...

ルンボトレイン/LumboTrain アイスブレーカー レディース リマーク

by user

on
Category: Documents
14

views

Report

Comments

Transcript

ルンボトレイン/LumboTrain アイスブレーカー レディース リマーク
FORMULAR APLIKIMI
I.
PROÇESI I APLIKIMIT
Ky aplikim mund të shkarkohet nga siti i internetit i Albanian College http://acdurres.edu.al/
dhe të dërgohet me email pasi ta keni plotësuar, apo të dorëzohet pranë Zyrës së Pranimeve të
Albanian College.
Ju lutem plotësoni dhe dorëzoni formularin deri në datën 1 Shtator. Çdo aplikim pas dates
1 Shtator do të bëhet me një tarifë aplikimi prej 200 Eurosh. Aplikimet pas kësaj date mund të
mos pranohen për shkak të hapësirës së limituar në klasa.
Aplikimi duhet të plotësohet përpara intervistës së fëmijës tuaj.
a) INTERVISTA
Kontaktoni me Zyrën e Pranimeve tek adresa [email protected] për të rezervuar
intervistën dhe vizitën tuaj të shkollës.
b) TESTIMI
Të gjithë aplikantët duhet të plotësojnë

Testin e Vlerësimit të Aftësisë në Gjuhën Angleze të Albanian College.
Ky test përfshin të lexuarin, të kuptuarin e materialeve në dëgjim, të shkruarin,
gramatikën dhe Anglishten e folur. Ky test administrohet në ambjentet e Kolegjit nga
Këshilltarja e Pranimeve të Albanian College.

Testin e Matematikës
Kur rregjistroheni për testim ju lutem përdorni emrin tuaj të plotë dhe jo shkurtime, në mënyrë
që te kemi një përputhje me bazën e të dhënave të aplikimeve.
1
 Formulari 01A
II.
INFORMACION KONFIDENCIAL MBI APLIKANTIN
(të plotësohet me shkronja shtypi)
Emri: ________________________________________________________________
MBIEMRI
EMRI
Data e Lindjes: _______________________
Klasa: ________________________________
Aplikon për në klasë të: ________ Me konvikt: ______Me Transport_____________________
Data kur do filloni studimet: ______________ E-maili i Aplikantit: ______________________
Pashaportat që mban aplikanti (Emri i shtetit që ka lëshuar pashaportën/pashaportat):
______________________________________________________________________________
Si mësuat për here të parë mbi Albanian College Durres?
___ Programi veror në AC Durres
__ AC Durres Open House
___ Media: TV/ Radio/ Broshura
__ Website
___ Një familjar apo Mik
__ Tjetër_________________________________
a) INTERESAT JO-AKADEMIKE
Interesa
Vitet
Lista e niveleve, diplomave etj.
2
 Formulari 01A
b) SHKOLLA AKTUALE
Emri i Shkollës aktuale: _________________________Datat e ndjekjes: _______________
Lloji: __ Publike __ Private __ Shkollim në shtëpi __ Tjetër___________________
Qyteti: _______________ Vendi, nëse jo Shqipëria: __________________________
c)
SHKOLLA TË MËPARËSHME
Listoni shkollat e juaja të mëparëshme me rradhë, duke filluar me atë që keni ndjekur në fund.
Emri i shkollës
Qyteti/Vendi
Datat e ndjekjes
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
III.
INFORMACION MBI PRINDIN/KUJDESTARIN
Të gjithë Prindërit/Kujdestarët të listuar në këtë aplikim do të marrin raportet dhe notat e
fëmijëve pas rregjistrimit në Albanian College Durres.
Kujdestarët me të cilët jeton fëmija: __ Të dy prindërit __Mamaja __Babai __Tjetër_________
Prindërit e aplikantit: _____ Jetojnë së bashku _____ Të ndarë ____Të divorcuar
A janë të dy prindërit e aplikantit gjallë? ________________________________
A është rimartuar ndonjë nga prindërit e aplikantit? ________________________________
Nëse prindërit janë te ndarë apo të divorcuar kush e ka kujdestarinë? __________________
Kush do të jetë përgjegjës për tarifën e shkollimit? ___________________________________
3
 Formulari 01A
a) ADRESA E SHTËPISË BAZË (Adresa ku do të marrë postën familja)
Adresa: ________________________________ Qyteti: ______________ Kodi Postar: ______
Telefoni i Shtëpisë: ________________ Numër dytësor: ______________________________
b) EMRI I BABAIT/KUJDESTARIT: _________________________________________
Mbiemri
Emri
Titulli: ___ Znj. ___ Z. ___ Dr. Lidhja me Aplikantin: _______________________________
Telefoni Celular: __________________ Email: ______________________________________
Telefoni i Punës: _________________ Emri i Punëdhënësit: ____________________________
Profesioni: ______________________________ Titulli: _______________________________
Universiteti i ndjekur: ___________________________Titulli: __________________________
Universiteti i ndjekur: ___________________________Titulli: __________________________
Gjuhë të Huaja të folura nga Prindi: ________________________________________________
c) EMRI I NËNËS/KUJDESTARIT: __________________________________________
Mbiemri
Emri
Titulli: ___ Znj. ___ Z. ___ Dr. Lidhja me Aplikantin: ________________________________
Telefoni Celular: __________________ Email: _______________________________________
Telefoni i Punës: _________________ Emri i Punëdhënësit: ____________________________
Profesioni: ______________________________ Titulli: ________________________________
Universiteti i ndjekur: ___________________________Titulli: __________________________
Universiteti i ndjekur: ___________________________Titulli: __________________________
4
 Formulari 01A
Gjuhë të Huaja të folura nga Prindi: _____________________________________
d) VËLLEZËR DHE MOTRA
Emri i Vëllait/Motrës
Shkolla e tanishme
Klasa
Gjinia
Datëlindja
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
FIRMAT
________________________
Emri i Aplikantit (shkronja shtypi)
________________________
Emri i Prindit (shkronja shtypi)
____________________
Firma e Aplikantit
____________________
Firma e Prindit
_______________________
Data
_______________________
Data
5
 Formulari 01A
IV.
EDUKIMI PËR NEVOJA TË VEÇANTA
Problemet në të mësuar apo në anën emocionale duhet ti referohen Albanian College
menjëhere. Nëse informacione mbi të mësuarin apo gjendjen emotive nuk jepen më poshtë
atëhere Albanian College Durres do të nënkuptojë se nuk ekzistojnë dokumente të tjera të
mëparëshme që mund të ndihmojnë me planifikimin akademik apo akomodimin në mënyrën e
të mësuarit. Megjithëse ky informacion është delikat, ai duhet të jetë sa më i hapur në mënyrë
që ne ti shërbejmë sa më mire fëmijës tuaj.


A është testuar apo vizituar fëmija juaj gjatë tri viteve të fundit nga ndonjë psikolog
edukimi apo ndonjë specialist? ____ Jo ____ Po (Bashkangjisni një kopje te testit)
A ndjek fëmija juaj kurse jashtë shkollore? ____ Jo____ Po
Shpeshtësia: ___________________ Lëndët: _______________________

A ka fëmija juaj ndonjë ndihmë akademike apo shëndetësore në këtë moment?
Ju lutem shpjegoni çdo situate kur fëmijës tuaj i është dashur të marrë ndihmë nga një psikolog
edukimi apo psikolog.
FIRMA
_____________________________________________________________________________
Emri i Prindit (me gërma shtypi)
Firma
Data
6
 Formulari 01A
Fly UP