...

02P03Sep16 【送料無料】「マンスリーファインUV6箱セット」 メンズ

by user

on
Category: Documents
7

views

Report

Comments

Transcript

02P03Sep16 【送料無料】「マンスリーファインUV6箱セット」 メンズ
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 13. 2. 2015
Výsledky lednového průzkumu ARTN:
Realitní trh ve znamení rostoucího zájmu o investice – odborná
veřejnost volá po stabilitě, transparentnosti, profesionalitě a odvaze
Praha, 13. února 2015 – Tahounem realitního trhu budou letos i příští rok investiční aktivity,
odborníci čekají mírný růst cen a věří v udržení nízkých úrokových sazeb. Největší změny se
projeví na rezidenčním a kancelářském trhu, nejméně v oblasti cestovního ruchu. Přírůstky
nových projektů lze očekávat v rezidencích a díky rostoucímu zájmu investorů u průmyslových
nemovitostí. Trendem napříč sektory bude větší diverzifikace kvality. Rozvoj trhu je omezován
nestabilitou legislativy.
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) dnes zveřejnila výsledky svého lednového průzkumu,
jehož cílem bylo zjistit, jaké nejvýraznější trendy se budou projevovat na trhu nemovitostí v České
republice v letech 2015-2016. „Český realitní trh očekává s ohledem na oživení domácí ekonomiky
rostoucí zájem investorů, který by měl být podpořen vyšší dostupností jednotlivých typů financování, u
hypoték zejména nízkými úrokovými sazbami. Trendem bude rostoucí tlak na kvalitu projektů,“ shrnuje
výsledky průzkumu Monika Kofroňová, výkonná manažerka ARTN. Průzkumu se letos zúčastnilo přes
200 realitních expertů napříč všemi sektory. Detailní výsledky a komentáře z průzkumu budou
využity při sestavování již 8. vydání odborné publikace Trend Report, který ARTN chystá nakonec
dubna.
Očekávání odborné veřejnosti jsou založena zejména na pozitivním vývoji v loňském roce. Klíčovou událostí
roku 2014 byla podle většiny respondentů jednak akvizice nemovitostního portfolia VGP skupinou Point
Park Properties (P3), která byla dalším signálem výrazného oživení investičního trhu, a rovněž rostoucí
prodeje bytů založené na chuti investovat do bydlení. „Mezi nejvíce očekávané události letošního roku patří
podle průzkumu ARTN novela stavebního zákona, 21% sazba DPH na pozemky a dořešení situace kolem
pražských stavebních předpisů,“ dodává Monika Kofroňová.
Největších změn v příštích dvou letech doznají podle 45 % respondentů zejména rezidenční
a kancelářský trh. Třetí oblastí, kde lze čekat největší změny je trh investic. V rezidenční oblasti se očekává
postupné nasycení trhu a pomalý růst cen. Pro oblast bydlení bude v nejbližších dvou letech důležité, zda se
prokáže efektivní fungování SVJ a jaký dopad bude mít na celý sektor vytvoření segmentu sociálního
bydlení.
Na kancelářském trhu je dlouhodobě vysoká neobsazenost, v hlavním městě je téměř 15 % volných
kanceláří. Podle odborníků povede přesycený trh k dalšímu tlaku na nájemné. Poptávka
po nových a moderních kancelářských prostorách však trvá, a bude proto zajímavé sledovat, jak se majitelé
starších objektů vypořádají s rekonstrukcí či revitalizací.
Odborníci se shodují, že investiční trh je v rozkvětu. Vedle dominujících českých subjektů do odvětví
vstupují noví hráči a podle průzkumu se očekává zájem zahraničních investorů z Ruska a Asie. Zájem o
kvalitní nemovitostní projekty se projeví v cenách, které budou na trhu dosahovány. Brzdícím faktorem je
zvyšující se daňová zátěž a nejistá ochrana investic v oblasti developmentu.
-1-
Naopak nejmenší očekávání z hlediska možných změn je předpokládáno u nemovitostí v oblasti cestovního
ruchu a projektů pro volný čas. Již tak stagnující trh je vázán na klesající podporu z dotací EU a podle
některých realitních expertů stále ubývá důvodů pro návštěvu České republiky.
JAK BUDE EXTERNÍ PROSTŘEDÍ OVLIVŇOVAT ČESKÝ TRH NEMOVITOSTÍ?
Ve srovnání s výsledky průzkumu v loňském roce je vidět, že stále více odborníků věří domácí ekonomice,
a letos by podle respondentů měla mít na realitní trh buď silně pozitivní (19 %) nebo mírně pozitivní vliv
(60 %.) Pro rozvoj trhu je klíčová poptávka, absolutní většina respondentů proto s ohledem
na predikovaný vývoj české ekonomiky předpokládá, že poptávající nebudou mít racionální důvody
odkládat svá investiční rozhodnutí.
Naopak nejsilnější negativní vliv (uvádí 50 % respondentů), a bohužel i největší nárůst oproti výsledkům
v loňském roce, byl zaznamenán v oblasti legislativního rámce. Časté změny zákonů a nestabilita na úrovni
stavebních předpisů a stavebních řízení jsou bohužel vůbec nejčastěji opakovaná hesla průzkumu.
CO KONKRÉTNĚ BRÁNÍ ROZVOJI NEMOVITOSTNÍHO TRHU U NÁS?
Čtvrtina respondentů považuje za nejdůležitější 2 faktory. Zaprvé je český realitní trh limitován velikostí
domácí ekonomiky a zadruhé je to nestabilní legislativní rámec. V komentářích řadí respondenti do této
oblasti vedle nekonzistentních novel zákonů a častých změn v legislativě a navazujících předpisech také
zdlouhavé správní lhůty, činnost soudů a rychlost soudních rozhodnutí.
Druhým nejčastěji uváděným faktorem brzdící rozvoj nemovitostního trhu je nejistota kolem pražských
stavebních předpisů, což negativně vnímá více jak pětina dotázaných. Praha je z hlediska real estate
považována za klíčový trh, a velká část odborníků proto očekává, že pražské stavební předpisy budou
rozhodující pro tvorbu navazujících předpisů (OTP) i pro další projekty ve velkých městech, například v Brně.
PODPORA DALŠÍHO ROZVOJE
Podle odborníků je otázka možné podpory rozvoje trhu jednoznačná. 61 % se domnívá, že největším
stimulem poptávky a klíčové pro rezidenční trh bude udržet nízké úrokové sazby. 58 % by zjednodušila
a zkrátila povolovací řízení, 44 % se vyslovila pro pevná a jasná pravidla přijetím pražských stavebních
předpisů a 43 % by přivítala dlouhodobou strategii formulovanou v Metropolitním plánu.
NEŠVARY ČESKÉHO NEMOVITOSTNÍHO TRHU
V rámci průzkumu jsme se stejně jako v loňském roce zajímali také o to, co je největším nešvarem českého
realitního prostředí. „Odborná veřejnost vnímá pokračující trend celkové kultivace trhu i aktérů, kteří na
něm působí. Téměř 40 % respondentů se přesto shoduje, že nejčastěji narazíte na netransparentnost,“
komentuje výkonná manažerka ARTN Monika Kofroňová. V této souvislosti je pak nejčastěji zmiňována
obecně nízká úroveň a profesionalita realitních zprostředkovatelů a fakt, že se stále jedná o volnou živnost.
„Netransparentně jsou však vnímány například i schvalovací procesy při povolovacích řízeních staveb,
společenská odpovědnost jednotlivých hráčů na trhu, či například mediálně prezentované informace o trhu,
jejichž cílem je udržet pozitivní sentiment i přes nedostatečnou validitu,“ uvádí.
CO SI PŘEJE SÁM TRH
„Pokud vás zajímá, co by sami realitní experti nejvíce přáli českému realitnímu trhu, pak je to podle
průzkumu ARTN především stabilita, transparentnost, profesionální přístup, větší zodpovědnost všech
zúčastněných aktérů a odvaha dělat jedinečné a architektonicky skutečně kvalitní projekty,“ dodává
na závěr Monika Kofroňová.
Součástí tiskové zprávy je příloha s výběrem nejzajímavějších grafů.
*****
-2-
O průzkumu ARTN
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí realizovala dotazníkový průzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou INCOMA
GfK v prvních lednových týdnech roku 2015. Jeho cílem bylo především získat objektivní a komplexní pohled na vývoj na
českém trhu nemovitostí včetně aktuálních trendů. Průzkumu se zúčastnilo celkem 230 odborníků a expertů aktivních
na českém trhu nemovitostí. Mezi respondenty jsou významně zastoupeni členové ARTN. Výsledky průzkumu poskytly
ucelené informace od zástupců na odborné úrovni z nejrůznějších profesních oborů spojených s nemovitostním trhem,
které budou vedle těchto tiskových informací použity jako další zdroj při sestavování odborné studie Trend Report,
která bude zveřejněna v dubnu letošního roku.
O Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, nyní již zájmovým spolkem, který
byl založen v roce 2001 a jehož členy jsou přední osobnosti z nejrůznějších oblastí trhu nemovitostí. Základními cíli sdružení jsou
zejména zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, standardizace postupů a procesů na českém trhu
nemovitostí, zvýšení kvality vzdělávání, informovanosti a zlepšení vzdělanosti odborné i laické veřejnosti v oboru nemovitostí,
propagace českého trhu s nemovitostmi v tuzemsku i zahraničí a zdokonalování právního prostředí pomocí návrhů legislativních
změn. Asociace v rámci své propagační a popularizační činnosti pravidelně vydává zprávu o stavu trhu nemovitostí Trend Report,
pořádá diskusní setkání a kulaté stoly za účasti předních odborníků a zajišťuje jejich medializaci. Asociace zaštituje prestižní soutěž
Nejlepší z realit/Best of Realty a uděluje zvláštní cenu ARTN „Award of Excellence“ za zvláštní přínos rozvoji českému trhu
nemovitostí. Členové ARTN jsou aktivní v přednáškové činnosti a spolupracují s veřejným sektorem a státními institucemi. Více o
aktivitách a členství v ARTN na http://www.artn.cz.
Kontakt pro média:
Monika Kofroňová
výkonná manažerka, tisková mluvčí
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
Ječná 39a
120 00 Praha 2 – Nové Město
Tel:+420 774 272 393
E-mail: [email protected]
www.artn.cz
-3-
PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY
Výsledky průzkumu ARTN 2015 – výběr nejzajímavějších grafů
Vyberte 3 oblasti nemovitostního trhu, které podle Vašeho názoru doznají největších změn v letech 2015
a 2016?
Jak bude externí prostředí podle Vás v letech 2015 a 2016 ovlivňovat český trh nemovitostí?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-4-
rozvoj nových
technologií
legislativní rámec,
nové zákony a
předpisy
sociodemografický
vývoj v Česku
vývoj mezinárodní
politické a ekonomické
situace
vývoj na domácí
politické scéně
atraktivita ČR v rámci
regionu CEE
vývoj domácí
ekonomiky
nedokážu
odhadnout
silný pozitivní
vliv
mírný pozitivní
vliv
jen malý vliv
mírný negativní
vliv
silný negativní
vliv
Jaký očekáváte nárůst nových projektů v letech 2015-2016 v jednotlivých sektorech nemovitostního
trhu?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
nedokážu
odhadnout
Projekty pro
cestovní ruch a
volný čas
Industriální
prostory
Maloobchodní
prostory
Kancelářské
prostory
Rezidence
značný přírůstek
nových prostor
mírný přírůstek
nových prostor
stagnace, jen
minimum nových
projektů
Jaký je Váš názor na budoucí vývoj nájemného včetně všech druhů slev/pobídek* (kanceláře, skladové
plochy, maloobchod) či nákupní ceny (nové byty) v jednotlivých sektorech?
Průměrná výše nájmů (ceny bytů) v letech 2015 a 2016 oproti roku 2014
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
nedokážu odhadnout
sníží se o více než 5 %
mírně klesne
Industriální
Maloobchodní
Kancelářské
Rezidence – nájmy
Rezidence – cena bytů
nezmění se
-5-
mírně vzroste
vzroste o více než 5 %
Která 3 konkrétní opatření by podle vás nejvíce pomohla dalšímu rozvoji trhu nemovitostí?
-6-
Fly UP