...

Nấu ăn bằng lò vi ba

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

Nấu ăn bằng lò vi ba
Nhӳng thông tin ngҳn
∅⇱ऴ‫إ‬
Nhұt Bҧn ngày nay
㨪 Nҩu ăn bҵng lò vi ba- vӯa tiӋn vӯa vui 㨪
ᣣᧄߩ޿߹
㨪ᢱℂࠍ㔚ሶ࡟ࡦࠫߢᚻシߦᭉߒߊ㨪
Tháng 11là thӡi ÿiӇm giӳa Thu. Ngѭӡi ta thѭӡng nói
mùa Thu là “ mùa thu hoҥch” nên tҥi các cӱa hàng thӵc
phҭm, ta có thӇ thҩy có biӃt bao loҥi sҧn vұt ÿһc trѭng cӫa
mùa thu nhѭ các loài hҧi sҧn, rau hoa quҧ, khiӃn cho
ngѭӡi ta cҧm thҩy ăn ngon miӋng hѫn sau mӝt thӡi gian
dài cѫ thӇ bӏ mӋt mӓi vì cái nóng nӵc cӫa mùa Hè. Vì thӃ
mùa Thu cNJng còn ÿѭӧc gӑi là “ mùa cӫa ҭm thӵc”.
Lò vi ba xuҩt hiӋn lҫn ÿҫu tiên tҥi Nhұt Bҧn trên 40
năm qua, và ngày nay có tӟi 97,5% gia ÿình có sӱ dөng lò
vi ba. Khi ÿói bөng, muӕn ăn mӝt cái gì ÿó vӯa ÿӫ nóng thì
ta ÿã có chiӃc lò vi ba tiӋn lӧi.
HiӋn nay, lò vi ba ÿã trӣ nên tiӋn lӧi hѫn nhiӅu vì vӟi
nhӳng dөng cө chӃ biӃn chuyên dùng cho lò vi ba, ta có
thӇ thәi cѫm, nѭӟng thӏt...là nhӳng chӭc năng mà trѭӟc
kia không thӇ có ÿѭӧc. HiӋn cNJng có nhiӅu loҥi dөng cө
dùng ÿӇ chӃ biӃn khoai tây rán giòn bҵng lò vi ba.
Gҫn ÿây nhҩt, ngѭӡi ta ÿang bán ra nhiӅu loҥi dөng
cө làm bҵng Silicon vӟi nhiӅu màu sҳc rҩt hҩp dүn dùng
ÿӇ hҩp trong lò vi ba,
⑺⌀ߞ⋓ࠅߩ᦬ߢߔ‫ޕ‬
‫ޟ‬෼ⓠߩ⑺‫߹޿⸒ߣޠ‬
ߔ߇‫ޔ‬ᐫవߦߪ⑺ߥࠄߢߪߩ⟤๧ߒ޿㝼߿㊁⩿‫ޔ‬
ᨐ‛߇ਗ߮‫ޔ‬ᄐߩᥤߐߢᒙߞߡ޿ߚ⢗⣺߽ర᳇
࿁ᓳߒߡ‫⟤ޔ‬๧ߒ޿߽ߩࠍߚߊߐࠎ㘩ߴߚߊߥ
ߞߡߒ߹߁ੱ߽ᄙ޿ߩߢߪߥ޿ߢߒࠂ߁߆‫ߘޕ‬
ࠎߥߣߎࠈ߆ࠄ⑺ߪ߹ߚ‫ޔ‬
‫ޟ‬㘩᰼ߩ⑺‫߽ߣޠ‬๭߫
ࠇ߹ߔ‫ޕ‬
߅⣻߇ⓨ޿ߡ‫ޔ‬಴᧪ว޿ߩ߽ߩࠍ᷷߼⋥ߒߡ
ߔߋߦ㘩ߴߚ޿‫ߦᤨ߁޿ߣޔ‬ଢ೑ߥߩ߇㔚ሶ࡟
ࡦࠫߢߔ߇‫ޔ‬ᣣᧄߢߪ৻⥸ኅᐸߦ⊓႐ߒߡ߆ࠄ
ᐕ૛ࠅߢ‫⃻ޔ‬࿷᥉෸₸㧑ߦ߽ߥࠆߘ߁ߢ
ߔ‫ޕ‬
ᦨㄭߪߏ㘵ࠍἺ޿ߚࠅ⡺ࠍ὾޿ߚࠅߣ޿ߞ
ߚ‫ޔ‬㔚ሶ࡟ࡦࠫߢᓥ᧪ਇน⢻ߛߞߚ⺞ℂᴺ߇ߢ
߈ࠆኾ↪ߩ⺞ℂౕེ߇⽼ᄁߐࠇ‫ޔ‬㔚ሶ࡟ࡦࠫߪ
⋉‫ޘ‬ଢ೑ߦߥࠅ߹ߒߚ‫ޕ‬὾߈⦱߿ࡐ࠹࠻࠴࠶ࡊ
ࠬࠍ૞ࠇࠆߣ޿߁ᭉߒ޿໡ຠ߽⛯‫⊓ޘ‬႐ߒߡ޿
߹ߔ‫⦡ߢ⵾ࡦࠦ࡝ࠪߚ߹ޕ‬ᓀ߽ࠞ࡜ࡈ࡞ߥ⫳ߒ
ᢱℂ↪⺞ℂེߥߤ߽⋡ᣂߒߊ‫ੱ߽ߡߣޔ‬᳇߇޽
ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
TiӃng Nhұt thӇ hiӋn cҧm xúc
㨪 TiӃng Nhұt dùng khi cҧm ѫn 㨪
ᔃࠍવ߃ࠆᣣᧄ⺆
㨪ᗵ⻢ߩᣣᧄ⺆㨪
Lòng biӃt ѫn, ÿó là ÿiӅu cao quý nhҩt cӫa con ngѭӡi.
Nhӳng lӡi dùng ÿӇ cҧm ѫn có thӇ kӇ ngay ra nhѭ tӯ
“ Arigatou”. Ngoài ra còn có nhӳng cách nói nhѭ “ Tôi ÿã
nhӡ vҧ.anh/chӏ nhiӅu”, hoһc “ Nhӡ sӵ giúp ÿӥ cӫa
anh/chӏ”, là nhӳng cách nói thѭӡng ÿuӧc dùng nhiӅu
nhҩt.ChӍ cҫn nói mӝt câu nhѭ vұy thôi, ta sӁ cҧm thҩy mӕi
quan hӋ giӳa ngѭӡi vӟi ngѭӡi thân thiӃt hѫn nhiӅu.
Trong sӕ báo tháng 9, trong mөc “ TiӃng Nhұt dùng
khi xin lӛi”, chúng tôi ÿã giӟi thiӋu câu “ Sumimasen”- tҥm
dӏch là “ xin lӛi”. Nhѭng thӵc ra, câu “ Sumimasen” này, tuǤ
trѭӡng hӧp mà ngoài nghƭa là “ xin lӛi” còn có nghƭa là
cҧm ѫn hoһc dùng khi muӕn nhӡ ai vӏêc gì ÿó.
Chúng tôi xin nêu mӝt sӕ ví dө nhѭ sau. Các bҥn cùng
thӱ ÿoán xem ÿâu là câu xin lӛi, ÿâu là câu cҧm ѫn nhé.
㧖Ví dө khi xin lӛi (cҧm ѫn) thì dùng:
“Renraku ga okurete, sumimasen! (Xin lӛi vì ÿã chұm
liên hӋ vӟi anh/chӏ)
㧖Ví dө khi nhӡ ai viӋc gì :
“Sumimasen. Kono shorui wo todokete kudasai”
(Xin
nhӡ anh/chӏ gӱi hӝ chӛ tài liӋu này ÿi có ÿӵѫc không ? )
㧖Ví dө khi cҧm ѫn ai viӋc gì :
“Wazawaza okoshite itadaite, sumimasen” (Xin cҧm ѫn
anh, ÿã cҩt công ÿӃn ÿây).
Tҥi Nhұt Bҧn, ngày 23 tháng 11 hàng năm là ngày
“Cҧm tҥ lao ÿӝng”, ngày nghӍ lӉ cӫa ngѭӡi Nhұt. Ngày này
ÿѭӧc ÿһt ra nhҵm tӓ lòng biӃt ѫn ngѭӡi lao ÿӝng, mӯng
năng suҩt lao ÿӝng và cùng biӃt ѫn lүn nhau.
Chúng ta hãy cùng nhau tӓ lòng biӃt ѫn bҵng nhӳng
câu nói cө thӇ nhé.
ోߡߦᗵ⻢ߩ᳇ᜬߜࠍᜬߟߎߣߪ‫ߡߒߣੱޔ‬
ᦨ߽ዅ߫ࠇࠆߎߣߢߔ‫ޕ‬ᗵ⻢ߩ⸒⪲ߣ޿߃߫‫ޔ‬
߹ߕ‫ޕߔ߹ࠇࠄߍ޽߇ޢ߁ߣ߇ࠅ޽ޡ‬
‫߅ޡ‬਎⹤ߦ
ߥߞߡ޿߹ߔ‫ߍ߆߅ޡޔޢ‬᭽ߢ‫߽ߤߥޢ‬㗫❥ߦ૶
ࠊࠇߡ߅ࠅ‫ޔ‬ᷝ߃ࠆߛߌߢ‫ߩߣੱߣੱޔ‬㑐ଥ߇
๺߿߆ߦߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬
ᧄ⹹᦬ภ‫ޔ‬
‫ߩ߮⹟߅ޟ‬ᣣᧄ⺆‫ޔߢޠ‬
‫ߖ߹ߺߔޡ‬
ࠎ‫ޕߚߒ߹ߒ੺⚫ࠍޢ‬ታߪ‫ޢࠎߖ߹ߺߔޡߩߎޔ‬
ߦߪ‫޿૶ޔ‬ᣇߦࠃߞߡ‫߮⹟߅ޔ‬㧔⻢⟋㧕ߩઁߦ
ଐ㗬߿ᗵ⻢ࠍ޽ࠄࠊߔᗧ๧߽޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬
ᰴߦ‫ޕߚߒ߹ߺߡ޿ᦠࠍ଀ޔ‬ᛛ⢻ታ⠌↢ߩ⊝
ߐࠎ㧍㧍 ඙೎ߢ߈߹ߔ߆㧫
㧖߅⹟߮㧔⻢⟋㧕ߩ଀ߣߒߡ‫ޔ‬
‫ޟ‬ㅪ⛊߇ㆃࠇߡߔߺ߹ߖࠎ‫ޠ‬
㧖ଐ㗬ߩ଀ߣߒߡ‫ޔ‬
‫ᦠߩߎޕࠎߖ߹ߺߔޟ‬㘃ࠍዯߌߡߊߛߐ޿‫ޠ‬
㧖ᗵ⻢ߩ଀ߣߒߡ‫ޔ‬
‫ޠࠎߖ߹ߺߔޔߡ޿ߛߚ޿ߒ⿧߅ߑࠊߑࠊޟ‬
᦬ᣣߪ‫ޔ‬ᣣᧄߩ࿖᳃ߩ␸ᣣ‫ޟ‬ൕഭᗵ⻢ߩ
ᣣ‫ޕߔߢޠ‬ൕഭࠍߚߞߣ߮‫ޔ޿␸ࠍ↥↢ޔ‬࿖᳃
੕޿ߦᗵ⻢ߒ޽߁ߎߣࠍ⿰ᣦߣߒߡ೙ቯߐࠇ߹
ߒߚ‫ޕ‬
⑳㆐ߪ‫ޔ‬ᗵ⻢ߩ᳇ᜬߜࠍᜬߟߎߣ߆ࠄᆎ߹ࠅ‫ޔ‬
ᗵ⻢ߩᔃࠍ⸒⪲ߢવ߃ߚ޿߽ߩߢߔ‫ޕ‬
ᐕ ᦬ภ
㧙㧙
Fly UP