)6r minh bro cto rti chlnh hqp nh6l .ho nnm k6l rhnc da Thtns Aic Nstn hat'z Nha Mic viit Nan)
rgiy3l ihrng l2 nam 20ld
Ngan hing Thunng
142 Nsuy6n
︶
︶
Clc thuy6t milul nけ
ぬbO phan h"価 讀h va can dlroc doc“ ng thoi vdi Mo c6o● i chlnh h"nhit
dinh ttm
l. Dcrn vi b60 C10
N8an hallg Thulng mai C6 phan A chau(・ `NJn hang'')la mo ngall hang thtrKmg mai c6 phan dttc
朧糊鱗1群 麗螺脚ぷ懇講‖
wmぶ 晰 犠
情
Nha nlrOc vio Nam(・ `NHNNVN'')cap ngav 2
tt ngal c△ p gi∼ phё p C6 phttu cna Ngan hang dlr● c ntm y6ttai s● ciao d● h Chtng kholn Ha
Nol
T“ nJy 31thttg 12 nam 2014,v6nlさ
da ph6t hanh 93フ
696506∞ phiCu
u r caa Nn httgぬ 9 376 965 060 01111 VND Ngan hang
phO thOng v6i mOnh gla c6a motco phieu la lo ooo vND
︶ ︶
HO Sd Chinh cta Ngan hang dattai 442 Nguyen Thi Mil■ l Khal,Phuぬ η85,Qual1 3,Thanh ph6り 。
n hang c6 mo ho sd Chhh,ba t`m b6n
lう m(345)chi nhanh va phOng giaO dich t“ n tOall qu6c(31/12′ 2013:mo hoi Sd Chinh,mo sd
Cll Milul,ViO Nam TJ nga1 31thang 12 nam 2014,Nま
mtrci
giao dich,344 chi nhinh va phδ ng giao dich)
Toi nga1 31 thang 12 nttm 2014 va naln 2013,Ngan hang C6 cac cOng,COn nhtr sall:
Gtty ph`p bo● :
dOng
︶ ︶
TOn cOng,
︶
︶
︶
C6ng,nHH Ma thallh vttn
Ch品 g kholn ACB(..ACBS'')
COng,ThlHH Quan lソ no ya Khai
thac Tai sall NFn hang A Chau
(・
`ACBA'')
認棚h電辮l血 盤in
31/12′ 2014
31′ 12/2013
115/CPDC― UBCK Chlrng kho6n
100%
100%
0303539425
100%
100%
tai chinh
100%
100%
Quan ly qu,
100%
100%
06′
G″ HDKD
Quanけ n。
C6ng,TNHH Motthanh vi“ chO
thue Tai chinh Ngan hang A Chau
06/CP―
︶
(`.ACBL'')
COng,M MO thanhvien Quh
︶
iソ
Qtt ACB(・
.ACBC'')(●
l
NHNN
41′ υBCK‐ CP
33/CPDC― UBCK
Cho thue
︶
︶
(°
) Dヽ !a phan tram tt h"u giin t16p thong qua mol cOng,cOn ACBC la cong,COn dlrgc sO hlnl
100%bラ iACBS
Tlt ca c`c c6ng,con dtrgc th温 hiゎ tai ViCt Nam
︶
︶
B6o cao taichtt h"nhi chO nalll tth thnc n,v31 th“ g12n姉 2014 bao g、 mbぉ
cCa Ng“ hわ g va cic c6ng,con(dtr● Cg● i chungほ “
Tap doむ ")
cぅ
。lai chhh
︶
Tli nga■ 31 thallg 12 nam 2014,■ p dOtt c0 9 296 nhan vien(31′ 12/2013:9 131 nhtt vien)
︶
︶
13
︶
︶
Mttu B05/TCTII HN
Ngan hang Thllcng mai C6 phan A chau
︶
・
︶
442 Nguyさ n Thi Minh Khat Phtrang 5,Quo■
RI::‖ i‖ t計
3
淵讐《fハ滞nhtt chO nlm k&
thic ngo,31 lhl■ 812nう m2014(tiOp theo)
︶ ︶
2. Ccsil,pbう 。Cう 。ぬi
力
″
″′
力
o 2り,r a77771 sび
″
β
V“ ″ ′
′
α2ω 72)IVい″
∂f71´ ″
g″ ″
励 20θ ア
g abc,vg´
ε
〃
θr々 び
″
ゎ
a"」
/=`′ ,Vα″
リ
"77a,g″
(Ba″
`ε
chinh
︺ ︶
(a) Tuyen b6 vё tuallthi
BaO caO tt ch“
hh"nhi面
theO Cac chu△ nm“
K6tott vrt Nam,Ch6 do K6t“ n Vi0
・
︶
︶
灘T椰欄 鼎 雉 鵬 樅讐i棚
1鱗亜
I鱗憐麒
職織‖
榔趨献囃螺鷺
"1“
離 tOan du"thtra nhan ong rai o clc nu“ va cac qψ on ai pMn khac ngOai phom vi Vio Nam
五
mぬ 市 °市面 8誌 呻 g tt dllng h“ g赫
f階
席
鶏
L市
面
cla
Viet“Nam
Ы&理 モ
臓
躍
品
婆
`c懇
︶
︶
(b) CCS● dO
o“
ltrbng
誦 ¨赫 h"凸 亀
“
︶
n´ J ttt bお cお
tth theo nguyen t“ gla goc B`ocム o llnl cht
●
`p
出i牌 席f』 盤缶
肌留
鳥需凛
︶
︶
lC) 狩 k`106n nim
︶
S tt tOin nam cla Tap doan latlrngけ
l thang l d6nngay31 thttg 12
︺
(d)DKIn vi tiё n tl離 tOill Va tnllb b、 yb`oc`o
︶
tttfttt鑓 脚脚
記ヤ羊
嶋
filttW'WЪ l籍 』
f器 ヽ
認
冒
魂cu1譜
躍
評
VND")
:、
(`¶
︶ ︶
(e)
I「lllh ib`,s6k`tO`ll ip dり
︶ ︶
Tゎ dOan
sむ dung ph師
ng
memに toan“ ghisO
cac nghゃ pvぃ klnh te phat Snh
︶
︶
︶
︶
︶
︶
14
Mlu Bos/TCTD.HN
Ngan hang Thlrlrng nl,i C6 phin A chau
442 Nguyさ
n Th:Minh Khal,Phdng5,Quan 3
(Ban hdnh theo Qlyit dinh sii
)6/2007/QD-NHNN nEay l8 thins 4 ndn 2007
da Thing ddc Ng,jn hAng Nla nt6c viet Nan)
11::よ :liギ :1]111lll11:│ヽ :『 ,hit thO nttm k`t
thlc ngay 31 tl1lng 12 nam 2014(tiOP th∞
3.
)
Cicthay da vさ chinh sich離 loin
∫
縣
争」:l靴早
ヽ
I‖
;ま
coさ cap
nhi quan cac chinh sach ke tOan dtr●
:t五 :1島 :│:│し ll111l111:!ungn∼
NN nJy 21 ul缶 8 1 nttm 2013 claNmⅧ VN quy
)h`p trich lap dlr phong ni rcl va vicc str dung dlr
rc tin dung(“ TCTD''),chi nhanh ngan hang ntrOc
‐
NHNN ngay!8thang 3 nam 2014 cGa NHNNVN
胞
l蹴
蹄 よ肌P∬ 襦肝19hi‖ 鳳』
chlnh sach kc t06n sar
・
Cho vり khach hang― phan l∞ i va trch ttp du phOng rui ro“ n dung(Thu.Ct mulh 4(fx‖ )Va
4(fx蒟 り
、
・ Dtr phOng iiro cam k6ttin dung(Thuy6t minh 4(3));
n哺
・
愕
賊
喘 甜絆
辮
胤
棚 卿 靴柵 ∬
湯鍛 ‖
.
Tian gti Va chO v″
cac tδ
chtrc tin dung khac_phan:。 ai va trich lap dlr phOng ii ro tin dung
(Thuya minh 4o))
4
︶ ︶
T6m tit cic chinh sich k`lo`Il chi yeu
Sau d∼ 2 nhullg chhh sach k6 oan chi≠ ud"c ttp dOan ap dungtЮ ng vrC i“ bao c6o tal chmh
h"nha nけ
(a) Nguven tic thlrc hien hpp nhit b10 c10 1li chinh
rrJ
織留i3ボ ∫品潔im設 ぉ
淵錦ポ:R∫驚∬祖
:淋 電
mill罫 秘
魚絆
l鷲 盤
l獣 1∫ 響庶篤計
阜
∬織哨7島 1常〔
Л器鵠
];1詐l邸 則 翼1llliヤ
キ
駆t器 憮 路¶話明1獄 減
1稲 鵠
l留 島
き
腫
蔦憮 階よ
li鮮 :li躍 :」 :
︶
の
︶
︶
︶
α
″ ´
″あ 力
ヵ
″rr"C″
滋
夕 ″´
ω
昭 夕 ″´
"″
“
"あ
`ra"`″
υ
“
ッ
``″
li s′ 力
′力“
"″
“
“ "gPrl`ρ `″ `■
COngツ ‖
enは la nhtmg c6ng,ma
Tゎ doan C6 anh htrong dang鰹 ,nhullg nOng ki6m sOat,cac
“
chinh sich aichinh va ho・ t dong cこ a
cOng,
︶
15
`
′
︶ ︶
MIu Bo●/rcTD‐ HN
Ngan hヽ ng Thllo■ lg nai C6 phln A chau
ηカ
ルみr71ω
ρα
︶ ︶
442N8uyln Thi Minh Khaヽ Phlrlyng 5,Quon 3
Tll:1111lliliギ l:lllll:1譜
1
i』 ;O nttm k。
2″ ′ ηみ∫δ
“
″″
紹鍬槻観 悌霧 ″瀾
cac cong,い On dmnh ia nhOng COngけ ma Tap dOall c6 quyさ ndさ ng kiam sOat dlr● c thi6t llp ttng
u16a thuan h● p ttng va dd hOlsu nhi tH caa cる c ttn Hen dml■ l“ i vdi cac qu"td“ h clll`n ltrOc礎
tai chinh va hO.t dong
COng ty‖ en k6t va c6ng,Hen doanh(g9i Chungぬ
cた doll● nhan dau ttrl du∝ hoch t“ n thccl
phtrKng phttp v6n cha so htru B6o cao tai chinh hop nh`t baO g6m phan ma Tap doan ducc hucllg
trong thu nhap va clll phi cla cac dm蒟 nhall ttu tu du∝ hoch toan thecl phtrKmg phap v6n ch6轟
htru ttt ngay bat dau cho t6i ngay chan dtt slr anh hucng dttg k6 holc quyさ
ndふ ng ki3m sOat d6i、 ●
ろt18hl S6
i
cac dOll● n∼ Klli ph飾 6 cna dm vinhan dau tu ma ttp dOan ph」 ch● se ltt hm」
clla khoan dな u ttr du〕 c hach toan theo plltrollg ph/ap vOn cha sO htrll,gl五
trl ghi sO cna khOan dau tlr so
︶ ︶
du"ghi giam t6i bing khOng va dぃ g viOC ghi nhan cお klloan 16 phlt● nh trong tumg lai trン oた
khOan tt thu∝ pham宙 ma ttp doan c6 nttla vu pha tra h。 ¨ da tra thり Cho doll● nhan dau tu
Cac chinh sach k`tOan cla cac c6ng,‖ en kま va cac c6ng,HOn dOanh cang duК
diさ u
の
︶ ︶
can thioi nhと m dalll b10●
nh nhit quin va cac chinh sach tt toan dtrgc Ngan hang ap dung
OC♂αοユiChttCわ
′″ンル
カ′″″ ″″″
'Va u nhuan chtra■ 。
‖
淋
鮮
::l脳
鴻
鵠
」
諮 部
鼎
c hen t“ cJ¨
“
chinh khi
dに h no bO dlrOc
:旱
hi va 16 chlra thuC htn phat● nh ttr cac giaO dに h vdicac d¨ vi nh“ ぬu tr dtr● c hoch t“ n
thco phumg phap v6n chi sd hull dtrlyc trtr vao khOan dふ u"trOng pham viloiich caa Tap dOan● i
鮎 oan
︶
︶
don vi nhan dau ttr
(b)CiC gi■ o
dich llgOli te
cac khOan muc aisan va no phaittt co g∝ tien te khた vl vNDdtroc quン dOi Vng VND thcFl● gi4
len● kllac vND trong nam
・
ilaCd¨
ヽ
恭
:ll::│:躙:f鶴 雷 醍
す憲ょ
慇
織鶴ll計 軋 ぼ器:懸 塩紺出漁なき器罵t留 :鷺 fttaft盟 端
∫
::i
1iメ l「 1』
]も 1:il:増
︶ ︶
:』
cu6i kシ kt tOan nam
(C)
Thu nh3p lai va chi philう
1
W熙
哺
聾
鱗胤曇
瀞驚
1鍛聯岬
職
響
i鵬
冊‖
鶴辮
価
mo防
品吼Ⅷ 般認嚇薦総
val qlll降 n dlrOc脚
o● o血 qぬ
ll°
all● o
︶
︶
︶
16
‐
M6u B05/rCr卜 HN
N"n hing Thllllng mai C6 phan A chau
︶
︶
︺
442 Ngu,en Th,Minh Khal Phlrng 5,Quan 3
Thanh ph6 H6 chf Minh,Vict Nam
aル ′
″οぃ
ra“ 力
Thuy`t nlinh blo clo llichinh h,P nh五 (ChO nlnl k`t
thle ngly 31 thing 12 nttm 2014(ti6p theO)
(d)
Thu nhop tt h01l dOng diCh VI
の
7″
Ota171た sぢ
V″ ハ
″ο
ο
カ
V“ ″′
∂rlla"ィ 満″′
lll17
7∞プ
■απ
々
o71g
aδ
ε
Nga7711a″
g
lv71a
71“
づ
“
`/=●=Va7717
g
″″rl塗′P■Fツ aヵ ο
a″ δ
″
器1年轟彎瀞牌騰鳳盤淵:富 鍋諦織lil問 樹:げ ∬:肌
du。 ℃ghi nhan khithlrc thu
:∬
;IT爺
r, D"″ ″rrl″ ″ο″4ρ ″g″ ″J″ rrlヵ電 ″″。″″
¨ng“0“o鮨 q磁
撚 ミ‖
よ
燎:搬 器鳳:冊躙く¨脚価
“
ng饉
hO“
“
h6ch hang d"c thuc hien
(e) Thu nLaP C6 t」
品
に
c6t“ du"gh nhan vao Mo c4o魅 t
Tap doan雨,cx4c lap
qua hO● dong ttnh doanh h"nhtt k‖
quメ n nhan c6 ttrc cna
nd嘔 晰g脚 岬 讀
h品 れ碑
i[鯰
漱怠
癬
滉
肝
錦‰
鑑 出服
“
p dOall昴
︶
︶
(O
CiC khOin cho vay kh`ch hね
″ヵF″
の Dο ttgッ ag″ ′
llg
c″ ″
ο
′
″c力 οッ
αν″
力dc力
“
艇‖ 紺 峨
酬 構 轟‖
rla″
g
緞緊WttIⅧ f躙 認認 庶
[‰
81al ngan
cac nOan chO vay khach hang du∝ ghi nhan th∞ s6du no g6c ti dr ph6ng niro rn dung
Prla″
`〃
raa′
。ν
7■■畿■力と
cdc ttο a″
“ 6"a″ ′″ィ
二 ′″″ ″ ″♂り ′″″llg
“ pll飾 loa no va“ p du ph6ng nli ro
Vi“
"g
tin d中
搬繕驚
嶺It雌 灘母]
::111盤
艦柳堂:::ポ 器忘 』
増
︶
Th∞ Dtu ll,Kho筋 6 cna Thong● 02,■
︶
ph“ Ong ph`p dinh llrOg quy dinh● i Diう u10 ct
︶ ︺
mOt khoan ng thco quy dinh lli Diё u 10 vA Di
橘椰
11:1籍 │‖
‖
』
{IIII‖ illil
︶ ︶
17
Mlu B05/TCTD-HN
Nttn hang Thlrt ng mli CO Phan A Chau
@an hanh heo Quyit dinh sij
棚鸞 鮒∬ト
ThelJ Dtu!0,Khan 3a cla ThOng tビ
1∬ 1:l:瞥ll::駐 ll:£l]:」
|6/2007/QD-NHNN nguy 18 thting 4 ndn 2007
aio Th6ng djc Ngtin hAng Nha nuoc
02 da dlr● c stra“ i“
Yiet
Sung“ i Th6ng tu 09,cac卜 hOall
賓
Lltrnlll16mnollludad¨
n。
tlla
"plltt loal trtroc klll co call l●
︶ ︶
・
Khoan no va vioc c△ p tin dung kl16ng宙 phlm cac quy dinh Cna phlp luol
・
ViCC Cσ
ng ia phl h"vdi muC dich cla dlr an vay V6n trOng h"d“
C`u lli tl10t hln tほ
Nan)
g tin
dung;
・ Khお h
・
hang Slr dung v6n dlng muc diCh;
Khttch hang c6 phumg tt ttt no mdi kha thL phむ
hOp va diё u kien san xuム t,kinh doanh,dich
VV;Va
︶
︶
・:m朧ミiょ
蝋選脈鷺yl‰ 誂w醍
f馴 轟増
』
ぽ喘槻淵モ
de cho vay trung han,dai han trong rtrO lg h●
trtlng,dai hon
p cσ
ciu lai khOan no ngtt han de thanh khoall n。
︶
︶
Chl kll cac dさ u krn tren duoc“ p品 g,Tap doan thtrc httn cσ C`u tithdi han tra no cna cac klloall
cho vり dwa trcn k6t qua ttp hengtin dung noi bO Va gi● nguyOn nh6m no cla c`c khoan cho vay nhtr
:l器 評 :胤 鳳
犠 留讐
lfI蟹 ;れ lli∬ 慧
¶
:16“
uい m hnhnn動 20t面 g
Cac khoan cho vay khach hang can cr“ n he thong Xop hang tin dung"Ong lmg dtr● c Phan thanh 5
nh6m no nhtr sau:
︶ 一︶
Phan l。 li ngtheo be th6ng ch▲
m diam
Phan i。 ,i ng theo ThOng ttr 02
Nh6in l ‐No d6 tieu chua:]
Nl16m 2‐ No can ch`ゞ
Nh6m 3‐ Nσ duditiCu chuan
Nh6m 4‐ NO nghinま シ
Nh6m 5‐ NO c6 kha nan8!llat` 6n
︶ ︺
TM蒟 gh"mot
khach hang C6 nhiさ u hm mO khOan ng vぁ Tap doan ma c6 bit kシ kl10an no nao bi
chuyen sang nh6m no nli Ю cao hon thi Tap doan bu● c Phai phan 10。 ic“ khOan no c6n lli Cla kll“ h
httg d6 vao nh6m no ruiro cao hυ ..tu。 1lg trllg v6i mに do nli rO
静轟楡 檄羨[轟蕪 場講[沼 漁蹴鳳 鶴常臨I鳳 柵 蹴
gli cua Tap doan
Zraた
︶ ︶
ゴッ′″
`ag
“
″
″2"イ
6〃
f鵠 よ
♀
漱珈
露
1瑞 驚
鞘NHNNVN
Tむ
│∝
l∬:
nga■ i thang i nam 2011,tllco
︶ し
Ъ;肥 織 寵
∫
脚:猟 mょη
ttyp輸
︶ ︺
Ngan hang ThtrKFng n■ i C6 phl■
A chau
Mitr Bo5/TCTD-HN
hAnh heo Quyit .linh s.i
|6/2007/QD-NHNN ngoy 18 hAng I ndn 2007
do Thiins
Ns,in hdns Nhn nuac vi1t Nan)
︺
︶
2 Nguyln Thi Minh Khai,Phtran8 5,Quan 3
“
11キ ;1111ギ
l[1島 】
:譜:」 Υ
糧
‖ぉ11酬
6an
d.i
Onδ m k`t
︶
︶ ︶
∫
認l零 筑畿
∫
鶉 ‖
淵W道 讐
撚熟
欄獣
静隅締冨
Wl卦脚 選
翻11
轍糊静
樽駆1‖‖蝋雷囃
︶
︶
・ diilill∬
li∫ ::llhachhangCanctrtお n he th6ng X6p hang tln dung ttrOng ing dtrCC phan thanh 5
nh6m ng nhtrsau:
︶
Ph合 ■loli ngibetl be th6ng Ch`m dialll
︶
Phttn io,i ngtheo Quy61 dinh 493
Nh6m l― NO do lCu Chuan
︶
Nh6m
Nh6m
Nh6m
Nh6m
︶
2-No
3-No
4-NO
5-No
can ch6ソ
duditieu chuan
nghi ngシ
c6 kha nang mat von
︶
︶
Trtrい g htt mot khach httg c6 nhtu hcln mO khOan no vdi Tap dott ma c6 b`t ky kl10all ng naO bi
chuy6n sang nh6m no nlirtlcm hm in T“ dOan bu9c Phtt phan loai cぉ klloan no con lai cla khach
hang dO vぅ 。nh6m nO ruiro cac hυ
ttrFng姉 g vdi muc do ruirO
“
:I鳳 TT蹴
Iヽ 棚響
沼 蹴鳳鶴常Л
器W鶴 鵠忠:嶋樹邸
;盆
︺ ︺
hon g[lra danh g14 ctla ngan hang dau moi va dallh g[`cia Tap doall
cac thay dふ Va chinh tth kO toan neu trcn dtroc ap dung phi hふ
〔 Drprlδ llg
==〕
″″″
r`=′ りri4′
6"″
ミ
:
″g
“
″ ■●ッ′r■ dig
t6
イ
︶ ︺
viec tinh
“ dtr phOng cu ttt ducc cゐ n ctlに n cac,11 1p dung chO tlnlg nh6m no nhtrsau:
︶ ︶ ︶
"20′
Nh6m l― No dl tiOu chuan
`
■
Nh6m 2-Nq can ch6′
Nh6m 3-NO duOitiCu chmn
Nh6m 4-No nglli ngd
Nh6m 5‐ No c6 kha nhng m△ t
le dtr phδ
ng
00/O
5●/。
20%
50%
v6n
100%
︶
︶
︶
19
V
Mttu 305/rCTD― HN
NgOn hヽ ng Thulng n“ iC6 phan A chau
″カ
ルカ″ω 2,´ 劫η
″Sび
ρθ
442 Nguyen Th:Minh Khal,Phtrallg 5,Qu,n3
Thuy`11111留
ψ
■ 慾織 n晩蠍篤 霧瀾
:│!ll∫ililどittOn.mkょ
=躍
ツ
rhi dugc tinh theo s6 du cac lhoan cho vay hrng khAch hing Bi ngay cu6i q'ry (ri6ng
d6i voi q;y 4. du phdng cu th; dugc rinh rheo s6 du c6c khodn cho vay ling khich hing lai ngay ldm
viec cu6i ctng cria thing I l) trir ili gid tri kh6u tru cria di sin dam bao. Ci6 tri khau trir cia tii sin
ddm bio dtrqC x6c dinh theo c6c quy d ini cria Th6ng tu 02. cp th6 nhu sau:
V
.
V
D1t phdng cu
li
tj
VND tro l€n d6i voi khoinnq cria khech hA,ng h nguoi c6 lien
quan cria Tap doan va cac d6i tugng khic theo quy ilinh t4i Di6u 127 Lual cac t6 chuc lin dung vd
Lii sdn bao dem c6 giA tri tn 200 $ VND phdi iluqc dinh gia bdi 16 chuc c6 chuc nanS tham dinh
Tai sen bio ildm c6 gie Ei
ψ
50
gie.
.
D5i vdi cac trudng hgp kh6c crc trudng hgp n6u tdn, tei sin bAo dim dugc dinh gi6 theo quy
dinh ve quy trinh noi b0 cua Tap doan.
Tク 11 kh△ u tnrt6i da d6i v6i cac tai san bぉ
dam du"xac dillh nhu sau:
︶ ︶
Loai(】 isin bう odう m
T,10 khiu trtr16i da
(a)Tiさ n gtri cta khach hang bよ ng Dang Viet Nam
100%
°
継
:懸 L:飾
認
g市 品 8qψ a柿
輛 品
m a ttngd“ a断
h
95(%
“
°鳳 れ嶽轟
tMtti£ ,1議棚駕
鼎l跳 器
器絆
:‖
ch¨ th dun3 chl nhalth ngtt h温 g nu“ ngo前 khac phat hanh
o C6tholh"cOn l● i
・
959る
dtrol i nam
85%
80%
C6thM hOn cOn ioittr l nttm d6n 5 nalll
,C6tha han con lai tren 5 11am
(d)Chtrng khott do c“ t6ch● c tin“ ng kllac Phtt hanh du∝ ntm yё ttFn
70%
n S0
65%
ぬ
ng
』
Ⅷ
:品
im肥
訛
淵
忠
ι
‖
tttξ
l織
酬
器 ″
乱器
50%
Chtrng kho姉 chua dlrcc nrm y6t"ns。 8● 0● Ch Chtrng khoan,」
30%
kllo茄 do dclanh nghlcp khac Pha h節 h alrgc ntm yま
,
(e)Ch“ g
“
to
∼
c6gil,tnr cac kl10an quy dinh tai diem (c).dO tO Chtrc tin dtlng kh6ng c6
dlntt k,niem vet chllllg khottn ten sd ttiao dich chlrlltt khoan phat hanh
留
吼」
鰍ξ 癬
讐鷲
蹄 器ξ
tti話 留
mi設 gt魔
:I鶏
:∫
diCh Chtng klloan ph6t hanh:
留肝 ∬ 癬
留
T溜
:亀 1轟
giao dich chlmg khoin phat hanh
(h)
11鮮
露
:鵬 [樵 ‰ l絆
ξ:
Bdt d0ne snn
(i)vang mi`ng khOng c6 gia nicm yё t,vang kh
`c va cac 10ai lai san bao
dam khlc
30%
10 0
ヽ()'t
30%
20
●■ヵ″′
giaO dich chⅢ ng khottn
(8)
ヽヽ バ ど
Sd giao dich Chtrng khoan
︶
︶
︶
Miu B0s/TCTITHN
Ngan hang Thlrong m,i C6 phttn A chau
442 Nguyさ n Thi Minh Kllai,Ph― lg S,Quan 3
11:llJ‖
辛
‖
t計
111電 │[語
詰ギ
。。
i酬
:‖
nう
m、
(
(Ban hanh heo Quyit .linh si
I 6/2007/QD-NHNN ngay I 8 thdhg 4 ndn 2007
cio ThOtE iltc Ngitn ha,A Nhd nEoc yiat NM)
Tdi sen bao dem ndo k{r6ng dep fmg day di cec diau kien quy dinh tai Diau 12, Khodn 3 cia Th6ng tu
02 thi gie rri khAu tnr cia Lii sen bao dem d6 phrii xem nhu bing kh6ng.
Theo Thong lu 02. mol kloan du phdn8 chung cing ilugc l6p vd mic bing 0.75ozo t6ng s6 du tqi
ngey cu6i quy (riCng d6i voi qui 4. d[ phdng chun8 dusc lip voi mi'c brng 0.75olo t6ng 56 du tai
ngdy ldm viQc cu6i cring cria th6ng 1 l) cria cec khoAn cho vay khdch hang, kh6ng bao gdm cdc khodn
cho vay kh6ch hAng dugc phen bei vao nh6m ng c6 kha nlng mit viin.
Tnr&c
ngiy I lhdng
6 ndm 2011
Trir truong hqp dic. biet cria mQt T6ng c6ng ty nhi ntroc nhu duol ili cap qi Thuyil minh lO, viec
tinh du phdng cu the duqc can crr tr€n c.ic $ le ep dung cho ting nh6m nq nhlr sau:
Ti
lC
︺ ︶
Nh6m l‐ NO dl tiOu chuan
Nh6m 2‐ NO can ch6′
Nh6m 3-NO dlroitiCu chuan
0,る
59る
20%
50%
Nh6m 4-No nghi ng0
100%
Nh6m 5-NO c6 kha nttng mi v6n
Dv ph6ng cぃ
du phdng
du cac■ Oan chO vay tlng khach hang tJ ng″
cu6i quソ
(HOng“ i
庶
誠蹂 Q[轟鵠響職滞燦讐
鼎lip露
曇
聯 椰
lhe dll● c unl the。
“
1[‖
︶
︶
1i li khiu trnt6i da
Loaitaisan blo dim
s6dじ
tron tal khOan tiさ n gtri,s6ti6(kicm.gi`y ta c6 gitt bing VND do t6
ch6℃ tin dung phlt hanh
︶ ︶
Ⅲ昴師 品
認
岳
llrc
tin
dung
phat “
hanh
認
指
脂 針酬
“““
nJ,鏑 航
」 0“
∼
100%
9500
Ttti phitu Chinh phl:
︶
︶
・ C6thあ hon cOn lli tけ l nant trc xuong
・ C6thd hon cOn llitけ l nam den5 n姉
・ C6tha hln con lli Cen 5 nalll
Chtrllg khoan,cOng cu Ch呼 6n lllltrOg glay to c。 」
th dung
khac plllt hanh dl_Illem ya“ n so」 ao dに h Chtnlg
`do clC
t6 va
Ch“
kho“
Trung“ 品
giao dich chlng kho`n
Chimg khoin, c6ng cu chuy6n nhuqng vd giAy to c6 gi, do doanh nghiCp phet
hinh dugc niem y6t tren So giao dich chtng kho6n vi Trung tam gia; dich
95%
85%
80%
70%
65%
chfmg khoan
︶
Chtng khoan,c6ng cu Chuy6n nhlr。 ■8 va si∼ td c6 gi4 do cac t6 chtrc tin
dlng khac Phat hanh chtra dじ σ
c niem yet tFn sd 8iao dich Chullg khOan va
︶
Tnlng tam 8iaO dich Ch品 gk■ oan
︶
Btt dOng san
50%
︶
50%
Cac looitai san ba0 6ふ m khac
30%
︶
^
Z
︶
M'u B05/TCTDHN
Ngan hヽ ng ThtrK■ 3m■ iC6 phln A chau
2 Nguyln T● Minh Khat PhWllg S,Quan 3
“
11:!IJ‖ RItiliギ l::i羊
:‖
i酬
昴
撃
(Ron hdnh theo
O/yit dinh st;
U2007/8D-NHNN nRAy I I thtids 4 ndm 2tY7
ota Thins ddc Nsin hans Nhd wt c viet Non)
I
Onさ mk`t
y熙榊お1蝋
拙
鯖
∫
橘
臨
鸞
瓢
穀
品
鳳轟
器蠅
露
● 鴫耐 轍
よ
寵器翼鍛惜
1警
;織
Q¨
:金 ngむ
4"“
"
cac thay d6i vさ chinh s“ h k6 toan t“ n ducc ap dung phi h6it6
Fリ
″
×″″″″χα
hai:1踊
ilf選
:‖:&]:yi∫
:│:il鵞 llil]lilま
1鳥 増
∬ ミ
、
il:」
:#t116:° 1講l】 ::[
篤
艦∫
器」
電
11冊 出
J穐懲
拇 ∬il:7出』
糧Ψl忠 監鍔鵬∫
,
doanh ngllrp),hoaC kll khach hallg vay chct hoac mttt uch(“
i v6i蔵 九gh"kllる ch hang v∼ ●ca
nh飾 )
W鸞:IW器
:∫ 繊
艦W′ 榔 1需 ぽ器 ∫器 Wl還 躍 壼
聯鵬 ぬ∫
,du∝
vicc x●
け
glli l■ lan
i sall blo d肺
vお ba。
︶ ︶
g′ヽ
″
■
g夕 rNrrrrMρ r″ aF″ 磁■2″ ″ ″ ″r』 α″
″¢ ο6∂ ″
″
"″ '話
`π
ИMCり
″ レ
““ `"″
“
'V″
「 hang tlllrc hien ban no chO vAMC thco N8hi dm s6 53/2013/ND― CP do Chinh pha ball hanh
N8飾
l織
B慟 85nam 203 cN8Ц m"D,Th峨
`Th6ng
ttr
19')va
l侃
:蹴 li:
NVN
ban
hi■
2013 do NH卜
6ng van s6 8499 NHNN― TCKT do NHNNVN ban
B`″
`リ
崚
昴
(・
鳳鳳
蝋灘駐 盤
l:l::::∫ ill::‖ :11癬 ::│ダ 霧 ち:i[:』 │:∫925NHNNttCKT do NHNNVN ban hanh ng∼
19
thang 2 nam 2014
通
u do N´ n価 g tt du"ま
y:棚
trcn bang can d6i k`tOan h"nhi(Thuy6t minh
罵l:『 〕乱騰∬得 思導 ittgV“
h計
kh° an n。
i
4(h)(iV))
電
浩
鳳 W癖 鍛 ふfm器 鶴 吼糖糖嵩
j贔
l路
胤補撒葦
出
露
︶
︶
︶
︶
^
Z
ヽ
,
︶
:埠 it::lξ
︶ ︶
Thuy`J‖
︶ ︶
(g)
Mlu B0s/TCTITHN
:1漱 ∫
lWITlを :ふ′
:Ъ uon3
llilil:llギ lll]│ギ i酬
C{c khoitr c8m
t<6t
(Ban honh theo QuyA dinh si
I6/2007/QD-NHNN ngq, I8 thtiig I ndm 2007
cno Thiry dic NEan hans Nhd nroc viet Nan)
O nttm ka
tin agng
Cam 16r tin dung bao gdm cec lhoAn bao lenh. chip nhAn lhanh to6n vd cdc cam [6] cho vay kh6n8
hriy neang vo di6u
Hieu k1:
tt
ngdy
kiin vi
c6 lhdi Sian lhUc hiQn cU the
I thtirtg 6 fim 2011
︶
︶
Viec phin loei c6c khodn cam kdt tin dung duqc lhvc hian chi nhim muc dich quin ly. giem s6l chAl
luqng hoat dong cip tin d\tng theo chinh sich 6p d$nB d6i voi khoen cho vay kh6ch hing nhu ilugc di
c6p tsi ThuySt minh 4(f).
Cic khoen cam
kCl tin dung
iluqc phan thdrh 5 nh6m nhu sau:
Nhtlnl
︶
︶
︶
Cam kCt dn tiou clluan
1
Y nghla
・cac can k6t ma lap doan d:llaマ
:ll』
nang thtrc hien day dl cac i
・
han
う
cam k6tcan chlソ
3i職 lili[ilil∫ lli:l‖
3
Camに t
dtrci tiCu chuan
・Cお camketmaTapdoanlilを
co kha nる ng thi「 c hien dayで
︶
︺
︶
︶
1
cam k6tnghi ngd
・ cac
:]hllよ l歯
津::1
乱‖
lT:∬
:i
1::alattaClahal:tlhong
can]kot ma llp doan,anh 811 1a kha nang khich
han8 khong thi「 c hicn cam kOtla“ t cao
5
cam kё tc6 kha nang mit v6n
︶
︶ hrdc ngd! 1 ,hdng
.
Cac cam k6t ma Tap dodn d6nh gi6 li ktdch heng kh6ng
cdn khe nang thuc hien nghia vu cam kel.
6 ndm 2014
C6c lloeLn cam k6t tin dung ilugc phen thAnh 5 nh6m cen
nhu sau:
︶ ︶
│
Cain ket di ticu chuan
cf
vao chc y`u t6 dinh itrcng va dinh tFnh
Y rghia
・ Cac cam kOt cOn trclng han ma Tap dO温 danh gla la
・Ⅲ
席::‖ 鷺ti指 :柵
h“ ndむ dl cac nghL vぃ
cam k6t can chllシ
cam ktt dtrditieu chuin
│
cam tt nghin♪
5
cam ketc6 kha nang mat von
︶
3
.
.
Clic cam ktit cdn trong h?n ma TAp doan dAnh gi6 lir
khich hing kh6ng c6 khi nang thgc hien c6c nghia vu
cam kdt khi tliin han; hoic
︶
CAc cam
dodn.
kiit quA hqn phan loai theo iirinh giri cna T{p
︶
︶
︶
つ ^
︶
Mlu B05/rCTD‐ ‖N
″Sわ
ω い 0′ ′″
β
“ "F71″
Ngan hang ThrOng mai C6 phttn A chau
442 Nguyё n Thi Minh KhB:,Ph ran3 5,Quan 3
手
l::h嗜 ユ
::]iギ llti卵 `
・ 。 脇確蹴肌協 傲箱 ″溺
4130口 m、
]│ど
1
Du● hOng nliro cam tt tin dung
″2α イ
″″″構 ″″ ンrr■ d"g`″ ″
“
︶ ︶
織踏簾1穐淵鼻躍灘
d6,khoan tra th∼
‖
職静
dl“
"phan iO.i vatrth lap dlr p:
g6″ ″
イ
7rrar烈 ゴッr r71″ ″
"20′
viec tinh dlr phOng cu thさ
dtr● c
call cl l“ n
cac● lc ap dung ChO ttrng nh6m cam tt tin dung nhtr
︶ ︶
mu:
Tj
lC dlr
phdng
︶ 一︶
Nh6m l‐ Cam kct dl tieu chuan
0'る
Nh6m 2-Cam kOtcan ch6ゞ
Nh6m 3-Cam k6t dllo1 6ou chuan
50/O
20%
50%
100%
ミ│:1::::‖ I:│::ヽ │:ltngmitv6n
︶ ︶
鮮
織帯
精
灘i鼈 灘
織場
筆l驚驚
cna lai sall dam baO dlrOc x“
:越
dinh theo cお quy l
mlnh 4(fxH))
︶ ︶
脚mi″ 1躍 瀾棚;:I甜 器措鵬
辮留肌府認出l器 柳淋:ll寵
ふ 鳴価
hh
り誼 ぬ
漁糎腑席Ⅷ獄鳴鳳記出鵠:p dule p'応
““
1
K“
Vさ
g v6i sO tien 57 948 trlou VND cho cac khOan cam
縫t
rn dung trong nalll
0
︶ ︶
Cllhg kbo`ll dlu"
Chい g klloan ttu“
dtr● c phtt loj tllanh“ n101i lllcO C6ng哺 n s6 2601バ 恥 N‐ TCKT do
NHNNVN ban hanh ngay 14thttg 4 nam 2009:
︶
・
︶
︶
・
・
Ch“ ng khoan kinh dOanh:
kll赫 品 u"壺 n Ⅷ
Ch品 g
gdeb“
;
Ch6ng khOan dau ttr gitr den ngay dao han;va
・ Dau tlr dai h“
kllる c
︶
Tap doan thtrc httn phan 10・ i chtrllg kll“ n taithdi dlem mua
︶
︶
24
│
1
︶
︶
Mttu Bo4/rcT卜 HN
Ngan hlng ThlrKrllg mai C6 phln A chau
IZl“ 77a蒻
力Sわ
″′
θ2171′ ′
″″
V″ ルV71g″ ′∂777172g`″ 励 2θ θ7
7ゅD‐ ′
c,α 771o“ 昴c tta71カ allg 1/1a″
′Nam)
767● Oθ
IIIIlil11lilill『
O C“
lii]ink。
1
"c噌
力零 力οご″″
お o″ rl
"″
“
Ptt b●
T'冊 計
よ
路1棚ヽ
競Wndtr・
::瓢 蠅鶴
G7j′
C muaめ
Ⅲutto m"“ h晰 い¨ng饉 い
″々力
,
晰蒟歳
1瞥
惚
淋
譜
‖
甜譜紺:龍 鷺:W潔話
躍 W智
℃∬ 讐ヂ
Cta cお
︶ ︶
Ch品 8 kho`n hnhd∞ nh
atr●
︶ ︶
gtt D"phOng」 lm」
。
。 患鼈
埋
∬
驚
i』
鮮
乳宙
よ
Ⅷ 牝譜
∬l∴ 淵 Ⅷ 需棚翼ml組
cま ,nhan市
ぃg
dtroc trlch lap khi gia tlli¨
da
4
thap hOll gitt da
盟郁
器£書‖
期計
mm
鮨
輸
Ⅲ
・
l鳳 :1謂謙盤
翼忠鑑躙ぽ “
器:f]&∫ 鰤」
出零
︶ ︶
D6i v6i cac 10。 ichlmg kholn no kinh doanh da niem y&,gitt thi tr讀 hg ducc xac dinh dtra t“
n,sui
sinh loi dtrcc niCm y6ttrn sd cia)diCh Ch品 g khoan Ha Noi● i ngay k6tthic k,k6tOan nam
Cac chGng kholn khOng du"phる p mua bantv do t“
●lop
tri thi trtrOllg thi kh6ng dtr。
n tlli t則
筋g
ho"kh6ng d16 xttc dinh du∝
gi4
dlr ph6ng ma dlrcc phan anh tllco gia goc
︶ ︶
‖
‖
:THnhd∞
服ば鶴∴島:;n:鵠 棚晶
λ
貯器譜 :∬‖
nh m ghnh“
¨ng b60
n電
鳥i童∫
器
槻
nけ
︶
:』 lry::鳳
lttЪ
:鳳
留』
l慨 器鵠
∫
瓢::1%器 器
[i:1ll∬ 1需 豊
khi gla dlnh kl16ng c6 khoan dv pllぬ g nao da dtrgc glli nhan
︺
chan d″
g77j″ ″´″
︶
︶
蒻 lll::‖ :L悧』
:T::1乱 lfl:]‖
khott nり
0
︶ ︶
(■ 3"ば ″力Od″ d"ll″
saag″
s″ ″
P″ ´
″,o。ヽ
︶ ︶
盤盤協棚
:i‖ l‖
:1鴇 Willfili:f::1僣
1サ :l'1‖
:∫ llI:麓
:1盤 :
b`″
●
∬1雷 潔溜 謎
品糖識Ⅷ‖
胤fl∬∝mua va n綿 」
つ 一
︶ ︶
Miu B0s/TCTITHN
Ngan hang Thul■ lg nOi C6 phan A chou
(Ban hdnh theo Q,,yA dinh si
)6/2n7/QD-NHNN naay l8 thing 4 ndn 2007
cia Thong d,tc N8,tn hdng Nha nstc yiit Nan)
442N8Jyen Thi Minh Khai,Phtrong S,Quan 3
︶ ︶
TI::IJIlギ :お1∬ lll羊
撃
it:3°
11:「
nぅ nl
k`t
常糧鶏譜訛!雪 lT忠
旨‖
鳳憲
∬:躍驚
11:∫
n tt MCclacぉ
°
:ぷ “
l謝 盤讐
Do晟 沌
獅Ⅲ mhnttpぬ ¨
“ 鴨
″″″1″ rir"gり ′″赫86"″″ 20′ イ
em i shぬ
u“
勝1ぷli計 駕
∬ll鳳 理亀謁礎lI場1‖轟
胤r譜 」
蠍儡i警 盤織善
輩
trong Thll■
6t mhh 4()
︶ ︶
C`c ching klloan gn sang tt Mn kllac dtr● c ghi nhan theo gia gtt t出 di du ph6ng glam gia Dv
ph6ng giam gia dtr● c tHch llp khi giathitnrong thip hm gid dang ghi“ n s6並 hk`tOall
︶ ︶
鵠♂
1搬 柵 さ聯
駐 器│:柵 洲 Lま
p霊 網 』
臨
gr∬
脱
響 1躍き
器馴 ぷ
温f需』
出 胤Ψ l鼎 露
ど1盤
勢m番 器dieu
le tFn 300,VND
︶ ︶
︶ ︶
︶ ︶
麗島
霊:1品 蹴霊
讐llltfι tti腺 蹴縄f&I意ど 般癬げせ慇鼎ド
=讐
b等
創
鳳
〔
:;牌
淵
席胤
器
認
[出
守:fi肌 1鶴
11需 露
群
組 ∬摺盤
器iヽ よ慶
臓
p¨
器 糊httgT∬ … … “
留留T品品よ
」
器 tttf器 識」
a醐 中
M輌 hoM計
い●山
り
呻嗜」 .1“
1暇 1嵩 棚 蹄 鷺
麟
[穏慶柵 懺
"昴
“
柵 躁器 智譜 :鵡電細 出
膿鳳 楠1∫‖
暑J湯節 鯖 麟
:‖
vao bao cao ket 9ua h。
ng klllh dOanh h何
ngay ban
︶
︺
Thu nhap hisau khi mua cla chlmg khtt gn sang dさ btt dtrOc glli nhan tron3 bお
dOng killh doanh h"nhi t“
n∞
Ctto k6t qua hO●
sO d“ ch
︶
器 野』昴Ъ
I鶏 ∫
認盟棚:
躍 :詰 鳳T盤鮮‖
部ぶ
懇11よ 幣急
tttfおlT冊 し
[鼎 殿蹴蹴
職服t出観鑑皿牌肌 1写Wttm
dr∝
︶
ル贖た
︶
“
`6"″ btt d嘔
ch品 g nott gn鈍
脚 山 m● ∞
:よ
︶
khOng c6 kho“ dr phOng naO“
"8む
″″″
glli nhan
″ 20′ イ
︶
gtt ducc Hch l●p khigiathi ttng thip hm gil α龍 諦
“
t思 1盤
lWttm」
aDゞ
山 市g
Jam
│
ヽ
′0
つヽ
︶
Ngan hang Thlrlrng mOi C6 phin A chau
Mlu Bos/TCTD-HN
442 Nguyan Thi Minh Khai,Phじ い 85,Quon 3
Thuy`J‖
tll儲1:」l11llllll「 iぶ
On・ mk。 (
︺
・ ︺
Mhhh¨
8黒
♂
︶ ︶
1:Wi盤
寵
慇 懲
‖
‖
(Ean hdnh theo Ouyiit dinh sii
I 6/2007/QD-NHNN ngAy I 8 thinA 4 ndn 2007
da Th.ng dic Ngdn hAry Nha n ttc YiCt Non)
Cま
い
nh qu缶
sd GaOd“
●
F“
l鳳:Ⅷ I驚 穏鷺翼忠瑞写ぽ
器:f]&出 lf:寵号
DlvacttC bJ Chtrngk"ln no San輸 8de b6n da ntm y&,g●
suat sinh loi dtr● c
h Ch品 g nO姉
■itwい g
鮨‖け腱b姉 饉
m
“
du∝
xttc d“ h
dva¨ nけ
niOm yOtt“ n SO Ciao dich Chtrlg khoan Ha Noi● i ngay kま thlc kシ 腱 toan nalll
通
c anh d噸 ま
譜
品
lll潔
:1践
1縄
1鷺
澪T出 ま 噌 訓T』 器 :flf鳳 躍
鮒
鳳
∬盤 ∬離l晟鮭織棚 [崎 錦
よ翻 ‖器蹴
ド
療
R暑
胤1∴糧 智般詰‰電
鵡蹴
│よ
膿脱 鵠鵠跳洲 甜LT鶴 制 ∫
b“ d… J市 m trong誡 ocお
q饉 呻
f冊
1品
寵
臆
胤
fn鈍
襦蹴‖
酬」
轟
“
hOng ttё
:l」
:i」
︶ ︶
ngay ban
kま
︶
︶
鷺柵 i留 継 癬 乱認 f鰤 ∬路
gpham‖
i寵
sao cho gla ti ghi sO cia cac khoan
︶
Ⅲ
l慮
[幅 器躍 晴褒犠I
dau ttr nay khi gla dinh kh6ng c6 khoan dtr phOng naO da dtroc ghi nhan
︶
Cお
thay d6i vさ chinh sach k6 t“ n nou trOn dtr● c ap dung phihさ
i6
chatt alrr g″ ′
″″″
鎧 柵 11)譜 :iff:i:認::!糖 Inhenkhicた
quyさ n lol nhan cac ltlふ ng●
︶
luyen phan l昴 iiro vら
1。
さ
n i cac
ifch cla vieC sd hm“ c
chtrng khoan nay
ω
︶
C″ 力 gl力 ο″
″
″ git″ ″rgaノ ″ ο″ ″
︶
`嗜 “
P″ あ
わ″
“
︶
︶
︺
勝精》鵠11胤 雪 ℃盤鶴│::湯 鮒冊柵鷺∫島猛呼::W魂 鯰
∬
tWh::l
C″ ′″71r771
ngay d6o han
︶
︶
“
ndふ 掟
甜盤t甜 ll盤 謂蹴:留 慧靡:l乳 胤肝
l毅 選
雷鷺:躍 掲 ll躍 “
:『
︶
︶
︶
27
Mttu B05/rCTD‐ HN
ゎ
α
″力a″ 力′
力′
。2111Pr a171み ∫
′
″2ω ″の ■Vい`θ
″ 電″ ′
∂″
″蒻″211a7
a"ぉ
■ατ々
わ ″Oc N8● ″力a`圧 ヵ
い
““をll′ ′ヽ
“
Dο 71ralg
︶ ︶
″
崚 ″
"gリ
ノ″こ
"g`"″
″ 20Jイ
鶴
椰
ltti罰辮 欄
ぶ
瀾鸞‖
l昔鰤
“
i
甜
肥 詰34[i::認:ll諸 ″ 驚Wf凛 乱i肝[』 熙計 in穐 1乱 鼎認纂ぼ
doc
::電
l‖
︶ ︶
︶ ︶
柵
mhlll鵬 [鰐 需
盤
蹄
櫛
1∬ぱ
1:辮 菫
写飾
穐職∬
°
品
c chtng khoan d6
︶ ︶
o b tta
nd嘔 脚 わ
鴫
″呻
f機
な
駅
諭
常
“
儡晩蹄Ⅷ鵡
“
柿 鴨 漏Pttu dぃ 出n盤
Dv pllong面 Ю
需 響 認 認よ
器出∬1ボ 』
“
“
鷲
駅
電
i蠅
榔鳳爛
∬器 猟 ∫
冊
響服臨翔 喘鍛 酬鵠l潔
::t::l常
詰思Il,]::illill::ξ
lhongnaOdadlr9cghinhan
trOng bお
kh::1ll]『
ル″ Fgむ ′″燿
″
″2α イ
`″
響│:竃 讐鳳∬
:路 鵠雪
論露繊
淵i鵠』
酬静器吼臨認∬
pll° llg
︶ ︶
淵
ll柵 出
鴇
蹴
讐
椰蜘
撻
穐鱗lfi]iltti∬‖
c ch6鴨 khoin do
酬暁蹄:棚 鵡 i潟1よね 訊酔
lgay dお
mn“
"副
:柵
:認
g“ o“ o鮨 叩
市
m● ¨
a
● n ngav d`o han dU"dO cap d“ n se du"hぬ n
“
∬
嘲器盤
椰熙1路排蠍littF滋 柵鼎漁押轟
Dψ phOng glan gla chtrllg klloan」
nhap klli gla
,hbng nao da dtr9c ghi nhan
︶
︶
ilil藷
混
Iχ ttII)iil■課
禍揺
rili11:l』
『記
]‖[lλ
lnI罫
li諸
lo hOn trong nam
=ミ
︶
Cttni′″ g717″ 力ψ
︶
"出
:Iil織
段蹴龍 謂紺脳
¶ l棚絆撃鶴1塩‖躍Υ
:1鴇 W電 糟
1:f::1哺 輩蹴
詰
洲
`
l鴛
:鷲
:ξ
︶
cac chむ ng khoan nay
つ一
︶
ng Thlllng mli C6 phan A choJ
442 Nguyan Thl Minh Khat,Phlrong S,Quan 3
Mtu 805/TCTD"HN
Ngan ll、
(Ban hanh fieo QuyA dinh si
|6/2007/QD-NHNN nsay 18 i\inA 4 nAn 2007
da ThonA i16c NeAn hdng Nha n6tc riet Non)
T:l:1111:i腑l∬ 111語 llや :Inll五 〔・
・mk`t
:3。
rrリ
脳
ん
'″
`う
夕あ ″κ
Prld′
ヵル″
“
︶ ︶
乃 蒻 笏
kll°
IIlり il晨雷ぼ監宙 」AM[lllil懲 1:紺 躙
h no xau ma Nttn hang banchO vAMC
cヵ ルカ
a7
TMiph“ u dlc bia du"ghi nhantllco menh 8M vao ntt gia dlch
Dο
′
“"g
︶ ︶
Ttti phi6u d¨ biet dじ
"phan anh thcO menh gia ttdi dtr phOng cu thO trOng uloi gian naln gi●
︶ ︶
ぷ壼諸話
器 酬.1:露 躍留席∬I踏 盤
淵寵悧漱
lv胤 柵∫
通 u d6
n。
200/●
j驚
蹴
瞥 鼎
ポ 勲
鮒
撒
榊
躙
141欄
舗
糞
menh gia cta ttg trai phiOu d“ bio Ngan hang kh6ng pMithuC hien tich lap dlr phOng chung
iva cac ttiphモ udac
Ыa n∼
y搬 鳳憮
農
£
∬
蝋難辮[熙R燃 寓掛構齢
常
︶ ︶
“
i鮮
r19
″″
Da″ ″″′
︶ ︶
Pあ品 │∝′
1
dc
│
“
Clc khoan ah"dtt hon la cac khoan diu"vallTg`基
癬鵬肌 計
L糊:1紺
器鮒鸞織¶
: ミ :l:I:器 チ
:::::::l::::ll:::fI遺
︶ ︶
:霧
樹
。
hh面 dt酬 8Cお tuい gh呻
i11よ:1議 :hoac
::l‖
・ Ngan hふ g
鳳鮒
ち
詰I:lilifil∫∫γ
h‖ 楡
¨
」
li」
dに
l101Cん a cac c6ng,ccln c6 klla nang chi ph6i nhi dinh vぁ qua nnh iap,quy6t dinh
inl:譜 :│::lll[‖
」
lllilttgC・
a Cong'thOng qua van ban th6a thuan ci nhan su thaln
︶
C力′″″ ″
n誼
1出
蹴
i惚
:l¶
黒
漁
羊
ぷ
:hll∬
鶴
霧躍
謝l∬γ“ “
C Cta cぉ
︶
II:話
さ
“
u
︶
︶
︶
︶
29
︶
︶
Mlu 305/rCTD‐ HN
η71a7111″ ω Qり0′ イル ∫
ρα
`
NgAn hnng Thuons msi c6 ptrin A cnau
412 Ngxyan ThiMinh Khri, Phulng s, QnEn 3
Thlnh ph6 Hd chi Minh, vift Nam
Thu)6r minh bno cno lli chlnh hqp nh6l cho nnm t6l
rhtc nqit 3l rhrnq l2 nim 20lJ (li€p lhco)
″競ツ胤晩 傲箱 ″瀾
Do l&mg
︶ ︶
:TIWitttl爵 、
L¶:ぽ ::
∬肌魚鴫111鼻 富島
:dttP諦 1'1絆 漁常
よ
BTC do Bo Taichinh ban hanh nga1 7 thang 12 nam 2009(Th6ng"228'')va Thong
t∫
228′ 211119′TT‐
ttr"89/2013′ TT BTC do Bo Taichinh ban hanh nga1 28 thang 6 nam 2013(..ThOng●
d6,mtrc
89')ThCO
t“ ch lap“ phOng bttg Ong Ytt g6pth"`cこ a cac“ n● iお Chに khh t6前 ()v6n chi
ayl躍
:鳳 鵠籠
明品I:W龍鼎∬品
譜溜麻:″ l識 冊f乱1町剛
‰よ
潔‖
::f冊 識 漁
:釧 li【 ふま
∫
♀
識寄
櫨 淵‖
鳳昴l針 轟∬器』∬
l器
::γ
phOng nao da duoc glli nhan
C層″″″ g″ ″力a,
D△ u tu dtt han kllac du∝ ch△ m di ghil■ lan khl cac qu■ nl"nhan“ c ltlふ ng ttn ttr cac khOan dム u
tu nay da chttm dut hOlc ttp doan da chtlyen phan lぃ ruiro va loi th cla● eC Sd htnl cic khoan ttu
ttr nay
(:)
CiC C6ng cv lli Chillh ph`i sillb
︶ ︶
gり
6″ C力 ″ あ″
g″ ″
cヵ ″ あ暉 ″
ο
ぁ 瀦レ″あ ″
″
あイ
"c」
滉
疑辮置鷲脱器絆∫ ∬
酪Д ξ
Iふ
[オ
騒n dl_qlly da thcoけ g`giaO ngay lai ngav hru
嘔hO“ itⅢ r dtrqC phan b6 vaO bao clo ket qua
lap dlrOng
“thang trOng thOi gian hieu llκ cna cic hop
d6ng nay
l欄よ
器
轟恥
ムま
l職 椰li締鮮
lttl撫脚
麗ll磁群
:
︶ ︶ ︶
お
n“
:鑑
:1:肝
1瞥
∫
胤
鳳
計溜 舞
絆
au晩
h"ぉ
鴨
hoall tt g“
du●c
`●nh ducc 811i nh“
ac khOall thu nhap va clll phi ph`t●
thco nguyen tac dlrthu,d,chi
6"″ ″ あな ●りa“ ″ ″あ イ
︶
uyen chon● さ
n te khong dlrgc ghi llh¨
n誡 ng
can
︶
︶
鰍』
誂語騰
器ふ』
乳出躍躙“!胤 ‖器
︶
30
Mttu BosrrcT,HN
N8an hing Thttng nl,i C6 phム n A chau
′
″0 2111er 4″ ″Sび
′ 2θ 07QDフ V″ルV′
′
g″ ″
17712ω ′
∂r71″ ″
aFg″ヵ
Ⅳα
′
αr/1a“8′ δ
″η躍,ll′ ′
`″
“
リ
`Nga"み
“
442 Nguyさ ll Th,Minll Khal,PhlRrng 5,Quan 3
mi艤
iギ :淵
r21a71ヵ a71″
m姉
肌 綿
血
認
蜘
動
。 d呼 品脚げ晶7♂ :藷 鵞避鶏器
1:盤 照
i蹴
ng・
ざ
瞥“
ぁ
damcua kⅢ dn
ffy∫ 鵠:急 鵠
;∬ l∬ 驚
=L柑 “
Cお h"dさ ngquⅢ
n ttnで
︶ ︶
l』
nh doanh vao価
│:“
nlm
0)
VIIlg
鵬 詈 r路 1留 l訛 躍柵 ilⅧ
caO k6t qua hO“ dOllg kinh doanh vao thdi diem cu
(k)
T:さ ll
制躙 職
咄
』
l捕 選li卜
vA cic khoill ttg duyllg tiさ ll
ac khOall● ,σng duong tien bao gom tien,vang,kim
︶ ︶
ヾVN,tin phitu Chinh phl va cac ch品 βttr
NNVN,ch品
t●
c6 g五
g khoan c6 tha han thu h6i holc d五 〇
CIC O Ch“ C th dlng khlc khOng k,hon Va da0
han khOng qua ba thang ke tt ngay gul
Tiさll g市 Vl Cho vay c`c t6● llit tt dΨ llg kh`c
0
︶ ︶
"み
♂ ″ ″c″ ″″ r/Fd蓼
=″
″″″
″電ウ ′″こ
ag`″
"2"イ
n dung khic bao"m● さ
n gtri
Ttn glrl“
“ i cacお ch“
︶
Tian g“ lllanll to面
●i
″c
“
thanh toall va“ さ
n gtrl c6 kシ
cac t6 chtrc 6n“ ng khaC dlrqc ghlllll“ tlleO“ du ng g∝
︶
Tiё n
han
“
gti c6け han tJ Cac t6 Ch¨ tin dung kll“
dlr● c
ghlnhm theo tt du no g“
│
′
●こdv
phOng。 ぃ
tha
︶
hOnlongtus0212012111‐ NHNN do NHNNヽ
︶
︶
tt nga■ lthang 9 nⅢ 2012(` ■hOng● 21")va l
hanh vao ngav 7 thang i nam 2013(``ThOng tu 01
dung chi d“ ´ ph`p uluC hrn cac hoat“ ng glri l
ch`℃ tin dung Va chi nh6nh ngan hallg ntrcc ngoa
︶
tllttg phat shh sau ngけ
hrul“
cia cac thOng tu
khac
︶
Vlcc ph缶 loal ng va lap d“ phong rui
Ю tin
dungd6i vdi“c kl10an ttn gtic6け han tai Cac t6 ch“
h"dllng誼
︶
littlm鵠 轟:留 柵辟器ょ謄濶 謝選
R踏 翼Ⅷf器 計
︶
︶
︶ ︶
31
ヽ
Mlu Bos/TCTITHN
Ngin hang Thtrt n3 mli Co phan A Chau
142 Ngu,さ n Thi Minh Khal Phmllg S,Quan 3
Thuv`J‖
llilll」l1lillli‖
ど
(Ban hnnh heo Quya dinh s6
mk`t
i:30nぅ
|6/2007/QD-NHNN nsay l8 thdns
dia Thdns dii Nsin hdns
I
ndn 2007
tu6c yi1t Nan)
踊
極 構
︶
Nhd
︶
繕 絆
khac Clc khoan“ ё
n gtti
︶
翻
︶
nけ
dtr● C
肥
hanけ
『
欄
掘
鮮糧
島
辮
F鳳 憾
Phan loai n cho vay Cac to chtrc rn dung khaC
l:鳳 111∬
hon tぬ n。
鷺l"h°
場│』 y鷺∬LII鍮 』
an Va断 6Pg qり
価 VⅢ ch●p dv
“
“
Vさ
dung khac,baO g6m cac khoan bi qul han hOac gia
価
Cお
辟
ma vOiけ han tren ba thlng phat“ nh sau ngむ hru itrc cna cac thong●
ay dふ ve c“ nh sach k6 0`n neu“
nd螂
sach k`t。 ln nay,Tap dOan da trich lap them dtr p
縄
龍
i呪 鷺
∫
ぼ
:1旧 鳥
棚
借
凡.出 鶴
武
」
:
v6iお len 328 045● :Ou VND nhu du“ anh bay trOng Thuメ tmhh7
の
︶ ︶
crl。
ッ
qノ
C″
dC
r″ I″ rlt々 llg″ ″
4・
″ ″″ ″●
8■ ′″″
暉 6"″ ″2"イ
=′
Cho vay cac TcTD kllttc dtrgc ghi nhan theo s6 dtr ng g6c tn di dlr phOng cu ule
︶
︶
︶
椰 嶺 ∬
klliu tnr『cia
聴 曇 暉
1離
島 紺
鏑
蝋
1辟
鮮 驚
ittI
tai san dam b10 du∝ x4c dlnh thco cac quy dinh cla ThOng tu 02 nhu dtr● c tt cap t,i
Thuyttt minh 4(o(ili)
ViCC phan 10・ i ng Va lap dtr phong nirO tin dung d6i v6i cお
klloan cho vay Clcお ch● c“ n dung khac
︶ ︶
dlroc thvc hien thα D Thong tlr 02 va ThOng tlr 09 Tap doan thtrc hien vi∝
cho
phan 10。 i clc klloれ
:
vay ct t6 ch¨ tin dung kllac dtt tren phumg phap dillh iv¨ g du∝ cho phё p● i Dttu 10 cこ a ThOng
℃can
ct tren thh
Υ:」fChtretindllngkhttcdtr。
Ll:Lri:lf:│:1‖ :lよ lli::ttil::↓ 1:lli:I♀ :;1羊 ‖
︶
h6nl
Tinh hinh qud h+n
NO dl
(a) Ngtrong han va dlrKyc danh 8ia la c6 kha nang thu hai dな y di ca n。
1ヽ
︶
1
Ti 10
dlr phOllE
OO.
︶
メc va Иid`ng ha● hOac
tiCu chuan
︶
(l・ )
l∬ 踏
1群∫
導留″[∬:ピ :認 よ
讐∬誌t:誡 留漱
11i d6ng tha han
No cil〕
︶
ch6ヽ
(a)No qul hant"10 ngay“ n9o ngり ,hOIC
(b)No diさ u chinhけ han tra no lin d△ u
SOO
1
︶
︶
︶
^
2
︺ ︶
︶ ︶
MIu 301/rCTD‐ HN
a″ ヵrllω 2‐ dinhSδ
″ヵ
ρα
Ngan hang Thvび ng nOiC6 phln A chau
2 Nguyln Thi Mhlh KhaL Ph¨ ng 5,Quan 3
“
Thu,`jltli]11!l!∫
llil「
驚
ぶう
0口
︶ ︶
Nqduoi.
ti6u chuan
″競財肌晩 幣箭 ″艦
Ti
Tinh hinh qrd h+n
N116nl
3
mk。 1
IC
du Dhdns
20%
(a)No qua han ttr 91 dCn 180 ngay;hoaC
(b)No gia han no lan dau:hOlc
︶ ︶
gn“ 8“ na
論
°普 11詠 庶「器翼譜
よ
服 蹄 よ
m…
(d)NO thu∝ mOttrOng cac ttrOng htt sau day:
・ No cna khach hang hOac ben bao dam lato ch● c,c`nhan thuoc
i tu¨ g ma Nま h hang hOac cOng,COn caa Ngan hang
︶ ︶
khOng dlr● c cap tin dung theO quy dinh Caa phap lua:
“
caa chnh to chtrc un dung nhan von gOp
・ :情 l∬ り ::鷲 al峨 ∫
I:1鳶 請
ふ:lVh::i
さ :鯵 畔等
雛剛‖派
織冊出lCtttug。 聰
翼』:轟鷲
・漱咄喘
端 IFitti3
:a11羅 魂illtttぎ 調
n
dinh cla phap luat
・ NO c6 gi111 Vtrd qua c`c gi6i han cap ln d.ng,t口 こmrollg h"
dtr。℃phё p vtr"gi6i han,thcO quy dinh clla phap lu■
・ lЪ塩
itミ翼 摺
籍塁
r誌
漱
跳:性1lf胤 燎重
c6ng,con Cia Ngan hang
・ NO vi phom cac quy dinh nOi bO Vさ Cap tin dung,quan lジ len
vay,chhh slch d“ ph6ng rtll ro caa Ngan hang hOac c6ng o
con cna NFn hang;hoac
(c)No dang thu hOitheo ketluan thanh tra
1
N0
ntti nま
50%
(a)NO qua han t● 181 nga■ den 360 nga■ ;hoac
O湘
。
∫路鵠肥鳳写ぷ温躍よ
n du“ 90 ngむ
meo
i罵 1指
(c)Nococ△ u
loi thさ i han tra n0 1an thtr haL hO¨
ЮnJy
晰壼
議餞瑞蹴器lポ
°常悲喘 鵠轟牌ttti鴨 8ぬ 出 mu
〃 …
欄
0器 認
l∬違l邸
1∫
h卸
33
Mttu回口TcTレ HN
′
力Sび
ρ みa″ ヵ″ω 助 ●
劫η
“
NgiD hnns Thun's m$i c6 phln A Chau
442 Nsuy6n ThiMinh Kh"i, Phutns s, QuAn 3
Thdnh ph6 Hdchi Minh,vifr Nrm
ThuJ6r minh b6o c6o rli chlnh hqp nh6r cho nnm k6r
lhtc nply.ll th6ns l2 nam 2014 (li6p theo)
︶
︶
︶
Nhllm
5
″雛孵肌晩 鸞筋 霧瀾
Tヽ 10
Tinh hinh qun h?n
No c6
慧辮
dlr llhOng
・∞nga.ttn
響誌
譜
躙1∫路
R忠 庶
;躙
〔
MⅢ nh∞ 市
d晰 ぬ
O導
f:£
器肝 器
駆缶糧
“
0‖
:∫
100%
l庶
t滞
(d)Nq ccc`u lai thOi“ n tra ng lan thi ba tro len,ka ca chlra bi qul
hln holc da qua llall:holc
い
m3Ⅲ 降
n“n“
饉d・耐
m
°遺辮出
l謝 驚
l訴 tW柵 剛躍 ・
n dung dtroc “
NHNNVN c6ng“
01酬 轟l邸
出轟:鳳喘犠ば
(g)No cna khach hallg 1 16 Chtrc“
︶ ︶
:IWil鳳 魔1鮮
懲轟‖
Ы
∝Ch nhanh n山 晰
g ntrOc
ルa先 烈ゴッ′″
″
イ
`"86″ "20′
Cho vり cac t6 ch“ tin dung khac dtr.c ghinhm th∞
Dじ り
hOne rlli ro cho vav c`c tO ch¨ th dung kh`c
dじ
ng goc lrir di du phdng rui ro.
“
︶
︶
︶
viec tinh dv phO,g Cu the cac khぬ n cho vay cac t6 chic th dung khec iluqc cen
qutt han cna n。
cf
tr6n tinh trang
メc hOac lai vdiけ le tHch iap nhu sau:
Tinh● lng qul hon
■ le dv phong
︶ ︺
Nh6m l‐ Qu6 han tthm lo ngay
OO/.
NMm2‐ Q饉 han i 10 ngay d`n9on内
53/O
20%
50%
1∞ %
Nh6m 3‐ Qutt hon i 91“ n180 ne″
Nh6m 4‐ Qua han● 181d6n360nま
NhOm 5‐ Ou`han tren 360 ngむ
,
︶
︶
︶
Th∞ Quyet,ぃ h493,dv phδ ng chung du∝ tich
七
穏鼎i亀 乱¶亀ヽ常謡Ⅷ露蹴な
:I:ぜ
:af∬ ∬ ∬
魅般 驚I鍵
I:チ
︶
Cお thal dふ
l″
c“ nh
:1』 │!‖
tth k6 oin nou“ n dvoc簾
111:職 ∬
麗″出喘 鳥 ::
構
識│なヒ
鋼
爛
nぬ
。
va.ca“
6●
島T認 錯
輌 おtrong M軋
:忠
`響
“
vさ
iξ
︶
dllllg蝸
︶
︶
︶ ︶
34
MOu B05′ TCTD‐ HN
alla′ 々。
β″ み
2“ 4″ ヵSぢ
V電 ″ ′
∂″ルg“
′
″200γ∞ IVい力
211117
"″ 翻″
″αル
ε7Vga71蒻 電 Ma ttcllfr″
Ngan hヽ ng ThLllng mai C6 phin A chou
442 Nguyln Th,Minh KhaL PhVOl18 5,Quan 3
Thanh ph6 Hさ chi Minh,ViC(Nanl
°
nam ka
用:1:∬ 鳳卵│:‖ 猟路ど拙
"あ
:〕
(m)Dr phlng出 irO
cho c`c tai sill khlc
Ttttnrmg h"d¨ Ыo
ctla sau c6ng″
︶
︶
ph‖
│:∫ :1:│:│ち I:11][│}li:ip点
‖cll quan ttn motca nhan la ngllyOn Chl trh hOlcぬ
籠
η
‖
県
∬
:よ tl:│[メ
Lilil繭 │:]hilila11111111ij壺
kl10an phaithu v6iサ le trlch iap thco Thong tビ 228,cu dle nhtr■
u:
Ti
Tinh trang qua han
‐ n6tllang“ n
l9 dll phdns
30%
50%
70%
dtrdi l nlnl
Tこ l d6n dtrO1 2 nam
Ttr2 dё n dtr0 3 nam
100%
Ttr3 nam tお len
(n)
nguyen
Phan 101i cttc cOng cり
tぬ i
chinh
l冊 」
lFi憮ょ│[111llali霊 跳
Ⅲ需∬:『11:鵠 ‖
亀
几
T肥 l'漁l謂 rl寵
i踏
dO rui rO phat sinh ttr cac c6ng ctltai chinh,Tap doan phan loai clc cOng cu tai chinh nhtr sau:
︶
︶
︶
の
2'"″ ″′
“"″
71eο ノd″
あ力、 Qχあ
′
し
a7カ
″ョ 8肋 力〃
9´ ″″071g`“ αOdο cdθ ″′
夕aヵ 。
“
`ar71ヵ
1,th6ng qua bao c4o ket qua hO。 l dong
Tai san tai chinh dtr。 ●xlc dinh thCO gi五 'ル
“ kinh doanh la
dieu
kien
sall:
mot tai san● i chinh thOa mall mOt trong cお
"hoっ
raぉ a"rrli
・
c力
Ttt san tai ch llh dwc Tap doan ph饂 10al vao nh6m nim gi●
du"phan lo,vら O nh6m ntt gltr“ kinh dOanh,n`tl
_ 価 san
h"お
︶ し
ha“
T●
市
cAc cOng cぃ
n hon,hoaC
●i
面 品●■ p dO筋
thOng
`m脚 h"呼
“
"d″
d6 nhttm muC dlCh thu loi nま
chinh ph証 slnh dlrcc Mc dinhぬ
ng baO● InltJ ch“ h hOac mo cong Cu phOng ngぬ rui Ю hleu qua)
xac dllh theo gla t“
C´ c t71ο
“
du∝ mua chlメ u ChO muc dth ban hi tOngthdi glan nga叫
‐c6bang chtrlg ve viec kinh doanh c6ng cu
‐ ぬcOng cu ta chinh pha slllh(ngOai trむ
・
kinh dOanh Tai san ttt chinh
″所″′,″″″勁
qua bao c ″ 観
胤 凛 柵
庶
:獅 rS節
mOt
面 ぬ hh dtrgc
d“ ο″
︶ ︶
∬∬ ∫
ギ
』
舅
‖
嗜‖縄
:Fぷ
譜
11:駐 ::l)電 :薫 :FI電
:ず │ギ
1111』
[
讐
︶ ︶
画
価
鰍
棚
l輸
識
:掛酔
l淵翻 靭聯獣
選
伊
ぷ
彙
d6nttallillil]II『
・ c“
tai san tai ch`nh thoa mall dinh nghla ve cac khoan cho vり
va phai thu
て
^
づ,
︶ ︶
Ngen hlng Thuong m9i C.i phln A Cheu
.r{2 Nsuyin rhi Minh Khai, Phutns s, Quin.l
Thlnh ph6 Hd cht Mitrh, viar Nrm
Thur6t ninh bio crio lAi chlnh hqp nhal cho ndm L6l
thic nsA] Jl rhAns l2 nnm 201.1(tiip theo)
C“ tllaall
εあ
la2"′
Mlu B05/rCTIIHN
β haF"″ ω 2“ dtt Sぢ
“
″胤鰯″胤晩 傷箱 際潟
′
力
"′ “
∝ 晰oall cho vay va phalthuぬ cac ai sall tal chhh phi phal“ nh vdicac khoan thanh to缶 c6dinh
h“ C CO thさ Xac dlnhぬ kl16ng dtrgc nttm y6ttrcn thl ttmg,ngoai tnri
:‡
靱 鼈 鼈 i餞
η″s″ ″lε ″lllみ s″
ng″ わ″
sと
︶ ︶
T譴 顔n ttt chinh shぬ
ng“ bin h c“ ぬi
ban hOac khong dtroc phan 10。
sanぬ i chinh phi ph61● nh dtr● c x4c dlllhほ sin sang d0
i la:
cac khoan c10 vay哺
︶ ︶
pll籠 ●ll
cac khoan dau ttr gitr den ngay daO han;hoac
・ cac lai san tai chinh dtroc x`c dinh th∞ gi6 tl h"け th6ng qua b`o cao k6t qua hOat dOng kinh
・
・
doanh
繁
認を
貯
l∬ 謹
l凝鍵∬
Pii需 ■
1懲親
彗鼎∫出
鷺咄
∬
::鳳 鷺
ふ
出
出
hd…
ac“
T"
tttmWttmun前
:
総 逢
dllll gla t"“
n釣 31
面
Ⅲ激ぬ
thang 12 nal1 2014,tai san
“ c6a T
“ tai chinh
n qtlan n“
市
“
︶ 一︶
hgp ll th6ng qua bう o clo離
t dong kinh doanh
`qul Lo尋
Cac cOng clllai chinh phai sinh va,i san tai chinh khic,va
Tai san tli chillb gLi nbln theO gii t●
・
・
Chulg khoan kinh doanh
︶
︺
fi柵鳳1:納 評癬機激、
l
器
i葛猟驚
酬l‖
・
・
・
Cho vay kh6ch hang:
Cac khoan phai dlu;va
Cac khoan iai,phi phaithu
︶ ︶
rai:lif:li:::111:l』
・
血
断
ф
こ
鴨
“
n sang do ball,va
Dau ttr dai han khac
︶ ︺
︶ ︶
︶ ︶
36
ヽ
,
Mlu Bos/TCTILHN
g'Ouon 3
『1器
犠肝請甜出 帯銑
°
燎亀∬:l胤
『蜆譜鶴器導織
i出
(Ban hdnh theo Qtydt dinh sd
|6/2007/QD-NHNN nsAy 18 thtins 4 ndn 2(n7
o;a Th;ng
Ns,tn hAns NrM nwc YiCt Nan)
di
nttm kま
¢ウ
′″′″′c″ /7111
″′″″
∼
Ⅳσ′あ′rra
dο のみ
ral c力 177″
o♂″′
´οcあ たa9″ ヵα″ 4ル
″カ
″力
`″
"'r71a`91frlゎ
鹸 cχ ″ 4″ 力
`々
ng Hnh
1∬ 籍器施
響喘点
顎枇鷺f誂 :&qua h° ““
胤‖借
識 稲話
鵠1株「
亀
I」
・
No phaltra tt c“ nh du∝
TapdⅢ phanJ"w龍
chinh dtrgc phan 10ai vaO nh6m nan giF de kil
服
1∬
m」
・
de ttnh doanに
Nq ph浙
画
“
:‰
l器 i鳳 躍 常
認認 認鳳 uun」 n蹴 叫
譜
鐙 ま、
蹂竃
c
‰:t魔 淵
l』
T`:II勝
譜1悪 :鴨:[1饗 ‖淵ど
11ド
Xお anh n m。
︶ ︶
・ T■ thdi dem ttillhan ban dau,TapdOan xep no phl talaichhh vao llhtt no phaltぬ aichhh
du、、x6c dinh thCO gia tri hop ly thOng qua b五 o ctto kX qua hoat dong kinh dOanh
,Vク
ぁ
a rra″ ′
σ
′力
″
χ´
ε″″
力″θ
οgla
′
rrl′ ″
︶ ︶
"み
"ら
。
i clllnh kh6ng,utt phanる lvぉ nh6m no phtt tra tai ch“ h dtrgc xic d“ h
Clc khoan no pha tra●“
qua holt“ ng ttn卜 doanh“ du∝ phan bj vao nh“ cac
thctl」 五
ri h中 けth6ng qua bao cao鐵 壮
kl10an ng phaitra ai chillh dtr9c xlc dinh th∞ gia tl phan∞
︶ 一︶
VやC phanぉ J ng pha tra面 ch“ h ke“ n ch nhim muC“ ch tnnh bay va tllu≠ t mhh va kllong
糖
盤嚇f齢 肌L聖‰獣
i滞 庸盤
鶴 肥響品 盤棚Wi肥L鳳 ∬‖
khac Taingay 31 thlng 12 nam 2014,no phaitra ∫
l
︶ ︺
ツ部」憎;器 臨稲‖:躍 訛rphan“
・
TiOn g● i cna khttch hang;
し ︺
:臨 露
縄喜懸:罷 ど
'Ch°
Vり
お
ch“
・ cac khOan hl phi phaitぬ ;va
・ cac khOall no phai ti lai chinh khac
n dung Cヽ
“
um`
︶
︶
︶
︶
︶
′
,
︶
M轟 ●Bo,TcT●
g'Quon 3
鴇肝濠ミ:lll出 lil銑『1喘
mm鮨
冊i:∬ 1胤お淵躙器∬驚
∬
ρa71み aル
Я
=銹
`ル
HN
。g″ ′″″
ヵsび
協 傲霧 ″潟
10) T】 i Sin c6 dinh hiu llinh
の
″?均 だ″gl.イ
品
霊滉留儡1:肥l品亀漱鷲
l背 語
trang thli ho● dong ChO muc dth Str dung da dlr
1留 じ
‖
I
辮
轟
爛機
『
構
柵
榊 鰍 朧 撚
続
鰤
山
til■ lthu
認盤侃」
燎
器識 忠1欝 胤棚」
duoc tむ vieC Sこ dllng tai san c6 dinh hiu
h」 a防n品
,dinh htu hinh
ω
C昴
“
n∼ dtrgCお n
ba
κ″
イ
″Jlα ο
ゆau
haO dtt unh● cO phumg phap dlrOng hang d“ a“ n■ d」 anhm dい ng tt unh cla面 san
.
.
.
.
tru so lam viCc
thidt bi ven phdng
phuong tien v6n chuy€n
tai san c6 dinh khec
│
CO dinh htu hinh Tha gian htru dtlng trcc thh nhlr mu:
rll19
`
25‐ 40 naln
3-5 nam
6‐ 1 0 11am
3-6 nam
様絆驚
iI響蕗
1蠍 撚
■ 絆需躙
場
鱗f滞 鮒乳
l鴇
[需
い の
Tai sill c6 d“ h vo binh
Qりaa s,々 ″gd´′
∬蝶肌義
部冊鮮脚鮮l露 鎚
脚難脳盤辟
F〃
︶
ω
︶
︶
︼
鞘鍔熙甫
輔∬僣‖
驚1雌1麟欄騨書
絆癬
朧棚諦
脚趣lI榔I11螂l欄職脚錦網‖
38
Mttu Bo3/rcTD‐ HN
Ngan hnng Thuong m$i C6 phin A Cheu
ThiMinh Khai, Phulog 5, Quon 3
Thnnh ph6 Hd cht Minb, viet Nam
Thu]6t minh b6o c6o lAi chlnh hqp nhal cho nnm k6l
thfc ngdy 3l thdog !2 nlm 201.1 (ti6p lheo)
ル a″ ヵ″ω 2η
δ
ρα
'71717∫O′
′
″ Oθ ヽ
V″♂
ぃ IVい力
″ 慇 r77171g″ "´
"2θ
ε
″
αルδ δ
ε,vgall力 arg V71a″ 面c“:●
=,Vα 〃
412 Nguy6n
(q)
B5t dong sin
の
NguyAn gid
"gあ
diu tu
Bit ilong san dAu tu duoc th6 hien theo nguyCn gi6 tri di gi, tri hao mdn liy k6. NSuyen gi, ban diu
cia bal dQng sen ddu lu bao gdm gia mua, chi phi quy€n sri dung dal vi cdc chi phi lien quan truc liCp
din rigc dua tii sdn din didu ki6n cin thi6t d6 di sefl c6 lh6 hocl dOng theo cech thic da du ki6n boi
T{p doirn. C6c chi phi phat sinh sau khi bal dong san dau tu da dugc dua vdo hogt dong nhu chi phi
sia chila vd bio tri dugc ghi nh{n vdo b6o cdo ldt qua.ho€l dong kinh doanh hgp nhdt trong nim mi
cAc chi phi ndy ph6l sinh. Trong crc trudng hgp c6 lhe chung minh mot cach r0 ring ring cec khoen
chi phi ndy lim rlng lqi ich kinh t6 trong tuong lai du tinh thu duqc tu viec sri dung bit dong sin diu
tu nrgt tltn mirc hogt iiong tieu chuan theo nhu drinh giri ban tliu, lhi cac chi phi ney duqc v6n hori
nhr mot khoen nguy€n gie teng thCm cia bdt dong sin iliu tu.
の
Khiiu hao
Khiu hao duqc tinh theo phrrong phip duong thing dtla tren thoi gian hiu dung u6c tinh cia bit
tlQng srin dAu tu. Thoi gian hiu dung u6c tinh nhu sau:
.
25 nam
nhd cua
rrrrJ
鳳f鵡甜l蝸 鷺
器 鶴響ば
機器縦儡鴇漱躍綿
措
認
ph〔
l‖ 1夕 :電
l∫
khac trong b`o clo ketqua h。 ●dong kinh doanh hop nha
ヽ
Cic khoin dv phさ ng
u,dokali詳
断 n8 dtroc」
1鳳 靴A訊 ∬
:器 ∬
∬
[絆 獣場
b。
ngpM磁
dontt
w dd D●
ゎ
潔
11#t鷺
勝‖
」
艦[lltthomc“
∫
[辮 淵
M∝
nhan nё
Oan dv phδ
phOng khOng dtrgc ghi nhan cho cac khoan 16 hoot dong trOng tuong lai
Khic6 nhめ u nghla vu ng ttrmg“ nhau thi kha nang giam sutld ich kinh tt do viec thanh toan nttla
l盤 fI∬ 嶋
鴛
諸ま
:肝 猛
:鷲 よ
∬出:ЪttL∬ 朋ξ
fl明 れ
需ittl響‖瑠紺冊 胤騒
‖
Wit諸 l晰1鵠 轟
li淵 冨
惜
●さ
i漁 悧
Fi鵠 組
dtrgC
│∬ [l器
]llln11:島
i冒
n va nlirO cu thё cna klloan n。
“
39
夕 ︶︱ ︱′ ぶ ン
(r)
Neen hnns Thtf(rns mqi C6 ptrAn ,i Ctau
442 Nguyin rhi Minh Khai, Phltbng s, Quan 3
Thlnh ph6 Hdchr Minh,viet Nam
Thuy6l minh b4o c6o ldi chioh hqp nhat cho nIm k6t
lhnc ngdy 3l th6rg l2 nnm 2014 (ti6p theo)
V
ソ
Miu 305′ TCT卜
laa″
鷲鍮
HN
ヵa″ 71r/1θ 。2111・ 14″ みヽ
あ
n晩 棚需 ″脇
W
(S) Tr,C`p th6i viec,m`t vioc
′ツ
″σ
の rra C● ″∂
Ⅵ
晰鴨
Ⅲ 器慰諮轟盤鰍鳥場∫
糧露腫
Th∞ BO ha LO dollg
o Na叫
0“ ng dO d10u tten")tll ngtycn chll IT♀
(“ ngu“ ●
l
St dung i"dOn3 phai thanh lo五 n tien trO cap thoi vicc cho nhan v“ n d6● nh dtra trcn s6 nam ttm
ViCC tinh don 31 thang 12 nall1 2008 va m● c itrmg binh quan ella ngtrol laЭ
V
dOng trong 6 thang liさ nkさ
tn,oc thdi diem thoi v:cc ctla ngtrcri d0
iC° ng Van s6 Ю 44ν Bて
TCDN ve宙 eC
htrong dan
yⅧ Ъ
:轟 6鵬 ミ
驚
‖
ピ
鵠
機
蹴
ヽ
:l:譴
l路
iviectoingay3i
thallg
12nttm20121a24000trieu
鵬鮒
路
器
∬
稲
麗
∫
∬
)辟
lお li亮 l器 ぽ ::hξ :鼻
iΨ 冒 lど
‖
Ⅷ年ど曜乳路i臨lu‖ 愧毛
評1:踏 濯ど樫if::ITll鼎
∬
品
:愕 暉
2013
V
o
η Ⅲ "ル ψ
鵠露
Ⅲ駆霊rl猟 itW縄 甲職 li鱗]倅絲曇
郁l嘉fttl
nt● cム p
さ
“
Ⅲ gm`
l軋
‖
ふltrOn3‐ 0続 昴 pぬ ¨
cぬ 0
ポ
旧
t臆
‰
潔
t鴇
冊」
ふ
"あ
師∬ よ
“ “
mi vlcc chO nhtt v,ndO
[“t dOng kinh doanh hop nha khithttc tra
V
V
ψ
W
(1) Thu0
Ⅳ繊
螂蝋
魃‖
皿 郵脚鸞 榊 轟∬
dtr。
‐
V
℃ghi
nhan tllang Vao v6n chll sO hirll,thi kl
│
thang vaO von chi sd hlru
暫服躍 鼎 紺1詮 ∫
庸服 器i器響憲」
器 :躙 肌 榔 協
『
Thu`thu nhap hoalllal dlroc tinh thco phtrlng phap b節 8 can d6i kc tOan cho“ c chenh i∝ h larn thOi
:llttf驚 懲
織il紆 段
:ilTtli耗 品
毬
♀
:拙 :器 ∬
ittЪ 留
l滅鳳
籍£
ぬ
鼎:R:ゝ鯉∬魅Ψ 轟品脂‖
電器専漑鳳ⅧΨ
∬講轟よ
〕
St dung C“
I」
シ
V
機lttT露 で
電
酔
鮒i撚Ⅷll儡讐
撒棋‖
選i‖ ギ
▼
40
V
Ngan hang Thllllng m,iCO phan A Chau
Mttu B05′ TCTD‐ HN
β"″ a71/1′ ルοg"枡 ″ぃぢ
442 Nguyen Thi Minh Kh8i,PhtK llg S,Quan 3
Thanh ph6 Hさ chi Minh,Vict Nam
:″
︶ ︶
ThuyOt minh b6o clo ttti ch`nh hσ p nhit cho nttnl k`1
th6c ngay 31 thang 12 nう m2014(ti`p theO)
(u)
v5n
@
V6n cd phdn
″
郷 :昭鶴
観 傲需 昭協
tt_trqc phdn losi ld v6n chn so hitu. Oec chi phi phit sinh li€n quan trgc ti6p d6n
vi(c pMt hirnh c6 phi6u ph6 thdng duqc ghi nhon nhu mot ldoan giarn hi vio v5n chr] so htu.
C6 phi6u ph6 th6ng
Fり
alrッ ∂
〃
rrl″ ″
.・
`ο
′71′ ,1
Kh nhan dtroc v6n tt cat cO dO平
,cや enhに Ch“ tra
Jtt phi hanh va menh J`c6phそ u dlr∝ ghi
nhan vao tal khOan thang du v6n co phan trOng vOn chi sd htnl
″″″″
F〃 cδ ′
″
織ギ忠
:器 胤
tl鼎 1=常
1鱈
vOn chi sd h● u
n‖
6:ボ
」
:守 舘
で∫懲
威惚
撃出懲tや 無
:『
l‖
需柵Я肌織蹴鍔織 認 」
霊‖t網 器 訓
器柵 観 槻卜
i滅
(V) CiC qu,dr tr●
(i)
Ngdn hdng
Theo Nghi dinh s6 57l20l2^\lD-CP nedy 20 thang 7 nam 2012 do Chinh phu ViCt Nam ban hdnh,
Ngen hang phdi trich l6p cAc qui nhu sau truoc khi ph6n ph6i lqi nhudn:
Pban b6 httng n■
Qtt dlrt"ン
∞ sung vOn dieu le
raる n
s6dlrt6i da
5%1。 i nhuan sau thu`
Qu夕 dtr phさ ng tai chinh
器 翼
m
100/OIoi nhuan mu thue
:1論 lil:鵬│1鵠 霧 :競 潔
喩 認 虚1轟 冊
i総
100%V6n diさ u le
25%V6n diさ u le
こ
1嘱 憲:I:二 轟 紹
th証 ,ctla t6 chlc bわ hiem va st dllng dlr ph6ng trich lap trong chi phi;str dllng cho cac mtlc
dich kh6c thco quy dinh cia phap luュ
c“
quy dlrtr● dじ 。
csむ dung ChO Cac muC 6`ch cu thう
vら
ducc tHch tt l゛ nhuan sau thuさ cla Nttn
hang d“ a“ n cacサ le quy dinh theo tinh tv sau:
・ Qu,dtrin b6 sung vOn dieu le,
・ Quヌ dtrphongtai chinhi
・驚 ヽ 麗l馳
ぱ器躍 霧出
h"va clc quy dlnh caa phap in
[#惜
Pll鵠
1。
i‰ 瞥
l亀 梱 濡,111
T認 鵠T:∫ 智踊
i nhuan cOn ll sau khi mン cお khoan trth lap Cic qtt n6i t“ n va chh c6 tuc chO c6 dong
dtroc ghi va。
│。 i
nhuan chtra phan ph6i ctla Ngan hang
41
Nttn hう ng Thtrllng nl,i C6 phan A chau
442 Ngurさ 口Th:Minh Khai,PhvOng S,Quo■ 3
︶ ︶
T:::よ
M5u BOs/TCTD-HN
嗜
i:iぶ ∬
lLttWnh“ Ⅲ
。
.mk“
(Ban hdnh theo Quyit dinh si;
|6/2007/QD-NHNN ngq l8 thtinA 4 nnn 2007
da Thdng itdc NgAn hong Nhd nroc yiat Nan)
thlc ngヽ y31 tlling 12 nan1 2014(ti`p theO)
6∂ ″gク
`ウ
r2Nrrrr,И ″ rlla″ ″ν
:●
"c″
Thccl Th6ng ttr s6 146′ 20!4′TT‐ BTC
tlllrc hlen vに c
饉8■ ″ο
″″/CB rИ cぶり
nJy 6thang lo nam 2014 do Bo Taichinh ban hanh,ACBS
tHch● Pcac quy mu d∼ tllloi nhuan sau thu6 tnrOc kh phan phふ
Qui dg trir b6 sung v6n g6p
Qui dr phdD8 tdi chinh
│。
i nhuar
Phan b6 hillg nう Dl
si6
5%1。 i nhuan sau thu`
l0% V6n g6p
l0% V6n g6p
5%loi nhuall sau thu6
ou t6i aa
謝
1脚II鷲稲i螂鵬讐献静
鷲織晨揮騨り
I「
(■ti)
6∂ 71gヶ ηV″ ″ 2″ ″″″
"夕
"KItα
4CBス リ
′″″ 3″ お ″″,ヽ 7″ 力a″ gИ Crla″
Thco Th6ng ttr 27 2002′ TT‐ BTC ngay 22 than8 3 nam 2002 do Bo Taichinh ban hanh,vi∝
“
』
:::II;‖ ftllill曽 :肝 :jf[:1&fl::鴫
「
リ
gク
6∂ ″
計
ng Ch°
EN麒
trich iap
Ngan hang Cac qu,n″ dtrgc ghi nh“ vao
:`.2″ ′
″″2り ИC`rt4CaCり
′rrla″ ″ν
ρ
'И
Theo ThOng tu s6 146/2014′
ll‐ BTC
ngay 6 than8 10 nam 2014 do Bo TaiChil■ l ban hanh,ACBC
tむ l゛ nhu¨ sau thu6 trtr“ klll phall ph6 1。 i nhuar
tlllrc lllen vrc trth lap cac qu,sau d∼
Quy dlr lrir b6 sung v6n g6p
Qui du phdng tii chinh
Pllan 16 hing llttlll
S6du tOi da
5%1。 i nhuan sau thu6
5%loi nhum Sau thu`
10%V9n86p
10%V6n86p
κ
К
m“
¨漁品“ “
踊l椰1織 肺i淵停品
h opq呼
COng,Chitrich iap cac qtt t“ n Vao cu6inam
phOng tai chinh cこ a ACBC dtroc tti nhan vあ c
l″ )
C4● ben liell quan
髯
i轟 ピ
さ
:君譜
躍開:『 l簾
(
'1:h矧
∫
mi冊肌朧柑
∫
熙憫獄翻 批憔
‖
錯
織よ
cllng dlrgc coi la ben lien quan
iゴ
Tlon3● oc xcm xё t mふ quan he cta dhg“ n"en quan,T“ dOan chけ d“ ball Chi caa m6i quan
he chl kh6ng chi hlllll dl“ phapけ clla m6i quan he d6
42
Mau 30夕TCTD‐ HN
∂9■ ″a″ /1′ ″
ι
o σ
d171カ ∫
0
イ
′
6 2θ O″ o91V″ ハ
カ
V“ ″ r71″ ″g′ 71a″ 2ω 7
αルaη gあ ε聴 励 ″a“ “
″ヵ
a″ ″ “
"/72r M"
“
NgO■ hang Thu,ng n,i Cb phttn A chau
442 NAuyl■ Thi Ml■ h Khai,PhtFang 5,Quan 3
Tli:よ
嗜
i::群 ∬
ltttW,h“
性
cho n・
m ka
th`c ngヽ y31〔 lling 12 nう m2014(liO,lheO)
⇒
︶ ︶
au“ ,市
。
vり ,qu飾 け
t hO面 ぬ
」
l:詰 鶴:l″ :V6n“
Vり
mュ cho Cac“ nh飾 ,t6chtrc kinh`hO¨
肌胸]p塩糖鮮[iF官 品電
thり
n va
t6ch“ c tin dung khac
血
肺h"鈍 お
n"伍 Ⅲ師
ぬ
れ
ぽ
駐
服
瞥
常
盤
路
譜ili監“
誡
"血
留
!I肥 織
器
:13盤 掌
遁
就i出 簡 肥晶
∫
躙ギ鷺ぜ器 ψ daり に
1∬&1等
:Iサ :lヽ
i訴
)d6ng
:滞
thお
,
Call ct t“ n cttc dtu khOan ghi trong h"dふ ng ly thttc daけ k6t,hOlt dOng nhan
y th“ cla mp
Ⅲ
dOan baO gOm:
g l177rr71″ ′
Cを 力ο″ め η
力
を rapあ れ に
姉
8r/1ル rtrl″
Tap doan c6 thlrc hien cac hoat dOng nhan lly thよ
vay
cac tai san gitr cho mtlc dich lly thac quan
du"xcm● tal
san cla Tゎ dOan va"the kh6ng
T“ dOan Tap doan thtrc hrn glli nhan ngo● bar
● s630′ 2014′T‐ NHNN do NttVN ban hanh ngay 6thang ll nam 2014
caε
ヵ
ο
″i“g″ ″
`″ "ッ
′
″
´
6■1′ d“″t77111 rtrl“
Tap doan thψc hon cac ho●
ng nhan ly th¨ cho Vay tt thlrc hen cho v"hi d6 vol khttch hわ g
Tap doan ghi nhan dlr no cho vay tll nguOn vOn nhan tl・
thac vao khOan chO vay khach hang chinh
“i khach hang nay dtrgC nり c henthco quy anh cna NHNNVN(獅
sach k6tOan d6 va cho vayは
u●
(y)
ChitM c61"
︶
︶
鍬蹴 諸鷺離l繹誡 W績 躍服諄躙 脚嚇[鳳 鵠 Ⅷ釧
thu如
(2)
Lait“ n c6 phi`u
1蹴
脚認l:‖鮮
l肝l驚 異 I豪 讐
胤
棚ふ1硝 ね
lⅧ I躍 鮮[
ぶ猥∴
『施
漁麗‖
:詮 鰍需ξ
:∬ 詣
鮮IWt
43
′た幡や、
minh 4(o)
︶
︶
︶
Ngan hang Thvσ ng mei C6 phan A chou
442 Nguyln Thi Minh Khai,Phuong S,Quan 3
︶
T:l:1111‖ :R電 lRI[lI驚):1辞
Mau B057TcTD HN
″力 みr71`ο 2● ′
′
¨,力 Sわ
βθ
′67・ Oθ ?Diハ ″り`
力V暉 │ァ
′
8:力
d"″
″
励
2ρ Oア
“
η
c"7カ gユ●εヽgα ″力allg A/1a llメ Oc r″ sa7777
∫
iょ 10nttnlk`〔
`)″
︶
︶
(aa)B40C10 bo phln
gЫ
山昴
a mpお 論
mam」 aぬ o"c
al:喫 :霊 翻lT轟 撃概l:i鷺 庶 ““ “
“
),m5i
X“
︶
(bO phan chia thco hoot dong kinh dOanh),h。 IC Cung
c`p san pham h。 lc diCh Vり trOng mot mOitnrag kinh t6 cu thO(bo phan chia thco vふ ng dia l′
ph“ co
bo phan nけ clllu lti ro va thu dtrgc loi th khac bttt v6i cac bo phan khac Mau MO caO∞
ban caa Tap doan la dtra thco bO phan chia thco vlng dia ly
(bb)S6dlr blng kLong
WT盤 ‰
ml魔 tif‖ 静
‖
子
TW胤 認‖
l樫 囃
:襦 鍛 鵠〔
胤辮£
kh6ng dtrcc th6 hien trong Clc b4o cao tai chinh h"nhi nay thi dlroc hieu la c6 s6 dtr ttng khOng
︶ ︶
5. Tiさ n mit,ving blc,d`qu′
︶ ︶
Tidn mft bing WD
Tian mat bing ngoai t9
Chhg tir c6 gie
Ve"c
31′ 12/2014
31′ 12/2013
Tdeu VND
THeu VNIp
1 860346
1281 753
544388
40792
50761
653876
64671
43190
2496287
2043490
︶
︶
・
︶ ︶
︶ ︶
44
︶
︶
M6u Bl15/TcT卜 HN
″力″力
″α
"σ η′″ル Sお
Ngan hang ThtrK ng m,iC6 phぬ n A chau
442 Nguyln Thi Minh Khai,Pbm■ lg 5,Quan 3
T:i:よ
'力
′67200″2D‐ ″″ルV77grll′ 2,771″ g″
喘
ユ
ギ
iぶ ∬
lL柵 柵phtt chO nlm血
5m2014(tiOp theO)
thtle ngう y31
″ 2θ θ7
"ど
″θ動Ⅲ 読 腋d7171“ Ma″ llac"ル
″
th`ng 12■
6
︶ ︶
︶
Tian glli t.i Ngan hing Nh】 nu● c Vict Nam
Tお n
gtri t●
NHNNVN bao gom qtt dutnlbitbu∝
kll輸
tiお
n gtithanh toan
︶ ︶
喘嵩
:ぜ :濯
:『 :濯itti駆
thttg twoclai NJn hang nhu mll
『 品器 鰈
gticia
::ittflttTiTtは I禽
l欝
T:さ
va t“
躍認
T,10 dψ trtr b't buoc
31′ 12/2013
ng● 1,iNJnhヽ ng
31/12′ 2014
s6dtr binh quan thang tn諷 ,c:
譲 ‖&
l l
撒
^
J
︶ ︶
F欄
6
sui nalll thtrc t6 11ithol dι
8
麟i
% %%% %
Tai kl10an len 8tithanh toln bing VND
Tai kl10all tiOn gこ ithanh toa:lblng USD
1 1
g″ ″
αc″ gο a′ :
rtrぁ
た′
ヵ′″
`ヵ
ngoj
te
・ Tttn gtri bing
“
3
︶ ︶
・ Tお n gri bang ngOj te C6 ky htt ttr 12 tllttg tお にn
. Tien gti“ ng vND c6け h¨ d"i12 thttg
・ Tiё n gti bふ ng VND c6け han 0 12thang to len
6
Tian gUi bang ngo01te C6 kシ han dlrci 12 thang
8
.
%%%% %
″71a71g
η″″″ε
31/12/2014
31/12/2013
THcu VND
THcu VNII
1997941
1 359789
2160753
904569
3357730
3065322
31712/2014
31/12/2013
1,20%
0,00%
0,00%
0,000/.
0,lXl%
0,05%
0,05%
m cuふ nant nhu saЩ
1,200/●
Titt gti bal18 USD
︶
・ Trollg mに dr tr● 呼 b雌
・ Ngott m“ d“ t歳 開i bu∝
│
︶
︶
︶
︶
””
︶
W
Ngan hう ng ThlIKrng mOi C6 phan A chou
442 Nguyさ n Thin4inh Khat,Phttng S,Quan 3
Tll;よ
M,u Bos/TCTILHN
嚇:iぶ 〃llt品 :幡 nhi cho nam k“
thnc ngay 31(lllng 12 nう m2014(ti`P theO)
W
V
(Ban hdnh theo Quyi dikh sij
1 6/2O07/QD-NHNN
Eay I I thttng 4 ndn 2007
da Th6nE A,c N&tn hang Nhd n!6c yi1, Nam)
7. Tiln gfti vi cho vay c5c t6 chrirc tin dqng khic
ヽ[う 、31
V
ngofli
t0
T6ng cQng
THou VNID
Tricu VND
Tricu VND
192497
283 114
1 285541
475611
V
Tiさ n
V
V
gul● iclC TCTD kLic
騨熾胤鮮‖驚艤
)
2120908
2313405
Cho vay cic TCTD
1 568655
1 285541
2 120908
3882060
khic
Cho vay cec TCTD trong nudc
(ii)
1 380900
1 380900
V
3694305
Dp phdng
rii
ro tidn giri tai c6c TCTD kh6c
(iii)
1 568655
(703953)
2990352
(703953)
1 568655
Bttng VND BIng ngolitc
Triiu
V
▼
4559007
NElv 31
W
Ψ
5262960
Tiさ
vND
TOng cOng
Triiu VND
ng昴 ●icac TcTD khic
I]妻
V
樹‖ 犠畿
驚鱗
i場
D
44360
︶ ︶
︶ ︶
(ii)
khac(ili)
さn gtiva chO vり
1959252
S624520
1 985 143
5650411
Dり phOng rui ro●
549367
1454245
3620908
3620908
3665268
Cho v{y c6c TCTD khic
Cho va) crc TCTD trong nudc
505007
1454245
cる
c TCTD
1 985 143
1959252
(394 144)
5256267
7609663
(394 144)
1 959252
7215519
46
Miu Bos/TCTD.HN
Ngan hang Thllllng mai CO Phttn A chau
qllit
(Ban hdnh theo
dinh si
I6/2007/OD-NHNN nsay I8 thdns 4 ndm 2007
cna Thting djc Nsdn hAng Nhit run c viet Nan)
442 Nguyさ n Th:Minh Khai,Phtrng 5,Quan 3
TI:llJIttltiliギ 抵
!i羊
B"多
1:‖ ギ i酬
m trong S6 dビ tお ng面
O nttm k`(
c6け h● n“ i
Cacお ch¨
2014 va nttm 2013 1a cた khOan sau:
n dung trOng n瞑 梵
t●
ngav 31 thang 12 nam
“
・
y,Vl概淵
蹴燎
な
製̀
淵
1糀 ∬ヽ籍糧隈 認 寵∫蹴
膜
鮮
群
縛
晰穐
m̈、 Tttg冊 舅鶏
ぉ
論
品■
ぬ
面轟
ぉ
:社
“Vi蜆
“
∬響服3
燎ittfi犠 能認 肝瀧出」
誌器鍔
辞‖
=mf躍 鳴(誅鷲
11鶴 ダ
1∫ 鴇i糠 :till鵠 l響 蝿 辮』
飢ζ
靖 │』 ll趣ち
Htt」
n摯
ヾ
恐翼縄
〕
咸
計
%凹
鵠《
昇
1淵
IW島
Ψ
躍枷
NHNN― TTCSNH ngay 25thang 2 nttm 2014
g農
1露
T‖
1089′
chi Mil■ ltuyOn an mot
Thα)quyさ t dinh cla ban an phlC tham.Toa ln Nhan da,Thanh Ph6 H△
CL襦
‖
《 猟品儡
銹
計
せ観 1譜 超1籍 』出 :鷺 宵霧n694辮よ
830trllu VND cho Ngan hang Theo d6.
i計
iヽ
nけ duCC XCm h ttc6 kha nang hOan tra laisO tに
h蜘 :h驚 1犠 1留
1品 f響 器槻PanbOS6・
信
l
さ c“ nh gh khOng c6 kha nang mu
n dtr●
clc khoan tien gtri n∼
T6ng“
tiOn tlich iap dtr
phOng tai thd diCm 31 thing 12 nam 2014 1a 694 830 trieu vND(31/12/2013:375 908 trieu
VND)Tong iai dr thu phat slnh t cac khOan tiさ n gti nay la 36 523 trieu vND,trong d6 30 000
凸■
n■ ∞
哺
“
tHou VND da dtroc tho6i thu trong nam 2014(2013:6 523 trieu vND)(Thuyet minh 17(lil))
穏翼駕躙
fl悧鵜
∬鴨躙響り
[滝 鴇
■
d17°
C NHh―
772 000 trleu VND(31422013:772000t“ eu VND)● ln gti C6け hon toi mOt nFn hang
thlIKng mJ c6 phan trong nu“ (“ N8an hang B")da du∝ gia hon Toi n由 31 thttng 3 nam
2014,Ngan httg daけ thOa thuan v6i ngan hang nay d6ngメ gia han thOi han tra cac khoan nay
柵
錦 蟷警∬ 聯 11暑 獣 籐
1:」
niま
艘
liliぷ FS'1111111「
lMI謂 瞥λぎ譜辟 階
ll鷺
1
l濠ヽIilttil善ギ
lil議
30 trleu vND(31/122013:65 399 theu vND))va
do vay Ngan hallg khOng iap dlr pl16ng cho khoan nay
・ 400 000 ticu VND(31/!22013:950 000 trleu VND)tlさ n
gtri c6 kシ
han tai mOt n」 n hang
爵
鶯欄
蝿欄 賞浙 僧
J撫11椰i蹴鷲
=
la 9 123 ticu VND(2013:kh6ng)Tai ng∼ 31 thang l nam 2015,NHNNVN datuyen b6 sc
mua Li bit bu∝ tOan bO v6n c6 phan cla Ngan hang C V6i gM O VNDi Ngoaira,NJl hang
よ
!r鮮 Ⅷ
胤辮器ポi紺 さ
拠
吼県
珊櫨
筵:il魂
ど鮒惜
霧留撚践
hOIC′ Va
mualoiclc khoan ng dO Ngan hang C nam git
47
︶
︶
︶
Ngrn hAng Thuong mai C6 phin A Ch6u
Nguyan ThiMinh Khai, Phu*ne 5, QuAn 3
Thtnh ph6 Hd chr Minh, viei Nam
Thuy6t mioh b6o c6o tii chirh hqp nh6r cho onn k6t
1.12
lh[c ngty 3l thtng l2 rnm
2014 (ti6p lh€o)
︶
︶
︶
s6du chO vay cac TCTD trollg nu“
tai n′ y31
Mlu B05/TCTILHN
(Ban hdnh theo Quyit ilinh sij
|6/2O0?/L)D-NHNN nB.ry lE thdnq 4 ndn 20O?
cia ThdnR dnc Npdn hAne Nhd ndc ytit Nam)
thang 12 nam 2014 va nam 2013:
・
C6n輸 め
OⅦ ン
mO ngan hang ilrong m● c6
漁
R磐
》
乱
:穏
脚600 mou
:I牌 3(「
書
VND Khoallcho vり n″ va回 品
置∬:謂 i聰鷺躍l島 棚棚ほ
朧鳥1鵬 f:!場∫
勝h灘:艦 枇ユ鵬f留 ∴
1憮 ∫
鵬
誂11輛 棚∫
cu VNDぬ
虚誌鍵1辮 月111組 織Ⅷ占ギ│;:7●
駐Ⅷ:Dtttftt」 譴
・節nttit∫ 鷺l鵠 継
勢麻lit品認鳳誅思
γ
蹴:‖ :i
iズ謝瞳よ》
:l急
47■
:i」
dtrgc
︶ ︶
酪li講 激 凝 鶯Pllま ‖
」善∫
ぱ懺 犠膳蹴 撫 盤
詳
600 000 triOu VND
︶ ︶
割裂
I醐瀑蒲T鸞臨爛電
鱗野
l quan da ngけ 9 thttg 3 n姉 2015
罵?1)爛 :∫ 1::T淵 由 l皿 棚殿柵g出 景
:L:篭 鷺
ギ
謝忠:‰増
榔
i酔
du phOng cho khoan nay
︶ ︶
Dv phOng rtll ro lさ ngむ i va chO vり oお
TCTD khac baO ttm:
31′ 12′ 2014
TriCu VNI)
︶ ︶
I)U phdng chunS
I)( phr\ng cu tha
Biё n
31′ 12/2013
Tricu VND
703953
18236
375908
703953
394 !44
dong d● phδ ng chung cla dlr phmg ltli ro tian gtri va cho vay cac TcTD khac trong nam nhu
sau:
2()14
Tneu VND
s6du d△ u nttm
18236
THch i“ du phOng trong nam
Hoan nh“
dtr phOllg trOng naIIl
︶ ︶
s6dtr cu6i nam
2013
Tricu VND
15534
2702
(18236)
18236
48
ψ
■
し
し
│し
Ngan hう ng Thulng mei C6 phan A chnu
棚鼈
lm山
墓
Mlu B05/rCTD‐ HN
71eθ 2“ a17171sぢ
η
力′
ρ み″
“ ′
′
″2θ Oク ?D″ Vか力
V′
∂″a71g″ ″a″ ′ω7
g aOc,vg´ ″/1a″
″α771わ ″
`″g Nha″政 1 7gr,vα ″
︶
Bi6n dOng d口 phё ng cu thさ cna dlr phOng rli ro tian gti va chO vり
cic TCTD饉
五c
trOng nam nhu
sau:
︶
2013
Trleu VND
THch iap dlr ph6ng trong n姉
375908
328045
375908
s6du cu6i nam
703953
375908
︺
2014
Tncu VND
︶
s6duぬ u● m
︶
︶
・ ︺
︶
s6dtrdlrphδ ngcutheclladlIPhOngruirotiengli首
ぶ
::lξ lI:T:1::服 #11:llidil治 :│」 tl:ic::
cu VND va'123
hln
toi
Ngan
hang
A
va
Ngan
hang
C da duoc trinh bay lan ltr“ nhtr tttn
khOan tiさn31ri c6 kシ
nlm 2014 bao gom 694 830 t‖
︶ ︶ ︶
Lai st at nら m thtrc tc tai thdi diem cu6i nalll nhtr sau:
2014
31/12′ 2013
0,10%‐ 0,50%
0,10%‐ 1,50%
31′ 12′
ヽ
Tian glrithanh toan bttg vND tai Cac TcTD trong ntroc
Tien gtrithanh toan b温 g n3011te t。 lcお TCTD trong ntrcc
TiCn gtrithanh toan bang ngo1lte t1l cお
︶
Tiさ n
TcTD ntroc ngOai
gtri c6 k,han bttg VND tOichc TCTD trong nu“
Tien gli c6 ktt hon bttg ngoaite tai clc TcTD trong ntrOc
︶
︶
Cho vay bttng VND cac TCTD trong ntroc
Cho vay bふ ng ngolitc clc TCTD trong nucc
0,00%-0,10%
0.00%-0,05%
0,000/O-0,22%
0,OSO/O-0,20%
0,00°/O-6,90%
5,000/O-8,60%
2,900/.-3,80%
6,280/O-8,50%
3.20%
-2,70%
4,600/.-9,50%
2.25・/O-2,70%
2,250/●
︶
︶ ︶
︶ ︶
︶ ︶
︶
︶
49
ψ
‐
Ngan hang Thlllrng mai Cδ
Mlo Bos/TCTD-HN
phttn A chau
2 NguyOn Thi Minh Khai,Phじ 姉 85,Quon 3
し
“
Tll:lili『 i]1鷲 1:IIR:]‖
し
し
8.
(Bon hanh theo
ど
4130・ .mk。 (
Ching khoin kinb doanh
し
31/12/2014
V
Qryit dinh sd
l6/2007/QD-NHNN hgay lS thdng4 ndm 2007
do Th6ry d,ic Ng,tn hang Nhd tu rc yiit Nan)
31/12′ 2013
THOu VND
Tricu VND
1 015684
SS5 909
69933
22615
270727
1 108232
1 078309
Ch■■g kholll nγ
Ttti phi6u Chinh pha
ψ
‐
:I躍 1111ヽ:11。 cac
Ch硫 g
V
TcTD khac trOng ntt phな
hallh
kllott v6n do cacお chtrc ttnh tt trOng nu“ pha ha血
251 673
‐
哺 ng ch品 g khott klllh doanh o
V
Dlr phδ ng giam gil chtrng kho`n kinh doanh(ii)
(31())
1 105 122
(1)
Phan 10aithcO chlrlg kl〕 o1ll
da llit・
1〕
ヨ
31′ 12′ 2014
Ch品 g
851 161
31′ 12/2013
THOu VND
THlu VND
1015684
55590,
20197
72351
516382
6018
1 108232
1078309
Itg
kho`n v6n
Da niem yct
ψ
Chtra niem yet
ヨ
Tttg chtalg klloan klnh doanh
V
V
V
‐
,
l yOt va chtra[liOm yet:
ヽ
Ching kho`“
Da niem ya
(227 148)
(li) Bi6n dong cna dψ phong giam gi6 chung kho6n kinh doanh trong ndm nhu sau:
2014
2013
THlu VND
TriOu VND
s6dudh ttm
227148
264829
Ho節 nhゎ dv
(224038)
(37681)
ph6ng trollg llam(Thtly6t milu1 31)
s6dtr cu6i nam
3110
227 148
V
V
V
50
:
︺ ︺
Mau B05/rCTD‐ HN
ぢ
″ 力あた″2ο g、゛ 4″ ヵ∫
“
Ngin hnnaThuoDg mti C6 phin ?( Chtu
112 Nsuy6o ThiMinh Khsi, Phu'trs s, Qu6,' 3
Thlnh ph6 H6 chr Minh, viet Nsm
Thuy6l minh bro cAo taichinh hqp nh6t cho nam k6t
lhnc ngly 3l lhdng l2 nnm 2011(ti6p theo)
9.
C6c c6ng cg tiri chinh ph6i sinh
vi
:″
c6c thi s6n
競弱J肋 観 協箭 ″協
tii
chinh khic
12 nim 2014
』
Ы
T6ng gii t4 cna hqp
::i‖
:轟
r:ま
︶
Cul"h"d6ng)
(brTiF」 謬
ュ}常 1[12
nall1 2014)
C6ng ng
Trieu VNI)
Tぬ i sin
︶
T“ cu
︶
出1:i宵 lボ
さ(
・
VND
Tricu VND
hiliV・
︶
・ Ciao dich hoan d6itian
ヽ
4ua quyen chon(°
・'6ヽ
te
769174
4246
1 838997
10 157
)
・
+Mua quyen chon mua
+Mua quyen chon ban
BAn quyen chon(。 )
+Ban quyen chon mua
+Ban quyen chon ban
756310
424920
5586
1360
6836
6996
583440
437008
C6ng cl tai chillb ph`i sillh kh`c
・ Giao diCh hOan doilai su籠
48545
lri cis hqp
認
[iFr:」 :I胸
hFulr h9pdふ
T6nB gid
ng)
Trleu VND
h∬
1驚 1[12
VifJ窓ユ
“ Tli sin
nttm 2013)
Tricu VND
C6ng ng
Tricu VNII
︶
︶
COng cu tai chinh phtti sinh tlさ nt゛
︶ ︶
・ Gtao diCh kシ hon tien te
・ Giao diCh hOln d6i tien te
・ Mua quyen chon(。 )
+Mua quyen chon mua
+Mua quyё n chon ban
・ B4n quyOn chon(■ )
+Bln qllyen chon mua
十Ban quyen chon ban
450959
2049180
85383
102922
168288
86094
4080
4230
125
4428
6692
2669
C6ng cu tai Chinh ph`i sinh khic
・ Ciao dich hoan d6i lai suat
(*)
97091
T6ng gia tri ghi s6 kd toen cria tai sidc6ng nq cho giao dich mua, biin quy6n chgn ri6n 19 Ii r6ng rhu
nhap(chi phi) thuan cia c6c giao dich mua, brin quydn chgn ti6n tp dang cdn hiQu luc vd d6n8 dugc
ghi nhAn trcn TAi sen C6 khec/Cdc khoen phei trA, c6ng ng khec.
51
︶
︶
︶
︶
NcSn hlng Thuong m?i c6 phlr A chtu
{42 Nguy6n Thi Minh Khai, Phdng 5, QuAn 3
Thtnh ph6 HdchrMinh,vier Nrm
Thuy6t minh bto c6o rAi chinh hqp nhdr cho nrm
lhrc ngly 3l thAng l2 nlm 2014 (ti6p theo)
MIu B"TcTD‐HN
η71a″ ヵ″.ο ぃ at■ り
ヵs`
ρα
kll
″胤謬胤晩 鸞筋 ″脇
︶
︶
10. Cho vay kh6ch hirng
︶
Phen tich du nqcho vay theo loqi hinh cho vay nhu saui
︶
︶
Cho vay clc t6 chlrc kinh tc va ca nhan trOng ntroc
︶
Cho vay chict khiu thtrKng phtu va cac gi∼ td c6」 五
Cho thuO tai chinh
︶
Cho vay bing v6n taitrO,ll■
thac dau tu
31/12′ 2014
31712′ 2013
TriOu VND
Trlcu VND
l14964429
329088
947582
82558
10595089!
217358
972935
48537
300
398
Tra thay cho khach hang
︶ ︶ ︺
116324055
107 190021
Phan tich du no cho vay thco nganh ngha klnh doanh llhu sall
31′ 12/2014
31/12/2013
THeu VND
Tdeu VND
28220351
937475
27095 125
NOng,ぬ mn♪ rp
San xui va gla cong che bien
21 186829
Thumg mai
︶
4279018
X∼ dⅢg
1037612
20896900
3806157
︶
︶
Dich vll Ca nhan va cOng dふ ng
1211 384
1001 678
Kho bai,giao thOng van tti va thong tin lien l.c
2791264
3150961
146458
2265001
1934505
246055
2205845
170,964
53 105715
46170838
116324055
107 190021
Ciお duC
Va daO t・
。
Ttr vin va klnh dclanh bi“
ng輸
︺
Nha hang va kh`ch s.n
Dich vu tai chinh
︶
Cた nganh nghё khac
116841
100
︶
︶
︶
Phan dch du ng cho vay theo
thoi han nhu sau:
︶
31′ 12/2014
︶
No llsan han
︶
NO trtlng llan
NO dai han
31′ 12/2013
THOu VND
Tri9u VND
58568473
19047553
38708029
56837993
17208970
33 143058
116324055
107 190021
︶
︶
くツ
Z
^
‐
い
ψ
‐
Ngan hang Thlrtrng m9i C6 phan A cllau
2 NguyOn Thi Minh Khai,Ph-85,Quan 3
Thanh
Ph6"O chI Minh,Vict N8m
“
nttm ka
ll:i[∬ :1鳳 卵絶
‖
拙器∬1ぶ°
MAu Bos/TCTD-HN
(Ban hnnh theo Qq,A dinh sti
16/2007/QD-NHNN nsdy l8 thdhq 4 nnn 2007
cna
lh;ns dic Nsan hdns
Nha
nrnc yict Nam)
ン
Phan tich dtr no cho vay thco looitiOn te nllll sau:
ν
31/12/2014
‐
日
Cho vay bang vND
Cho vay bang ngooite Va vang
31′ 12′
2013
THeu VND
Tr10u VND
106152191
10171864
96039217
116324055
107190021
11 150804
‐
‐
‐
Phan tich dlr no cho vay thcO d6ituong khlch hang va thc0 10ai hinh dclanh ngllicp nhtr sau:
ν
31/12′ 2014
Tricu VND
ロ
︶ ︺ ︶
Doanh nghiep Nha nuO℃
C6ng,cδ phan,cong,TNHH,doanh nghrp tu nhan
COngツ lien dOanh
COng,100%V6nn“ 梵 ngoai
H∞ tac xa
ca nhan va khach hang khac
1 896498
59334949
1 199204
!446410
46139
52400855
116 324 0SS
31′ 12/2013
TriOu VND
2684646
57996180
536554
389598
35911
45547132
190021
10フ
︶
︶
l ai suit noin thrc tさ taithoi di3m cu6i nam nhtr sau:
︶
︶
︶
31′ 12/2014
3171272013
0,07,`-23,00%
0,90%-22,00%
0,630/O-24,000/b
O,000/● -26,25・/O
0,000/O-23,20%
2,50・/O― 11,000/●
3,00°/● -13,300/.
Cttc khoan cho v∼ ballg VND
,
N」
n hln
・ Tnlng hln
・ Dat hln
cac khOan chO vay bang ngOoite
︶
・ Ngふ han
︶
・ Trung hon
・ Dai han
cac khOan cho v.y ballg vang
︶
︶
・
・
・
Ngan han
Trung hln
Dai han
2,25●/O-8,85%
1,580/●
‐8,50%
0,72●/O‐
2,740/●
22,48%
-11,700/O
l,620/O-9,80%
2.40%‐ 5,01%
7,50%
4,000/● -8,50%
6,50・/O-8,80●/.
4,00・/●
-8,50%
︶
︶
53
Mlu B05′ TCT卜 ‖N
″
力
a"7j′
″β
o ο
(Bα
ィ
ン′di“ll s`
Ngnn Mng Thusrg mfl CA phln A cheu
4.t2 NEuyEn Thi Minh Khai, PhutDg 5, Quln 3
Thanh ph6 Hd cht Minh, viet Nrm
Thuy6 minh bro clo rli chlnh hqp nh6l cho ram k6r
rhic ngty.3l thlng 12 nlm 2011(ti6p theo)
″膨孵胤晩 傷需 ″潟
Phan tich du ng cho vay theo nh6m ng nhu sau:
31712/2014
Nh6m l‐ No di tiCu chuan(■ )
Nh6m 2-Nocan chiソ
(攣
*)
Nh6m 3‐ No du6 tieu ch巌 h(*t)
Nh6m 4‐ No nglli nま
Nh6m S― No c6 kha nallg ma v6n
ψ
(り
31′ 12′ 2013
TriOu VND
TriCu Vm
110796873
2993934
293035
444308
1 795905
100980134
2967018
656978
463358
2122533
116324055
107 190021
3ao gom trong s6 du Nh6m l一 NO dl● Ou chuan toi nga1 31 thang 12 ndm 2014 c6 4‖ 6 527 tHeu
y輸 鵡嗣
論穏
a mo3∞
『
∫
詠
差
1器
γ
鶴
Ъ
乱
蟹
僣 躙 躙 樵峨躙 l拙
卵
︶ ︶
(=*) Ba。
いm
trong S6 du Nh6m 3-No dud ttu chuΔ n va Nh6m 2-NOcふ ch6メ t"ngay 31 thang 12
nam 2014 va nさ m20131a:
・ 8 966 trieu vND cho vay mol T6ng cOng″ nha nばoc('`TOng cOngり '')(31ノ 12/2013:464239
tricu VND)da dlrOc gia htt Trong nam 2014,N8an hang da破
h klloan chO vay tlrcm8 ducm8
458 999tncu VND cho VAMC
︶
Vさ o
lhang 8 11am 2013,NmNVN cong“
6“
N」 n Mtt mm型 2T腱 0“
‐
kま qua va cu¨
th赫
tra toan dlen holl“ ng cna
︶
"竃 lI慨 ¶
讐窓島
:鵠 器襴:器 紘
Ng dtroi tiOu chuan va vicc trFch iap dlr phon
︶
︶
鸞鰍
鼈
la 20%cllo s6 dtr t`i phiれ dtrcc phan“
︺
i智
椰冊
織鮮
驚燃装
∫
‖
deulllllilillIII:I:」
IJ:セ 1llュ II∬ llgぇ ::1
ng V6ng ba n血 i nlm 2"3 dё n nlm 205
器:tu¨
澪
躍lW謂 1ギ l辮 臨I胤 批∫
dtr"lap tt Ngan h温 g griNHNNVN thco y:l:::::」 滉
doan 2011-2015''ban halnl kё m thα ЭQuya
Thl Ttrollg Ch“ h phi va Cong Vm so 181′
1:│'も :tll』 1:11計 」
l曽 ::亀:ぶ
dinhめ
254′ QD― Trg
ngay l thang 3 nttm 2012 cna
NHNN lTCSNH m nま ,4 thang 4 nam 2013 cna
NHNNVN
承 holch n″ da dtrgc NHNNVN phe duズ t
TTCSNH ngむ 27tMng H nユ m2013
“
887,NHNN‐
trOng COng v¨
“
︶ ︶
用鑓
Ⅷn酵 胤器 鑑濡l器思島
難
翻
畦
L椰
鼻
酬
1躙
1翻
蹴
躙躙器ぶ
鑓謝
1'Wi鵬 躙壺
留
誡躙認
爛
繕騰
質
靭び
椰
讐
選懺
ing ghi nhan trong khoan muC Ch● ng khoan dau ttr
sln●ng da ban(Thu● mlllh 12)
︶ ︶
thu n∼ da dtroc NIMLrN phe duyettheo c“ g
van s6 1144NHNN TrCSNH ntty 27thang 2 nam 2015
V
Nsrn hang Thuong mgi C6 ptrAn A ctau
442 Nsuy€n Th!Minh Khsi, Phutng s, QUOD
Thlnh ph6H6ChrMinh, vier Nsm
Thut-6r minh bro c6o
lhfc ngly3l lh6ng l2
Toi nga■
V
ttぷ
tli
V
α
Mttu B05/rCTD卜 HN
″r71θ o ρり´″″
力Sお
"力
′ θ
Oク 2■ V77A●
θ蒻 慇 ″″
如 2ω ′
″′
`θ
c″`″
g abε ′
απ
々
δ
″
a71g″″
a"践 ,1′ ′Nαm)
vg´ ″″
“
a″
7′
chlnh hqp ohit cho nam k6l
nnm 2014(ti6pth€o)
31 thang 12 nam 2014 va nam 2013,NFn httg C6 clc sO du va c“
khoan dv phOng
mg trllg v6i T6ng cOng,nhu Sau:
V
V
l
Thuy61
31712′ 2014
millL
Cho vay khach hang
Dy phOng
dlr
Trilu VND
“
8966
Dlr phOng
Nttnl d4o
chung
cり th6
ben
THCuンD
Trieu vND
2016
67
_
Chttg klloan dau ttr
V
gitr dOn ngay daO hon―
12
tlai phi6u
443 125
8/2013
V
452091
Thuvet
minh
31/12ノ 2013
Cho vay khach hang
Ch品 g khottn dau ttr
Nう m
3323
67000
3390
6,000
D,PhOng
Dr phOng
THlu VND
18 163
s6dtr
THou νND
a10 han
chung
Theu vnlD
464239
2014,2018
3482
500000
8′
2013
94000
8′
2013
Cll thl
8itr d6n ngay daO han_
12
trai phi`u
34000
Lai phai thu ttr trai
V
phiCu(1)
17(ili)
1 058239
3482
S2 163
V
V
0)Bi6n dong S6 du lai phaithu tむ trai phi6u trOng nam nhu sau:
W
W
S6dlr dau nalll
︶ ︶
2014
2013
TriOu VND
Tr10u VND
94000
87500
53750
(94000)
(47250)
Tallg them trOng nam
Thotti thu trong nalll
s6duc“ i
nttm
94000
︶
︶
︶ Ngan hう ng Thu(lng m,iCa phan A ChOu
442 Nguyさ 1l Thi Minh Kllai,Phtrallg S,Quan 3
TIi:ま
MAu Bos/TCTD-HN
(Ban hdnh theo Quyit dinh sij
l6/2007/QD-NHNN ngaf l8 thdng 4 ndn 2007
da Th;ng d;c Ng,in hdng Nha nftc viCt Nan)
ll[(lhや :IPhitchon・ mk`t
撃
i‖ tR電 ∬
tlllle nga,31 thttng 12 nlm 2014(tiep theO)
︶
︶
・ 2237284t● eu VND(31ノ 12/2013:2 237 284 trieu vND)cho vay Nh6m ttu cOng,
NgOJ c“ khoan cho vり ,Tゎ doan c6 s6 du dau"vao ch品 g khoan」 ● n ngむ dぉ han,g6p
v6n,dau tu dtt han va c“ klloall phal thu v6i clc c“ g″ n■ Tli ngむ 3!thang 12 nam 2014
“
han Va du ph6ng nhu mu:
va nam 2013,chita s6 dじ
,kシ
︶
phdog DF phdng
chu'rg
c't th6
d6o h4n Triou VND Trieu VND
DU
︶
Thuy6t
s6 dtr
minh Tr]lu VND
31′ 12/2014
2237284
Cho vay khach hang
Nim
2015,2018
IP 12 249349知 ξ
:∬ 篤喩よ
柳
""
G6p v6n,oこ
u ttr dai hon
C“ khoan phaithu kh`c
13(li)
17(ii)
20939
1 179485
2015
5867057
Thuy`t
31712/2013
minh
Cho vay khich hang
蠍欄朧 静
昭般mllittiu
Chc khoan phaithu khac
︶ ︶
c6t“
12
136)
17(11)
phtt thu
Clc khoan lat phaithu
17(lii)
s6 dlr
N二 m
16780
67968
18220
79836
3453
353846
‐
‐
35000
505 103
Dtr phOng
Dlr phOng
cu th0
TriOu VND
67297
T"eu VND
dio Len
chung
Tricu VND
2237284
2015,2018
24280
44921
151222
2429349
20939
1654803
41251
192000
︶ ︺
6726848
48903
3845
117846
15090
2018,2020
2015
2015,2018
24280
29フ
902
︶ ︶
´
0
・ ︺
︶
︶
NsAn hnns Thur/ns m+iC6 phAn A Chau
412 Nguy6n Thi Minh Khai, Phudns s, Quin 3
Thaoh ph6 Hd cht Minh, vier Nam
Thuy6t mioh b6o cro tAi chlnh hgI nh6r cho nam k6t
ihnc ngtr 31 thrng l2 nnn 201.t (li6p theo)
Mttu 305/rCTD‐ HN
β ″aル ″ω 2_4ル
“
:″
Sぢ
競ツ肌観 傲箭 ″協
︶
︶
Trllng nall1 2012 va ttu nam 20!3,sau khi Nh6m,au C“ g,bム u ra Ban lanh■ O mdiva ng"i
dli dien theo phap iuat mdi va hOat dOng di vao On dinh,Ngan hang da kソ thoa thu“ vdi slu
C6ng,nけ
nhu Satl
・ Moi giao dich lai chinh,giao dich thanh toan,nhan thanh toan cua cる
c cong,,phai dlrgC
thtrc hien thong qua tal khoan cia cac cOng,tai N8an hang;
︶
︶
︶
・ Ngtt
hang C6 quyan y,ucム uC■ Congけ
san dalll baO taithOi diem chuyen nhu¨ g Ca
:i:111」 1詰
・
:‖
‖
│:鳳
k‖ gli trl面
躙島富
`7:"libお
η
1:''bao
蓬nnまia
gomwcanonh●
cna cOng,v6Nま n hang
需::ilま :i篤 ♀
g khOall dtt ttr khOng th`
::‖ ll]181普
CⅢ tiCtai san th,chip Va baO dam khac ma Ngan hang dang llam gl,va cac n型
も
n tra no khac
de dam baO chO s6 dtrv6 Nh6m Mu cOng,nay nhu sau:
︶ ︶ ︶
31′ 12/2014
P淵 :譜:淵 祝‖1胤
︶
・
6。
c6phi6u cia dOanh nghiep chtra niem y`t‐
3581Ю3
c6ng,c6
phan
︶
︶
・
・
・
・
31′ 12/2013
GMt哺 蒻 、tinb ci4 tl tr6c tinh
THlu VnlD
THou VND
v6n gop vao d∞ nh ngllrp cOng,TNHH
Tiさ n gti● i Ngan hang
cac khOan phaithu
Thtr bao lanh cna ngan hang khac
¨ %
650281
446478
:76509
l13525
300000
1004648
546791
5268096
5489661
212213
50S237
5480309
5994898
322 126
100000
300000
︶
︶
︶
Ngudn tri nq ktrdc
Ti€n gii tai Ngen hing
.
(ii)
︶ ︶
ёn」
n″
︶ ︶
30000● ou VND lan d“ c9c cna mOi bCn tht ba d6
n ph籠 nh n M∝
ba0
面
晰面輸
・さ Njn“
器島1盤 ふ
1鵠 よ
詭‖鳳1:譜ヽ
R鮎
6m sau cOng,tai
hallg
(O BaO ttm trOng s6 du“
ほ
1∫
S,den gti n∼ C6the dtrlyC ttt toall“ thu hふ no cぬ
瞼 け ltlC
Nh6m sau cOng,“ iv“ Nま n
hang
na0
︶ ︶
57
︶ ︶
Ngin hヽ ng Thwng m,iC6 phら n A chau
442 Nguyさ n Thi Minh KhBL PhUい g5,Quon
Thtnh ph6 HE Chl M inh, vilt
Thuy6r'minh b6o c6o rtichhh hqp rh6l cho
thnc nsty 3l lhins l2 nnm 2014 (ti6p theo)
Nrm
︶
C6c
gii
3
nlm
k6t
dinh chinh duqc sn dung d6 dinh gid gi6 tri
︶
cec c6ng ry nAry duqc trinh
biy nhu
Mttu BosrcTD‐ HN
″力
/7t。 9,a dinhso
aル ′
``αnsay l8 thdns 4 ndn 2007
t 6/2007/QD-NHNN
aia Thiing dic Ng,in hdng Nha nuoc vi1t Na,n)
lii
san dam bao
vi
c6c ngu6n
tri
ng khric
cia
sau:
31/12/2013
Ci6 11"Ctinh Ci`1■ ■に tinh
︶
31′ 12′ 2014
︶
THeu VND
chit〔 tcα
3υ
THcu VND
xlc dinh gli trl aisin dttm blo
︶
・ c6phi`u niem y`t
‐
2139733
. :ililililllllilI写晶嗜苦plttc6ng,TNHH
+Dlra trn menh gi五
+Dlra t“ n gl五 trltai san thuan thco so saCh
+Dlra tに n」 五tl thlt“ 昴 8 cia bit dong san ma doanh
nghiep dang sd hut ho“ co quycn khaithac
︶ ︶
+Dlra tren m6 hinh dinh gi五
十Dlra
+Dψ a
.
Vao gitt v6n
vう o
°
gia chaO mua
:お 11::lI‖
品
h
:11::::fう
・ Thlr bao lanh cia ngan hang khぉ
'llili』
_gitt tri ba0 1anh
︶ ︶
Chi ti`tcc so x`c dinh」 it● ngu6n traぃ 。khac
・ T,en guit。 l Ngan hang― gla● so saCh
-
1 774526
14354
626107
482 170
330831
137827
︶
107124
272045
4538
1514161
176509
113525
300000
1441 570
5268096
5489661
212213
505237
5480309
5994898
3854フ 3
215138
322126
100000
300000
︶
︶
︶
︶
︶
︶ 一
︶
︶
︶
︶
︶
︶
Mttu B05″ CT)HN
Ngan hゝ ng Thtrong mai C6 phttn A chau
442 NguyOn Thi Minh Khat,Phtrong S,Quan 3
︶ ︶
︶
T:i:IJlili][llllli‖ :II甘
iぶ
°
・
・
mk`t
′
″∫
力a71″ ″ 2″ ′
0
″″
`ο
′
α2ω ■
MttМV'■ ″ お 訪
d“ ″″
励 2007
ぃ ―
rlla r71o71g′ わ
cN"″ 71allg N籠 ″面cク ,′ ′
N鋪,
l■a″
︶
︶
︶
胤 戯 ‰ 肌 rtttPttC::ご き 棚 im認
飛 躍 :l乖
器 fttfttY:踏
‐
`℃
2015''ban
hanh
ttm
thelD
Quy&dinh s6
缶
σ
u
lal
he
th6ng
tin
dung
ghi
doon
20‖
cLa腱
g
Van
so
181/NHNN―
g3nan1
2012
clla
l■
va
C“
I Ttrcllg Chinh phこ
254/QD― TTg ngay l thふ
“
(b"hn″ ぬ dtrOc MttN tte
ngay 27 thang ll nal■ 2013 Theo d6:
ム ft鵠:器 (幣 ぶ 樹)NVヽ
凛 な
職
︶
・
Cac s6 du nO chO vay 2 237 284● ieu VND caa Nh6m sau cong,tJ ngけ 31 thang 12 naln
︶
篤T奮 府濯記:腸 :‖l縦 詰肥毬長
継f割 仔郷亀
ヽ胤;:t:`I;蟹
・ t麻 1ツ 舞∫
器錯鴇濡
ヽ
::g鷺 鼎
:‖
:];嶋 :1ヽ 」
∫
1群 喘‖
ざ
長
鴻
8彎 濯
ntt HM鴨
む
〔
芯:需響乳
篇親躍:常1群 譜
躍1勝 "a血 “
躍η
dinh 18 1tlr nga■
i thang 6 nall1 2014,da dtrgc thay the bang Th6ng● 02 va Th“ g ttr o9)
︶
︶
︶
6
︶
・ s6du clc khoan phaithu l 179 485 t“ eu VND cla ba cOng,trollg Nh6m sau c6ng,tai
1出器
柵
Ⅷ搬
鱗l盤認鯖鮒鶯俳ず
i計
::‖li品
∫
猟
寵駐
i‖
17(iii))
︶
gCh,pぬ 0“ c hoan pl轟
° お山
昴
鯖跳盤‖ぶ亀吼品器出鷺
“
all b°
︶
'l thu ChO Cala■
2014 va 201, ViCC triCh lap
︶
u
tOan bO dtr phOng can lap va thoai thu tOan bo so laitrai phiCu ch thoai thu dOi v6i Nh6m“
NHヽ
N―
TTCSNH
n内
27
thang
2
cOngty da dtrcc NttVN phO duyo(heo C6ng vttn s6 1144′
︶
﹁5
nam 2015
ヽと ヽ 期 T ﹁ 1
︶
・ 獄鶏 1慇 諸鳥鳳‖ ‖
〕
:=器
晨
11呪 1黒槻∬
︶ ︶
59
M6u BOs/TCTITHN
Ngan hang TblrK■ lg n,i CO phall A Chau
442 Nguyan Th:Minh Khaヽ Phtrng 5,Quan 3
︶
︶
TIillJ‖
lllilil!││#ilil撃 11:30n.In
1
(Ban hdnh theo Quyit dinhsii
16/2007/QD-NHNN ngay II thdng I ndn 2007
cna Thdns d6c Nedn hdnsNhn nulc l/iet Nan)
k。
Dv phё ng rili ro cho vay khich hう ng
Dr phOng rliro cllo vay khttch hang baO gヽ
m:
31′ 12′
Du phdns chuns (i)
Du phdng cu thC (ii)
31′ 12′
2013
THOu VND
846376
732428
790226
1 578804
1 547983
757フ 5フ
Biiln dQng dg phdng chung cia dq phdng nii ro cho vay khrich hdng tronS nam nhu sau:
(1)
︶
︶
2014
2013
Tricu VND
TriOu VND
Trich i“ dり ph6ng trong nam
790226
56150
753048
37178
SO du cuOi nる m
846376
790226
S6duぬ unう m
︶ ︶
│り
Biё n d“ g dv phδng cu the Caa d“ phOng rliro cho vay khach hang trong nttm nhu sau:
sii dtr diu nem
Trich lap du phdng trong nIm
St dung dg phdng trong nim (*)
56 du cutli nam
(°
2014
Trllu VND
2014
2013
THeu VND
T"eu VND
757757
470677
749034
429388
(496006)
(420665)
732428
757757
ま m trong S6 dば phδ ng sl dung trOng namぬ 220682t● eu VND dr phOngsむ dung HOn quan d6n
cttc noan no bln cho VAMC(2013:104 816 tHeu VND)(xem Thuy`t minh 12 1en quan dcn trai
phi6u■ c bict dO VAMC phat halth cho cac khoan no nay)Tinh den ngay 31 thang 12 nall1 2014,
Ngan hang da ban 1 457 053 t● Ou VND du nOcho vり cho VAMC,trong d6 1 036 082 t● eu VND du
no cho vay du∝ ban trOng nam 2014(2013:420 971 trieu vND)
)Ba。
60
▼
︶ ︶
Ngan hang Thmng lnai CO phO■ A chau
442 Nguytt■ iM“ h Khaヽ Ph"ng 5,Quan 3
Mttu Bo5rcTD‐ HN
121翻
Tll:よ tll‖ :f:1111:[([:や :F.h`tchO nさ nl
g“ ″″ヵs`
麟鶏 摯胤観 傷需 ″協
kO(
lhlle nga,31 thlng 12 nam 2014(ti`p theO)
V
力r71ω
"″
12. Ching khOin dau ttF
ツ
31/12/2014
TriCu VNI)
Ch血 g
W
Gら
kho`nd▲ u
g tllο
"η
:T』 i‖
. :遺
Tricu VND
ttr ttn s、 ng dtt b`ロ
ι″πタ
為
習11鵠
Nha nじ
1796186
207890i3
“
:::::ll:Illi::』 I:111:lllI:i:lfthanh
C71“ 7g″″
″
2070026
4853069
533 140
300000
″ν
071
︶ ︶
. 3::::│::││:I1lI:i『 {∫IIttllttf‖
β
hanh
T6ng ch品 g kllott dau ttr gn sang do ban
︶
︶
Dり ph6ng gianl gia chtmg khoan dau tu sallぬ
Ch品 g
31/12′ 2013
kbOう n dau ttrJid`n tlよ
ng“
bin(i)
4222
260700
4247
304659
23683261
7232001
(ll1 223)
(168687)
23572038
7063314
4894442
5822304
4538833
16519 114
り d10 ben
C71″g ttο all″ ク
︶
・ TMi phiOu Chinh phi
︶
: i[II[lil∬ 1ま
製
llill:IIi辟
linh
16386318
26502417
︶
1 130739
3500000
6165008
318295
︶
TOng ching kllottn dau tu gltr d6n ngay d五 o han
︶
Dv phも ng rlli rO ch〔 ng khoan dau tu git dOn ngay dao han(iii)
(1)
(281 504)
(82903)
16 104814
26419514
39676852
33482828
BiOn dong du phOng giam gia chlrng khOan dau tu sin sang de bttn trong nam nhlrsau:
T“ eu
s6du“ un肺
2014
2013
VND
THcu VND
HOan nhap dr phong trong n姉
168687
(57464)
248106
s6du cu6i n姉
ll1 223
168687
(79419)
V
V
V
61
V
︶ ︶
Miu BosrcTD‐ HN
Ngin hing Thurng nei C6 phln A chau
4ヵ a″ 々″
″α
2 NguyOn Thl Minh Kh3L PhUOng 5,Quo■ 3
“
︶ ︶
︶
]出││∬
Bao“ m
l熙 ど
::‖ 鵬
鮒器
譜
『け
`ο
mm山
力Sb
″η
2111′ ′
″′
昭那胤晩傲協 ″潟
trong s6 du chtrllg kho6n ng do cac t6 chtrc Hnh t6 trOng nu“ phat htth t● ngay 31 thang
12 nam 2014 va nam 2013 1a:
︶
・
B
猟
話
器
よ
瓢
躙
馴識胤
難
I構
織
轟
後
輛
饉
L29%′ nam
︶
鰈 n酪 ぼ
∫
i製 悧
器
:lL響 牌ぴ
them mot ndm(ngay dlo hon m6i vao ngay l
︶
も
ホl譜1
鴫ど
え
よ
獣1:蝋 月
l帖 留
1
︶
︶
● 443 125 tHCu VND(31/12/2013:500 000 tri
(Thuy6i minh lo)Trai phtu n″ dao hon vま
1110,75%nam VaO ngay 13 ulal18 6 nam 20
︶
tЮ ng
khOall muC Chtmg kい oln dau o san sa:
脂謡躍
ボ
戴
1鮮 f器 ‖
胤∬
洲品
茫
u“ aNmm“ u輌 ,Й
mu“ ac“ 面
山
槻I乳?認鵬鶴鷺n漁1‖ 絣“
1晶
:
)
︶
︶
Bttn dong d,phδ ng rui ro chulg klloan d△ u"8io d`n ngal dao hon trong mm nhu sall:
︶
2014
Trie u
VND
︶
82903
2013
Trieu VND
︶
︶
THch lap dv phong trclng nam
19860:
60367
22536
s6du cu6i nam
281 504
82903
s6dtr dau n姉
BaO g6m trOng s6 du d,phOng rui rcl chung kh●
ln dau tu gl● d6n ngay dao hOn“ i ng∼ 31 th“ g12
nam 2014 va nam 2013 c6:
ng面 Ю さ
ぬ
oc“ 崎 ud“ bO do
・慨湯
"‖
ll爛
ftth°
lⅧ
き
ヽ
∬
臀 多
∬
“
ng
︶
。
79 836 tneu VND(31′ 12/2013:48903t‖ eu VND)dv phOng rni rclcu the va 18 220 t● eu vND
(31′ 12/2013 khOng)dv phOng chung cho cac trai phi6u do Nh6m sau cOng,phat hanh(Thuy6t
︶
minh 10)
︶
︶
・舌;渉 ∬
キ
智
:柵 £#:織l孟:蝋 鳳習
臨農品 臓lぷ そ
品Ⅷ
乳器譜
10)
︲ 日
﹁
︶
‖
ifЪ Pttc鴇 ギ
1鶏 計
鍔3胤
︶
′U
︶
︶
︶
︶
︶ 一︶
Ngen hins Thu0rs mei C6 ptrin A Ctau
4,12 Nguyan Thi Mioh Khai, Phrlng 5, Quon 3
Tbi'oh ph6 Hd chr Minh, viet Nam
ThuJ6l minh bto c{o lti chlnh haI nh6. cho nIm k6t thnc ng}y
3l thrng l2 nnm 2014 (tiap thco)
Mttu B05rCTD― HN
α
″力
a″ 力′
″θO,ィ ル Sぢ
″″
鶴 鼈 観 物悧 ″瀾
`θ
13. G6p v6n, ttAu tu diri hgn
︶ ︶
31712′ 2014
31′ 12/2013
Tricu VND
Trlcu VND
1278
329
948030
1277
1009334
949637
1 010912
C6p vOn vao c6ng,Hon dOanh ll)
Dう u ttr vaO cong tv liOn k61 6)
Dau tu dai han khac(“ )
︶
Du phOng giam 8ia dau ttrdai■ n(ili)
︶ ︶ し
(ll
301
(63069)
(87936)
886568
922976
Danh sach dau ttrcla Tap doan vaO cac c6ng,hen doanh va lion kx:
31/12′ 2()11
ngha; ・/・
Tile Nguyln gla Ciit● ghi S6
kinh donnh gopv6n Tr〕 cu VND Trleu VND
TOn
︶
C6ng ty CO phan
︶
Sai COn Kim San xuat va
han ACB― SJC kinh doanh
(``ACB― SJC'') kim hOan
︶
︶
\sn"h
10
1000
10
200
1 278
31/12/2013
TilC Ngu10n gitt Cia tl ghis6
g6P▼ 6n lricu ν
ND Tricu VND
°
/O
10
100o
1277
200
301
COng tv C6 phan
Dich vl BaO vc
9
一
,D
●
︶
Ngan hang A Dich vu
Chau(“ ACBD‐ )bao Ve
︶
1200
︶
1607
︶
Tap doall phan bl kh“ n dau“
1 200
1 5フ
8
vao ACBDぬ kh“ n dau"vぉ cong,HOn k6t m¨ dl Tap doan cm sd
htu 10%け 吟phan v6n gop do Tap doar
att wnじ
:“ 器
ll癬 よ
Tttmg“
冨l躙 翼鑑冊品路鷲
‖
・ c6anh h燎 姉g
dang ke d6i va cttc chinh sach aichinh va hoat dong cla cOng O nむ
:g[i:猟
よ
鼻 矯i∫ 増
晨
澪
異
liitlll計
filよ
1::ィ
:∫ :iりi薔 :f:l亀 Pll譜 1昌 :│‖
∫鷺
詠篤│:
:」
︺ ︺
63
Nsan hlnq Thuons mgi C6 ptrin A Ctau
442 Nguy6n Thi Minh
Khri' Phu&ns
Mlu Bos/TCTILHN
(Ban hnnh theo Quyit dinh sii
5, QuAn 3
Thnrh ph6 Hd chl Minh. viir Nam
I hur6r minh hno cto tAi chlnh hqp nh6l cho nem k6l
rhic ngl! 3l ih6ng l, nIm 2014 (liap theo)
Tinh hinh t4n8 8ianl cttc klloan dau“ vao c6ng●
I6/2007/QD-NHNN nsay ls thdns I ndn 2007
cno Thiing dii Ng,in hing Nha nun. viet Non)
‖
en
dOanh va‖ On k6tnhu mu:
V
Ψ
s6du ttu llam
゛
Phan chia sё loi nhuan trong nこ m thco phumg ph6p v6n chこ
2014
2013
Tricu VND
TriOu VND
1 578
1 576
29
2
1607
1 578
轟 hm
W
s6dlrcu6i nam
︶ ︶
00 cac kl10an ttutu da han k httc cua Tap doan la c`c khoan dau● c6,le g6p v6n nh6 hm 20%:
12/2014
31/12/2013
Trieu VND
Tricuヽ 知
31′
︶ ︶
Dau ttr vaO cac TcTD kllttc trong n疏
・ Chua
lllem≠ t
150000
150000
544742
253288
544742
314592
948030
1 009334
D△ u ttr vaO cac TcKT trong nじ
・ Da niem yet(。 )
・ Chtra niOm yet(。 。)
“
D● ph6ng giam gitt cac khoan dau ttr dai hon khac(iH)
︶ ︶
V
V
(ホ
)BaO鹸 m trong khoan dau tu vao cac t6 ch“
V
(8フ
884961
921 398
klnh t6 trOng ntroc da niem≠ tt● ngむ 31 thang 12 nalll
20141a20939t‖ eu vND(31′ 12201,20939● ieu vND)chtrng kh“ n v6n ACBS ttu ttrth“ g qua
h。 dOng hop tac dau ttr v“ Ino∞ ng,trOni5ギ
trm8姉 g la 3 453 tHcu VhlD(31/1ν 2013:38`
;,li轟 11::hWndVphonggiamgia
っ
‖
ギ
‖
し
器サ
(彗 )Bttn dOllg cac khoan dau● rvぅ 。clc t6 chtrc ttnh tё trclng nu“ ch瞼
市em inhusaじ
2014
2013
Trieu VND Trilu VNIl
‐
V
936)
(63069)
56 du ddu nnm
Teng uong nem
Thanh li trong nem
314592
56 du cu6i nam
253288
▼
‐
(61 304)
548476
6882
(240766)
314592
ψ
V
レ
64
V
‐
‐
‐
ツ
‐
Nsan hnns Thu0ns m?i Cii phln A ChAu
4J2 Nsuy6n Thi Mioh Khai, Phulng s, QuEn 3
Thnoh ph6 Hdchr Mi,h,viar Nam
I huy6r minh bno cno rli chinh hqp nh6t cho nrm L6r
lhic ngly .lt rh{ne l2 nam 201,1(li6p lheo)
(lll)Bttn dOng du ph6ng gltt g`cac khO姉 ぬu"dtt han kllaC trOllg nam nhu sall:
‐
2014
Tr19u VND
‐
▼
Mtu B05/TCTD-HN
(Bon hinh theo Qryit dinh sti
16/2007/QD-NHNN ngay 18 thdnA 4 ndm 2007
da TMng d6c NAdn hdna Nha n!.]c yi1t Nam)
s6dlr dttu nam
87936
50053
70793
(24867)
(32910)
Tnch lap dlr phδ ng trong nalll
ヽ″
‐
Hoan nhap dlr phong trong nam
s6ducu6i nam
Trl,uVND
87936
‐
ν
‐
‐
‐
‐
‐
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
′0
︶ ︶
べ“一
マい一
¨い0 一卜べ
∞ヾ 0 卜O N
卜0つ0ヽ卜 一
崎一αつЮ∞ 一
E 輝● ョ“● コ一 0∽
日 にこ お 5o”0 つ∽
00
∞aO つ0
E
κ¨
¨
一
沖
¨
¨
¨
一
﹂
¨
0 コ oわ一EO、f 0
哺
田
亀
。
ハ
F
に
ぃ
ツ
〓
〇
一
潟
つ
●
0
¨
■対c“FO﹂一∞〓対↑
か 〓議〓ト
C一一
。〇一〓に工L
一
日一c お う0●●Ю∽
殺 む ■ 0日 R ヨ〓 語0
ε薦c”co﹂︶o“‘ C〓y
,
日ヽc5“0﹁一0∽
´ 〓層F
‘〇一CO工ヽ
一一一
一
日 ヽc お 5obO つ∽
■ ■Oo■一増 0
¨
6NOヾ∞[べ
︹一0 ヾい O N
︵
0∞︶
つい一いヽ
一
つ0∞卜一
∝c∞ 卜aa
一一︹ヽ∞一
寸一
卜 いいい
マ0い いト
0〇一〇0一
︵い O N︶
一卜ヾ 0 つヽ
︵N Nい O N︶
︵
N︹卜0︶
卜9一ON
い0卜0い一
NOつ いい∞
︵
︶
︵
∞Od00
000卜︶
い∞∞0一
︲
ヾ0 ヾ 00
mmヽ●∞
NいN いN一
い0い∞¨
0一一
ヽ0一
︵一
︶
︵
︶
卜でヽ一
∞∞寸 卜0
ヾ一一0トベベ
0一一0い0 一
︵
00い︶
︵
一
0〇一
寸︶
0い0い0一
0卜a∞卜∞
︹い0 い一
寸一
︵
︶
︵
︲
0∞N一一
ヽ卜一
∞べ︶
︶
︵
︶
︵
︶
︵
[
寸Юヾ一
ヾトト[り
“Nひ一
0ヽ一0べ
0∞∞∞0一
︲ 崎一つN崎一
N卜一
On一
卜いい .
0ヾい0〇一
0い00い ∞い∞
qO一∞め卜 ∞ON∞NO 一
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
E
︵
。。〓・a ・
し 一
0ヽ4”〓。 〓︶・
0一日対ロヘ¨ωЁ嗜〓・・
。〓 ¨
。
,
一一一︸
,
一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
︶
︶
︶
︶
︶
︵●↑′ ョ0■い ●‘ タ ロツ﹄ト
m目0コュ ロ扇> 尋 ¨
> 日 雷 ヽ︼一べ 日 嘱Z
¨
0一
︶ ヨい 0の ﹄↑
,
ヾ︼
︻いヽ
.
● Юo 日爛∽ 一
饉●︻■ 目● 轟 〓■¨
卜¨O卜いい
ヾ∞“卜い´
一 卜00いい¨
ト
■︻ ●Z>ョ0
■い ●Z> ヨ轡L
●Z>口0
ぽ↑
諸菫ざ
曜請 中
¶
︶ ︶ ︶
響 いミ攣ボ 菱豪辟ヽ
ヽぃミ、ヽさぃS、ミミ SS
〓
口〓嗅
Z日,
●↑0ヒ螢︶
︺ ︺ ︶ ︺ ︶ ︶ ︺ ︶
︶
︶
︶
卜0
ヽNク ● ‘ 1
8 遍‘ ● 葛
一〇 0 ∝ 卜 一
︶
︶
︶
︶
︺
∞O a ∞ ヽい 一
︶
︶
︶
︺
゛ ′′
,
。 ∞〓
,
一
八OZ>
一 Ю∽
く。
.
.
.
■ ●0●官︺〓 0
¨
日輝〓お ●。ゎ0 つ∽
oエト
ヽ一‘C
0 “ CC O ∞ 暉”∽ 〓 0、● 〓 0
E 愕 ∞E2 ︶oにE5理 マ
,
硼
暑鶴要翼♂
程ヽ
ヽ 一 〓C・〓↑
C一 一
。o 一 CC〓 色
一
C
﹁
C一
対
つっo●●0∽
日應
■一
い
遍一¨
粥
¨が 鶏
こ
0 ∞ CO o “ ECめ 目や、コ ニ 0
︵〓︶ 崎ヾ ” ︶ い C O工↑ 0 0工一 o “ c 0
, ぃ
, 、,
、
0 〓0 一
∞
X
。 ■
“
〓
し
C
く
¨
〓
¨
■一〓 一 ● ェ0
瘍
0
0
う
0
0
,
ε”只 “
︶ ︶ ︶
ヽ
”
コ
¨﹄
ロ
。
〓
。
E
L
〓
¨
︶
〓
・
︵。
。
︶
︻
蟷
〓
︶
・n
・
・
¨O
N
・
・
こ
〓
や
・
一
一
,
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
¨
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
P一〓 〓目rつ つo ●¨∽ ¨
.
一︼
︻ぃヽ
︵oo轟一 ●一〓︶ 〓 ︻“ ]
.
●Z> ●0■卜 ●Z> ●︶﹄ト
u〓 色 遍 > こ 〓 E 奮 一8 一 日 対Z
¨
0︶
理コ■ 0∽ ﹄︻
,
∞∞一∞い ︲
︵
︲
[卜〇 一
べ︶
︵
︲
∞い00寸一︶
〇 一
卜一
0 一¨
NめN“一
ON寸0ヾ ∞a卜 一
〇
〇O00∞0 ∞Om6一
CE、F
員歯一E 一
0ョ。 ﹁ 0 つ∽
P 一
ε
ぉ 、3 cP 2 一馬 ぎ “0 ゴ ミ 遍 ミ L ξ 〓¨3 お
否 ど ‘ 0一
●R 冨 R 壼 R ヽ ミ ︶曽 e t 3t P s 編>
● ‘〓‘ つoc甥 一
‘ 場 0 日 “ぅ。■一c02 E 鴻0
● “只 二 ”εじoわ∽∞目9 ● 応 ● Fa二 0お一
一
3 ■ N∞卜 ¨mあ 3 SNく 3 ︶OZ> っ0■ 03 あ ● ヽ8 NE 署 べ¨”ε“● 3 ´﹄ 〓 一
∞§ 唱 お〓 “〓 ”壺 3 3 8 ●こ ‘ 0■ 8 7 一1 ﹁ E 遍 ∽憑 嶋 1 一モ 一
〓〓 f 〓
一い0 一ト ベ ト 0つ 0 マト 〓 ヽ 一¨ 0 卜 d N ヾつ い いト ベ 一い ヾ ∞ 一
一
卜ヽわ0寸
︶
︵ ︶ いヽ b 一 ∞ 〓0 〓卜 o o〓一
・
一OO ∞ [ヽ 一 0 ∞0 ︹ 一 一 0 い卜 ∞O N O 一 ¨ いい い 0 0 崎 αO 一 一Nつつべ
︵
︶
0い0卜一
︵
︶
い一
∞0∞0い︻
い0卜aい一
︵
︶
0∞∞
一
︵
ヽ0一
ヽα︶
︵
Oα〇 一
N︶
︵
0一
︹いON︶
06∞ヾ一一
一∞0いい0
一 一寸 O ∞
︵∞0 ヽ 卜 ∞べ︶
∞一トトN
0マヾ [ヾ¨
aO一
∞いト
0卜d∞卜∞
∞ NO 卜い ¨
∞0卜 ∞ト
卜一
0卜一い
︵∞O N Oヾ ︶
∞0 0 0● 0 ¨
卜0ひ いい一
︶
いい∞卜一
ヽ∞一卜0一︹
︵
,
∞∞6∞い︶
,
︵
︵
︵
つい
ONα︶
崎い卜崎ヾ︶
0ヽON︶
︵
︶
︵
︶
︵
崎一
ON∞∞∞0
0い一
0一︶
つトトn卜0 ¨
卜0一
一ヾ 0つヽト
.
[N一0つ 000卜一
∞ONNい0
0つO卜ヽヾべ ヽいヾヽひ一
目曾﹄
■い
い ︵Z>ョ0
■い OZ>ョ0
nZ>
”
ε
︻
Ю
中
¨
純
置
賀
”
型
彎
“
¨
凛
﹂
¨
中
¨
]
︶
︶ ︶
ミ ミ談 準ボ 勢談駕賓
準
︶
輸 、 、 ヽ゛o S、 ミ ミ ミ S
ロョ饉〓
Z〓,
●↑0ヒ螢︶
︶
︶
︶
︶
Ns3n hAnsThugng
lllfi
C6 ptrln A
Ctlu
3
441 Nguy6n Thi Minh Khri, Phuhs s, QuAn
Thinh Dh6 Hd chi Minh, viit
Thuydaminh b{o c6o l}i chlnh hqp _nh6t cho nlm
thtc nsly 3l rh6ng l2 nIm 2014 lti6p thco)
Nrm
︶
︶
︶
(*)
︶ ︶
15。
Mlu Bos/TCTITHN
it dinh sd
I6/2007/QD-NHNN nsay 18 hang I ndn 2007
da Thi,18 dtjc Ns,tn hdns Nha alc triet Nan)
(Ban hdnh theo Qttt
k6t
viCc phan lo4i lsi nny phan enh gie tri cdn lai cia c6c tdi sin c6 dinh hien c6 kh6ng dep un8 mot
trong cic ti€u chuin d6 ghi nhan le lii sen cii dinh theo quy dinh tai DiAu 3, Th6ng tu s6 45l2013/TTBTC do B0 Tai chinh ban hinh ngdy 25 thang 4 nnm 2013 HuonS dan ch6 d0 quan ly, sti dung va
trich kh6u hao tdi sin cit dinh C'Thong tu 45'), lA tii s6n c6 nguyen gi6 tir 30 triCu vND trd len. Cac
tei sen nay dugc phan loai lei veo tei khoen C6n8 cu vd dung cu vd sau il6 phen b6 lronS thoi h4n ba
nnm k6 tir ngiy thqc hiQn phdn loqi l4i.
nittn“ dinb
v6 hinh
NIIn 2014
︶
︶
yWЪ
『
1・ In
︶
︶
Tang trOng nan
Chuyen tt chi phixly dⅢ g oy ban dd dang
Thanh ly
Quyさ n
Phan mam
srdttng dit
mly vitinh
TOng cong
TriOu VND
TriOu VND
Trlcu VND
214974
176926
43520
103899
391 900
16808
(38)
︶
231 782
s6dtr cu6i n続
43520
120707
(38)
556089
118246
18249
118246
18249
︶
324307
︶
騒
亀
机誌
l∬
︶
ЮMu
n hy腱
haO trOng n`血
Thanh l′
(38)
(38)
︶
︶
s6du cu6i mm
136457
58680
187850
273654
419632
︶
136457
量亀
肌:ll鳳
214974
s6du cu6i naltl
231 782
︶ ︶
︶
︶
︶
´
0
︶
︶
︶
︶
︶
MIu 305/rCTD‐ HN
a71″ r71ω 21● ´di続Sぢ
ρα
"力
Ngan hdns Thrffng m{i C6 phin A Cheu
︶
︶
ThiMinh Kh"i, Phrbrs
Thlnh ph5 Hb chr Minh, vier Nam
442 Nguy6n
ThuySl minh b$o c{o tii chlnh hqp nhdr cho nlm k6t
thric ngly.3l th,og l2 nim 2014 (ti6p rheo)
s,
Quin 3
″競物γ
胤鶴 傲需 ″協
︶
︶
15. Tiri sin
︶
Nim
c5 dlnh 16 hinh (ti5p theo)
Quyさ n
sidYng dit
2013
︶
︶
︶
Nguyen gid
36 dr dex nam
TIng trong nem
Chuy6n tir chi phixay dgng co Mn dd dang
Chuy6n sang c6ng cU dung cU theo Th6ng tu 45
THou VND
T6ng cong
TriOu VNII
214974
139427
22498
15 1l1
139427
22498
230085
(*)
(l10)
︶
214974
56 du cuiii nam
Pbin mさ m
miy vitinh
Trleu VND
(l10)
391900
104034
14309
104034
14309
︶
176926
︶
nlly腱
Ciitl haO mδ
s6du ttu nam
︶
Khム u haO trOng nttm
ChuyOn sang cOng cu dung Cu theO Th6ng tlr 45(拿
(97)
)
(97)
ヽ
︶
S6du cu6i nam
︶
Ci`th cδ n
︶
s6du dau nam
s6du cu6i nam
118246
118246
35393
58680
35393
273654
iai
214974
︶
︶
︶
五
鰤
動
‖
面s…
a市 お
」
8岬 昴
y朧 男冊↓
そ
拠器 鶴f靴Ⅷ
“
lll la c“
nhung vin dang dlrgc slr dllng(31/12/2013: 89492
trilu VND)
︶
0槻 灘
li累
︶
ngllyen giる
tむ
品I籠 器謝lit亀 l驚 冒
nl塩 ∬
乳零鳳[鴨 常ぷ鋼
i:品 鴨
30 tricu VND tro 10n Cacぬ i san ray dtrgc pMn loliloi vao tai khOan cong Cu va
dung Cu va sau d6 phan“ trOng thdi han ba llam ko tき ng″ th“ hiOll phan iollは
i
V
し
︶ ︶
69
︶ ︶
︶
︶ ︶
Ngan hぅ ng Thlllrng nai CO phan A Chau
442 Nguyさ n Thi Minh Khai,Phlrtrng 5,Quan 3
Thう nh ph6 Hさ ch`Minh,Viet Nam
Thuy`l minh blo clo taich`nh hγ p nh6i chO nl田 k`t
m2014(ti`p theO)
thⅢ c ngay 31 thlng 12■ う
Mlu Bo5/TCTILHN
(Bah hdnh theo Quyit dinhsd
l6/2007/QD-NHNN ngay l8 thAnA
cia Thins dic Nsnn hanx
Nha
l
ndn 2007
nuilc Yiat Nan)
︶ ︶
16. B`t dOng sin dau tlr
︶
2014
THeu VND
T“ Cuν m
︶
︶ ︶
留器1鶴
2013
9015
lalll
9015
∞ btt dd dang
ChuyOn i clll plll x"d叩
“
︶
s6dlrcu6i nxIIl
9015
9015
︶ ︶
GM"hao lntt by饉
S6dtr dau nam
KJlau haO trong nam
361
′0
︶ ︶
s6du cu6i nam
1
8
6
ぐフ
´
う 4
0
:
S6dtr dau nanl
SO dtr cuOi nam
9
︶ ︶
C五 1■ めn“
9015
︶
︶
︼
︶ ︺
︶ ︺
︶
︶ ︶
︶ ︶
︶
︶
︶
70
︶
ヽ
し
Mlu Bos″ cT卜 HN
‐
Ngan hら ng Thtllng mOI CO phan A Chau
ヽ
442 Nguyl■ Thi Minh Khai,PhlrDng 5,Quon 3
Thtnh ph6 Hd chl Minh, vier
Thuy& minh bto clo lti chhh hqp trhit cho nam
ν
V
N.m
″力
a″ あ′
ヵ′
θ2,´ dinヵ sぢ
|6/2007/QD-NHNN
`Bα ngiy
I6t
nirc
nbn 2007
yiet
NM)
thric ngty 3l thtng l2 nlm 2014 (li5p theo)
17. Tiri sin
C6 kh6c
‐
31′ 12/2014
Trieu VND
ν
ν
18 thdng 4
cna Thijn? d;c Nsdn hAng Nln
31′ 12/2013
THcu VND
C“ khoan phai thu
︶
︶
・
・
・
Chi phi xay dul18 Co ban dd dang(i)
Phaithu ttr khich hang(ii)
Phaithu tlr NHl―
︶
:靴
・
よ需 l器 思
C6ttrc Phai thu
Il[踏 ヽ
出 ∬
(Thn面
品
2o
621969
5682426
7139
370529
704537
5731 546
6981
345985
-
158844
41252
‐
︶
︶
︶
C“ khoAn lal,phi phai thu(lii)
︶
Tが san thuO thu nhap hoan lai(Thutt m● h24)
︶
Taisan c6 khlc
・ Chi phicha phan bo
・
Tai san khac
6989145
3254051
3689556
4891
12105
479349
78059
382764
61615
557408
444379
(543071)
(321463)
︶
6682063
︶
︶
Cec khoan
d[
phdnS rui ro cho c6c tai sen C6 noi bang
khic (iv)
︶
10813722
2014
2013
Tricu VND
THOu VND
︶
′〃 ″ = 1 ヽ 、
9955342
︶
Chi phi xay dgnB co ban do dang
︶
︶
704537
56 du diu nem
TAng
241 791
︶
tong nim
︶
︶
Chuy6n sang
Chuydn sang
Chuy6n sang
tii
Chuyin sang
tii
sdn c6 dinh hnu hin]t
lii
sin c6 dinfi16 hinh
bit dong siqr ddu hr
︶
s6 du cu6i nam
srin khdc
(153172)
(120707)
1792454
262880
(1075776)
(50480)
(230085)
(9015)
(35921)
621969
704537
︶
︶
︶
71
︶
‐
‐
し
ヽ
V
し
Mttu B05/rCTD― HN
i",i
Nsan htns Thuons mti C6 pt
Cmu
442 Nguyan Thi Minh Khsi, Phuons s, QuAn 3
Thlnh ph,i Hd chr rltinh, viet Nam
Thu)6r minh b6o cto lli chlnh hqp nh6l cho nrm
lhnc ne}! 3l lhtng l2 nam 2014 (ti6p lheo)
ra77カ aル
″胤彎肌観 幣霧 際淵
kil
Crc c6ng trinh xay dlrng co bin dodang l6n nhu sau:
‐
ν
‐
″ω 2″′
′
d1717sぢ
31′ 12′ 2014
31/12′ 2013
Trllu VND
Tr19u VND
xay dlrng tru s● van phOng lam vicc
Khac
612411
9558
583061
121476
621969
704537
‐
‐
︶
(11) TrOng khoan phaithu ttr khach httg● ingay31 thang 12ndm2014vandm2013c6clcklloallsau:
︶
︶
・肌出
喘F露 :評∬il!1∫ I:哺 詰
鳳
f鳳 晰習 ′
鷺
I電 甜
1点 111謝
」
31thang12nlm20141a240637t●
l『
eu VND(31′
12′
2013:422 19S tricu VND)ThcO tl16a thuan
i耀
誦勝lttЪ き
i:謂 籍
鷺鮮l∬ 器
7認l::だ 詠盤 :1薦il驚 忠 ∫
cho Tap dOan D6i vdicltcan hO ban ra ben ngoai,Tap dぬ
︶
:乳
l♀
n sO h5 tro phi b6n hang chO ACBR
︶
theo tlrllg trumg hgp cu the
︶
︶
︶
if「
・鮫
::亀 守
λ
ど召
i3浴 LFW締 18
』
″
魔
‖
∬
」
∵ :[喘 器毛ざ
p`28 neu VhlD)ぬ 日
phJ‖ u pha gnh Oお du
も
ND(31′ 2013:1 166 857 trieu vND)Dlr phOng
♀
‖
JR脳│イ 風
酸嶋:t孟l鵠肝
"::よ
ngay 31■ ang 12 nam 2014臓 35,846 meu VhTD
::」
:』
:iλ
」
‰Plり:犠 f麗 J‖gl″
12′
輛
︶
︶
・
cac khOan chO vay giao dich kゞ
vdi S6● さ
n la l o99 479 trieu vND(31/122013:804548
︶
‖
W甘 誂
驚
trittT歯
鵠
乱
峰
欄i鰐機tt O,04%“
轟蝋郡
quシ
lll■
nO,050/O)Tソ
け quヌ
ban dtt Va
︶
,lC k夕 qu,duy tn chO cac giao diCh ky qu,lan llrot la 50%va 30%
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
フ2
︶
︺
︺
Nsan hins Throng m4i C6 pt'An A
Mau B057TCTD― HN
¨みr71`ο 2″ ″″″力Sろ
″ ″力
“g″ ′
V″
′
α20θ ク
ん
∂ 171g″ ″ 2θ 07
つDlMリ ハ
`力
"″
g NhO″
c,α rみ o71g′Oc Nsa″ /1とぉ
品 c"′
′′
Vα つ
Cla,
Thi Mirh Khri, Ph'Idns s, Quan 3
Thlnh ph6 H'i, Chr Minh, vier Nam
Thulir minh blu c6o rli chinh hap nhdt cho nam k6r
rhic ngit 3l rhdng l2 nlm 2014 tli€p theo)
︺
442 Nguy6n
︶
︺
31 than3 12 nttm 2014 va nlm 2013 c6 cttc khoan
︶
BaO gさ m trOn3 C`C khoan iai,phi phai thu tai ngり
sall:
︺
・忠 ∴
器ち
出
:出 鼻
出憮
響ヽ
Я話器饗縦
『 :濯 :iЯ lⅧ ξlT歴ち
llを
︶
7(1))
︶ ︶
●
Laiphaithu vOis6 10n la l H 667 tncu VND(31/122013:81 250tHou VND)phat Sinh i kllan
cho vay Nまn hang E(Thuya ninh 7(H))
価
Ⅲ
・
践
薔 継賢胤よ
躙 雷駐 翠
富
●
Ⅲ●
“
“ ■脚“
n∞
u山
C nO姉
0000,ieu vND(Thuyet mⅢ h 76))DOng tlldi,
:脂
Ngふ hang clng価 Ⅲ hrn輌 o“ thu toan"s6alira phtu ctt thoa thu cla“ ng cOng,Va Nh6m
:亀
n《
ぶ
鮒l;in電 l棚li:犠 胤冷Imill嚇 ぶ器瀬 ょ
脚T:層 t欄
躍」
洲譜
NHNNTrCSNHnga127thallg211am2015
uぶ
H44′
︶ ︶
Tが ng″ 31 thang 12 nam 2013,NFn hang c6 khoall lai phal thu'477 600 tneu vND“
よ
嶋
だ
語 魚
蟹 ξも
、
甜
en quan
翼 ざ 誌
訛
f電
:]晶 i夕 4:(、 l胃lす │:ユ 1:::∫
;61鶴 l辮 l::∫ Llミ
tinh den ngay d`Ohanla519809tricuVNDttrkhoanchOvayNganhantD KhoanchOvaynayva
:お
cttc klloan lai dり thu con llilう
151 677 tHeu VND da dtrgc Nま h hallg D attoan vao ngay 28 thang 7
nam 2014(Thuyet minh 7(11))
︶ ︶
(ヽ
)
Bi`n dong cac kh。 ln d“ pl10ng ruiro cho cac tai san c6 noi bang khac trong nam nhじ
sau:
2014
l ri`u VNI)
2013
TriOu VND
321463
236307
181093
159841
HOan nhap dlr phong trong n姉
(14699)
(19129)
s6du cu6i nam
543071
321463
s6dlr dau nall
︶ ︺
Trに hlむ dv phOng trlDng nalll
S,dllng dv phδ ng trong nalll
18.
Cic kho:in
no-
(342)
Ngin hirng Nhh nu'6c ViQt Nam
31′ 12′ 2014
Tr〕
︶ ︶
Vり ng¨ han t NHNNVN dtrgc an c6 bttg gl∼
cu VND
31′
12′
2013
Tricu VND
1583 146
to c6 gll
Ltt s“ t Mm thvc“ t11■ d dlam cuふ naln nhu mu
︶ し
31′ 12′
cac khoan vayttr NHNNVN bang VND
2014
31/12′ 2013
5,50%
^
‘
′
¨
︺ ︺
‐
‐
ヽ
‐
‐
‐
Ngan hlos Thuong m?iC,6 ptrin,,( Ctau
442 Nsuy6n Thi Minh Khai, Phuhg s, QuEn 3
Thdoh ph6 Hd chr Minh, vier Nrm
Thuy6t minh bio cto tii chlnh lrqp nh6l cho nam
thric ngiy Jl th{ng 12 nrm 2014 (ti6p theo)
Mlu Bos/TCTD-HN
(Ban hAnh heo ?ryit dinh sij
16,/2007/QD-NHNN ngq, 18 thdng ndn 2007
aio Thing d6c Ngdn hdng Nha nroc lli4t Nan)
l
#t
19. Tien gii v】 vay cic t6 chic tfn dり ng khic
‐
‐
TriOu VND
TriOu VND
THeu VND
155601
253
6970
2826317
162571
253
255002
3081319
2982 171
261972
3244143
1 838795
1062300
2901095
4820966
1324272
6145238
し
Tiさ n
gul cna cttc TCTD khic
TiOn gtrithanh tOan cua cac l cTD trOng ntrOに
TiOn gtri thanll tOan cta cる c l CTD ntroc ngOai
TiOn gtri c6 k,han Ctla cttc l CTD trong ntr6c
︶ ︶
︺ ︺
tt c6● TCTD khic
=、 tこ Cac TCTD trong n疏
V∼
Bttng ngolite
ヽ
Tiさ n
TriCu VND
THOu Vm
Trleu VNll
37312
72101
109413
4786651
946620
252
57332ワ
4824215
1018フ 21
5842936
1530120
420720
1 950840
6354335
1 439441
7フ 937フ 6
ginc18 c6c TCTD khlc
‐
Tお n gtr thanh toall clla cた TCTD trong nu“
V
Tien gtrithanh toall cua cac TCTD nttc ngoai
Tien glic6 kシ han Caa cac TcTD trong nじ
252
1
“
W
ν
‐
Vay tむ clc TCTD kbう o
Vay tO cac TCTD trong nlrcc
Taisan baO dam chO khOan di vay:
︶
︶
︶
TriOu VNl)
︶
Cho vay khttch hang(Thuyet lninll 1 0)
‐
TriOu VNl)
4116527
TriOu VND
4116527
︶
︶
74
ヽ
‐
Ngう n llttng ThlRng nal Cδ Phぬ ll A chau
442 Nguyさ n Th:Minh KhaL Ph― gS,Quan
3
‐
Thanh ph6 HO chi Minh,Viet Nam
‐
Thuy`t nlinh blo c6o taichinh h"nh6t chO nlm klt
th``ngヽy31 thing 12 ol■ 2014(ti`p theO)
し
rfl“
露 猾
‐
ヽ
n晩 幣霧 昭協
=驚
La suat nぅ m thtrc t6● ithoi dem cuoindm nhu sa■
ν
し
Mttu BttTcT● HN
滋蒻 ″ω 2,0′ 勁η
″Sび
Tien gtithanh toan cna cた TcTD trollg nu“ 漱 ng VND
Tian gtri thanh toall cua c“ TCTD trollg nll“ bふ ng ngOatte
TilngtiC6け han cこ a cac TCTD trollg nu“ bingVND
Tien gtti c6け hancaa cac TclD trollgnuに bmg n80aite
31/12′ 2014
31′ 12/2013
0,00%-0,50%
0,00%-0,50%
0,Oo%_o,50%
0,00%_0,50%
3,20・/.-4,70%
Vay tむ cac TCTD trong ntroc ballg VND
-0,90%
3,60%-6,48%
Vay tOcac TCTDtrong ntroc bttg ngOaite
1,13・/O―
0,80°/●
l,16%
3,000/O-5,00%
0,400/O-0,70%
3.60%-5,400/●
0,650/●
-0,70%
20. Tien glli c6a k■ ich hう ng
︶ ︶
Tien glri kh6ngけ han
Tien glri c6 kシ
han
Tian gtti titt kiem
Tian gtri kメ qtlV
︶ ︺ ︺
ngolite
T6ng c9ng
u VND
TriOu VND
Tricu VND
18537680
16132284
107202448
20539098
16436657
115554540
1 236795
2001418
304373
8352092
318892
386309
141297
527606
143495516
11 118072
154613588
B:ing VND
I riで
Tien gtri v6n chuyOn dung
Bう ng
VND
Bttng ngo●i te
1 555687
TOng collg
VND
ーTriCu
︶ ︺
Tricu VNIp
Trieu vm
Ti6n gtri kh6ng kシ han
16113080
Tiさ n
11 413739
189428
1685535
374259
9762448
302710
335597
17798615
11787998
106696736
1302462
525025
125650287
12460549
138110836
gtri c6 k,h卸
Tiさ n gtri ti`t kiem
Tien gtri k′
qu,
Tien gui von chuyen dllng
96934288
999752
︶ ︶
︶
︶
′
,
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
Ngin hdos Thuvns mQi Cii phln A Chsu
412 Ngt y6n Thl Minh Khri, Phuhg 5, Quin 3
Thtnh ph6 H6 chi Minh, viar N.m
Thuy6r minh b6o c{o rti chlnh hqp nhir cho nIm kdr
th[c ngdy 3l theng l2 rnn 2011 (ri6p theo)
Mlu B0s/TCTD.HN
(Bdn hanh heo Quya dinh si
|6/2007/QD-NHNN nsay 18 ifins 4 ndn 2007
da Thdng i16c Nedn hAnA Nl@ nurc yiat Nan)
︶
Tian glri cta khach hang thcO d6i● FO lg khach hang va the0 10。 i hinh doanh nghiep nhtr sau:
︶
31′
︶
︶
Doanh ngllrp nha nu“
C6ng o c6 Phan,c6ng,TNHH,doanh nghrptu nh飾
COng 0 1ien dOanh
cong,v6n ntrcc ngOai
︶ ︶
679000
21405386
1404392
1 724658
540683
19864539
667674
517523
25244
l15093808
1401365
154613588
138110836
31′ 12′ 2014
31′ 12/2013
35 152
127620157
ca nhan
ttrKmg kllac
I li suat nう m
thlre tO toithdi diOm cu6i nam nhtr sau:
han bing VND
Tien gti c6け hon bttng VND
O,000/O―
Tien gtriti6t kicm bing vND
0.000/O‐
0,00%-4,320/O
TiOn gtri kh“ gkシ
︶ ︶ ︶
Tian gtri k′
31/12′ 2013
Trleu vND
1 744843
H"tic通
cac“ i
12/2014
Tneu VND
qu,bing VND
TiOn gtri v6n chuyen dlng bing vND
Tien gti kh6ng kシ hon bing ngoaitc
よ
︶ ︶
TiOn gtrl k,quy bang n80● :te
Tien gti v6n chuyen dふ ng ballg ngo●
12.00%
12,00%
0,000/.-8,009る
O,0096-10,70%
l,00%
0,000/O-0,50%
0,00,る ―l,200/O
0,00%-12.800/O
0,000/O-2,00,も
-0,50%
-3,69%
0,000/O‐ 4,60%
0,000/O-1.25%
0,00,`‐ 1,9SO/.
0,00,`‐
0,00%‐ 0,10%
0,259る
i te
-4,32%
0,00,る - 12,009`
0,000/.―
ll:│:II籠 │ぶ ]ll:i』1腺 :ll:e
0,00'る
-1,25'6
010%
O,00,る
0,25'る
′0
′
´
︶ ︶ ︶
︶ ︶
︶
︶
︶
Ngen hlnS Thlrmg n?iC6 phin A Chau
112 Nguyin Thi Minh Khai, Phudne s, Quan 3
Thlnh ph6 Hdchr Mirh, viCl Nam
Thuy6t mitrh h{o c6o tni chloh h9'p nhAt cho nIm k6t
lhnc ngi] 3l lhtng | 2 nnm 20lt (ti6p theo)
Mttu 305′ TCT卜
鑑躍絣
οg10er
″ 力a77カ ″β
“
HN
4″ ゎsぉ
n観 幣箭 ″瀾
︶
︶
21. V6n tli tr%こ y thiC dう u ttr,cho vay t6 ch慶
tin dり ng
chiu rii rO
31712/20:4
︶
Trl,u VND
︺ ︶
v6n nhantむ Ngan hang H∞ tる c Qu6ct`Nhat Ban bing vND(1)
v6n nhantむ NJn hang H"the Qu&t`Nhat Ban bang ngo■ tC O)
158734
n Doanh nghiep vtra va Nh6 bing vND
_
v6n nhan ttr ou,Phlt triさ
v6n nhan ttr ou,Phlt trian N6ng thOn bふ
29421
ng vND(")
31712/2013
Theu VND
210664
33226
643
_
118812
188 155
363345
y♯
予
憲
甥ま麟L握鰐恵ギ
:f[樫
郡錨婦嚇
騎
温鍔蠍 卵
Fttlお 鴨
鮒
剛 留鷺
町
曝よ
1縮 恐
ぶ鵠即i離 熙‖
,諄 t轟
anh昴
面ф
tth nhan v6n ly lhac ttu"輌
dang theo d0111:tai kl10an``v6n tal""thac d
khOan“ v∼ cac t6 ch“
︶ ︺ ︺
Phan
i。 .il.i n6itFn
"hi‖ llど 1ふ:l謂 朧Ⅷ』
VttP蠍 鍛
n hang da thり c hlen voc
`n dung trOng ntrclc bing VND' Thco d6,N」
︶ ︶
︶ ︶ ︶
︶
︶
︶
︶
77
︶ ︺ ︶
Mau B。 夕TcT卜 HN
Ngan hヽ ng Thtrtm8 mai C6 phan A chou
442 Nguy`n Thi Minh Khai,Phubng 5,Quan 3
し
α″力a″ み771gο 2り ′ま
籠
ThAnh ph6 HO ch`Minh,Viet Nam
″″
紹努路肌観 蠍箭 ″瀾
`θ
Thuy`l minh b10 c`o laichinh h"nhit chO nttn k`t
‐
▼
thlle ngay 3i tll`ng 12 nttm 2014(tiOp theO)
22. Phit hinh gi`ytさ c6gi`
ψ
3171272014
THcu VND
ψ
し
し
Sぢ
T“ :phi6u
・ Trai phieu thdi han mot nam dO ACBS phat hanh
・ Trai phi`uthdihan ba nam dO ACBS phat hanh
・ Trai phi`u thdi han t“ n mtrOi nan do Ngan han8
78000
3000000
200000
300000
3000000
3078000
3500000
31′ 12/2014
31′ 12/2013
‐
Ph`t hanh
31712′2013
Ticu VND
‐
I´
ai suttt nonl thuc t6● ithd diem cu6inam nhu sau:
8,500/O-9,00%
Trai phieu thoi han mOt nalll dO ACBS phttt hanh
し
Tlai phiOu thdi hon ba nam dO ACBS phttt hanh
Trai phiOu thdi han tren mtoi ndm do Ngan hang plllt hanh
-
12,50%
7,50,る
10,50%
-15,83%
12,50%
︶ ︶
23. Cic kholn nc khic
31′ 12′ 2014
Cic khoan ML p“ pha tra
31/12/2013
THOu VND
THlu VND
1 736746
1544951
14708
237506
43399
15286
148273
11744
Thu6 TNDN hoan Liph“ m(Thtly6t mmh 24)
cac khoan phaitra va c6ng no khお
︶ ︶ ︶
n ph」 餞
・ Chu■ n“ ё
Thue
va
cac
kh動 phtt
・
nop ChO Nha nu“ (Thuズ tmu■ 124)
・ Doanh thu chua thlrc hien
1 153 197
・ Phai tra khac(1)
・ Qtl■ khen thtrag,plllc l゛ (り
1353
1450741
D● phOng rnirO chO cac cam k6t ngOoi bang(i“
2773
963287
1 126077
57948
)
3 187487
2743684
︺ ︺
78
︶ ︶ ︶
Mttu B05″CTD‐ HN
︶
NgEn hing Throng mai Ci6 ptrAn A cnau
442 Nsu]6n ThiMinh Khri, Phulns 5, QuAn 3
″4■ぢ
″r171カ a71z′ ″。2夕 ′
︶
Th$rh ph6 Hd chi Minh, viet Nrm
Thu)6r minh b6o cro rti chlnh hqp nh6r cho nrm k6r
lhric ngn] 3l lhrng l2 nnm 201.1(li6p lheo)
:″
蠍骰陽観 傷需 昭瀾
︶
︶
(i)
CAc khoen phei tre khAc bao gdm:
︶
31′ 12/2014
31′ 12/2013
Tr19u VNII
THlu VNIp
︶
85630
290778
324300
225000
227489
Tien gltr ho Va dolthanh toan
cac khoan cha thanh tO`n
︶
Cac khoan phaitra chO can bO nhan vicn
Ngtroi mua tra tien tr雌
Phai trl khac
1 153 197
(ii)
75114
361 831
302021
224321
963287
Bi6n dong cna qui khen thuong phtc lqi trong ntrm nhu sau:
︶ ︶
2014
Trieu VNID
面
出
均
器ヽ
柵
ぶ出獄蹟 雪
ND
(3849)
20000
S● dung trOng naln
(14798)
︶ ︶ ︶
s6dtr cu6i n姉
O Th∞
2013
T‖ cuン
1 353
y● 血
●?tu2 Ⅲ
鴫"潔
叩
「sun=mo
]Ⅷ さ
肌肥cltth鴛
習f盟 』
」
“ SO“ 鴛謂ぶ
g4nlm 2004 cta Th6鴨
NHNN nま y29慟 缶
thin3 3 nttm 2014 ve sta doL“
I&1(熙
1出槻7■ ず
牝尾棚霧拙
鴇恭
14,Nま
駕
g
n hallg da ul“ hrn chllvOn quy kllcn th崎
phnc loi n v6n chi tt hallsang cac kl10M ng khac
VOC tHCh l帥 qu,kllen thuい g phlclo do HOiめ ng Quan ticna Ngan hang tt Xui va dO Dalhoi
dふ ng
c6 dong phe duyet
(H)Bttn dOng dり ph6ng nli ro cho cac caln ttt ngoli bang trclng llam nhu sau:
2014
Tricu VND
s6du dau nttm
57948
︶ ︶
Trich lap d口 phttg trong nam
HOan nhap dlr phOllg trOng nam
SO du cuOinam
2013
THeu VND
48494
9454
(57948)
57948
︶ ︶
79
︶
︶
︶
Nsan hlng Th'runs mqi Cii ptrAn A ctau
442 Nguy6n Thi Minh Khai, Phulns s, QuAn 3
Thtnh ph6 Hd chr Minh, viir Nam
Thuy6r minh bco c6o rni chlnh hqp nhAr cho nam k6r
ihnc ngny 3l thing l2 olm 20l4 (ti6p theo)
MIu BO5/TCTILHN
︶
(Ban hAnh $eo Quyit .linh si;
I6/2007/QD-NHNN ngay l8 thdng 4 ndn 2007
cia Th6ng dnc NsAn hME Nha nulrc yiat Nan)
︶
︶
24. Tinh hinh thlFC hien nghh Vり
nhap hoin lli
︶
O "″
d6iv“ Ngan s6ch Nha nttι
″力ill″ rrl″ ″″″n鰤″ ッ ′汐 秘″N8a″ sと ,Nrla″
︶
“
dafill
Nttm 2014
︶
︶ ︶
rhtで thu nhap doanh nghiep
l huさ
nha―
di
5850
6フ 541
︶ ︶
Cttc loll thue khlc
‐
5894
(147100)
︶ ︶
s6dlr
NIm 2013
dム u
nttm
Tr10u VND
ThuC 811 tri gia tang
Thu`thu nhap doanh ngllicP
︶
Thue nha_da
cac 10。 ithul khお
271093
H2
111506
450252
TriQu VIrID
6.167
30.133
(110302)
7.098
(11り
1
43399
(259,S3)
Phit sinh trong nう m
s5 au
s6phai noP
s6 da nop
Tricu VND
Tricu VND
l
353
11274
129218
(354)
(134598)
409954
(3!2719)
︶
︺
︶
771″ ′r71″
du
(67224)
(82116)
(64451)
(l13316)
(244335)
Fウ
THcu VNII
79169
201214
(8868)
(246742)
s6
I:11::imng::1.nOp
T“ u VND
“
(158844)
thu`thu
発
“
THou VND
Thu0 8ia tri gia tang
vぅ
Trieu vND
5.E50
(t5E.8,t4)
5.894
(147100)
″″″′
″ル″ 力ο
︺
31/12′ 2014
TriCu VND
31′
12/2013
Trleu VND
│
lぶ
‖
電
靴
l∬ 訛被
割
紺絲椰
4891
12 10S
14708
︶ ︶
80
一∞
わ0め卜い0 一一
0ヽ∞ [
︵
卜ヽ∞0い0︶
︵
0000N︶
つ0トトト■ ¨
︵
卜ヾ∞0い0︶
︵
0000N︶
︵
︶
い0∞∞0一
NO∞ 一い0
0 一■ ∝C ¨
0ヾ∞い
卜ヽい0一
/β 跳 、
ON一C 晩 ¨
,
マ ︼
つ べN N0
,
● 0● ∞
︵
︶no い O n
N ¨ 一 つヽ
∞ ︼︵ .N崎 め
︵N︼晩00︶
,
︵
︹
0卜い0ヽ︶
︵
﹁N一・
00N︶
︵一
Nヽ0い0︶
嗜 0い 0 卜 つ 0
いつ0.
つ卜●0
0
ヨ ︶ Lい
●
マ0一.
ヾめべ
︵
い
い
0
一
〇
0︶
O∞N¨
ヽ
ヨ 鸞 L■ ● Z >
ト
︵
[0卜い0ヽ︶
い0
NO∞ 一
つ0卜︼り ¨
,
︵
000いて︶
︵
ヾベト︶
∞0マト︹
' ' ' │ ' '
一0ベマ0輸べ︼
︵
0〇一0
ヾ︶
︵
NN一9ヽ0︶
︵
NN一Nヽ0︶
0い0い00
︵
︶
卜ヾN
一
0一
い0ヽON∞
コ ︶ Lい ● Z >
い卜りや卜い
〓 曾 Lい ● Z
0
,
●
つ
︵一
Nヽいい
N︶
一ひ一ON∞
ョ g L卜 ● Z >
一り Nマヘ
,
ヨ曾 Lい O Z >
3つ
R ¨.
︶
●
R
S
3
︱ 〓 υ 〓Gヨ 〓 〓 5 口 Ш目 0工c
︶
︶
︶
,
︶ ︶
3 ● ら〓0
︶ ︶
︶ ︶
“目¨
■ ●●や∽
め、‘
ヽ︼
一べ日燿●一︻ぃ目■〓︺︼
譴乱
﹂
雲崖詳
美
ヨc
︰お
﹄
雲 髪 零に輩置
ヽヨσO
一〇0一>Юつ〓‘‘L
勇菱雪 講
柔霊
マ 一0 一 ︻目 燿目 ︼ ぃ 目 嘔 〓 一 一 、 ‘¨ 目 ¨一一 ● ● や∽
ヽゴσo
輌o切εう0わ∽
一一
〇NFお〓8■ o
‘o●〓0
ヽ3 o
8 8 ■ ■£
ヽコσO
oO”>00E”〓
α
”
E対cmc9¨ら σう0■20oにっΣ
3ェにもロ
日薦ε“Eo●,
c
一ヨ‘ c0
。一﹄ ● や∽
い一ON 日層 目 ︼ ”目■〓︶︼ 、一”曰 ¨
ミ ミ ヽ﹁ヽミ ‘ド はヽ さ ミ ミ 。ミ “ e
ら 0 ●爛●︻> 目や> .
いN
,
︶
︶
︶
︶
〓卜 〓0ぁヨ∞Z Nで
O LO〓0 ● 図Fやヨ〓﹄ ご”〓Y 〓〓〓2 一
。E¨“FOb〓い m“4〓 〓d“Z
,
〓c〓0 く 饉“〓a 崎0 ¨
a
∞
ぉ
“
¨
︵
o
9
︶
¨壼
〓
〓
〓
0
日
〓
0
0
〓
一
︶
一
一
〓
●
で
¨
O
N
螂
N
︻
爛
〓
一
¨
一
4
一
〓
一
〓
こ
〓
O
や
蟷
“
一
︸
¨
¨
一
﹂
一
一
¨
一
¨
″
一¨
一
一
一
一
¨
¨
︸
一
﹂
一
一
一
一
一
﹁ ﹂ 〓 0 一0 ● ■
ェ 〓 ョ タ ら ヨ げ コ ¨〓 。
¨て 〓 L 目 ‘ 〓 L 。 一 〓 〓 ら 3 ● ●燿 0 〓 〓 ¨〓 o 一4 一 C ¨ ョ,
0¨● 目 や ´
︺
C O o一 コ 0 ¨● 目 Ю ゝ ´
● Z >
N輸●.
マ一一.
●¨
︵Z>ョ0
■︼
”目0
い
︶
ヽぃミA 、ヽ、 ぃ 。”ミ ミミ、ミ、sS
,わ0● 5 Σ
Z〓・
0い0い
嘔
︶
︶
護 ミ潔 準ボ 勢語贔 賓
ヽ
︶
│ 1 0 ' ' '
導
"
︶
︶
NgOn hang ThlrK ng mai CO phan A chau
M6u B05/TCTD-HN
︶
442N8uyln Thi Minh Khaヽ Phtrag 5,Quan 3
︺
1:甑
喩
ユ
Itぷ ∬
Wt胤 wnttcllonlm鮨 価 驚
鑑
“ 猾
ngOy 31 thlng 12 nlm 2014(i`p th∞
(Bon hnnh rheo Quyir dinh s6
n観 蠍筋 ″潟
)
︶
︶
節ll;傷):;│:lllir劃 調]fl'urPx:;1111」
Vindau"xay dlmg cσ ban va qu,cna cac cong,
ban,quy khcn thtrJlg phnc loi va qu,ctla Cお
Dσ
︶
c6ng,con)
%レ ″あ ″
︶ じ
31/12/2014
M c6 phiOu
T“ lu vND
31′
12/2013
s6c6phi6u
THOu vND
v6n c6 phan dv9c duyct
937696506
9376965
937696506
9376965
v6n cl Phitt dl phit hanh
C6phieu pho ll10ng
937696506
9376965
937696506
9376965
c6phiさ u qu,
c6phi`u pha th6ng
(41383608)
(665 124)
(16181 131)
(259421)
s6.6 Phi`u hien dang i口u hanh
C6phiOu ph6 thO:18
896312898
8963 129
921515375
9215 154
MCnh g● Cla mo cO Phleu"o thong cla Ngan■
︶ ︶ ︺
,hat htth ili
Bi6n dong v6n cla N」h hangtrOng nam nhu sau:
2011
s6c6phiOll
2013
s6c6phi6● Tricu vND
CO phiCu qu,mua trong nalll
921515375
(25202477)
9117544
(405703)
937696506
(16181 131)
9376965
(259421)
s6dtr cu6illam
896312898
8ワ 11 841
921515375
9117544
s6dlr d▲ u nam
Ol
T"lu vND
cd
ttc
Tgi cuoc hap ngay 14 $eng 4 nem 2014. Dai hoi dong C6 d6ng cua NgAn hang da quyar dinh phen
ph6i khoen c6 nic bing tiin mat 636.847 trieu VND tu lgi nhuAn sau thu6 cira ntrm 2013 (iuong
duong 700 \4\ D tr€n mQt c6 phi€u).
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
Ngan hang ThLlrng mai C6 phln A chau
Mttu Bo5′
︶
442 Nguyln T,Minh Khai,Phu● ng 5,Quan 3
︶
1::腑 ユ
:辮 ∬Wl鳳 常
「ntt
″ ●71わ a7177′ み
`ο
c¨
ngay 31 thang i2■ ln1 2014(ti`p thcO)
TCTII HN
2:夕 ″ ″″々Sお
饉m山 ■ :″ 競謁:肥 協 幣箭 ″協
“
︶
︶
26. Thu nhaplう i vi cic khoin thu nhap ttrcrllg tv
2014
︶
THou VND
2013
Tricu VND
︶
(PLAn lo,:l,i)
12083427
13フ 02832
15384473
2014
2013
THOu Vヽ D
Lai tien gtri
8374067
Laitia vり
126452
Lal● 6i phiou va ch“ ng chi tien glli
Chi phi khlc tt hoat dong tin dung
401 504
35 176
10131060
156166
504520
26914
8937 199
10818660
︶
2014
︶
THou VND
2013
︶
10251088
283772
2700127
96196
207113
164536
Tこ cho v∼ kllaCh hang Va cac TcTD kllac
Tむ ti6n glri t1l caC t6 Chこ c tin dung khお
︶
Tむ cac kl10an d△ u ttr_ch品 g khoan ng
Tむ hO●
d“ g chO thuo● i
chinh
Tむ nglliep vu bao lanh
Tllu nhap khac tl hO・ t d6ng tin dllng
617211
2281 343
119919
179400
103 173
︶
︶
27. Chi phi lni vir c{c chi phi tutrng tg'
︶
THeu VND
︶
︶
︶
︶
︶
︶
28. Thu nhip til
ho4t <lQng dich vy
T● lu
VND
(phan i。 ,i l11)
Dich vu thanh toan
Dich vu ngan quy
Dich vu mOi gidi
cac dich vu khる o
609287
31467
157349
146579
551670
33598
95595
136380
944682
817243
︶ ︺
83
Ngar hlng Thuons mei Ci6 ptrin,i ctau
Nguy6n Thi Minh Khri, Phudng 5, Quin 3
ThAnh ph6 H6 Chr Minh, vifr Nrm
Thut6r minh bdo cro rtichlnh.hqp nh6l cho n6m k6r rhnc
nqly.ll rhrne l2 nrm 2014 0iap lheo)
Miu B05/TCTDHN
Qq'it dinh si
(Ban hdnhtheo
.142
l6/2007/QD-NHNN ngey l8 thttns 4 ndn 2007
cna 1*.jns dic Nsdn hdns Nha n&rc yiet Nan)
29 (:hi phi ho1l dOng diCh Vリ
Dich vu thanh toln va nま n quy
Dich vu mOi gi6i
cac dich vu khac
30.
Leil(16)
2014
2013
TriOu VND
Tricu VND
150233
34988
65021
141 846
250242
226223
thuin tir hoSt tlQng kinh doanh ngo?i h5i vi ving
2014
77j″
″″″ ″ ″ ′″暉 ″lll″ あ
力llgο ″ ″務
“ ngay
Thu i kinh “
doanh ngoalte 81ao
・
・ Thu ttr kinh doanh vang
・ Thutと clc c6ng cu tai chinh
""“
phai sinh tian te
ang
″71g″ ″71あ cr"″ gο Fi力 務 ,a ν
ite
giao
ngay
' Chi vさ kinh doanh ng。 。
・ Chi vさ kinh doanh van8
・ Chi va cac cong Cu lai chinh ph`i sinh len te
C71′ 277/77θ
23401
60976
`′
20:3
︶
︶
︶
Tdeu VND
Tdeu VND
168654
34372
170877
218865
49652
151609
(9872)
(30779)
(149618)
(329409)
(168310)
183634
(77616)
(23)
︶
31
Liithuan til mua bin ching khoin kinh doanh
︶
2014
︶
︶
︶
Thu nhap tt mua ban ch“ ng kholn kinh doanh
Chl phivさ mua ban ch品 g khoan klnh doanh
HOan nhap dv phδ ng 81a n g16 Chψ ng khoan kinh dOanh trollg
nam(Thuy6t minh 8)
2013
THlu VND
74538
68882
(188203)
(36571)
224038
37681
110373
69992
︶
THcu VND
︶
︶
︶
84
︶
︶
︶
︶
︶
Mttu oollTcT● HN
″
力Sぢ
ρ 71a7111″ ω 2り
“
'ォ
︶ ︶
″雅鰐肌晩 蠍箭 際潟
Tin山 …
織
喋
鮮
脚∬ ‖
︶
32. Liithuan tiF mua bin chi■ g khoin dう u
Laittr mua ban ch6ng kholn d△
u"
︶ ︶
‖
ヨ
∫
鮮J重欄喘│∫ ‖
Hoan nhap dlr phong glhm 811 chung khoin dau tu
trong nam
ttF
2014
2013
TnOu VND
Tneu VND
337787
155745
︶
︶
196194
22927
(40122)
(5816)
(2543)
(151477)
57464
56883
230647
396395
′
︶
︶
33. Lni thuAn tir ho?t
ilQng kh6c
2013
Trl,u VND
3480
20666
380
102738
55465
106598
76739
︶
2014
Trleu VND
︶
■力″″″ap■ ″
`r Cu tai Chinh Phai sinh khac
Thu t● cac c6ng
︶
Thu tt hoat dong kinh dOanh kh`c
Thu nhap kllttc
608
︶
ヨっ■
,
(53711)
(20495)
(14322)
(10121)
︶
(57539)
(44938)
︶
49059
31801
chi vё hOlt d“ g kinh dOanh khac
Chi phi khic
(3444)
(384)
,
︶
11‘■
﹁︱lu﹁︱﹁1
︶ ︶
甜1僣 :鮒 ::ng Cぃ .ich“ h pha gnh khac
一
■ 一 ︱ ●
︶
︶ ︶
︶ ︶
00
︶ ︺
︶
︶
︶
cteu
︶
Nsin htne Thrcns mgi C5 ptrin A
ri: ng,va1 rr'i ruirt khsi;Phudns s, QuAn
Thlnh Dh6 Hd chl Mitrh, vier Nsm
Thuvdiminh bto c6o tAi chl;h hqp nh6t cho nnm
nsti 3l thang l2 n.m 2014 (li6p theo)
Miu Bos/TCTD-HN
dphsi
3
@an hdnh rheo Quvir
︶
kitthirc
|6/2007/QD-NHNN nsdv 18 thdnq4 nnn 2007
cna Thins ddc Nsanhdnr< Nhn n,Jc riet Num)
︶
︶
34. Thu nh$p tir g6p v5n' mua c6 phin
Trieu VNI)
20:3
Tricu VNl)
9
43 144
473
22000
3294
25742
29
2
22511
72 182
2()1“
︶
︶
c6血 llhan
dlrqCA゛ nhuゎ
du∝ Chla tong nam ttl
︶
︶
︶
︶
︶
︶
35. Chi phi
hoat tlQng
2013
︶
2014
THlu VND
Trleu VND
︶
i ll:)
(phan l。。
︶
13538
:Ch nOpthu`va cお khtt pht r phi
1741228
︶
2 Chi phi cho nhan vien:
Trong d6:
︶
・ C力 i:…8"′ み ccP
g gap″
勧η
みom c力 ′′“
・ C“ た
`ο
・ 0′ rraゅ
力″
・ Clliノ ′た
︶
︶
3 Chivさ
︶
FTふ
︶
・
C7j′
l輌
=
tai san
。
麟繭あ″″
物
協筋“
常
︶
│::││‖ i‖1選ilililli‖ [F窒 :ll誦 :1管 d「
︶
phδ ng
nO kh6 dbi(*)
︶
︶
(*)
′5″ 35,∂
′_2ノ イ9′
3″ イ′
フ
275∂
′39,′ 33
22α ア
イ′
718006
705808
2′
″
P71f々 力
9834
156783S
′9イ θ
2876
イ5′ ″5
′337
″9イ ″フ′
2′
506066
989009
165519
1085 116
236307
230634
3863607
3759397
160170
dat hln va dlr phong nO kh6 dOi cho nam
︶
鮨市鴨
む引篤iぷ 号
g鵡 l器:8¨ 鴨
l棚
乱
剛
瑞
認
辮
榔
留 器
躍
“ “
BaO gam trong Chi phi dtr ph6ng giant gitt cac khOan dau“
Nh6m sる u cOngty v.
︶
︶
︶
86
,
1
1
Nsin hlns Thuons nriC6 phAn .i Cheu
,142 Nguy6n Thi Minh Khai, Phuoxg 5,
Quan 3
Thtnh ph6 H6 chr Minh, vier Nam
Thoy6t minh b{o clo t}i chirh hqp nhdr cho nIm k6r rhnc
ngir 3l th6ng l2 ntm 2014 (ti6p theo)
V
Mlu Bo● /rcTIIHN
力a″ み′
々g。 21a´ ″″
力Sど
′
6′ ′
00ク の V″ い
″
V“ ″ ′
∂ ″ ″″昴 2007
`力
g dOc,vg´ ″71a″ g Nha″
clla π
々
δ
″
″
ゆ ′
NOm)
“
`"′
raa″
36 ThuOthu nhap doanh nghiep
ヤ
(a) Chi nhin trOng blo clo kOt qutt ho,t dong kinh doallb h,p nhit
‐
2013
TriOu VND
270666
203631
Chi phithu`thu nhap doanh nghiep hien hanh
Nttm hicn hanh
T lue trich thieu(lhlra)cho nhtrllg nlm tnJる
W
2014
Trl,u VND
に
427
271093
8
く0
3,
(7494)
︵υ て
2
clc khoan chenh loch,am thdi phaic,lu thu6
Anh htrdng ena thay d6itrong thuO suatttp dung dOi vdi clc
khOan chenh icch tam thdi
:h6t Sinh tこ
201214
& <
Chi phithu`thu nhap doanh nghicP hOan i,i
V
(241フ )
ウ
Chi phithu`thu nhip aoanh ngLiep
(7494)
7853
263599
209067
(b) D6i chi`u thu`su`tthr t`
︶
Loi nhu¨
trll“
thu0
2013
Tr10u VND
1215401
1035560
267388
258890
︶
2014
Tricu VND
︶
Thu`tinh thco thuё suttt hien htth
︶
DiOu chinh:
︶
・ Thu`tlr thu nhap晰 ong Chiu thu6
・ Thu`ttr chi phi khOng ducc kll`u tnン
・ Thue trich thiCuκ thtra)ChO nhtrllg nam trtrcc
・ Anh hudng cna mtrc thu6 Sui khlc lp dung d6i V6i c`c
(4952)
736
427
khOan chenh iech lam uld
Chi plllthuC thu nhap doanh ngllrp
(47090)
39
(2417)
(355)
263599
209067
(CI Thu6su61 6p dllng
︶
︶
hⅧ
獅l制 踏艦』
:1謂 1誰 ;諧 府
潔
鳴 l服器出
rぉPttfttLII肝
doanh nghiep chtra tinh cac trt daila 22%chOnam2014va2015,va 20%ttr nam 2016
︶
00
︶
Ngan h、 ng Thlrtng nli C6 phan A chlu
442 Nguyさ n Thi Minh Khai,Ph“ hg5,Quon 3
いⅢ哺C“ 面市,Ⅵ o Nam ktt輌
Tbuyさ
h hlp nlll:chO nttm
Tい
l minh blo clo taiclli口
mpy 31thう ng
V
V
12 nう
m2014(lrp the。 )
M`u BOF/rcTD‐ HN
`θ
α″力a″ 力r71″ 。99′
リ
カSび
撃顎 λ:胤 観 幣箭 ″瀾
“
“
37.Laitttn c6 phiOu
▼
(a) Lai cσ bttn tren c6 phiou
ヤ
voc rnh tOanほ
19σ
,an tに
nclphttuchonhmkOtlllicngay31thang12nttm2014dtr●
c dlra trcn s6
∬lttT出ま
‖
謂:ilお 鐵l識 鑑ま
鶏I器 留
胤撃
器
‰響毅識淵協 比
離
▼
t`nh nhtr sau:
‐
の
L″ ″rlJ′ ″rrl″ δ″rrl″ ″ ジど ぁ
g′ ″ ″
“
V
g
`″
2014
︶
Tricu VND
2013
THcu VND
Trich lap quy khcn thtrO lg ph6c loi
951 802
(20000)
826493
(20070)
L。 l nhuan thuan thuoc ve co d6ng ph6 th6ng
931 802
806423
2014
c6ph16u
2013
CO phiOu
mang sang
96phttu phO ll10,gga pttthanhnallltШ
Anh hlrOng cna so co phiCu qu,mua llitrong
“ nam
921515375
937696506
(8910091)
(8847445)
s61uOng binh quan gia quycn clla c6 phi6u ph6 thong
912605284
︶
LOi nhuan thuan trong nam
︶
︶
︶
あ ノ ん ′ガ ″o電 ′ 9″ ″gra cり ら
"■
の
︶
“
︶
︶
Fウ
928849061
Z″ ″ ba″ ″ ″あ ″ 老″
︶
︶
1021
Lai co bin tren cO phiCu
8
3 D
︲
6
0 N
8
2 V
︶
2014
VND
︶
︶
(b) Laisuy gllln t“ n c6 phFu
︶
留
駕場I鵠 i雌 厳
剖1酬糊i:l綸」
ud論 llallg nぉ
:j
〉
ng C6
ap phさ
dtlng
c6“ nhtty
Jam Dov∼
,
︶
︶
︶
︶
︶
︶
MIu Bos/TCID.HN
aqA dinh si
nsay 18 l ina I ndn 2007
Ngan hう ng Thlrlrng mai CO phan A ChOJ
︶
@on hanh heo
︶
織
∬ 構
質 鱗
1紳
ilTim鮨
需 滞
ng】 y31
lhlng 12 nim 2014(tiOp th∞
Tiё n
va cic khoin tttng dけ ng tian
|6/2007/QD-NHNN
Thdns doc Nsan haw Nha nuoc viet Nan)
da
輌
“
)
︶
︶
38.
12/2014
31′ 12/2013
Tricu VND
Tricu VND
2496287
3357730
1 796186
2043490
3065322
2583613
2070026
9641355
9762451
31′
︶
︶
︶
︶
Tidn mit, vang bnc, di quY
Tian sti tsi NHNNVI!
TiAn gni ki cdc TCTD kh6c c6
Tin phi6u NHNNM{
k,
hen goc kh6n8 que ba
lhing
1 991 152
V
│
39. 'l inh hinh thu nhip cria nhin
V
T6ng s6 nhan vil.(ngm
Thu nhop ll"0■ Vien
l TOng quシ lulmg va thtrOng
2
Thunhapkh`c
vi6n
│
2014
2013
THcu VND
Trleu VND
9296
9131
1 543538
14113
1399133
12276
1 557651
1411409
▼
3 TOngthu nhap(l+2)
8
6
︺
Thu nhap binh quan hang nalll
153
155
ヽ
︶
ヽ α ヽ H ﹁
6
6
︶
Tln lumg blnh qllan hang nam
,
イが 多
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶ ︶
89
Miu B05/rCTD‐ HN
lleο ぃ 0〔 ォル Sぢ
″
ル′
β 力″
“
Nsan hAnsThuons m{iCi6 ph}n A Chru
442 Nsu]6n Thi Minh Khai, Ph'dng s, QuOn 3
Thanh ph6 Hd chl Minh, viir Nam
Thu)6r minh bro c6o riichinh.hqp nh6l cho nnm k6l thnc
ngA! Jl lhnng 12 nnm 2014 (li6p lheo)
40。
″胤ツ胤協 幣箭 ″瘍
Nghtt vu n,tiさ m in vi ciccam k`t dlra ra
TriOu VND
Thu tin dun8 tra ngay
Thu tin dlrnS tra cham
Beo lanh thanh to6n
Bdo lanh th[c hien hqp ddng
86() lanh du lhau
C6c beo lenh khac
Bdo l6nh vay viln
2541974
3068850
1 158794
830288
220573
1441242
39275
︶
︶
︶
Ba0 1anh dψ thau
chc ba0 1anh kh`c
︶
Bお hnh vり v6n
116574
46484
!062
83124
Tricu VND
2541974
3068850
1275368
876772
221635
1 524366
39275
3690172
5858068
9548240
TriOu VND
THcu VND
Trleu vm
1029446
937697
1690802
1783366
99314
44900
Thu tin dllng tra ngay
Thtrtin dung tra cham
Ba0 1anh thanh toan
BaO lanh thtrc hien hoP d6ng
Tricu VNI)
1 690802
1 783366
1 128760
3 147
982597
192925
67238
1 04S SS8
3555311
3688767
420070
7244078
︶
︶
m猛 哺 c“ camtttdttsI鵠
O s6 du nghla vu no● さ
僣器
431 506tHCu VND(31′ lν2013:390 638 trleu
2014ぬ お前
ni市
」イ
ツ
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
90
ヽ て \
︶
189778
978320
420070
︶
︶ ︺ ︺
Ngen htns Thu0ns mri C6 phan A Cheu
442 Nguy6n ThiMinh Khai, Ph[}ng s, Quqn 3
Thnnh ph6 Hd chi Minh. vier Nam
Thu)6r minh bdo cdo lli chinh.hqD nhCl cho ntm
ngiy 3l lh6ng l2 nrm 2014 (ti6p theo)
MIu B05′ TCT● HN
″ ″ヵa″ ″″ g,こ a771″
`。
“
[6]
I
5。
浮蠅 Ⅷ 晩 鸞篤 ″潟
hnc
41. Ciao dich Chi yeu vol cic bOn liOn quan
SO dぜ va cttc,acl d“ h
chi≠ u vdi“ c bcn hen quanlaldla dicm cud nan vatrong nhm nhu sau:
s6drcu6i nlm
31/12′ 2014
T"cu VNI)
V
Tien gtri tt cOng,lien dOanh va lien k6t
▼
Tiさ n
31′
gti ttr clc“ n lien qtlan khac(拿
Cho c`c“ n hen quan kllお v″
)
(。 )
Dう u tu vao trai ph16u phtttllanll bol ben llcn quan kh`c(。
Phttt htth t“ i phttu cho bcn‖ on quan khac(°
)
)
2013
Tricu VND
14927
559636
16014
799758
654081
1000000
932329
1000000
200000
413366
626466
19363
39109
19092
)
TOm trng va khOan phaithu ttr cac“ n lien quan khac(ネ
12′
V
∝
つ
l肥
署
肥
胤
‖
嵐
轟
1lI器
慾 馴
Lal d,thu ttr c`c khoan chO vay Cお bOn lien quan khac(ホ
)
1獣
Lai dtr chi cho tien gtitt cお bcn llen qtlan kh`c(。 )
︶
Tian nhan tly thac dム u ttr tt cttc“ n lian quan kh6c(拿
)
︶
︶
︶
)
17250
18500
︶
t
︶ ︶
→
ふ
胤器∝
:l螺 燎∬
躙mf雷‖
∬乱
僧
1禽
d6ng Quan tri
Thi la)tra cho Ban Kiem so護
︶
︶
︶
0漁概よヽポ■増ti器 ミ漁 :よЪ qⅢ い
hi Ch乱
2013
T“ eu
VND
50145
76904
816
46715
1251
114478
142086
121058
100000
700000
200000
13813
11986
4960
2950
4840
2416
論
│■ h■ en H,dang Ouan●
,
fり
n KiCm sottt,Gitt d∝ Tai ch`nh,Ke toall t田 ぃ g va
︶
惚
ぷ
柵
:職
ぷ
搬蝋準
胤櫛 犠F:離
[1驚
:ギ
l鑑 肥
︶
︶
91
ヽ ′ヽ、 ■ /生゛ ´
,
︶
餞
置騰獣
:1:I餅 1:潔 協忠糊犠品
IIIll♀ :fli『 ::111:網
21 180
Theu VND
Thu nhap lai ttr cho vay cお ben lien quan kh`c(■
Phithanh toan cho c6ng,lienに
88
5523
2014
gnう lll
Ci3o dich ph`18inh tЮ ■
:‖ :‖
81 152
55
︶
0トトい0卜ヽ
一〇〇O00ト
卜α卜 d一∞寸一
卜一卜d一∞寸0
0一0つ0い い
a0
卜一
〇0い0 い
Nnd
いヽべヾ崎マ 一
∞一
ヽ いい一つ
∞卜0 寸ヽベ ト
卜い0卜い寸
ヽNいい0トト
OZ> ヨ普Lト
0一∞0一一∞︹一
ヽべ ′ ︶ ド ′, 0 ′
一a0 0ひ一
卜〇一
一α0 0 9 一
ヽ0 一
一 一m l ¨ 目 ‘ 〓
L︻
0こ′息 ¨
∞ “ 一
0 ﹁∞ 0 一一
﹄い
︵ζ ′思 一
いい0 ヽ一い0一一
〓 OS 〓 〓 、 ●ン ● ‘ 9
“ 目 ‘ 〓 ■ o燿 〓〓
”ヨ0■ “ 目0¨
ト
・
● ε ¨︶
能扇撃ど
∞∞い い一0 寸い一
“目
0ヽN∞一い0
,
Nつ0∞卜つ い
0∞NN∞いN
●〓 ′ 〓0■︼
口0¨︲目一0コ〓
●Z> ヨ0■い
LOいlo
■■〓
4> 〓 ” 目c¨
■
0つO aOa 吟
一一∞ ト ト 一
一ヽ
¨“
嘔 ヨo﹄一ヨ“︵
●Z> 〓曾﹄︼
o一 〓〓 ∩ い O ︼ ” 一
ヽ“ > 燿> 〓 ¨ 目
憎 ︻
∞いN いヽ一
〇
● い9い 、●> ●■o
0
∩Z>ヨ
■︻
∽¨
〓目¨
一一● 〓目¨
〓●
o¨〓00
,
¨
■
ヽ0い∞n∞寸
S bZ
場 o∞〓 ︵
90bc m甕 ︼ ↑
一い
●菫〓 一¨m目一〓︺︼nヽ4¨〓¨
0﹁ON¨
,
一0∞C90ョうみ
一
0∞崎 ,
・
00〇 一
∞0卜N卜dN いいα ¨ヽいい∞N 一
●C∞〓O●い
。も一
0寸崎一
nい0ヽαい0一一
¨ヽ ヾ寸い0∞0︹ ∞∞いい一
0 一一ヾトト0 い 一一∞トト一
つ0いい∞いN 崎∞0寸ヽ一
0● 〓 遍 “
m
、¨
OZ> ヨ0■卜 ●Z> ●0■い ●2> ョ0■い ●Z> 〓曾﹄︻ nZ> ョ︶Lい OZ> ョ9﹄い OZ> 〓曾﹄い マ︼一べ●蝙目 N¨ 〓■〓︺︼め 4 ■ ■︻
¨目摯● 目〓 ¨ロイヨヨo■●¨ 。一∞︱¨冒‘〓
一目場 場ヨュ ヨ目¨
〓● 0爛〓〓 nい0い ”一 口0¨lo一呂〓 LOぃ︱ 目館Q●¨
“ 。 ぃ目一F︻ 〓●嗜〓〓 、“>0ヨ0
ぁ”●一 F弔“口一Fr aEroこr、“●0〓● ¨F●〓oLこ 〓編ハ︻
電電︶ Om目0い
︶
一癬一%一¨一”¨一 ・ ,
,
・ フ﹄ . .
一>〓¨お F
む “ぼ ●﹄> E壺 ●o遍 ¨目一´ ■ ●¨目 お 当 日 S oヽ●べ> ¨■ 編 ´。 しロ ピ 甥 漏 一●一o¨●ョt ら
目‘ニュ ЮO ■ 日 “98 〓 ↑ 団﹂‘〓 〓0ぃZ
,
1ご〓
。
〓
〓︶
ミE
Eぎ一
唾疑諸憚
ミミ除準ぶ委甕
繋摯
婆 ︵。
姿寝
轟
一
一
幸
鞣
長
確
諄粋
ミヽ も、o Sミ ヽ ミ ゝ 建
,
Z〓 ︲
●い0卜●0● 〓理Σ 〓c〓0 く
.べ寸
︶ ︶ ︺
Ngan hう ng Thtrcng nei C6 ph^n A chnu
MAu Bos/TCTD.HN
442N8uyen Thi Minh Khal,Phubng 5,Quan 3
(Ban hitnh theo Quyit dinhsii
『 tぶ ∬ lllttWnhttchonう m面 輌lo
TI:lよ 喘ネ
n♪ y31 th`ng 12 nう m2014(ti`p th∞ )
.13. tlio crio
(■ )
bQ
|6/2007/QD-NHNN ngay 18 thting 4 nd 2007
Th.;ng dbc NAdn hdnA Nho naic yi,t Nan)
aia
phin
BO phan cllia thetl villg dia l′
Tap doan thα)doith6ng tin chia theo cお vllng dia l′ Chinh toi Viet Nam nhtr sau:
g′ 2""″ 20′ イ
C″ ο″
″
″″
′771"“ ″ ,I rrl」 ″
Tricu VNII
26667757
26344897
80000
Tai san
NO phaitra
Tai san c6 dinh
14269533
142642666
14166677
128561 197
123824
2600731
(3970185) │,9609771
(1 860303) 167212468
2804555
︶ ︶
2014
T市 lu VNII
Mttn BIc Mian Trung
Mttn Nam
Lolitn
Thu nhap
3479796
3 156937
322859
10447729
9395738
(355420) 15301 277
(93 116) !4085876
(262304)
1 215401
│“ t面
出鰍
︶
C71″
6uё
″″
″″
″771a
l187ら ,3J771あ
︶
=′
1 729172
1626317
102855
2″ ″
″2θ ′
3
︶
Tncu VND
︶
l ai san
︶
Tai sa1l co dinh
n Nalll
21011 234
21044440
91 823
101i trむ
TOllg
10231 493
138978977
(3622715) 166598989
6207236 128364856
(1 521745) 154094787
133553
2327392
2552768
︶ ︶
2()13
T6ng
Trleu VNID
M:anBic M:6n Trung
Mttn Nam
Loli trむ
Thu nhap
4009859
3650083
359776
l1 820893
(698247) 16817024
(551361)
15781464
(146886)
1035560
ll:Ilantltlcc● u`
1684519
1 613878
70641
11068864
752029
︶
︶ ︶
︶
︶
93
ヽハ ヨ ■ 7 ′
No phait,
1 051991
Tollg
︶
一〇
︵ NON︶
ヽ
0
6
︵
0一¨
い0︶
︵
ONヾいい︹︶
¨∞0つ
0崎べ N
NN∞ め
0 卜〇 一〇 一
一O N 0 0
ひ寸∞ 0 一
00卜つヽ
一∞一ON
い一∞ いヽ
一0寸崎¨α ¨
0卜∞0∞0マ一
トトベ ¨0いい一
0寸N いい一
0い0 [“︹
0 つ ヽ ヽ 一〇 崎 ¨
一O α O 一い 0 一
0 つ 一 マ 0 一 一
00〓〓 ョ‘ト
5
9
コ
﹄
〓
0
︶
´
0
〓
一
一
一
︸
一
一
一
¨
〇Oα∞∞寸
OZ> ヨ告Lい
〓C一
● Oo 〓燎 〓 おト
c一∽場↑
事 二 aoz
∩ Z > ヨ0■ ↑
ヽミヽミミヽヽ、^0
ヽこヽ、ミ ミ “ξ ミ ヽ 心¨ヽ●
ぃE‘〓目G”Z
ヽい00ヾ卜N
O崎卜∞0トト0一
つい0卜0∞0卜一
m 自 4 コ 目 cm Z
目燿o〓〓 田E●〓o
〓目αo一 〓εEM
一∞つ0卜い
トト[ いい
∞い0 卜ONN
¨口 〓0
目 o
嗜
〓
〓
月日“●● 〓目,
門M
一卜 0 一ベト ∞0 〇 一
0ョ〓一o〓り 、[ε‘ヨ0
■ 目 ¨〓 0 ¨4一 目 嘔 ∽ ■ 3
0∞ い 0 い0 トベ 一 0 一マ
ヽ い0 一 N卜 一
■ 一C N
0ョ 〓 ︺ 〇 〓 0
コ ロ ¨〓 ● 一4一
らヨ0摯 目一50
一〇〇
αい0ヽい
●o●
らL一¨
︵
︶
いOい00∞ 一
︵
い∞一
0卜0い︶
いヨげさ 目嘔ヨ0
”目0い
いいいヽ0∞N
∞0ヽN¨N卜0一
一トト一〇〇0卜一
”oロ
わ﹄¨一
︶
8・
︶
︶
︶
︺
︺
︶
〇●コ一一聖し
^
ヽ
︶
︶
︶
︶
︶
︶ ︶
”E mLい●〓い ”〓‘〓 ЁGmZ
ョc〓0 く 〓一〓a 崎0 一
¨ON壺届〓 N・m・・〓二 一 、‘”暉 。り〓・︺
・〓 日
,
一一一一一 一一一一一警一﹁一一一一一一一一一一一一︸一¨一一一一
Oo‘ 堀 o aO↑
ま ●0さ 遍 5σ ● 〓●¨
c対o‘〓 ∞ξ も 〓富 o一 ‘c● “ 漏 工 c、 〓 〓 > 〓F 一∞Я 5 occ● ¨
も お 一■ ● oも ご 甥 ■︶´ 遍 5σ .
,
■● 目0コ﹄ 0“一 ︵´︶
呂口C●一 ■●●[¨目一● 一一●コ 00“一●¨
ヽS ヽ、ヽ、ヽ”、ミ 、% 0 ∞ヽこ くさ ■ ● S ヽ もヽもヽ
§ くき や ヽミ 懲 ξ 翌 増 やR﹄〓
︶
、
もS
,、
ミ、
ヽぃミA、ヽ。●S、く
z目占 い9ヒ崎
8 遍目
︶
"
目菫目 一﹁u●一コ一﹁め、‘uZ
マ︼一べ¨
“目0
い
︶
目
ヽ
■
ヽ
―
目
︶
︶
り0
︵
︶
0∞∞0ヽ一
︵一
0い一
いい︶
︵
卜●d∞00︶
“Q日
らL一¨
︶
︶
0い一ト
0∞∞ 0
いつO N N 一
0 つ 卜 いい
0 一 ∞ ∞0
00∞
一いい00マ
00崎 一べヾ
ョ〓一●〓0 ヽ一目嘔〓0
0
〓目¨
〓0¨
‘一 目嘔∽一
4一
∞0ヽ いつい
¨0い0トト NNO 一一
ヽ00∞い0 一一N卜0マ
n 一3 一
0ョ ヨ 一 0 一 〇
ヨ ロ ¨ヨ o ¨4一
卜ON “
いヨσ卦 目嘔ヨ0
卜∞0
いい一ヽい
︶
︶
︶
︶
︶
︶
ヽ
︶
︶
oコ
0●〓´00コ﹄¨〓一●〓C 一
¨
‘2 一
〓0
0C〓〓 う〓︻
べ ヽ い O〇 一
い一いいO〇 一
い0卜αOいい一
0一
べ∞0いつ¨
い いい NO N
ト ト∞ い0 い
nZ> 5o■ト
︶
︺
∩ Z > ヨ暫 ﹄い
c一∽ 場↑
〓二 O co c一∽” ﹄
“一 ■ 〓O oZ
智 ■ 目鶴 Z
︶
︶
︶
︶
,
︶
︶
︶
︶
︶
一 砕 一 一 ︸ 一 一 ︺ 一 一 一 ﹂ 一 一 一一 朴
﹁ミ ヽ ミ ヽ、 ミ “ξ ミ ξ 心 “、 ミ ミ ヽ ヽ ミ ヽヽ ミ 0
u目‘〓 〓‘¨Z
∞∞一〓0い0
つ0一
めヽ0 い一
,Ю¨
一∞0∞0一Ю
目 嘔● 〓 “ ” “ ︺ ■ 9
ヨo
■ 目 “0 ● 〓 ■ 調蝙
卜で ヽ 0 い
一い0 い い寸 一
つ つ0 ∞ ∞ト
目●0〓〓 u口
〓 〓 ”o ● 〓 目,
うこ
︶
“〓・・ あ な “目 ・ ‘ 翻コ 日
8
じ 〓 。・日 劇c
︵
. .
,
一一
.
一一 一
目薦目 N︼u目︼■一︻め 、‘ェン︻
●︼0べ ︻
ら●げ蟄 E●
ヨ0
・
︶
3=
00いいい0 一
ヾ0寸 一∞卜い一
︶
■
■べ0卜一∞0一
団目0い
︵
いヽ卜一
N崎¨︶
︵
卜ONつい︶
0一
∞0卜べいいN
卜∞卜一
い0でい一
ヽ
0∞0∞0い0〇一
■0●
●L一¨
︶
輸 ミミ、ヽ ゃ O S 、 ミえ ミ趨 健
z〓さ い0そ 8 ● 編 〓
︶
︶
い¨ヽミ 状 凛 躍 工 ヽ寧 沖眺 ギ議 い 拭 ぶ ﹄ 濾 い 一
﹄戦 ¨目0い
︶
E
"
´
―
目
︶
︶
︶
︶
MIu BttTcT卜HN
︺
Ngan hヽ ng Thulllg moi cO pllan A Cllau
442 Nguyる n Thi Minh Khai,Phlcllg S,Quan 3
︶
TI:::嗜 iギ if:111lllttfl::『 nh61
α
″みa″ あr71θ 。2.`!d="力
sぢ
鑑辣 湯胤晩 棚需 ″瀾
`θ
chO nlm kO(thic
ngay 31 th`ng i2 nttm 2014(li`p theO)
︶
44. Quin i′ ril Ю tう i Chinh
HO●
ng klnh doanh caa Tap doan b∞
♪m
uec ch△ p nhan nli
Юc6
x`c dlnh muC tru cu thさ va
価Ю
a Tap dOan¨
“
R鳥
:i冨
鷺
鷺
Tphanquanけ
稲
∫
器鳥 路鍬
冊:∬ 留盟鼎 f鳥
腑肌 脚 で協よ
1轟 謂1鳳 』
1輔
T静
よ
離
Ю哺u nhu“
Ch6 d6n mに
Ⅲ
鳳
il寵
l∬
肥
潔
言
11鮒
識
器
訛
nong Ca cこ
xぉ
iき
,dも ng tl101ぃ
g gltra
ng den ket qua hOot d6ng tai chinh cこ a Tap dOan
Tap doan dinh nghia rni Ю la kha nallg xay ra 15 hoac Ioi nhuan bi mi,xuit phな i cac nhan t6 ben
trong hoaC bcn ngOai Tap do論
︶ ︶ し
謂サ
器l慧艦
ft鮮 ま
器 :l蝸
流
1鳳 11[翼鶏 餡
1畿 肌lⅢ 猟
発
dOan HOi d6ng Quan"phe duyCt ban hallh“
Ю
Ю
Юtt wi,面 Ю
聖
lWtti:路 肝
Ψ麗冊瀾」
Y:∬
じ
“
n;∫
a早
Ch■ ChO Caa cle dOll vi holt“ ng Cna T“
16ng th6,cang nhu cac chinh sach cho cac illh v"cu the nhu rui
sach quan l夕 rui
c chinh
ngooi h61 rui
n dun3 cOng cu tt c“ nh p露
ra,Ban KiOm tottn nOi bO Chiu tMch nhiem so(
漁鳳1:鷺
lu:∫
dOan
'滞 よ
I評 鳳露
iTtttf鵬 幌II寵 鯖ヽ
勇
1翻[蹄 織 よ
:
︶ ︶
Cお nli ro tai chinh ma Ttt dOan phtt chiu bao g6m mi rO rn dung,nli rO thanh khoan,nli rO thi
ttlo lg va rui rO hOat dong
(a) R6i ro tin dΨ
ng
︺
︶
・ Rlli ro th dungぬ ruiro mi mat va`i ch"h klll“ c khach httg va cic ttn dふ
ptt R“ Ю
H蹴 ::ゝ肌 l盤 淵鵠柵緞ldaV“ “
tぉ
cna Tゎ dぬ n
`n dung pha inh●
h。
d“g
●
︶
︶
『獅書
l懺撫
‖
甲
椰重
鷲
lJttL宙 暴
ぷ
畢
麟嚇態
rtliro tin dung ellthe d cac Thuya minh 7,8,10, 12 va 17
Rui ro“ n dung h itrO lollnha cho h颯 10ng ttnh doanh cna T"dOac do“ Banほ nh“ o quan
va kiom mtt nli ro tll dung du∝
lゞ nlirO rn dung ChO ttp dOan mOtCach can tr9ng VOC quan lジ
︶
︶
︶
│:111::l」 :ft品 :‖ ざIlli夕lt11∫
::』 8晶 常1:JIЪ 挑 』
“
h nhiem bao clo thtrong xuyen chO Ban
︶
︶
︶
96
︶
︶ ︶
m€ic6 phAn i Cheu
ThiMinh Khai, Phuans 5, Quan 3
Thnnh Dh6 H6 chi Minh, vi(r Nam
Mttu Bc/rcTレ HN
′
ヵ
ピ
。οり
ainhsぢ
,ゼ ′
Ng6n hins Thurng
6υ a71らa"ヵ
442 Nsuyan
︶ ︺
Thu\6r minh bro c6o rli chlnh hqp nh{r cho ndm k6r rhric
ngly 3l th{ne l2 ntm 2014 (ti6p theo)
″rr7
2raF」 ″
静蠍ツ胤協 傲箱 ″潟
Z"d,■8〃 ″″
カノ″″″″″滅 ″,4′ ′″あg
Cho vay vi b■ o lanh
viec do ltrong rlli ro tin dllng dlroc thu℃
hien tnrdc va tong thoi gian cho vり
︶ ︶
‖躙ξ ハ│,inf鷲∬‖
又 、
1疵 罐:£
認
轟lXtfllT肥 晰鵬誦
ttn』
1ぃ Ong
cac mirO vi pham thanh tOan trtroc va trOng khi cho vay
爵
]i誌1嚇 鱗
翼
墳
‖
鼎掛11糧 i熙 縦‖
蝿i脚鶏鼻撃
rul ro t〔
n dung cia cac khach httg n″
︶ ︺
宅轟Ъ蹴 躍i脇 柵鮮l‖ 餞
二
譜:l継 淋I常 li],馴,国 “
dψ
R翼
︶ ︶ ︶
C.lb:talau耀
phOllg
g謂
鷺I:l鸞轟:器 縄盟:縫::勝乱
騰、
思l躍 l鰍・
』
l∴ i憔
khi Tap dOan dal■ l gii c6 srthay d01Ve niro un dung cla bcn d6itlc cac khOan dalltu vao cぉ
t hOn va dさ ng thoi
‖ 17躍 釜
il」 1』::11:lil斃
:l;湯 [:露
C″ c“ カルs″ cル 磁
い
lcap di,h
von Chi ltrmg tin dungお
。
::.Cl
鵬 ″″ ′″
続 ′ ″g
“
“
“
""″ "g=轟
mp dott kttm sOa rtirO rn dung bing v,C ap dung CIC han mtrc¨ i v6i Cac r“ rO(ChO Ca rlli r。
nOi ballg va nli rO ngOll ballD HOn quan“ n tullg kll“ h hang vtt v6n,hOIC nh6m khach hang vay
電
1棚 鍛
鮒
性
器
需
」
識1懺淋鮮
冊離歳
翻覆∬
l品
i電 1謂
∫
織
鳴蹴 馴 i庶[
鳳1馴 辮 紺 :計 認蹴 薔
捗
v6ncた
脚耕辮
10d tai Sanぬ m baO cho cac kl10an cho v
:
♀
増ずT:::li3Wilil紺 鳥υttts∝ m″
き 、
. Quyan d6i vol cac collgcuぬ iChhh nhu ch“
g kll“ n
moC IⅢ 6t bl,hangお n khq cお kllぬ n phal
no vachぃ g khott v6n
∫11よTh∬ :机
ljiliF靱
↓
i乱
鍛
奪
li皐
∫
WtthT∬
lil[:備
盤
鞘
i∫
TI露 ::1糊 lT::γ
1∫
:り
ilё l
rlli ro caa khOan cho vay
9フ
︶
︶
︶
︶
︶
Ngen hlns Thmns msi c6 phAn A Chsu
442 Ngoy6n Thi Minh Khri, Phutng s, Quon 3
Thtnh ph6 H6 chr Minh, viet N'm
Thuy6r minh bAo cio rti chlnh_hqp nhrt cho nrm
ngl] 3l lhdns l2 nlm
Mlu B05/TCTD-HN
[6] lhric
(Ban hanh heo QuyA dinhsi
I 6/2007/QD-NHNN nsay I 8 thdnp I ndm 2U)7
c a Thi;ns ddc Nstn hans Nhd nunc yi,t Non)
2014 (liap thco)
︶
R昴 ro“ n gungdふ va cac cam k6tchi≠ l baO gふ m価 uth dung Va“ ch"d6ng baO lallh tai chhh
cO“ nh chtt tttng tlr nhじ 蔵i ro“ ndぃ ,g16 Va caC klloan chO vり Thu th dung kcm chtmg tt va
蝿響榊i盤 灘 機
蹴忠靴肌 糧 T樹 概 W器 肥
構 盤 hm Ю vdicac nOan chO vayt“ 16p Vttc Phit
11」 機器 1::il乱 :ド :盤lttl『 ‖
:燎 ‖
謂:ξ
ii:i捌 il鵠 i『│よ 》11ilIli‖
g″
π
δ
″
″″
"rlll″
g π
″ ″″
iあ
"alng
““
筋ヵ″
"raぉ
a"″
ぁヵ 崚 ら
aメ ″8=an″ 為 ′″
`“
“
Юn dungふ da n」│"師 s6“ n bl馳11、 [i躍 冊盟鳳 i肝 m計筆
i4:混
“ 驚T'総罵思 ,m“
h nhi ma
貯i]inttittg品
Ⅲ
`n dungふ
Vttf:∫
織Υ:躍 謂は 讐群
f蝋 器盤
認紺l∬ 鮮馴器踏よ
島践
M“ c品
︶ ︶ ︶
da tt gM●
1:l」
1島
C般
l」
dtrct ghingan cho khach httg Bang d“ id∼ tnnh bal m¨
rui ro tlll dung t6i da cna■ p dOal:
31′ 12′ 2014
︶
Trieu VND
︶
Rlli ro till dullg liOn quan d6n clc tli sall mOi bing
︶
Ttn gtri va chO vay c6c ta ch“ n dung khac_80p
Chtnlg khOan kinh doanh― chむ ng“khoan n。 _80p
5262960
︶
1 015684
14403
l16324055
Clc c“ g cu tai chinh phli sinh va cac ai san lai chinh khlc
Cho vay khach hang_80p
︶
︶ ︺
lhlill:llIIII三 ::il」i:諸l路 :諄
Tal● n ai chillh khac―
籍
J謝 _gop
g● p
︶ ︶
Rni no tin dり ngl:On quan den c6c t、 i3in ngo,i bing
NO tiさ m
tang va cac cam k`ttin dung
︶
︶
︶
Bttg“ n濡
tttgh"通 unhi
“
“
va m“
7609663
555909
150
107190021
23418339
16386318
9307006
6923095
26502417
9808339
171 728765
158589594
9548240
7244078
181 277005
165833672
お
n■ ■
ふda響
ギ躍 潮
譜臨碁
“ け 鼎″飢
nam 2014 va ngav 31 tぃ ang 12 11am 2013,chua“ nh den bょ
cac bien ph6p giam thieu nli rO tin dllng nao
31/12′ 2013
Tllcu VND
cぉ
︶
︶
︶
︶
98
︶
︵一
卜0いヽい︶
00
︵
0●ヾ∞0一
”︶
︵
︶
¨
卜0め
ヽい
︵
一
卜0い
ヽい︶
いい0 い0卜∞
︵
︶
トト0
¨
︵
卜一
ヽ0∞∞︶
︵
崎¨
0つべNN︶
0いいOαO∞0一
︵
00ヽ∞0一
“︶
︵
いでヽN∞α︶
︵
つ卜い0ヾ∞︶
︵
∞NヾN︹
卜︶
︵
︶
ヽ0∞∞卜い 一
︵
︶
一
ヾ0∞∞卜い
一い倒いヽトマ一一
︵一
ヽ0︶
︵
一
マ0ヽい︶
︵
い
0ヽ卜ヽN︶
N一N一ヽい0﹁
︵崎寸ヾ N∞ N︶
︵
︶
0﹁一
︵
︶
0一一
∞寸い い一0〓
︵
︶
つい一
一0 マ一
,
︵
︹い0い
0卜︶
︵
m崎0︹
一卜︶
卜00 0いい寸
︵一い0 い0 卜︶
ヽ∞0い一
〇一
0 つい 一つ べ 崎
崎い0 ヽNい0一一
一0マヾ一
卜 崎り ヽ 0∞ 0 ︹
000卜0い0
∞一崎 崎ヾつ〇一一
︶
︶
︶
ヨ
Lい O Z
︶
︺
︶
5 曾 L︻ ∩ Z >
︶
︶
︶
ヨ
︶
Lい
︶
︶
︶
﹀
対﹁Eヽ ∞落 i b0
ェE 一 ■ 0
5
8
,0
0● 3 “5i b
●L¨
一Lコロ0ヨa﹄●
曽 e r一嗜¨
●
oL¨
■﹄コロ0“Lレ●
ュ8 〓 哺0
●︻
目菫口 一﹁ぃ目●コ一︼0ヽ4コロ ¨
ヽ日0一一
︶
ョ 0〓0 ま
︶
饉‘〓a O〇
一一 日
ぃF
,
コ 〓 卜 ” 〓 ‘ 〓 c ‘m Z
︶
日
〓
ヨ︰魯言竃一
●︰一
喀
で
一
o
一
一
一
暮鞣長韓詳饗薪
舞癬姿寝
‘〇一〇o〓´、おつ〓〓¨
OE〓〓︼
‘↑
〓0一
一¨C一∽一
﹄
一9。し ”Cぅ0〓〓Oヽ一
¨
ヨ”∽b‘こ〓一∽一
つ一Oo”Cて0一
‘︶一
,
“ヽヽヽよミ“ド、さ■Sミ0
, 、>
”
目ヽ
O〓
E
〓“■〓0 一
g om●8 〓0 〓 ξ や o
,
>〓”口0
0
¨
︼
■●‘
,¨
∽
目﹁〓 〓目一
燿〓a g目¨
〓o りヽコ〓 ”ε, ● ●●
■目‘●一 コ
,
●Z>
〓 o日ヽ﹁ 、3 西
い0卜∞N卜 一卜一
0一いO卜つ 0い
nZ> ヨ
︶
﹄︻
●Z> ヨ曾﹄い
,
”目‘ヨ ヨo嘔‘〓
,
ヽこ o■9
,
︶
︶
”︶ョ‘●
●一o■〓¨口 〓0
︶
ョ〓ECC〓ヽぅ。お0
,
︼ ∞E “ヽ ∽一 ”b〓oりF
一
︶
”
一
0
”
¨
∞¨
“,
Fぁ 一
ヽ
凛”¨
T一︼¨
つoわ工0一>CC〓爛コσo●〓0
一
Om一
い一 ︲ ∞Oい ∞一一
︶
Nい0 てヽ一
ヽ
寸崎崎a∞0 い0ヽマ一
い∞¨卜一崎 崎
︶
ヽいい 一い一
一一■ヽい一
い
︺
一0つヽ∞一
一一
〇ON 一
卜い 一
NO卜ヽい一
∞Ю[[
aOマ0∞い0〇一
0いONい0ト
ロ‘ ′ ヨ曾﹄︼ ︵
聰‘′〓曾L︻
田目00”口0い o嘔●︹〓目¨
〓o
燿 一 ●嘔 〓 4い
ミミ き ヽ ヽ醤 ぷ ξ 留 ミ ■ ミ
︶
︶
にヽぃヽもヽヽ ミヽ、ヽ¨、ヽミ %ヽい、ミ か‘SR︲
0●ヽ卜もヽヽいヽ
,
︶
ミミヽヽさい 3ミ ミミ ミこ 健
,
Z〓︲
●い0ヒ8 ●ョ裔〓
︶
︶
︵
い0ヽつヽいへ︶
︵
め
0ヽ一
N︹︶
︵
い
0ヾ〓べ一︶
︵
︶
[∞0卜一い
一
0
0いい∞0∞0
0寸いONO一
α一崎崎d寸 ︹い
一N0 0〇一卜0一
︶
︶
ひ00 いいい
︶
︶
︶
︵
︶
﹂一
0い一
︶
︶
︶
︵
■寸一
■0︹︶
¨ 〓コ 〓0 ∞ εЮ〓。 ぅ 0
C〓一ぅoぃヌ〓。 0
曽 e r一■¨
0
,
●L E E ”日0■O L ●
0一崎 n一Nト
o﹄■F コロ0コL レ●
︶
︵
0い0∞一
︵
∞0いい
卜[︶
︵
ヽマ一ヽ0い︶
●一コ 官一増 0
暉︼
E嗜目 N︼“●一〓一︻一 ヽ力
蜀F ¨
一︼一べ ¨
一
● 鴻 ∞ 日 ● o 、●∽〓 ”b〓o摯 与 ‘〓 ε。‘てョσ ‘0
∞ F漏¨
∞ 、コ∽一
一
● 対一
O Cコ〓oお> ε。工対ョσ ob〓0
一
● ”蜀 E● ∞ 、コ∽一
●
い0つ OOつト
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
一 〓0〓0 ● “Fセコ〓〓 〓●〓y 〓■ ■ 〓い “Юおョ図Z 一でマ
8 〓 卜 ど ■ 〓 ∞z
〓雷 0 ま 遍 i 00 ■ 日 摯,
¨
︵o ●〓 一 ● 0〓 ︶ 一 ¨O N 一
〓 爛 自 N 一 “ 自 燿 〓 一 ︻m 、 4” L o■ 〓 一 ︶一〓 日 爛 C o 〓。 ¨螂 〓 目
一︸¨な 一﹂ 一一 一 一一一﹄ ﹃ ︸一 ﹂ 一 一キ 一 一¨ 一¨一 ¨ 一 ¨
O〓0‘>〓 ¨ 目攣︻
いい卜00∞0
∞00 ∞一ト
O00 いいい
ヽ0い^
い
∞い∞崎一
∞0∞∞N卜 一
0い一
N寸O 卜∞い 一一
000いいい
卜∞∞00N0
0dい∞い0
●一
0 一N000一
い0一つ0寸0一
02> ヨ0■い
一卜“
6ワ↑′ 〓省﹄い
︶
〓目“●● ■ロコ
∩Z>ヨ0
■ト
︶
●Z> コ0■︼
●2> 口0■︻
ぃ目 ● 〓V
∽ ε 目 o o
〓〓¨
¨
燿
〓
ヨ
¨
〓
S
〓
〓
, を>
■
電g︶〓o国目0●●燿い︶ 〓 f や 。
騨萎ぎ6
O卜00卜〇 ∞
︶
︶
一
0∞∞いい
︶
︶
一
つ0 いヾ0つ寸一
場一目嘔〓‘︼
ヽ
ミ゛くヽせ ヽヽ ヽ
ヽヽ ヽ“ヽヽミ ミ、労ヽ●ヽ ”ヽ さヽ
︶
︶
,ヽミ %ヽヽ
OLヽヽ
、ヽ0卜も0ヽミやヽヽ、、
こ‘Sく,
0いヽ さもヽSヽ
︶
ミヽヽ ヽさoSヽ ミミヽミヽもミ
,
Z〓 ︲
●↑υF● o● コ嘔Σ
︺
︶
E‘o〓〓 ¨´
追fO
︵
︶
め∞0卜てい
一
∞いOαヽ0い0一
ro
︵
い
0〇一∞︶
︵
6
●ON∞︶
000αヽ一い0
● ●
C〇一
︵
NOヾ∞0∞︶
︵一
︶
い
0∞∞6
一
一
0一
い一NOい一
0卜∞0∞ヾひ
:ヽ
¨目‘〓〓0一〓〓
ヽ“>●〓o
︵
い
00べ∞︶
‐
︵Z> ヨ0■ト
︵
■■つ一ヨロ¨
〓o
︵
い
つヽ一
α︹︶
ヽ
0
:`
マヽ
︵
日‘′ ョ0■い
い目一oい目Ю︻
︵
い
0ヽつていα︶
N
:`
︶
︶
︶
︶
︶
︶
Nsin hirng Throng mei C,i ptrin A ctau
ThiMinh Khri, Phftns 5, QuAn 3
Thlnh ph6 Hdchr Minh, vier Nam
Thuy6r minh blo cro rAi chinh hqp nhAl cho nrm k6l thnc
ngdy Jl thing l2 ntm 201{ (i5p theo)
Mttu B05rCr)HN
″β
ο2,0ィ ″″,お
"み
″
442 Nsuy6n
:″
a77カ
胤弱:や 観 蠍箭 ″協
︶
︶
Cic tdi sia thi chdp
︶
TAp dodn thudnS nhan di sdn th6 ch6p cho c6c khoen tiAn grii, cho vay cec t6 chrc tin dung khAc,
ch[mg kloen ng va cec khoan cho vay, tmg tru6c cho khich hang ve c6c cam k6t tin dfrng. Chi ti6t
tii sen th6 ch6p lai ngay 3l dang | 2 nAm 2Ot4 va ngdy 31 rhing 12 nAm 2013:
︶
31/12/2014
︶
︶
Bat dOng San
Hang h6a
M∼ m∝ Vathtt u
c6phi6u va gi`y tO c6 gia
Kh“
︶
︶
Ttt san th6 chAp cna cacお ch● c tlll dung va khach hang ma Tap 10論
31′ :2/2013
THeu VND
T“ ou VND
182708978
2351418
8992606
27389453
20294262
170674676
1914051
8867253
31 390767
20597858
241 7367:7
233444605
dang gi■
dtr● c
glli nhan ngOll
bang thcO c`c quy dinh hien hallh cna NHNNVN
(b)RI:rtl thi trinmg
榊鷺
‖ 鮮鷺
}1職 蠍燃
紳珊 蜘鴛
∫
棚轟
1響
∬∬識R:鍵 胤出躍:認 曽
盤ざ
lj讐 :襴 :出霧
¶
導 轟l轟
『 :ご ‖
i£
︶ ︺
phieu
″ ″お″′
の R′ ′
︶
︶
︶
瓢 附』
臨」
響
鑑轟
i鮮 職 ギ
轍 螂聯脚
1肝
hOpサ la nirO khi g`"cこ a
caC COng cu tal(
lai suat bang Cach tlleo dOi dinh ky hang thang mtrc dO khOng phl hoP ctla lai
ml::∫
淵 蟹
;露 lド
︶
︺
Quinけ rl:m:● i
su``
肌 1躍悩
讐T龍 鷲艦l窯 khぬn muc ng“
‖
亀輩
:』
'ぽ
Mng cia ttp d“ n■ coけ
anhぃ
︶
︶
︶
︶
NC 一
卜0卜 一い 一 〇
^0マN ∞ヾい 0︶
卜一O N∞0 い 一
︵
︶
∞一´
い
0〇一
命〓 管8じ
∞0マ 一 一ロ ト0 一
いいで ONO い
O00 ∞卜0 “
一NヽON
0一〇〇O〇 一
卜∞ヽ 卜∞ 一
“
いい一
∞∞一
ヽい
いい0 0ヽい い
いい0 0ヽい い
︵
∞∞寸
一
∞0い︶
︵
∞∞寸一
∞0一︶
∞い0 い∞い ト
∞い0 卜0 い ト
000 ∞ヽ
ON∞ 一NO いい
ON∞ ¨NO いい
い卜一〓 ¨¨
¨¨
︵
︶
∞卜一一一一
0∞一卜一ヽヽ一
一∞
︵一
卜0〇一∞ヽ卜︶
一いい 一一0 ∞
で
0〇 一 ma ¨
傘0一い一一ヾ
00いい一一
t
■■ ヽ ■ 1 ●
︵
0やべ∞ヽい0︶
,
︵一
¨
∞¨
卜00N∞N卜︶
ひ卜いい︻
∞卜一 卜一“ 一N
卜∞ヾ 卜∞ 一
一
卜も∞ 0マ∞ ∞ト ト∞ヽ 卜∞ 一
〇
0〇 一
0一〇 〇
嶺 ヨ〓 目 S > 日 8
“ ● 一一 一一o“ 〓
m〓‘0 一一0” 〓 一0〓
.
、一〓 〓 〓 ξ 〓 ︼ 〓 日
な f
f 讐 ︰ ‘ 〓
ヒ 一● 、一〓 〓 〓〓
¨爛ョ∽ ¨疇一■︶> ¨
¨一 ¨一一¨¨
一■ ‘ ■ 3 > E E
場 〓〓 O c 〓る0 〓〓 0対0
て蜀 B や や ﹁ 〓 奎 お工α
o■■ 〓o●卜0↑
,
む
言慶 ま 筆
一轟摯
、
︶
o
。
“
>
P
一
●
〓
0
¨
¨
一
一
一
﹂
一
一
中
︵
一
,
S ∽一
一一“lo
︲
一
〓
〓
O
O
一
一
↑
一一一〇〇0一
0一一卜ONO N∞一
〇
0一
溜
, , 3 ∞ ・ 営 編 0お 3 〓8 “
,
0∞0 卜ON 0〇 一
ON一 ∞0 一 一
∞ヽ寸 ∞0卜 ヾ 一
ヽ い卜 ∞い 一
∞0い いい一
∞︻
︵
︶
∞ヽい
0∞ヽ卜ヽマヽ一
一一一
N∞
一0 い∞ヽ ON
,
い0て いいい ON
00● 0い ¨
00N ∞い0 0
ヽ∞い 00い
Nいい 0●0 一い
0ヽい いN ¨
い
いいいONO 一
∞∞い 0 一つ ヽい 一
∞い0 一そ 一 〇
いOい ヽ0∞ 一∞ 一
一 ¨ヾ ∞0ヽ 0 一
崎いい ヽ0∞ 一
ヽい0 ∞
∞てい 一い∞ 一 卜N 一
い卜 一
¨い
一d卜 0いい 0
の一
一´30 ∞〓o0 〇一〇
κ> ‘〓一
一〓α 〓C一
工o 一
〇 “
〓“o 〓C一
0
︲
〓
一
〓 Cヽ。〓〓 ∞●●〓0
αOめ l oヽ‘y ∞〓ぅ0 ここ
。
・
‘一C‘∽一
0一o
おo
︲
一〓〓‘口¨
〓。一
い0ヾヽ¨
,
一
a
“
。
一
一
一
一
一
一
一
一
一
¨
一
一
一
一
一
一
一
一
一
¨ 一 一 一
一
¨
一
一
一
一
一
一
¨
・
¨
・
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
・
d
。
O
o
N
o
ト
ベ
0卜い 0い0 0ヽ
ヽヽい ヽ0∞ 0
.
︻ L 。A︼
,
一叫一
,
﹂一 ︺¨ .
.
.
9﹄↑ ● Z> 〓摯﹄ト
,
。 00〇 一〇0 一
Nり 一
一0 一 べ , ∞00 ∞ 一ト
・ ・ NeN “0 ¨
¨
.
“ L 、〓
O Z> ヨ ﹄↑ ● Z> ョ ﹄い ● Z>
,
一一 一一 一一 ↑
〓
,
︻一 N 日 翅 自 N ¨ ∞ 〓 一 〓 一
一0 ヽ 4” 〓 一一↑
〓一一 一
‘↑
。も〓o O一
﹂
´´︸一¨か 一一一¨↓ 一
一¨ 一¨一
・
●ζ
¨
〓
・ ︲ 0一ト ト いい 0 ,
”〓一,
〓一つ
0一ト トい0 い
● Z> ヨ
〓や● n ら ↑
ヽコげ ヽ﹁ σGO ∞焉 > I一E c聖 ト
● Z > ヨ9 ﹄い ● Z > ●9 ﹄い
“ 目颯〓一 N ¨
,
N ,
000 00N
一∞卜 ヽい 一
いON 卜0ト
卜一0 びヾ0
ト
, , 卜∞N つ0
000 0∞ 一
一
いい0 ヽNい 0 一一
い0て ヽ 一
N一N ∞0 一〓
ー
ヽ∞一 〇0で 一
000 NOヽ い
い
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
〓 c〓0 く 目 鳩コL OO ¨“〓﹄ “ 〓0 ゎ 〓卜 “ 〓‘〓 〓 喀” Z
日
3ξ︰言⋮︰0
〓
一
姿寝
嚢華菫轟
要一
一
3一一
﹄い
●Z> コ L↑
〓一一一●い
〓0● 一ら ト
E 一L 一 口0﹄い 日 一〓 一
¨
ド識ミ一
ド婆ぶど鶉ぶぎヽ
こヽ
ヽLミミヽヽゃOSヽ ミミ ミミ 健
Z〓,
●い0卜●0口〓晉目
。LOい ,
﹄ト
00
0い
ヽ 0
(N0
(ヽ
ト
[C 一
∞∞い 000 ∞
︵
︶
寺卜い0一
︵
0
卜い0一N卜︶
一t一 ∞●t Oト
′、 ´ ﹁
‘
︵
ON∞00卜∞
00いN一
〇0卜︶
■
︵
卜一0ヽO0〇一
00卜︶
0もりN¨
︵
0
0ヽ0一
〇0︶
Nマ一 ∞ヾす 0ト
ヽ寸一 0一卜 一 一
︵
い卜0〇一N卜︶
︲
^
∞卜一ヽヽN卜︶
︵
い0寸0一
つ0︶
︵∞卜0 マヾヽ 卜︶
ヾヾ 一 ON卜 一 一
いい0 い∞倒 ヽ∞ ヽ∞0 0マト 一
︵
︶
マト一0一
00マ ヾ い0 い 一
N卜〇 い一卜0一
一0い ∞マト ∞ 一
で0 0 いヽ卜 N
0一 一
い 一
∞0 一
一一卜 ヽい0 一ト
0一ト ト0ト ト
“∞n 一
0ヽ ¨
卜OO い卜べ ∞
cr ヽL ヽ
一0一 い 一0 一
一0一 い 一0 り
一ON 崎 ¨0 ﹁
嶺 房
一ヨ 3 > 日 ■
重
t
一
日 電
日
“● 一0 一一0コ自
〓 菫 。こ
uF 一0 ¨一oぃ 〓 一0〓
.
浄 〓
な 〓
〓ξ ‘
〓
〓
︶‘5● 一‘¨で0´ E 嗜o 、“〓 〓 〓 〓
¨一 一一一一
¨¨
嶺 認
0こ 〓て0 工〓 0一9
0ヽ二〓 ヽ
一﹁ 8 ● お 蜀 〓遍 工囀f
8一
■ ●6 0■oト
ヽゴ
お
>
。
。
工
ぽ
嘲
一
要
ン
い
一
﹂
響
中
一
一
一
一
一
●∞C檀ト
RE0〇一0ヽり、“>一> 一
C﹄︶ 一‘〓a O Z
Z > Z Z 工 Z 。 c c囀o〓〓 。ヽ0
ヾ0卜∞ ヽ¨
い卜0∞い 0∞トトい一 2一“︱望 2 00 S おい
, ∞¨
マ ¨ヾ い0 ﹁ 卜∞
N卜0 崎 一卜 0 一
N∞0 一トト ト 一
000 00 い
一” 一
い00 ト
いや0
000 0〇一
い0ヽ ∞い∞ ヽ 一
ONい い∞一 寺 一
卜一 一 0 一い
べ∞0 い卜い 卜 ¨
卜∞卜 ヽOO ヽい 一 0卜0 一い0 一
い0い ヽい
000 00〇 一
ヽ∞0 いヽ卜 一
いてい い0 い
〇〇〇 〇0い 0
ONヽ 0ヽ0 一 一
0● 0 0N
0卜O NO 一
一一
ON0 0卜 一 一
いヽ卜 寸 一一
∞一
000 0卜い ヽ
い0い Nマ0 い
ヽ
0い∞ 0 一一 ∞い ¨
0トト い0ト ト
0寺 一
い∞い ¨
いい一 0一す 0〇 一
い 一〇 〇
い∞一
いい一
一一
∞0卜 一いい N
一卜0 い0∞ N ∞ 一ゆ 一0∞ ヾ一
マ0い 0ヽ卜 一
ヽ 一O 〇 一〇 ¨
∞ ¨ヽ ヽ い卜 一い0
0卜0 い0い ト
● Z > ヨ曾 ﹂↑
ω●対〓¨0
ョ‘〓u
め一
ヽ一30∞〓099 0
冬>〓C一
ヽ二0〓ε一
〓o¨
QO“︱〓C“oO工d一
,0
〓〓て。〓〓“F●〓
εOmlo一〓〓∞C 0こ〓
﹂
一
” 日い 日 J い ” 目 4 ■ “ 4 り Z
く “畑〓
cC 一 F
.
智ヽ
鶴
目
。
日
︵
8
し
日
電
E
〓
●
〓
一
工
R
一
C
〓
殺
警
一
一
¨
一
警
﹃
碑
喜
疑
撃
一
﹄
峯
轟
張
書
一
,
一
﹄
鳴
一
一
● Z> コ會L卜 ●Z> 〓ッ﹄卜 ●Z> 〓 ﹄卜 ●Z> ヨ9Lト
一ト
団自哺〓︶一 “目対〓一¨〓0● ¨
〓一〓 蟷ヨ0 一一ON E 疇c N﹁”目対〓︺一0 お一∞〓 一
口 ●〓 。
,
ロ一● ¨ガい 。〓0〓y
一
E お‘
、3 一■ o
5 “場 1 一
︲
‘
0? ︹8 N ︲
〓一一一
4■
000 0∞い 一 一つ いOO d ︲ ∞00 ∞ 一ト
,
。
。
一
ゎ
〓
。
¨
︵
︵
一
↓
¨
一
´
︸
¨
¨
¨
一
¨
一
一
一
﹂
¨
︲
︲
¨
0
い
0
一
∞
一 一
つ
0
一
∞
∞
00い ∞一0 一
,
● 52 一
● 23
,
P■2 〓“〓o一
0い一
,
,
,お∽曽8
● 編0
,螂●
・
,
い8 0 ,
¨
Q
∞
。
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一 一 一
一
一
一
一
一
.
¨
一
一
一
・
・
・
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
い
∞
∞
0
。
。
ヽ
い
・
。
.
39 ﹄ト
〇2
”〓一,
〓︶一一
●一一 一 ヵ ↑
0マ ¨ NO一
〓0● っ ら ■
000 い0 一
一
いい0 つい一 いいN 一い0
〓0一 一● ト
● Z > 9 L卜 ● Z > ぅ9 ﹄い
,
〓 一〓 一 ■ ヽ い 〓 対〓 一
, 0● O NN O N
一N0 〇一 一
い0 一
0い 一
い00 000 ト
〇0い ∞卜0〓
一ヽい い00 い
コ轡 ﹄ト
00 で いヽ0 一
●2
“〓 ,
一ト
︶ し
い
¨
ミ亀委訣ぶo
崚
裟¨
羮い
*
こ
゛ Sミ ミ、ヽミ、、も
O
ヽ﹁ミミ、 ヽ、
Z〓︲
︹ョ噸〓
●い0ヒ螢︶
︶ ︶
︶
︶
︶
Nsin hlng Throng m?i Cli ptrAn A Cteu
Nsur-6n Thi Minh Khai, Phudng 5, Quan 3
Tbanh ph6 H6 chr Minh, viCr Nrm
Thuy6t ninh b{o cdo tni chlnh hqp nhdt cho nIm k6r thnc
nely.3l th6ng l2 oIm 2014 (li6p theo)
,t.12
︶
︶
︶
の
Mttu 305/rCT● HN
aα
蒻 ″″ ぃ
o′
″″
力あ
"滋 ∂
′6/2ω 7′o― 喘MV H80′
″a771 2allア
=h6"g″
ε 乃ら
0"g abc′
″
′ε確´
″Vα ″
ツ
“ vgaFヵ a,gド籠 ″
"α
R″ ″ ″″″
︶
︶
1鳥 棚
l靴 計
需驚需T謙 よ
轟
鳳鶴纏 跳 鴫11‖鯛i鱒澱an fang ia躍
DOng Vio Nam Trong nam,け
gia gitra
︶
D6ng Vict Nam va ng。
・
kl10ng dao do,g駄
“
trtroc cho khich hang clla Tap doan chll yCu t
1:uも :阜:鳴│よ
そ
i詳 l:予 b∫ ″
↓iは :鷺 :脳 ざ
:Л :
;°
︶
︶
︶
ph6ng ngぬ
rlll ro du∝
碑 pd歯 St dung de
mle da thiet lap
︶
i
Quttn tt ri:rO tぬ n te
︶
︺
動臓u“ a ttp tt theO“ nで に 中
y
肌 1邸 3計 樹1よ謂継 駅 ∬lぬ・
“
︺
︶
︶
︶
︶
︶
●ヽ ´
=
︶
︶
︶
‘
︱
¨ ¨
ヽ, ■
︶
︶
︶
︶
104
︵
00いい
ONO︶
^0い0 い︶
^
00ヽで︶
0 いい ヽ
い0一
︵0ヽN ∞ヽい 0︶
00そ〓
0一︹ロ
ヽい卜 ヽ∞ヽ い
一¨n ¨
い∞0 い
∞0一ト
一
ヽい0一
“一一
〓べ
¨トト00も 0卜一
ヽいヽ 中い
00い い0い ヽ ﹁
卜∞マ ト∞ 一 ︹
000 ∞卜0 ﹁
いい 一 ∞∞ 一
∞∞い 0一0 マ一 ¨
でヾO N一 ∞Nい 0
∞いN い一 一 〇
い0い ヽ0∞ N∞ ¨
ヽいい 0 一
〇
︵一トト 一︶ ︵寺い∞〓 ︶
い 一ヽ ∞0マ 0 ¨
いいい で0 ∞ べ
でい0 ∞
卜い0 一マ一
0一い 000 0ヾ
いい0 寺一い 0 一一
い0で ヽ 一
︵
︶
∞いい
¨
︵
トトい︶
︵
︶
い一
0一
0∞t 0〇一
︵一
∞000︶
︶
^
∞Oヽヽ一
︶
︵
0∞ヾ0い¨
000も0
0いや ヽ
︵〇 一0 一い︶
︵
∞い一卜●︶
一い卜 ヽト
00 ﹁ RN
一
0 ひ一
,
一一0 崎m 一
リいで〓 ヽ
0一
0 い一 ∞
Nい0 一一
NN
N 一マ 一0 一
一Nで 0ベ
0一
∞0ヾ 0 一一
卜もト ト一〇
卜0ト トヽ0
卜0ト ト■0
一N 一 ∞ 一
NO∞ 一
マn 一
い0い
∞a
∞トマ 0
﹁当
ll
、 N
l
l
,
︵
一︶
0∞Oいつい0︶ ^
0〇一
〇0一
︵いNヽ い0卜 い︶ ︵一卜 一 0‘ 0 一︶
∞い 一 〇0 一
0い0 0Nい N
一0つ 卜0卜 N
∞いい
一
1 一
“o”〓.
∞C一0¨
0こ一´目つ
〓一
一〓︶“〓”﹄ト
¨
“〓一0 ■ o”L O︶C聖 一一
喀〓一m● ﹄い
.
ヽつOoてo一>CO>
お 壺 〓 晨 o壺 ぉ 0
”〓‘0一
一〓一”自“﹄ト
0﹂0
一〓0■一
∞
ξ
拠簑薄
¨
盤
曽 3 場ロ
,場∽
● 遍0
0一“ l o ● 一〇0 一お ∽ 場 ト
。
当 撃翼一囃“≒識︻
﹃摯魂鈍¨
お 雪 場 〓尋E
3●
︰ 慶,罪 翡 俸
〓暑 ︰ む
い0い い0 い 一 一
∞い0 0∞い ヽ 一
一¨一 ∞ う0 0〇 一
0一∞0∞N
O● 0 ∞卜一 ︹
つい0 0N∞ ヽ
ヾ 一卜 ∞い 一
000●卜0〇一
ヽい一マ一︹ 一
卜∞ 一 ∞∞ 一 い0 一
い8
︶
一 ﹄
︶
︶
︶
一 螂 警 一 一 轟 一 審 ザ 率 諄 警 一一 警 ﹃ 義 春
、 m
一
一 一0一 日 燿自 N 一 ”〓 C〓一 一0 な C 一 ↑
>
一
一
信 E。
要 増翼¨
鵠崇 襲 ・
∞
3
一
o
a
ロ
一
ー
C
^
L
O
一
0
〓
■
〓
O
く
〓
〓
¨
一
一
¨
¨
¨
一
¨
″
﹄
一
¨
一
一
一
一
挙
︸
¨
0
∞
>
σ
0
〓
0
.〓
ヽ
●
0
.
て
0
中
ヽ
一
一
一
¨
一0 ■ 一 い 一 つ0 一
0卜い 0つ0 0マ
卜い0 0ヽ0
いいい ヽ0 ∞ 一
でい0 ∞
いO卜 ヽヾ 一 0 一
0 一い い0ヽ い0 一
0い¨0∞卜ヽ一
NOい 00N
NON い0 い 0
︵いO∞ ヽ0 い︶
りヽ い O00 ¨
¨
一ON ∞O ¨
0∞0 一0ヽ
¨ヽ0 卜い0 一
一0卜 0い
い0一 ヾい0 い
い00 いヽ
ベベト 0べ
卜つ0 卜いヾ 一
000 倒
0ヽ 0 い
●Z>
● Z> ヨ9L↑
︶
︵
8 ■ 〓 3 〓 R E 響 営 P E 二 一お 智 〓 f お 〓 日
0∞卜 0 い0〓
00卜 一¨ 0ヽ0 0
いO0 0
O Z > 〓9 ﹄ト
ヽ∞ ¨
い0
りNで ヽ 0 ¨“ い
● りつ
0一ト ト一一 〇
卜∞N 00ヽ N
● Z > ヨ9 ﹄い
い目一>
,
● Z> ヨ ﹄︻
︶ ︶
ぼ つい
O Z > ” ﹄↑
,
● Z> 5 ﹄↑
ンL﹁
0 つく
ミミ逮蒸 ざ 萎 墨 ざ鴻
ミミミ健
ヽr ミ、ヽ゛O Sミミ
Z〓,
●い0ヒ●0
●5館
〓
,
o一〓〓 9 〓聖い 0く0
N一N ∞0 一
¨
‐
い
0
∞
ヽ
…
OZ> 39﹄卜 ●Z> ●9﹄↑
00い ヽ0ヽ い
‐
0 1 1 1 1 1
0
0
●Z> 59﹄↑
∞〓一﹄
0
0
0
︵
S ∞3 ︶
い0 い 0べ
︶
︵
いONり
0¨
︵
︶
い0一ヽい
^
∞0ヽ0一一︶
︵
0一
い0マ︶
︵
︶
0卜0〇一︻
︵
︶
0∞い0い一
CC 一
^
寺一
●■︶
∞い¨
︵00い 一卜︶
0 ﹁0
い0い ON
︵∞卜一 ヾヽN 卜︶
∞0マ ベ 一
0一
〇
ヽ0一 0一∞ ベ
00∞ 0∞ 一
ヽON い0 一
0つい いト
一 一〇 nマ
一ヽ
ON一 0い
0 い寺 ∞
ヽN
0い∞ トト∞
0い∞ トト∞
00
00 い 0
N卜0 ∞ m
寸崎ヽ 0一
0〇 一
いヽ
︶ ︶
﹁﹁ 劇 c口
山﹂0■ ¨
一0∞〓 〓OL O一〓聖︶¨
颯〓一m〓“■■
一o口〓 一一〓攣 ¨¨
“〓一0 一
一〓︶“〓。Lト
離
,
一〇
0
ェ〓0
一〓〓。C〓対。
0おo お>
ヽう
ロ自颯0 一
OL O一Ё聖一一
C〓一Шc ﹄ト
.
は
宅 一
一
Z>ZZ工Z 。L〓ち‘〓 り、9
一〓。。Z
●〓おら一二。〓0>●>‘﹄一¨
,
εO”l o 0一〇0 嘔場 ■ト
●コ
駕,薫島 一一螂●
.
。
べ膊 薫
、 一 ● 一一障
“
n ︻oべ 一〓︼ 〓 一 ¨ 〓一〓一 一め 4
ω
0
一
>
r
〓
ヽ
コ
o
一
く
.
つ
0
一
﹁
一
一
︸
﹃
一
ξ lは 彗0
■
︰‘
も 委夢男 r協編串
,
︰﹄
信遭 。
¨
坤糞¨
姜一
菫詳
鶴﹂
.
。﹄¨
・ ・〓。
羮
■ ■ コ
,
^
卜00NNで〓︶
Oマ0一 ■一︶ ︵
,
︶ ︵一一
︶
︵
でヽ0い
0ヾ一
いいいいい
マ0一一N ヽヽON一¨ベ
︵ヽい一 一N︶
一 一N ひ “0 0い
∞ ︻ヽ ● 0卜 いい
α 一〇 0 ¨〇 一
∞0卜 一崎崎 N
り 一〇 〇
N00 い一卜 0 一
¨卜い 一卜N マ リ ¨
つヽ 一
一∞い 一
い0い 0 0い 0
卜∞N O ﹁0 いN 一
0 ¨■ 0 い0
0● 0 ︵
X︶い い
∞い0 〇 一一 一
NON ヽ0 い N 一
一¨0 一NO い¨
卜一卜∞一一ヽい一
一卜0 いON
一いい 0卜一 N 一
一0一 0 いヽ 一
NN“ ON“
卜 い0 マ0 い 0 一
︵一卜0 〇 一︶
一
いい卜 一0 一
︻一ヽ 0い0 い
0〇 一 ∞卜〇 一
∞ 一0 いい0 一
いマ 一
一い∞ ¨
い 一一 0卜 一
0〇一 ヾ00
● Z>
OZ> ヨ Lト
,
0 りつ
● Z> ヨ彎ヽい
︶ し
mあ
m
。
¨﹄
¨〓
L
〓
〓
。
︵。
・
し
︶
・
・
〓
︶
・。
鼈
︻
爛
〓
¨。
・
〓
〓
N
N
や
一
,
一
,
︸
一
一
一
一
一
一
一
一
一
¨
一
一
一
︸
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
︸
一
一
一
“つ日
でヽ∞ Nや
ンL﹁
いいう 0 一
¨いヽ マヾ
NOヽ ON“
aO∞ トト∞ 卜 一0 ■ヽ0 い 一
マ
い0で 0 一
一∞ ¨ N 一一
いON O一 一
い∞
いNい ト
,
0 ¨ヽ い0 一
∞ 一一 でい卜 一い
一ヽ0 0〇 一 卜〇 一
0い 一
一〇〇 O00 ト
〇0一 ∞卜〇 一
ヽい 一 ¨︹N
0 ∞ い一
NON い
い0い ヽ
いいトト
いヽ 一
一一
いいい い
び∞0 ∞いい 0〇 一 ∞いヽ ON
゛∞0 いヽ卜 N
ヽON〓■︶い N 一
000 00い 一
いでい い0い
0い0 〇 一一 ∞ 一 一
0トト い0ト ト
0∞い ¨
0ヽ ¨
αい一
0い
︵
︶
∞卜∞
一
0い0 ∞い 一﹂“ ∞
いいい 一
∞トト ∞ ¨
卜∞0
〇〇〇 0 一
NNい い00 い
, , , , , N ,
● 2 > ヨ ﹄F
m〓一>
,
S
OZ > ヨ彗﹄い
0
OZ> 〓9﹄↑
│,,,,,、
いい一 ONで 0〇 一
い∞一い一一
二
■い0 ト
●Z> ”轡﹄ト
い 一〇 〇
¨でヽ ON
● Z> ヨ ﹄い
∞0卜 ヽ0﹁ N
いいい 0
●く り
N 一O O ¨0 一
0いヽ いでO N
● Z> コ9﹄ト
● つく
o対〓〓 0一〓型¨
い
輸 ミA、ヽFoS、 ミヽミミ ミ
Z目,
●いOt鸞呂 ョ館〓
ミミ除 準ヾ萎鑽ヾミ ﹁
,
39 ﹄↑
●Z
¨〓0,
ト
│ │ │ │ │ l o
︶
︶
︺
Nsan hlng Thuong mri C6 phAn A Ch6u
{42 Nguy6n ThiMioh Khai, Ph'I}trs s, Q'ran 3
Thinh ph6 Hi, chi Minh, vier Nam
Thuy6r minh bro c6o rli chinh hqD nhdr cho nam L6t rhtc
︶
ngny
︶ ︶
ρウ
3l lhlng l2
R′
nam 2014 (ti6p theo)
ジメ″=o■
Mlu Blls″ cTゝ HN
(Ban lla″ みrllど 。2り ●a171″ sび
■ 鐵
n観 蠍箭 ″潟
=蠍
′″″
n昴 動
hm ttЮ Ⅲ川
m“ n“
赫
中
・
庶
1轟
蒲
」
鳳
鳳胤甘:∬ :席
…
W調ネ
驚
留蜆皿紺鷲
‖1硼嘗
懇
譜
躙椰墨
幣1罰:
'″
=cr""Crlぉ
c
︶
︶
dang h6a danh muC dau tu
︶
︺
ω
ル a rFca″ ″力rJ
B16n dOng cna cac rnirO thitnralg c6 th6 1am tang,giall phan loi nhuan ma Tap dOan da ghillhan
亀譜肌lぶ:TI式:ji:f償 財:観 駆
︶ ︶ ︺
I
ch va nnh b″
“
(c)
nhり
cla rt l ro tlli truあ g klll c6
“
Rti ro thallh khoin
『
誇
囁
場
lliJl∫ illillill静
灘
ilil111111増 111肯
kh“ gthvc hrn dlrgc cac cam ka cho vay ouy tanh chl y6u quanけ
︶
︶
︶
・
ま
,llぷ
Ki6m sottt hOlt dong huy dOng v6n va chO vay hang ngay;
h“ ぬ
°
ngぬ
]jl!
ruirOcnattpdOan bao Jm:
缶m私 Й
:lttt搬猟 i=L鷲 棚 乱智 bao clo tinh hhh taiⅢ
chinh dam b10 tuan ttlltheo c“
g蝸
ndふ m姉 h●
quy dlnh cia NttNVN
ミ
phan tth lai sh va cong no cua
t“ n nalll
ア
lintllongЯ
h6Cけ に
亀
:魔 P (I:]∫ Iユ 11絆 借
111:↓ 遺
uabaOc“
い
:紺
ヽ
︶ ︶
Qul口 :,両 :Hlthanh kh“ n
=
1
1
´
D´
ヽ
︶ ︶
′
︵
,︶
卜いO N∞0 ﹂一
0い0 寺ヽ 一
〇
卜 い卜 い00 卜 い
一寸い いい0 一
一一〇 〇0一 0ヽ
∞0一
∞0一 一 一N 卜0 一
卜∞ヽ 卜∞ ¨
い
︵
一
卜0倒O卜︶
いい0 0トト い●
い0り ヽ0い 一一
︵
︶
い
0一卜NOい一
ヽ0∞〓 い0 一∞
︵
寸卜い0一0∞い︶
卜∞ヾ 卜∞ 一
い
0∞N 卜 ¨
00● ∞ト
いい∞ 0マ
ぶ
00
ON0 0N
ていN ヾい0 いト
0一〇 〇〇0 い
一N ¨ 0いヽ マ
000 ∞卜0 い
い0い ∞0 い 0一
いい 一
∞∞ ︻
0∞い 0い0 一
い0い ヽ0∞ d
ヽい0 ∞
いいい 00∞ N
マい0 ∞
ヽいヽ ∞0 一
一
ヽい ¨
一ヽ∞ 一
ヽで
,
一0マ マ 一い
′ “
3
´ひ ´
∞00 ∞00 い
お〓 ε
”CO﹂ ﹂ 嘔〇〓〓 〓〓 “〓一 〓 “一〓o ぃ
ェ〓≧
ζ蜀 B o お﹁ ‘罵〓ti
e一
■ ■〓o●↑9ト
一 一一
一 螂 警 一一一 轟 一 ︸ 一 一 一﹄ 摯 一 ﹂ 一 ¨ 一 轟 一
一﹄
L燿〓一﹁ロロq〓一¨0、燿“〓一
や一ON¨
ロ 一め 一4↑
最 日 〓0一
ト
ヽ口0一0ざ一Om■ヽ .
∽一
■一■9“〓00〇一〇
ヽ二a〓C一
〓0一
一
‘一oてo一>〓C一
〇0∞︱ 一籠 00´
﹁ コ ニ0〓x”〓 〓0
20∞l oて〓〓
“〓 OL〓 。一〓0〇一
¨
一¨一一¨一
一¨一︵一一″¨一¨¨¨一
,
o対〓y 〓C一
一一C一∽
〓o一
5一●●﹀菫0 ∞●一,
一一
筍●
。
難轟
越﹄
0一∞ l o一〓〓 00 ■ ︺¨
慕↑
聾宅
壌総鑢難
お
一0ヽ マ 一い ∞00 ∞00 い
一∞∞ 一Nト
い卜0 卜0
∞つ い い 0 一∞ ¨0 一
0 一N O一0 ヽヾ
∞い0 卜 ¨
0マト 一N 一 〇
い一●
, いN 一
卜 マ 一マ寸 一
∞∞い “ 一0 ヽい 一
一0一 N00
,∞ ∞ 一¨
〇0
∞︹0 い寸 一 〇
卜い卜 ∞0
0〇 一 一い0 い一
︹卜一 つい0 一ヽ
い0ひ べNO ヽ
0い0 いい0 卜 一
い 一∞ いい0 一マ
一0 一 Nマ寸 ON
0∞0 一卜一 崎ヽ
い0い ヽ0∞ 一∞ 一
ヽい0 0マ0
いい0 一一り ¨い 一 いON N
崎∞ヽ 0一 ¨
一
dN 一 〇〇0 つ
0い一 卜寺ヽ 0
一 一ヽ ∞0マ 0 一
卜い0 0ヽ0
︹ 一で い0,
一マ一
N
0卜い 0つ0 0マ
NOい ¨卜一 0 一
〇〇〇0い0 一
い0マ 一 一
N ¨∞ 一寸“ N一
〇〇〇 〇0い
,
“G
〓0● 工L対〓一m 〓0﹄い
”
〓
︶
め
,
に0〓 一〓0
● Z> 〓 ﹄い ● Z> ”9﹄い
, ∞00 ∞ ¨ト
いマ∞ 0〇一 一い
い0ヾ で 一
0● O N卜 ¨
一
いい0 ヽ一い 0 一一
N一べ ∞0 一 ︻
000 NON い
”目 爛〓一 め ● ● ︻ ヵ ↑
, 一
●Z> ヨ ﹄い
0一ト トいい 一
●Z> 59﹄い
O Z> ヨ轡LF
0一卜 ヽいい 一
O Z > 〓 ﹂↑
日 蟷〓 い 〓0● ¨らト
︵
。・ ・・・ ︶で¨。N E 智 営 ”ξ C ・。 な y〓 〓
●Z> 5 ﹄い
”目一■ ¨
,〓0●
卜∞べ00でヽ
日 ”〓 一 〓
,0﹄ト
ピf¨
発案
卜∞N 00で N
,
OZ> ● ﹄ト
∞〓0
い
ミミ き た ヽ母 ぷ ミヽ
母 ミ ぼ ミ
ヽもヽへ
もヽミヽ、ヽ¨、
ヽミ%ヽ心、ヾゝ
ヽ
くヽた人、マヽもヽ0ヽ
、こ
ヽ
ミ、
ヽぃミミ、ヽ゛OS、ミ、
z〓占 い0睫8●遍冒
︶ ︺
00て ヽ い0 い 一
ニ ト 0い0 い
卜 一寸 一一0 一一
0∞0 0い0 一
一一∞ 000 ヽ寸
0∞0 い0 一 0 一
CtO 一い一 ∞
OC 一
卜∞卜 やOO ヽい 一
000 00〇 一
∞Nト ト 一N
∞卜0 い0
ヾ∞0 いヽ卜 N
トトN ∞い
一一0 マヾ卜 ON
00● 00い
い一い い0 い
000 00い 一
∞りN O 一∞ 一
〇〇〇 0ベ
でいヽ ∞ 一
∞0卜 一いい 一
い 一〇 〇
卜い卜 い卜0 0N
一∞マ 一卜一 一
一0∞ 0卜ヽ ヾ
0一0 いでい
び0い 一〇 0 ∞い
い 一〇 〇
一 一〇 0 一0■
,
卜一∞ 0∞0 0
∞0卜 Nいい ヽ
い 一0 一寺∞ マ
∞いヽ N∞一 一〇
∞一 一 一卜一 ゛一
0い∞ 0 一一 ∞ い 一
0トト い0ト ト
0一 一 一∞い 一
いいべ ONや い0 一
N 一い 0 中〇 一
N寸寸 卜0∞ NN
い∞一
り一一
¨一
∞ ︻ヽ そい卜 いい
0一ヾ 一〇0 いヽ
●Z> 39﹄ト
日 澪〓 崎 〓0● ¨らト
● Z> 〓0■ト
Oこ ′ 39﹄ト
〇〇0 い0べ N
日 一〓 い “0﹂い
︶
︶
ご重¨
↑
一
講ら
いヽ 一 Nヽマ 一
一N0 0︵ 一
卜〇 一
0い 一
い00 000 ト
O〇一 ∞卜0 一
NN一 い0〇 一
0いヽ いヽ0 一
● Z > ヨ轡 L↑
m自0い
︶ ︶
詭曇撼ぎs
総﹄
ヽ
熱摯
ヽ
墨む︵
S
ヽ ミミ、ヽ、O Sミミミ SS
zエム い0いわ0
●〓唾Σ
`
^
崎いい0寸卜い︶
0マひ 一0倒 い一
0マ寸 一〇
︵
∞∞¨
一
N一
∞0︶
,
一0
0い0 一
や∞つ いマト 一
一 一〇 ON
い0い 0いい 一∞
N 3 哺
0∞卜 一一ト
,
︱ ﹁Ч
ノヾ ″
NO い OOn
0∞卜 一一卜 NOい い0 い で
︶
︶
︶
︶
︶
︶
S
●。
〓一〓。●一一
“〓t﹂ 〓‘●〓〓 〓L“〓¨¨
と
一
0 OLに
一〇
お。■〓。
ヽ
二
〓
∞〓〓てェ¨
∞0。わ一、対一
一工﹂
囀一
8一
■ ●‘oOい0ト
0お〓〓 〓壼一〓。 一
お一 Cおめ
■ 〓︶
一
6 ● 3 曽 8 場0
〓〓 一
一0∞︱ 〓己“oO 〓F一
〓 Cて。〓メ∞F●〓0
00m l oて〓〓
一い
目燿口 一一mC蟷〓二 o 、薦“Ё 一
0一ON 一
こ E C聖 ト
´ ● 一0 ご oつ ∞〓0> .
目相● ¨
一↑
∞
0
o
一
C
C
●
一
〓
工
O
¨
一
一
↓
一
¨
¨
一
¨
¨
一
¨
一
´
︸
¨
″
¨
,
,
。
総嘉轟鸞癬
0
名 ︱場● 00遍‘一
ト
O
●●
●嶺●
電 ξ島 ε
お9 。一〇
Z>ZZ〓Z 。〓¨
喀,
〓a。Z
中こ ¨
聾宅
襲撃織溝
〓
︹卜一 い一 い い一
0マ ﹁ い∞一 一
0トト ト0ト ト
∞NO 一∞ 一
りN
い0マ ´0で 0 一
¨
卜O N一
でヽい0
一い卜 一卜∞
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
︶
一 ︵一
一 一 ︸ 一 一 一 一 ︸ 中 一 ︺ 一審 一 ﹂ 一 ¨ 一 一 一
● Z> 〓 ﹄い O Z> 39﹂↑
団﹂
﹂OO u〓対〓︶0 ●0﹂ト
対
〓
¨
︹
,
●●〓 悔つ0
・
∞00∞¨
ト
0一一一0い
,
∞一
ヾ 一一
ト ベ∞¨トベト一
卜 一O NO∞ ∞
ON0 0卜O N
一ヽ卜 ∞0 一 ト
︶
︵8 ● 〓 一
︶ 〓 R E 増 営 ピ 娼 〓 ・〓 ぎ 〓 ・ お〓 曰
3 ﹄い
●2
”〓対
,
〓︶一
,〓一●
〇0一 0ヽO N
一N い い0〇 一
一 ¨0 いON N
〇0 一 ∞卜0 一
0い 一
O卜“ 一一寸 0 一
〇0● 0∞0
﹄
●ζ こ一
ト
︶
”目喀
,
〓︶n 〓0● ¨●ト
︶
︶
ヽ ︶
︺ ︶
Nsan hnrs Thuons mgi C6 phan A Chau
412 Nsuyen Thi Minh Khai, Phui,ns s, Quan 3
Thlnh ph6 Hd chr Minh, viir Nam
Thu!6r minh hno cro rlichinh hqp nhdr cho nam k6r rhric
ngty3l th6ng I2 nIm 2014(li6p lheo)
︶
(d) Gi``● h9p v cta CiCt】 i
sIIl● ichhh
vヽ
Mttu B05′ TCTD‐ HN
o g10Fr d171々 Sび
βα″ヵa″ み″β
∂″a71gィ ″
′
″200ク リ,デ ″MV曖 ″ ′
●η211a7
cllα π
ら
いga∂ εvga71 11a″ g Nha″
"c/=●`7Va7711
c611g ll● tai chinh
︶
︺
li認鵬 肌漁
I召 附
僻 i度箕
漁劉皆蹴鬱
跳器憲IWg
柵よ
l踏:蔦ギ
︶
co sa通 c
dinh gi4 1■ L● pl,
■あ ″ 4動 gι
︶
″ 夕lly′ la71""ε ´εた
み
あ″暉 ″
go″ rrF71 grf
ψ
♂ η′
vン ″滅 ′
を,cぁ t71ο all"σ Ⅳr昴ん
ctt
κ
″ηgtrl滅 ッ
ク`“ rDに向
“
Gla trl h"い aふ mユ ,Vttg b",dl qu′ ,●
nttn h“
● glli S6 Cla cac klloan muc n∼ dO nhullg c6ng
:l鴇
g"′ aたα
c
rの“
︶
::=::乱
C″ cttgε
ral
Ⅳ Ⅷν,4″ど
″
“
鰤gdmgV“ ま
∬
よ
IPI力 脇″
raた ″
︶ ︶
“
中W瀾
│
辮計為
漑
揮脚 飾 驀
踊
鷲 黒鮒 va幡
g`●
cac c6ng cu ttt Chtth nり o6th6 kh“
45。
pl′
,t dung caC tt thuat dinh gi6 Cia tl h"!′ Cぬ
:glli S0
Cam k6t
(a) Chi● Ou
v611
︶
TJ ng∼ 31 th缶 8 12 nam 2014 va nJヴ 31 th絲 g12 naln 2013,Tap dぬ n c6 cac can k6t vtt sau da
dlr● c
duyet nhung chtra dl19c phan 411h trong ballg ctt d6i k6 tOan h"nhよ
:
︶
31/12/2013
TriOu VND
10143,
57071
31′
︶
︶
Da du∝ duβ vadaけ k6th"dang
b
︶
︶
︶ H"dang thu。
Cttc khoall tiさ n thue t6ithiё u phaitra cho cic h。
っdさ ng
thuc hoot dong khOng dlf9c huy ngang nhu sau:
31′ 12/2014
D6n motnam
T“ nmOd`n naln nalll
T“ n nam nam
31′ 12′
2013
TnOu VND
Tr]lu VND
252050
666128
281435
148504
558801
155725
1 199613
863030
110
N ′ヽ、 酬 ′ム ゛ ´
ヽ
12/2014
1riOu VND
NsBn hlns Thusns mei C6 phln A Cheu
442 NsuyGn Tbi Minh Kh"i, Phutng s, Quan 3
Thinh ph6 Hd chr Minh, vifr Nrm
Thuy6r minh bto cdo lti chlnh.hqp ohdl cho nam k6l thrtc
M4u B05rCTD‐ HN
∫
ぢ
71e。 2‐ 4″ 力
β ヵaル ′
“
″脇物I胤観 傷箭 ″潟
ngly 3l thlng l2 nrm 2014 (ti6p lheo)
46. S61icu so sinh
ll重
響
譜l漱 曽鴛減
謙]鵬轟 鶏fh鷲
Ngan hang Nha nu“
:‖
Do vleC thay
104 caa Th6ng d“
︺
6:羅
︶
ptt b●
響
いO phl h"Va c“ h anhb″ ca蝋 鼎計
“
:∫
:点:│:品 illl碁 1蠅
nam tnfO℃ va sau khi duoc phan l。 。iloi nhu sau:
︶
︺
(a) B10C40k`t qutt ho1l dOng kinh doanh Lgp nhttt
ヽ
、
︲
︶
2013
15384473
817243
Thu llhap lai va cic khOan thu nhap ttrmg tv
︶ ︶
Thu nhap tt holt dong dich Vv
′
Tricu VND
(theO b10 C40
tru6に day)
THcu νND
1
(phan i。 ,i l11)
15205073
996643
(b)B40C10 11rll chuyln tiさ n tc h"nhit
2013
︶ ︶ ︶
(PLO■ :o,i lli)
Thu nhap lei va c6c khoen thu nhap tuong
Thu nhAp tu hoet dong dich vu nhan dugc
tg
(theO b10 C60
trdc day)
THcu VND
Trteu Vm
15789968
591020
15610568
770420
nh6n dugc
ヽ
ÁNd
︲
′
`■
'HCAり
タ ー
年
﹃絆
rつ
c6PHム
よcHA
HinS Huy
た71
NguyEn Vdn Hda
Cみ
"′
Ngay OC thang 3 nam 2015
111
し
し
ヽ
‐
ヽ
し
ヽ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
ヽハJ/
‐
Fly UP